skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Beers volgens de taxateur van het Kadaster

Hoe kijkt een taxateur van het Kadaster naar een dorp of stad? Is dat met de begerige ogen van de politicus die zoveel mogelijk belastingopbrengsten gerealiseerd wil zien, of is dat met de ogen van de professional die een zo rechtvaardig mogelijke schatting wil maken zodat niemand iets te kort komt (of teveel betaalt)?

Oordeel zelf: tussen 1825 en 1831 trok er onder verantwoordelijkheid van de Gouverneur een flink aantal taxateurs of schatters door de hele provincie om alle gebouwde en ongebouwde eigendommen van een waardering te voorzien ten behoeve van de nieuwe grondbelasting die de regering wilde gaan instellen. Het vaststellen van de belastbare opbrengst was logischerwijze een van de meest heikele onderdelen van het hele kadaster- en belastingplan.

De taxateurs begonnen met het maken van een beschrijving van iedere gemeente. Zie hier wat ze over Beers te melden hadden in hun Tabel van klassificatie der grond-eigendommen.

Algemeen

Ligging

De gemeente Beers ligt langs de grote weg van Grave naar Boxmeer, 6 kilometer ten zuiden van Grave en 27 kilometer ten zuidoosten van ’s-Hertogenbosch, de hoofdplaats van de provincie.

Omliggende gemeenten

Beers grenst ten noorden aan Linden, ten oosten aan Cuijk en Haps, ten zuiden aan Mill en ten westen aan Gassel.

Rivieren en beken

Er stromen geen rivieren of beken door Beers. Er zijn hier slechts enkele tochtsloten voor de afwatering.

Grote wegen en buurtwegen

Door de gemeente loopt de grote weg van het noordwesten naar het zuidoosten. Er zijn vier buurtwegen. Alle wegen zijn in de zomer goed begaanbaar, maar worden in de winter door de Beerse Maas overstroomd.

Bodemreliëf

De bodem is vrij vlak.

Vruchtbaarheid van de grond

De grond is over het algemeen van goede kwaliteit en wordt goed bebouwd in grote, middelmatige en kleine percelen. Beers is onderhevig aan overstromingen van de Beerse Maas, wat vaak tot schade leidt aan bouwlanden en tuinen, maar ook bemesting oplevert voor de weilanden.

Er zijn gedeeltes heidegrond die door bebouwing zouden kunnen worden verbeterd, maar ook andere gedeeltes heidegrond die door hun onvruchtbaarheid niet voor ontginning geschikt zijn. Moerasgrond is er bijna niet in Beers.

Landbouwproducten

De landbouwproducten zijn tarwe, rogge, gerst, boekweit, haver, hooi, vlas, spurrie, erwten, aardappelen, spelt, groenten, boomvruchten en een kleine hoeveelheid koolzaad. Ongeveer 1/10 gedeelte van het grondgebied van Beers is beplant met hakhout en opgaand geboomte.

Veeteelt

Er worden in deze gemeente paarden en hoornvee gefokt. Het aantal is ruim voldoende voor eigen gebruik van de boeren, waardoor er ook buiten de gemeente worden verkocht. Het gedeelte van de grasgewassen dat niet tot veevoer dient voor de paarden en het hoornvee, wordt in de winter gebruikt als hooi. In Beers zijn drie kleine schaapskudden.

Nijverheid en handel

De belangrijkste takken van nijverheid zijn de landbouw en het fokken en vetmesten van paarden en hoornvee. Verder wordt er gehandeld in melk, boter en andere voorwerpen die gebruikt worden door de eigen inwoners.

Gebouwen

De gemeente bestaat uit de hoofdplaats die gelegen is aan de weg van Mill naar Cuijk. De hoofdplaats ligt qua breedte precies in het midden van het grondgebied en qua lengte iets meer naar het noorden. Verder bestaat Beers uit de gehuchten Dommelsvoort, Huef, Kalbroek en De Plaats en uit verspreid gelegen huizen. De hoofdplaats telt 14 huizen die alle min of meer goed gebouwd zijn, de vier gehuchten zijn van weinig betekenis en bestaan slechts uit pachtboerderijen en arbeiderswoningen.

