skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic

Familie Schuurmans Oss

Dirk van Wijk vertelde op 23 november 2021 om 11:40 uur
Wie kan mij verder helpen met de volgende stamreeks:

Hermanus Schuurmans, gedoopt te Oss op 16 maart 1707 als zoon van Gerardus Schuurmans en Catharina van Horen/Hoorns. Wordt begraven te Oss op 15 januari 1752. Hij huwt te Oss op 4 februari 1731 met Petronella Jan van Heume (*5 juli 1705), wanneer is zij begraven?

Vader Gerardus Schuurmans wordt gedoopt te Oss als tweeling op 1 december 1664. Vader: Peter Petri Janssen Schuurmans en Mechtildis Hermen Gerrijts. Hij wordt begraven te Oss op 20 augustus 1722 en huwt op 17 februari 1697 te Oss met Catharina van Hore/Hoorns. Catharina is gedoopt te Oss op 15 maart 1675. Na het overlijden van Peter Janssen Schuurmans hertrouwt ze op 17 oktober 1723 met de in Mechelen geboren Joannes Nicolai van der Donk.

Het enige wat ik van zijn ouders heb kunnen vinden is dat Petrus Petri Janssen Schuurmans in augustus 1653 huwt met Mechtildis Hermen Gerrijts.

Alvast bedankt voor het meedenken.

Reacties (12)

Jan Lange zei op 23 november 2021 om 12:58
Mechtildis ged. Oss 23.1.1627 d.v. Hermannus Gerardi x Oss 27.1/6.2.1626 Maria Joannis.
Hermannus Gerrits is Oss 3.6.1669 get. bij doop van kind van Peter Peters Clomp (=idem aan Schuermans ?) x Mechtildis.
Dirk van Wijk zei op 23 november 2021 om 13:40
Hoi Jan,

Bedankt voor je reactie.
Dat zou een hoop kunnen verklaren als Clomp gelijk is aan Schuermans.
Ik heb namelijk onderstaande doop van 1 juli 1629:
Kind: Petrus Clomp
Vader: Petrus Joannis Godefridi Clomp
Moeder: Maria
Getuigen: Joannes Arnoldi schoenmaker, Heijlwigis Arnoldi

