skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Regesten

Samenvattingen van oude akten

Een regest is een samenvatting van een oude akte. Gewoonlijk wordt de handeling in een regest meer als rechtshandeling weergegeven. De eigennamen worden gewoonlijk gespeld zoals zij in de akte voorkomen.

Hier kun je zoeken door regesten van meestal de oudste en belangrijkste akten (oorkonden) uit de archieven van:

- Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk bij Heusden 1245-1631
- Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg 1266-1593
- Klooster van de Kruisheren te St. Agatha 1315-1599
- Klooster van St. Agatha te Grave 1315-1887
- Klooster Mariëngraf te Grave 1360-1750
- Duitse Orde te Gemert 1191-1499
- Duitse Orde te Vught 1334-1564
- Commanderij Duitse Orde te Gemert 1249-1795
- Commanderij Duitse Orde te Vught 1300-1795
- Kapittel van Oirschot 1261-1498
- Kapittel van Heusden 1339-1604
- Groot Begijnhof te ’s-Hertogenbosch 1304-1496
- Jezuïtencollege te ’s-Hertogenbosch 1348-1629
- Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te ’s-Hertogenbosch 1318-1993
- Dorpsbestuur Esch 1301-1810
- Heren van Oijen 1351-1784
- Familie van Lanschot 1294-1496

> Algemene hulp en zoektips

Tip: zoek ook in het Digitaal Oorkondenboek Noord-Brabant en de Digitale Charterbank Nederland.