In deze gemeente zijn ook nog vier buitenplaatsen die opgetrokken zijn in oude bouwstijlen. De woningen van de vier eerste klassen zijn vrij groot en goed gebouwd, de woningen van de overige klassen zijn kleiner of minder gerieflijk.

Bevolking

De totale bevolking van de gemeente bedraagt 596 inwoners.

Ongebouwde eigendommen

Landbouwgronden

De 1e klasse bestaat uit zachte kleigrond vermengd met zand. De kleur van de grond is geelachtig. Zij is gemakkelijk te bewerken en geschikt voor de teelt van alle soorten vruchten. De laag groeiaarde is 4,8 centimeter diep. De grond wordt voornamelijk bebouwd met rogge, tarwe, gerst, boekweit en aardappelen. Men laat de grond niet braak liggen. De geschatte waarde per bunder is ƒ 30,00.

De 2e klasse bestaat uit kleigrond vermengd met wat zand. De kwaliteit van de grond is dezelfde als die van de bouwlanden van de 1e klasse, maar is wel onderhevig aan overstromingen van de Beerse Maas. Deze overstromingen brengen vooral veel nadeel toe aan de opbrengst van de wintervruchten. De laag groeiaarde is 3,8 tot 4,6 cm diep. Het grootste gedeelte van deze gronden laat men niet braak liggen, een klein gedeelte echter ligt 1 keer per 7 jaar braak. De geschatte waarde per bunder is ƒ 22,00.

De 3e klasse bestaat uit twee verschillende soorten grond. De ene soort is een lichte zandgrond die niet bestand is tegen extreme droogte. De andere soort is een vochtige kleigrond vermengd met zand, die jaarlijks te lang onder water staat. Daardoor is zij slechts geschikt voor de teelt van zomervruchten. Deze gronden blijven nooit braak liggen. De geschatte waarde per bunder is ƒ 13,00. De geschatte waarde per bunder na herziening is ƒ 14,00.

De 4e klasse is een schrale, zandige grond die jaarlijks bemest moet worden. De laag groeiaarde is wisselend van diepte. Deze gronden worden voornamelijk bebouwd met rogge, boekweit en spurrie. De geschatte waarde per bunder is ƒ 6,00. De geschatte waarde per bunder na herziening is ƒ 8,00.

Tuinen

De tuinen liggen bij de woonhuizen en zijn verdeeld in twee klassen.

De 1e klasse tuinen zijn beplant met vruchtbomen en grove groenten. De grond is goed van samenstelling en door haar ligging geschikt voor overvloedige bemesting. Hierdoor kan deze grond kostenloos vruchtbaar worden gemaakt en veel voordeel opleveren. De waarde wordt hierdoor ¼ hoger geschat dan die van de bouwlanden 1e klasse. De geschatte waarde per bunder is ƒ 38,00.

De 2e klasse tuinen liggen op gronden van mindere kwaliteit dan die van de 1e klasse en zijn beplant met minder vruchtbomen. Er worden slechts grove groenten geteeld voor eigen gebruik van de boer en de dagloner. Zij hebben ook geen hogere waarde dan de bouwlanden van de 1e klasse. De geschatte waarde per bunder is ƒ 30,00.

Boomgaarden

De boomgaarden bestaan uit stukken grond omringd door hagen die voor het grootste gedeelte gelegen zijn bij de woonhuizen. Zij zijn beplant met verschillende soorten vruchtbomen, zoals appel-, peren-, pruimen- en kersenbomen. De grond tussen de bomen is bedekt met gras. Van de boomgaarden in Beers is slechts 1 klasse gemaakt die 1/6 gedeelte hoger wordt geschat dan de bouwlanden van de 1e klasse. De geschatte waarde per bunder is ƒ 38,00.

Weilanden en hooilanden

De weilanden binnen Beers liggen verspreid door de gemeente. Veel van deze landen zijn omringd door hagen. De Beerse Maas overstroomt deze gronden regelmatig, waardoor zij goed bemest worden. De weilanden zijn verdeeld in vier klassen.