Echter kan ik het niet hard maken dat dit inderdaad de Petrus betreft die in 1653 met Mechtildis trouwt.
Jan Lange zei op 23 november 2021 om 14:30
Inderdaad, je bent me net voor: maar dit voegt nog wat toe:
Rekening houdend met dat Schuermans dus ook Clomp(enmaker) kan zijn dit:
Ged. Oss 1.7.1629 Petrus z.v. Petrus Joannis Godefridi Clomp x Maria.
RA 72 Oss dd. 17.1.1668 PETER JANSSEN CLOMP woonende op osserschaduwijck, naergelatene WEDUWER van MERIJKEN JAN STRIJCK sijnne gewesene huijsvrouw (heeft o.m. zoon Geurt).
Idem 69 18.8.1653 Peeter Jansen Clomp [tekent: diet is merck van Peter Jansen Clomp] sijeck lijeghen sijen memmoerien ende verstant wel hebben al soe hij mackt sijn jonghen soen twee handert gulden Peter Jansen out goet daer hij nesten af is ende neffens d’andere kijnderen effen diep ende drech in alle sijns testaters goederen te deijlen.
In 1651 Peter Jan Guerts Clomp
In 1648 Peter Janssen Clomp oud circa 65 jaar (geb. ca. 1583), ouddeken van de schutterij St. Barbara.
RA 74 Oss dd. 22.4.1675 METTIEN WEDUWE PETER PETER SCHUERMANS.
Verder zal je zelf ook nog eens door RA Oss moeten spitten via index BHIC op Schu*rman* en Clomp*.
Jan Lange zei op 23 november 2021 om 14:36
Verder t.a.v. van de ouders van Mechteld Hermens Gerrits:
RA Oss 69 dd. 29.5.1654. Voor Arien Arts van Vucht ende Corst Peters, schepenen van Oss, hebben Hermens Gerrits, gesont van lichaem, ende Merijken Jan Jacobs sijne huijsfrouw, sijeck te bedde liggende, hun testament gemaakt. Zij maecken d’een met will ende consent des anders den langstlevende van haer beijden, eerstelick huijs ende hoff groot omtrent 4½ vaetset gelegen op d’wevereijndt onder Osserschaduwijck genoemt Peter Wijnen heuffken; item alnoch 3 vaetset lants gelegen inde roeijen onder Oss; om sijnen ofte haren vrijen wille daer mede te moegen doen ende de schulden daer mede te betalen; item maecken sij testateuren alnoch aen Truijken haer dochter de somme van 100 gulden eens, omme deselve te genieten ende te ontfangen als sij sall commen te trouwen oft anders tot haren lieve van noode mochte hebben, al waer schoon dat sij testateuren beijde oft een van haer noch in leven waren.
Idem 4.12.1653 Alsoo bij seeckere testamentaire dispositie vander dato 25-4-1636 bij Gerhardt Hermens ende Beelken sijne huijsfrouwe ende uijt crachte der machte de voors. Beelken als langstlevende bij den testamente van Aert Jan Aertss haren voorman gegeven; is gelegateert aen Hermen Gerrits ende sijne sustere, sonder wettige kijnderen achter te laeten deser werelt overleden zijnde… ende Hermen soone Gerrit Hermens ter andere zijde inwoondende naebuer van Oss, pretenderende die voirs Gerlingh Thoenissen indier qualiteijt eenige invaliditeijt over die machts bij die voirs Aert Jan Aerts aende selve Beelken bij testamente gegeven; ende om alle questien te verhoeden soo sijn die voors partijen door tussen spreecken van goede mannen veraccordeert: inne den eersten dat die voirs Gerlingh voer alle sijne voers pretensien sall prouffiteeren ende ten erffelicken recht blijven behouden vande voors Hermen Gerrits met will ende consent van Gerrit Hermens sijnen vader etc. Herman Gerrits x Maria Jans Jacobs hebben kind Isabella, vernoemd naar oma ?
In RA Oss 1644 Adriaen Rijcken ende Herman Gerits als cappelmeesters vande cappelle van St. Anthonis op Osscher schadewijck.
RA Oss 66 dd. 25.2.1642 …overgegeven aan Claessen Janss als man van Aelken sijn huijsvrouwe, Gielen Corsten als man van Lijsken sijn huijsvrouwe, Herman Gerits als man van Meriken sijn huijsvrouwe ende Ghijsbert Peeters als man van Adriaentgen sijn huijsvrouwe, alle dochteren van Jan Jacops die derffrecht was competerende.
Idem 3.7.1640 Gerit Herman Gerits ende Herman soone Gerit Herman Gerits voirs hebben eenen mergen lants gelegen in Lithoijen ter plaetschen genoemt in hillen hoeve.
Jan Lange zei op 23 november 2021 om 15:48
Wellicht bekend:Catharina ged. Oss 15.3.1675 d.v. Hendrik Willems Hoorens x vóór 1672 Lamberta.
RA Oss 75 dd. 30.11.1678. HANDRISKEN naergelatene WEDUWE HENDRICK GEURT GIELENS, JAN WILLEMS, AERT WILLEMS, HENDRICK WILLEMS, BEELKEN WILLEMS, MARIJKEN WILLEMS, JENNEKEN WILLEMS, ende BERNDT WILLEMS Susters ende Broeders, KIJNDEREN WILLEM HENDRICK HOORNS, vanden selven ende ANNEKEN DOCHTERE GERRIT JANSSEN CROCK, haer respective gewesene Vader ende Moeder etc.
920.Wilhelmus/Willem Hendriks Hoor(e)ns, ged. Oss 9.7.1616, overl. Oss 29.11.1663, huwt Oss 4e gr. disp. 3.2/5.7.1636
921.Anna/Anneke Gerrits Jans Crock(en), ged. Oss 6.9.1618, overl. Oss 26.11.1678. Erfdeling RA Oss 75 dd. 30.11.1678.