beacon
14.693 oude akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 4
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
726 1523-08-17.
Schepenen van Bladel oorkonden dat in een gebannen vierschaar verschenen is broeder Henrick van Loemel, gasthuismeester van het godshuis van Postel, die een uitspraak verzocht over de eigendom van een erfpacht van 3 mud rogge uit een erfpacht van 27 mud rogge, geheten Den Loenis of Den Middegaels Pacht, te betalen door diverse inwoners van Bladel. Na oproep en verhoor van getuigen verklaarden deze dat het godshuis van Postel de rechthebbende was.
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
829 1644-03-18.
Pauwels vanden Leemputte, raadsheer en rentmeester-generaal van de domeinen van Brabant in het kwartier ’s-Hertogenbosch, stadhouder, en François de Backer en Jaspar van Hemselroy, leenmannen van de Tolkamer in hetzelfde kwartier, oorkonden dat Nicolaes Lombarts, als gemachtigde van meester Jan Loovens, secretaris van de vrijheid en de voogdij van Mol, Balen en Dessel, en Cathelyn Bonen, weduwe van Hendrick Kenens, krachtens procuratie van 14 november 1642 voor schepenen van de voogdij Mol, Balen en Dessel, overgedragen heeft aan Cornelis van Boesdonck, abt van Postel, de erfrente van 10 gulden en 18 stuivers, die zijn lastgevers gekocht hadden van de erfgenamen van Hendrick Kenens, uit een erfrente van drieënveertig gulden gehypothekeerd op de domeinen in het kwartier ’s-Hertogenbosch ten behoeve van Elizabeth Brants, weduwe van Jan Vyghe, volgens akte van 13 oktober 1555, geregistreerd nr. 147,
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
622 1473-11-23.
Johannes, abt van Sint-Michiels in Antwerpen, en Theodericus, abt van Park, oorkonden dat ze als arbiters zijn aanvaard in het geschil tussen Gerardus de Eyck, abt van Floreffe, met Henricus de Eyck, kanunnik van Floreffe, enerzijds en Bartholomeus de Valgate, abt van Averbode, met Johannes Snoex, kanunnik van Averbode, anderzijds over het patronaatsrecht van de kerk van Lagemierde met haar annexkerk van Hoogemierde waarvan de pastoorsfunctie nu vacant is wegens het overlijden van Jacobus Nicolai de Rethi, kanunnik van Averbode. Gedaan te Leuven in het gastentenverblijf van de abt van Park in aanwezigheid van Johannes de Meghen, Gerardus de Duerne, investiet van Bladel, Henricus de Ruet, Arnoldus de Voort, Petrus de Beemen en Jacobus de Gheyten.
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
725 1521-02-20.
Johannes zoon van Johannes Reynen heeft overgedragen voor schepenen van 's-Hertogenbosch aan Arnoldus geheten van den Broeck, zoon van Theodericus, een erfpacht van 3 mauwer rogge uit een huis, erf, hof en kamp land in Lierop ter plaatse geheten Byder Hostadt, grenzend aan goed van het huis van Postel.
Datumaanduiding:
anno Domini millesimo quingentesimo vicesimo
Ontwikkelingsstadium:
origineel inv.nr. Lierop_13
Beschrijving zegel:
met de schepenzegels van Johannes, zoon van Johannes Aertssoen de Vladeracken, en Johannes de Broegel
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
621 1473-09-05.
Schepenen van Bladel oorkonden dat schout en schepenen toegewezen hebben aan broeder Jan Vervoert, ondermeester van Postel, namens het gasthuis van Postel een gelag met de erop staande huizen met toebehoren in Bladel wegens achterstallinge levering van een erfpacht van 1 mud rogge, vroeger overgedragen aan broeder Arnt Jans Leyten soen van Hapert, ondermeester van Postel, ten behoeve van het gasthuis.
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
828 1640-12-01 – Antwerpen.
Pauwels vanden Leemputte, raadsheer en rentmeester-generaal van de domeinen van Brabant in het kwartier ’s-Hertogenbosch, stadhouder, en Michiel van Eyck en Anthoni d’Oosterlingh, leenmannen van de Tolkamer in hetzelfde kwartier, oorkonden dat François de Backer, als gemachtigde van Gregorius Kenens, zoon van wijlen Henrick, die hiervoor procuratie had van zijn broer Jan Kenens, en van hun schoonzuster Ursula Verachter, met haar broer Peeter Verachter, momber van haar kinderen met Andries Kenens, krachtens procuratie van 4 februari 1639 voor schepenen van de voogdij Mol, Balen en Dessel, alsook als gemachtigde van hun zuster Petronilla Kenens, krachtens procuratie van 7 januari 1640 voor notaris Eewout Mallans te Balen, aan meester Jan Loovens, secretaris van de vrijheid Mol, een erfrente van tien gulden en achttien stuivers heeft overgedragen, die zijn lastgevers geërfd hebben van hun vader, wijlen Henrick Kenens, uit een erfrente van drieënveertig gulden gehypothekeerd op de domeinen in het kwartier ’s-Hertogenbosch ten behoeve van Elizabeth Brants, weduwe van Jan Vyghe, volgens akte van 13 oktober 1555, geregistreerd nr. 147.
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
724 1518-06-07.
In de zaak van de meester en provisor van het godshuis van Postel, impetrant, is een akkoord gesloten op verzoek van heer Daneel van Esche, priester, en zijn procureur Michiel Daems, verschenen voor de Raad van Brabant. De gedaagden, de ingezetenen van Eersel, zijn niet verschenen en hebben geen procureur benoemd. Gedaan te Brussel.
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
620 1473-01-12.
Gherijt van Eyck, abt van Floreffe, en Adam die Luwe, provisor van Postel, oorkonden dat zij de tienden van Olmen verpacht hebben aan Aernout Back en zijn echtgenote Janne van Grymberghen, vrouwe van Asse (Asch) en Hamme (Ham), tot de dood van de langstlevende, nl. de grote tienden voor 79 mudden rogge, Olmense maat, en de kleine tienden voor 12 gouden rijders en 40 hopen stro, en bekennen 200 Rijnsgulden ontvangen te hebben, waarmee een lening op die tienden is terugbetaald aan Adaem Broeckmans terugbetaald is. Tot de dood van Aernout en zijn vrouw kan die som niet worden teruggeëist, maar indien de provisor het kapitaal vroeger terugbetaalt, zullen Aernout en zijn vrouw de tienden nog twaalf jaar lang pachten voor 94 mudden rogge, 12 gouden rijders en 40 hopen stro. Met de dood van de langstlevende worden die 200 Rijnsgulden kwijtgescholden en keren de tienden terug aan het godshuis.
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
723 1518-05-25 en 27.
Jan Collet, deurwaarder van de Raad van Brabant, verklaart aan de kanselier en andere leden van de raad dat hij op 25 mei 1518 naar Postel gereden is en gezien heeft dat Postel aan die van Hapert en Dalem hun gemeint Elmpt verhuurd hebben; dat hij vervolgens op 27 mei gereden is naar Eersel en dat de ingezetenen zich daartegen teweer stelden; en dat hij hen vervolgens voor de Raad in Brussel gedaagd heeft.
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
827 1640-08-11.
Koning Filips IV van Spanje vidimeert en bevestigt de oorkonde van koning Filips II van 24 november 1597, waarbij deze de oorkonde van Filips, hertog van Bourgondië, van 18 mei 1461 houdende bevestiging van het molenprivilege aan Postel verleend door hertog Jan op 17 april 1332 (n.s.), vidimeert en bevestigt.
Datumaanduiding:
Gegeven in onse stadt van Brussel den elfsten augusti duysent sessehondert ende viertich ende van onsen rijcke het twintichste
Ontwikkelingsstadium:
origineel inv.nr. Abdij_97
Beschrijving zegel:
fragment van het zegel en tegenzegel van de koning aan dubbele perkamentstaart
NB:
zie ook inv.nr. Abdij_3 en Abdij_62
 
 
 
Pagina: 4