De 1e klasse weilanden liggen op goede grond en zijn geschikt voor een voedzame en overvloedige beweiding. Over het algemeen worden deze gronden om de 2 jaar gehooid. De waarde van de grond is geschat naar aanleiding van het aantal stuks vee dat er geweid kan worden of naar het gras dat er jaarlijks van verkocht kan worden. De geschatte waarde per bunder is ƒ 35,00. De geschatte waarde per bunder na herziening is ƒ 38,00.

De 2e klasse weilanden liggen op gronden die van mindere kwaliteit zijn. Deze gronden leveren een goede, maar geen overvloedige beweiding op. De geschatte waarde per bunder is ƒ 26,00.

De 3e klasse hooilanden zijn van een redelijke kwaliteit en de beweiding is redelijk voedzaam. De geschatte waarde per bunder is ƒ18,00.

De 4e klasse bestaat voor het grootste gedeelte uit schrale, gemeentelijke broekgronden, die slechts matig geschikt zijn voor beweiding. De geschatte waarde per bunder is ƒ6,00.

Hakhout

Het hakhout is samengesteld uit verschillende soorten hout en verdeeld in 2 klassen.

De 1e klasse ligt op goede grond, geschikt voor de beplanting. De grond is goed bezet met goedgroeiende bomen. Het houtgewas bestaat uit eikenbomen en enkele andere soorten hout. De bomen worden om de 6 á 7 jaar gehakt. De geschatte waarde per bunder is ƒ 22,00.

De 2e klasse ligt op vochtige grond, is niet al te goed bezet en beplant met wilgen- en elzenbomen en andere soorten hout. De bomen worden om de 6 á 7 jaar gehakt. De waarde van deze klasse wordt 1/3 lager begroot dan de 1e klasse. De geschatte waarde per bunder is ƒ14,00.

Opgaand geboomte

Het opgaand geboomte bestaat voor het grootste gedeelte uit eiken-, Canadese- en populierenbomen en is verdeeld in 2 klassen.

De 1e klasse bestaat uit stukken grond van goede kwaliteit, beplant met goed groeiende eikenbomen. De waardebepaling is gedaan zonder te letten op het voor- of nadeel van de bomen op de tussencultuur.  De geschatte waarde per bunder is ƒ 18,00.

De 2e klasse is gelegen op grond van mindere kwaliteit en bestaat voor het grootste gedeelte uit lanen of stukken grond langs de wegen. Deze gronden zijn beplant met Canadese- en populierenbomen en andere soorten hout die niet al te hard groeien. De geschatte waarde per bunder is ƒ 14,00.

Heide, woeste gronden en waterkolken

De 1e klasse heidegronden bestaan voor het grootste gedeelte uit de slechtere, gemeentelijke broekgronden die met heideplanten en graszoden zijn bedekt. Deze gronden worden jaarlijks door de Beerse Maas bemest en leveren daardoor een geringe beweiding op. De geschatte waarde per bunder is ƒ 3,00.

De 2e klasse heide bestaat uit dorre en moerassige gronden die voor het grootste gedeelte niet voor bebouwing geschikt zijn. Daarom worden zij op het bij wet bepaalde minimum geschat.

De geschatte waarde per bunder is ƒ 0,25.

Visvijvers

In Beers zijn geen vijvers, maar wél enkele grachten die voor recreatie worden gebruikt. Ze bevatten echter maar weinig vis. De waarde ervan wordt gelijk geschat aan die van de bouwlanden van de 1e klasse. De geschatte waarde per bunder is ƒ 30,00.

Gebouwde eigendommen

Brouwerij

In Beers is een erg kleine bierbrouwerij, die slechts bestaat uit een ketel van 11 vaten en 17 kannen groot, een roerkuip van 8 vaten en 47 kannen en een koelbak. Jaarlijks worden er voor eigen gebruik 6 à 8 brouwsels bruin bier gemaakt. De brouwerij is bij de eigenaar zélf in gebruik.  De netto huurwaarde wordt geschat op ƒ 24,00.