1840.Henrick Dierckx Henricx Hoiren/Hooren, vermeld 1605/1622 Oss op Meeckelendonck. Huwt vóór 1599
1841.Eerken Peeters Geris (Berwijns). Test. RA Oss 51 dd. 25.12.1599.
1842.Gerrit Jans (Jans) Jacobs Crock(en), geb. ca. 1577/in 1651 is hij ca. 74 jr. oud, schepen Oss 1625/45-47, overl. vóór 30.4.1666/na 13.12.1664, huwt vóór (RA Oss 55) 6.4.1604
1843.Peeterke Diercks Aelberts Smith. Overl. na 31.3.1646. Haar vader sterft vlak vóór 1600.
Jan Lange zei op 23 november 2021 om 16:35
On 1664 is een Peter Jans Schuermans doopget. bij een kind vanPeter x Mechteld.
Jan Lange zei op 23 november 2021 om 17:14
Dit gaat over een paar kinderen van Peter en Mechteld. RA Oss 122 dd. 15-7-1700/ 15-1-1703. JENNEKEN PEETTER SCHEURMANS maakt testament: legaten etc. aan GEERIT PEETTER SCHEURMANS, haeren Broeder en t kint van JAN GEERITS, dat hij [ver]wekt heeft bij BEELKEN PEETTER SCHEURMANS, haere Testatrice gewesene Suster .
Jan Lange zei op 23 november 2021 om 18:04
Herstel t.a.v. Herman Gerrits x Maria Jans Jacobs hebben kind Isabella, vernoemd naar oma ? Peter Peters Schuermans/Clomp x Mechteld Hermans Gerrits hebben een kind Isabella.
Dirk van Wijk zei op 24 november 2021 om 11:45
Hoi Jan,

Heel erg bedankt voor de aanvullingen.
Hier kan ik zeker verder mee.
Ik denk dat we er bijna zeker vanuit kunnen gaan dat Schuermans en Clomp dezelfde personen zijn.
Als we die lijn gaan volgen kom ik bij de volgende personen uit:

Petrus Petri Schuermans/Clomp, gedoopt te Oss op 1 juli 1629 x Mechtildis Hermens Gerrits

Vader: Peter Janssen Goijaert Schuermans/Clomp x Merijken Jan Strick

mogelijke vader: Jan Goijaert Schuermans x Helena Peters Gerits
Jan Lange zei op 24 november 2021 om 11:49
Waar baseer je die mogelijke vader op, Dirk ?
Dirk van Wijk zei op 24 november 2021 om 12:12
Onderandere de volgende aktes:

58 Jan Goertss als man van Hilleken sijn huijsvrouwe soe voir hem selven als mede hem sterck maeckende voir Metgen onmundighe dochtere Jacop Adriaens, Peeter, Aert ende Jacop soonen Jan Goertss voirs, Jan Aert Peris als man van Goertgen, Wouter Wouterssen als man van Truijken, beijde dochtren Jan Goertss voirs ende Hillekens voirgenoemt; hebben een stuck lants 6 vaetsaet lants gelegen in Oss ter plaetschen genoemt in Sannencamp, belendingen: Ghijsbert Aert Ghijben; Jan Welten; de gemeijn straet; Jan Corsten; gelijck het hen van Gerit Jacops aenverstorven is; vercocht aan Ghijsbert Aert Ghijben.
Actum et testes ut supra [Actum 26-7-1639, testes Thonis Reijnders ende Jan Dielissen, scabini in Oss].
Die voirs Ghijsbert heeft een erfcijns van 6 carolus gulden alle jaer te betaelen opten 26-7 van ende vuijt tvoirs stuck lant vercocht aan Jan Goertss tot behoeff van Metgen onmundighe dochtere Jacop Adriaens. Te lossen mette somme van 100 carolus gulden, opzegtermijn van een half jaar. Inne gevalle die voirs Metgen sonder wettachtige geboirten achter te laeten quaeme te sterven soe sullen vande 100 gulden 40 gulden wederomme te rugge gaen aen Jan Goertss oft sijne erffgenamen. Actum et testes ut supra.
[laatste akte doorgehaald, in marge:] Dese renthe bijden voirs Ghijsbert Ghijsbertss geloost ende gequeten daeromme dese geroijeert, quod attestor J. van Berchen.
Datering: 26 juli 1639

In deze akte wordt hij Jan Goertss Clompmaecker genoemd, wat de naam Clomp kan verklaren:

