skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Bewoners van Kinderzorg

L. Roefs
vertelde op 20 oktober 2011
bijgewerkt op 30 april 2014
Boerderij Kinderzorg is een van de oudste Osse boerderijen. Al in een advertentie van 1800 werd in een advertentie gesproken over een 'schoone en welgeleege hoeve'. Kinderzorg dankt zijn naam aan het feit dat daar de boer woonde die de eerste TBC-vrije melk leverde aan het weeshuis in Oss.  De familie Van Erp woonde daarna lange tijd in de boerderij aan de Bosschestraat in Oss.

Rond 1800 was Lucas Geurt Ariens van Vugt de huurder. Een van de eigenaars van Kinderzorg was Simon van den Bergh die de hoeve kocht voor dertigduizend gulden.

De familie Van Erp verhuisde in 1911 naar boerderij Kinderzorg. Het gezin telde negen kinderen. Op de foto linksboven zie je de familie (de opstelling staat op de achterkant van de ansichtkaart eronder). De jongens Wim en Jan staan tweede en derde van links. Zij hebben hun moeder tot het einde verzorgd hebben. Jan en Wim waren jarenlang ongetrouwd maar op zeventigjarige leeftijd trad Jan uiteindelijk toch in het huwelijk. Hij is nog 23 jaar getrouwd geweest. Broer Wim verongelukte in Teeffelen bij een aanrijding met een taxi.  

Omstreeks 1932 is de boerderij afgebrand en opnieuw opgebouwd. De eerste boerderij was gedekt met riet. De naam van de boerderij staat hier niet op het dak maar op twee bordjes naast het deurtje dat toegang gaf tot de hooizolder. De man op het paard is Jan van Erp. De overleden familieleden zijn begraven op de begraafplaats bij Bloemskerk in een familiegraf.

Reacties (8)

Ine Bazelmans zei op 20 maart 2013 om 09:21
Voor het maken van een maquette, ben ik op zoek naar een plattefrond en foto van deze boerderij ca 1960
Annemarie van Geloven namens BHIC bhic zei op 20 maart 2013 om 11:37
@Ine, het adres is nu Palestrinastraat. Bij het BHIC kunt u in de studiezaal op de locatie Den Bosch bouwvergunningen inzien van de verandering van de jeugdboerderij aan de Palestrinastraat 11A in 1982 en de bouw van een werkplaats in 1983 op het zelfde adres (toegang 1502, inv.nrs. 22273-22274). Mogelijk staat daar ook de situatie van de herbouwde boerderij ca 1960 op.

Voor foto's kunt u het beste ook even langs het Stadsarchief Oss in de Peperstraat gaan. Nog niet alle foto's zijn online te raadplegen via de fotobank op deze website. Bij het Stadsarchief Oss zijn mogelijk nog meer foto's. Zij zullen u daar graag helpen!

Hier nog een <a href="http://www.thuisinbrabant.nl/object/bhic/bhic_col1_dat32605" target="_blank">link</a> naar een foto uit 1965, maar hier is de boerderij alleen op de achtergrond zichtbaar..
S. Verstralen zei op 12 maart 2017 om 12:46
Dag allemaal,
Herman Gerard van Breugel, oud predikant te Dordrecht en curator van de Latijnse en andere scholen aldaar (Oss, 12-06-1729/ Dordrecht, 07-08-1814), broer van griffier Tieleman Dirk van Breugel, was een van de eigenaren van deze Hoeve.
Herman Gerard schreef diverse boekwerkjes, waaronder in 1794 'Naspooringen aangaande de oönlogie, of eierkunde en de oorspronkelijke voortteeling van menschen en beesten'.
Op pagina 178/179 van dit boek schrijft Herman Gerard van Breugel in margine: 'De Kinder-zorg liefderijk en verstandig te beoefenen achte ik één der gewigtigste Pligten, en voorrechten van den Mensch. Om de Landlieden, en elk daarop Steeds reedelijk en behoorlijk te doen acht geeven, en dien dieren Schultpligt te doen herdenken, heb ik mijne groote en Schoone Landhoeve, geleegen in de Majorij bij de Stad en Vrijheid Oss, eeven daarom met den Naam van Kinder–zorg voorlange bestempeld'.

mvg. Stephan Verstralen
Annemarie van Geloven
Annemarie van Geloven bhic zei op 14 maart 2017 om 12:11
Dank voor deze mooie toelichting S. Verstralen!
In de speciale zoekfunctie Notaris- schepen en andere akten (onder zoekscherm Archieven op www.bhic.nl) komen we Kinderzorg in Oss al in 1782 tegen. Er zijn meer vermeldingen van deze hoeve en je kunt scans van deze akten rechtstreeks bekijken.
Stephan Verstralen zei op 29 januari 2018 om 16:14
Hallo allemaal!

Voor de geïnteresseerden een paar kranten artikeltjes naar aanleiding van de brand op Kinderzorg, 31-08-1932, alsmede Jan Cunen's reactie op 'fake news' (toen ook al):

De Telegraaf, Donderdag 1 September 1932

ZWARE BRAND TE OSS.
De oudste hofstede verwoest.
(Van onzen correspondent).

OSS, 31 Aug. – Hedenavond omstreeks 8
uur woedde alhier een zware brand, waardoor
de kapitale en oudste boerderij in deze ge-
meente, de hofstede ,,Kinderzorg”, dateerend
uit het begin der zeventiende eeuw, eigendom
der landbouwersfamilie H. van Erp, aan de
Bosschestraat, geheel is verwoest. De bewo-
ners, een bejaard echtpaar, hadden zich vroeg-
tijdig ter ruste begeven, toen een der zoons
die in de huiskamer schrijfwerk verrichtte,
plotseling opgeschrikt werd door het knette-
ren van vlammen. In allerijl bracht hij zijn
ouders, beiden in nachtgewaad, naar buiten in
veiligheid en snelde vervolgens naar den stal.
Hier gelukte het hem een tweetal paarden te
bevrijden, doch het vuur woedde in de hofstede
reeds zoo hevig dat het niet meer mogelijk
bleek nog maar iets te redden.
De vlammen vonden gretig voedsel in de
groote voorraden hooi, stroo en graan, die zich
in de schuren bevonden en sloegen hoog uit het
rieten dak. De vuurgloed was uren ver in den
omtrek zichtbaar.
De brandweer die met volledig materieel
was verschenen, kon door gebrek aan water
in de naaste omgeving, tegen de vlammenzee
niets uitrichten. Met emmers water werden de
belendende perceelen evenwel nat gehouden.
Een hoeveelheid landbouwmachines, werk-
tuigen, een groot aantal kippen, alsmede een
hond en eenig vee, werden een prooi der vlam-
men.
De vermoedelijke oorzaak van den brand is
hooibroei. De zeer aanzienlijke schade wordt
ten deele door verzekering gedekt.
_

Algemeen Handelsblad, Donderdag 1 September 1932

OUDE BOERDERIJ VERBRAND.

De ,,Kinderzorg” te Oss verwoest.
Tweehonderd kippen verbrand.
Gisteravond omstreeks acht uur is door
onbekende oorzaak een felle brand uit-
gebroken in de uit de zeventiende eeuw
dateerende groote boerderij ,,Kinderzorg”
aan den Bosschen Weg te Oss. De be-
woners, het hoog bejaarde echtpaar H.
van Erp, die zich reeds ter ruste begeven
hadden, konden zich slechts met de groot-
ste moeite redden.
De brandweer kon wegens gebrek aan
water weinig uitrichten. De boerderij met
stallen en schuren, de grootste in de om-
geving, werd dan ook volkomen in de asch
gelegd. De inboedel, veel landbouwmachi-
nes, benevens de geheele oogst gingen ver-
loren. Ruim tweehonderd kippen kwamen
in de vlammen om. Het vee was in de
weide. De schade is zeer aanzienlijk.
De naam van de boerderij is afkomstig
van de bestemming van het pand om-
streeks 1600, toen er een tehuis voor ver-
waarloosde kinderen was gevestigd.
_

De Stad Oss, Vrijdag 2 September 1932
GROOTE BOERDERIJ IN DE ASCH GELEGD.
GEWELDIGE BRAND OP HUIZE
,,KINDERZORG”.

§ Tijdens het concert, dat K. V. A. Woensdag-
avond ter gelegenheid van de Koninginnefees-
ten, op den Heuvel gaf, werd de brandweer
opgeroepen naar de kapitale boerderij ,,Kinder-
zorg” van Van Erp in de Bosschestraat. Het
volk stroomde van den Heuvel weg en in dich-
te drommen gingen allen naar die vuurzee. Het
was alsof de geheele lucht in brand stond.
Steeds verder bleek het te zijn, totdat wij be-
merkten dat het de ,,Kinderzorg” was. Door
onbekende oorzaak was brand uitgebroken, die,
gelukkig door de anderen die alleen thuis wa-
ren, nog juist bijtijds werd ontdekt. Aan red-
den viel toen reeds niet meer te denken. De
brandweer, die met beide wagens uitgerukt
was, stond machteloos tegenover die vuurmas-
sa. Water was er niet; slechts met emmers kon
eenige hulp geboden worden. Een zee van
menschen waren er getuige van, hoe die kapi-
tale boerderij tot den grond toe afbrandde.
Circa 100.000 pond hooi, die in de stallen zat
opgepakt, werd een prooi der vlammen. Het was
slechts laag bij den Boerenbond verzekerd.
Verder gingen een 100-tal kippen, het juist
binnengehaalde koren en de haver, in de vlam-
men op.
Ook de geheele inboedel moest het ontgel-
den. Kortom niets kon gered worden.
Een en ander was verzekerd.
De brandweer was tot ’s nachts 2 uur werk-
zaam; toen lag die kapitale boerderij met den
grond gelijk.
_

De Stad Oss, Vrijdag 2 September 1932

INGEZONDEN STUKKEN.
(Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.)

DE WAARHEID OMTRENT ,,DE
KINDERZORG”

Bij den brand van de hoeve ,,Kinderzorg”
deden allerlei ,,historische” verhalen omtrent
deze oude hoeve in de pers de ronde, die ont-
stonden in het brein van eventueele correspon-
denten. Een oud kasteel zou het geweest zijn,
een vroeger voogdijgesticht, de oudste boer-
derij, etc.
De Kinderzorg was een gewone hoeve, ge-
bouwd in de 18e eeuw. Er zijn heel wat oudere
boerderijen in Oss, b.v. die van P. van der
Steen-Bressers en meer andere.
De naam ,,Kinderzorg” dankt zijn ontstaan
aan de kinderrijke gezinnen, die de hoeve
steeds gehuurd en bewoond hebben. Voor de
landbouwwerktuigen zijn ingevoerd konden al-
leen families met meerdere aankomende zoons
en dochters de groote hoeve op den zandgrond
bewonen, daar zij veel werk meebrachten. Door
gehuurde werkkrachten zou de exploitatie te
duur en niet loonend zijn geweest.
De twee laatste bewoners Van Erp en van de
Geer waren dergelijke gezinnen en zoo is het
steeds geweest.
Hier volgen nog twee courantberichten uit
’t begin der vorige eeuw betreffende ,,de Kin-
derzorg".
Bossche Vad. Cour. 30 Sept. 1800.
Uit de hand te koop een schoone welgelegen
hoeve onder Oss, genaamd Kinderzorg, bestaan-
de in een ruime huizing, schuren, hof, paarden-
schapen en varkensstallen, eikeboomen en me-
nigvuldige houtgewassen en de verbeteringen
aan beide gedaan, en Teul-wei en Hooiland
thans in huur bij Lucas Geurt Ariens van Vucht
gelegen in de Bosschestraat. In het Dagblad
van de Monden van den Rhijn” van 15 Nov.
1819, wordt de Kinderzorg opnieuw te koop
aangeboden.
J. Cunen


Groetjes, Stephan Verstralen
Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman bhic zei op 30 januari 2018 om 08:59
Bedankt voor deze krantenberichten over de brand Stephan.
Zeker de reactie van dhr. J. Cunen op deze berichten geeft ons ook de reden voor de benaming van deze boerderij. En fakenieuws is dus van alle tijden :).
Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman bhic zei op 30 januari 2018 om 14:07
Nogmaals dank Stephan, voor deze links. Nu is het helemaal compleet na te lezen en altijd goed om deze mooie index en scans van de kranten via de site van het SA Oss nog eens onder de aandacht te brengen. Handige tool.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.