Huizen

Vanwege de onderlinge verschillen zijn de huizen in Beers verdeeld in 10 klassen. Over het algemeen worden de huizen door de eigenaren bewoond of met enkele landerijen verhuurd, vaak via mondelinge afspraken. Doordat deze afspraken niet vastliggen, is er onvoldoende informatie om daarop een schatting te funderen. Daarom heeft men deze een gefingeerde huurwaarde toegekend al naar gelang grootte, ligging en de staat van onderhoud.

De 1e klasse bestaat uit het buitenhuis van Generaal Snoek en nog twee andere, soortgelijke buitenplaatsen. Deze huizen zijn vrij groot en volgens oude bouwstijlen gebouwd.  Representatief voor de 1e klasse (huurwaarde ƒ 87,00) zijn de huizen kadastraal sectie C 52, van Mathias Snoek en C 88 van de weduwe van Alexander Krieger.

De 2e klasse bestaat uit een goed getimmerd en comfortabel huis, in een goede staat van onderhoud.  Het gaat om het huis (huurwaarde ƒ 66,00), kadastraal sectie A 157, van de weduwe van Hubert Jilissen.

De 3e klasse en 4e klasse bestaan uit een klein buitenhuis en de voornaamste pachtboerderijen en herbergen.  

Representatief voor de 3e klasse (huurwaarde ƒ 48,00) zijn de huizen kadastraal sectie B 18, van Jan Martens en D 62, van Pieter de Quay.

In totaal bestaat deze klasse uit 3 huizen.

De huizen van de 4e klasse (huurwaarde ƒ 36,00) zijn de huizen kadastraal sectie A 97, van Antonie Goossens en B 95, van de weduwe van Coenen Marten.

In totaal bestaat deze klasse uit 2 huizen.

De 5e en 6e klasse bestaan uit minder grote en minder comfortabele pachtboerderijen en huizen van winkeliers.

Representatief voor de 5e klasse (huurwaarde ƒ 27,00) is het huis kadastraal sectie B 176, van Theodorus Jansen. In totaal bestaat deze klasse uit 7 huizen.

Representatief voor de 6e klasse (huurwaarde ƒ 21,00) zijn de huizen kadastraal sectie B 15, van Van Landen en De Kinders c.s. en B 38, van Herman Marcelissen. In totaal bestaat deze klasse uit 11 huizen.

De huizen van de 7e, 8e en 9e klasse zijn voor het grootste gedeelte kleine pachtboerderijen, huizen van ambachtslieden en dagloners.  

Representatief voor de 7e klasse (huurwaarde ƒ 15,00) is het huis kadastraal sectie A 126, van Gijsbert Damen. In totaal bestaat deze klasse uit 21 huizen.

Representatief voor de 8e klasse (huurwaarde ƒ 9,00) is het huis kadastraal sectie B 275 van Albert Smits c.s. In totaal bestaat deze klasse uit 19 huizen.

Representatief voor de 9e klasse (huurwaarde ƒ 6,00) is het huis kadastraal sectie B 268 van Hendrina Heil. In totaal bestaat deze klasse uit 12 huizen.

De huizen van de 10e klasse bestaan uit huisjes en hutten die als schuilplaats dienen voor de allerarmsten. Representatief voor de 10e klasse (huurwaarde ƒ 3,00) zijn de huizen kadastraal sectie B 280, van Mathijs Hendriks, B 286, van de weduwe van Gerrit Raijmakers en B 297, van Hubert Jansen. In totaal bestaat deze klasse uit 10 huizen.

In totaal heeft Beers 89 huizen.

Gedaan en gesloten te ‘s-Hertogenbosch, 24 juli 1827.

De schatter, R.J. Stael

De controleur, Bastendorff

Reacties (1)

Bastendorff Alain zei op 23 november 2008 om 13:03
Bonjour,

Découvrant l'existence au 19è siècle d'un géographe nommé BASTENDORFF, pourriez-vous m'apporter des informations sur cette personne dont je porte le patronyme.
Trés sincères remerciements.

Alain Bastendorff

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.