66 Andries soone wijlen Jacop Henricxs Verheijden smith heeft een erfcijns van 15 carolus gulden alle jaer te betaelen op St. Matheus dach van ende vuijt 2 huijsen, hoeven ende erffenissen malcanderen aenliggende gelegen binnen der stadt ende vrijheijts vesten van Oss ter plaetschen genoemt aenden hoevel, belendingen: Jan Aertss Kievit; de gemeijn straet ende Jacop Willems; item van ende vuijt een campken lants 4 vaetsat lants gelegen in Oss ter plaetschen genoemt inde roijen opten cuijlacker, belendingen: den gemeijn wech aldaer; erfgenamen Aert Ghijben; Jan Goertss Clompmaecker; erffenisse des heijgengeest vanden Bosche; vercocht aan Stevenen Goertss van Nunen. Belast met eenen chijns van 3 moerkens aende vrijheijt ende noch 49 stuivers siaers. Te lossen mette somme van 250 gulden, opzegtermijn van een half jaar.
Actum 13-10-1639, testes Ghijsbert Michiels Strick ende Jan Aertss Kievit, scabini in Oss.
[akte doorgehaald, in marge:] dese renthe geloost ende gequten aen handen van jonker Willem van Oss als getrout hebbende de weduwe van Steven Goertss ende mede vuijt crachte van seeckere accort mette erffgenamen Steven Goertss aengegaen vooir schepenen van Oss, daeromme geroijeert.
Die voirs Andriaes belooft Steven Goertss van Nunen costeloos ende schadeloes te houden van eenen lijffrenthe van 9 carolus gulden siaers bijden voirs Steven voirden voirs Andriessen ten Bossche aen Lijsken van Eijck begijn gelooft. Actum et testes ut supra.
Datering: 13 oktober 1639.

Dat we naar een Jan Goertss op zoek zijn blijkt uit het volgende:
310 Dierck soone Jan Remmen als man van Aelken dochtere Gielen Rutten heeft 5 stucxkens lant groot omtrent 7 vaetsaet lants gelegen in Oss ter plaetschen genoemt op schadewijck teijnden oft inne Diercxken weduwe Gielen Rutten hoff, wesende sijne portie die hem in deijlinge tussen sijne swagers te deel gevallen is, belendingen: Jacop Henricx van Macharen; de gemeijn wech; Peeter ende Ruth soone Gielen Rutten sijne swagers ende Loij Claessen erffgenamen; gelijck hem tselve van sijne huijsvrouwe ouders aengecomen is; in erffmangelinge overgegeven aan Peeteren soone Jan Goertss.
Quo facto heeft Peeter soone Jan Goertss als man van Meriken dochtere Jan Stricx 8 hont lants gelegen in Oss ter plaetschen genoemt op langendonck, belendingen: erfgenamen Willem Sanders; erfgenamen Rem Ceelen; den langendoncxschen dijck; de osscherwetteringe; gelijck hem van sijne huijsvrouwe ouders aengecomen is; in erffmangelinge overgegeven aan Diercken soone Jan Remmen.
Actum 29-11-1635, testes Jacop Lamberts ende Ruth Jacops, scabini in Oss.

Deze Jan Goertss komt ook voor als Jan Goertss Schuermont

Hieronder nog een belangrijke akte:
64 Peeter soone Jan Goertss Clompmakers als man van Mariken dochtere Jan Stricx, heeft een stuck lants 3 vaetsaet in Oss ter plaetschen genoempt inden heescherenwech inden moelencamp, belendingen: Henrick Janss Fonck; erfgenamen Jan Jacop Geritss; Jan Michielss; den heescherenwech aldaer; vercocht aan Henricken Janss Fonck.
Actum 5-2-1614, testes Jan Peeter Smith ende Jan Aertss, scabini in Oss.
Jan Lange zei op 24 november 2021 om 13:29
Goed werk, Dirk, weer een eind terug in de tijd ! Overigens is die Jan Goerts Clomp etc. wel oud geworden, als ie in 1635 nog leeft. Zoon Peter x vóór 1614 Maria Jans Stricx/Strijk, geb. ca. 1590 dus. Jan Goerts ca. 1560. Kan.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: