skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Arnout van Erp
Arnout van Erp Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Arnout van Erp
Arnout van Erp Bhic

Latijn bij genealogisch onderzoek

De gegevens die in de rooms-katholieke doop-, trouw- en begraafboeken zijn opgenomen, zijn in het Latijn. Hieronder vind je daarom een lijst van de meest voorkomende termen met hun vertaling.

Tip: gebruik ook het handige genealogisch woordenboek!

Veelgebruikte woorden en uitdrukkingen

A adolecens jongeman, jongedochter, jongehuwde man, vrouw
  alias anders gezegd, genoemd, geheten
  ambo beiden
  anno Domini in het jaar des Heren
  annus jaar
  ante voor, vroeger
  avunculus oom van moederszijde
  avus/avia grootvader, grootmoeder
  avus grootvader, voorouder
B baptisatus (a) gedoopt
C circa ongeveer
  coelebs ongehuwd, vrijgezel
  confirmatie gevormden (belijdenis)
  coniugis van de echtgenoot
  coniuges de echtgenoten, gehuwden
  coniunx de echtgeno(o)t(e)
  consanguineus (bloed-)verwant
  copulatio(s) (kerkelijke) huwelijksvoltrekking
  cum met
D decem/decimus/o tien/tiende
  decimononius/o negentiende
  decimoquartus/o veertiende
  decimotertius/o dertiende
  defunctus overleden, gestorven
  denuntiare (huwelijksgeboden) afkondigen
  derelicta weduwe
  desponsare verloven, uithuwen
  dictus gezegd, geheten, genoemd
  dies dag
  discessus dood (gegaan), weggaan, scheiden
  dominus heer
  dum viveret tijdens zijn leven, toen hij leefde
  duo twee
E ecclesia kerk
  eodem die op dezelfde dag
  eorundum van dezelfde ouders
  ex(e) uit
  extraneus vreemdeling
  extrema unctio Heilig Oliesel
  extremis munitus van de laatste sacramenten voorzien
F filius/filia zoon/dochter
  filii van de zoon
  frater broeder
G gemelli mannelijke tweelingen
  gemini (geminae) tweelingen
H habitans inwoner, inwonend
  hodie vandaag
  hora uur
I illegitimus onwettig
  in facie ecclesiae ten overstaan van de kerk
  in loco in de plaats
  incerti partis waarvan de vader onzeker is
  incola inwoner
  infans kind, kleinkind
  infantis van het kind
  infantes kinderen
L legi(timus/tima) wettig echtgenoot, kind, rechtmatig
  loco in plaats van
M magister meester, meerdere
  maritus(a) echtgeno(o)t(e)
  mater moeder
  matertera tante van moederszijde
  matricularius koster
  matrimonium contrahunt zij sluiten een huwelijk
  mensis maand
  miles(itis) soldaat
  mortuus gestorven
N natus geboren
  nonus/nono negen, negende
O obierunt zijn overleden
  obiit hij/zij overleed
  obstetrix vroedvrouw
  octavo/octavus acht, achtste
  ortus afkomstig
P pagus dorp
  parentes ouders
  partus pas geboren kind, bevalling
  pater vader
  patrinus(ina) peter, meter
  patris van de vader
  patrinis van de peter
  patruus oom van vaderszijde
  post na
  primo eerste
  privigna stiefdochter
  privignus stiefzoon
  pro voor
  proclamatio afkondiging van het voorgenomen huwelijk
  proles naturalis natuurlijk kind
  proles spuria onwettig kind, bastaard
  prae voor
  pridie gisteren, daags tevoren
  primus eerste, voorste
  proles kinderen
  puer jongen
Q quattuor/quartus vier/vierde
  quartus/decimus veertiende
  quondam eens, vroeger
  quinque/quintus(o) vijf/vijfde
  quintus decimus vijftiende
S secundo tweede
  sepultus begraven
  septem/septimus(o) zeven/zevende
  septimus decimus zeventiende
  sex, sexto, sextus zes/zesde
  sextus decimus zestiende
  sexus geslacht
  sine sacramentis zonder sacramenten
  solvit heeft betaald
  soror zuster
  sororius zwager, van de zuster, zwagerman
  sponsus (a) aanstaande bruidegom, verloofde
  spurius onecht, bastaard
  sub onder, omstreeks
  susc.(eptor) doopheffer
T tres/tertio/tertius drie/derde
  testes getuigen
  tricesima dertig
  tricesima prima eenendertig
U undecimus(o) elf
  unus een
  ut supra als hierboven (staat beschreven)
  uxor echtgeno(o)t(e)
  vero waarachtig
V verso op de achterkant van het blad
  vidua (uus) weduwe, weduwenaar
  vicesimus twintigste
  viginti twintig
  vir man
  virgo maagd, ongetrouwde vrouw, non