skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Boxmeer volgens de taxateur van het Kadaster

Hoe kijkt een taxateur van het Kadaster naar een dorp of stad? Is dat met de begerige ogen van de politicus die zoveel mogelijk belastingopbrengsten gerealiseerd wil zien, of is dat met de ogen van de professional die een zo rechtvaardig mogelijke schatting wil maken zodat niemand iets te kort komt (of teveel betaalt)?

Oordeel zelf: tussen 1825 en 1831 trok er onder verantwoordelijkheid van de Gouverneur een flink aantal taxateurs of schatters door de hele provincie om alle gebouwde en ongebouwde eigendommen van een waardering te voorzien ten behoeve van de nieuwe grondbelasting die de regering wilde gaan instellen. Het vaststellen van de belastbare opbrengst was logischerwijze een van de meest heikele onderdelen van het hele kadaster- en belastingplan.

De taxateurs begonnen met het maken van een beschrijving van iedere gemeente. Zie hier wat ze over Boxmeer te melden hadden in hun Tabel van klassificatie der grond-eigendommen.

Ligging

De gemeente Boxmeer ligt een kwartier lopen van Sambeek, een half uur van Beugen, 2 uur van Cuijk, 5 uur van Nijmegen en 4 uur van Grave. De vaste marktplaats is Grave.

Omliggende gemeenten

Boxmeer grenst ten noorden aan de gemeente Beugen, ten oosten aan de rivier de Maas, ten zuiden aan Sambeek en ten westen aan Oploo en St. Anthonis.

Rivieren en beken

Veruit de belangrijkste rivier is de Maas, die op een kwartier lopen langs de oostkant in noordwestelijke richting stroomt en een gunstige invloed heeft op Boxmeer. Verder zijn er nog enkele kleine beekjes, die alleen dienen voor de afvoer van het overtollige regenwater naar de Maas.

Grote wegen en buurtwegen

Boxmeer ligt op 4 uur lopen van de grote weg van Grave naar Den Bosch en heeft verder alleen buurtwegen, waarmee het contact met de omliggende plaatsen wordt onderhouden. In de zomer zijn deze goed begaanbaar, maar in de winter heel slecht. De rivier de Maas compenseert dit nadeel in deze contreien enigszins, omdat de boer zijn graan over het water kan vervoeren als de wegen zeker de helft van het jaar onbegaanbaar zijn.

Vruchtbaarheid van de grond

De grond is over het algemeen van een goede kwaliteit en wordt in grote, middelgrote en kleine percelen zorgvuldig bebouwd. De onbebouwde heide- en broekgronden zouden voor het grootste gedeelte verbeterd of ontgonnen kunnen worden als deze dichter bij de gemeente hadden gelegen. Omdat zij echter ver weg liggen, zullen zij waarschijnlijk in hun natuurlijke staat blijven.

Landbouwproducten

De landbouwproducten zijn tarwe, rogge, gerst, haver, aardappels, boekweit, klaver en hooi, waarvan rogge de belangrijkste is. Een deel van het gemeenteoppervlak is beplant met schaarhout, dennen, bossen of ander hout. Hieraan wordt weinig waarde toegekend, omdat de inwoners meestal steenkolen als brandstof gebruiken.

Veefokkerijen

Het fokken van runderen is de belangrijkste. Paarden worden er weinig gefokt. Voor landbouwdoeleinden worden ze van elders ingevoerd. Het hooi dat hier geoogst wordt, is meer dan genoeg om de runderen te voeden. Een gedeelte wordt naar omliggende zandgemeenten gereden, waar dit hooi om zijn kwaliteit goed bekend staat.

Nijverheid

Het hoofdbestaan is de landbouw en er wordt enkel handel gedreven in landbouwproducten, waarvan de kwalitatief goede rogge de belangrijkste is.

Verder werkt een deel van de inwoners bij enkele fabrieken en bedrijven, die over het algemeen van weinig betekenis zijn.

Gebouwen

De gemeente bestaat uit de dorpskom en wat verder weg liggende huizen en buurtschappen, waar vooral boeren wonen.

De dorpskom telt een aantal huizen in verschillende bouwstijlen en inrichting. Op korte afstand daarvan ligt het ruim gesitueerde kasteel, dat in zijn eentje de 1e klasse uitmaakt. In de overige klassen vallen huizen al naar gelang hun kwaliteit, variërend van herenhuizen tot huizen waarin door de bewoners handel wordt gedreven of een ambacht wordt uitgeoefend. Dit laatste type huis stelt niet veel voor en dient slechts als schuilplaats voor de armoede.

Verder zijn hier een windgraanmolen, een rosolie- en graanmolen die alle in bedrijf zijn, twee bierbrouwerijen, drie leerlooierijen, vier katoendrukkerijen (waaronder één hele grote), een lakenweverij en twee pottenbakkerijen van weinig betekenis.

Bevolking

De totale bevolking van de gemeente bestaat uit 1.913 inwoners.

Ongebouwde eigendommen

Landbouwgronden

Deze zijn verdeeld in vijf klassen:

1e klasse: gronden met een bruine met klei vermengde groeilaag van 3 à 4 decimeter op een geel vochtdoorlatend zandbed of een leemlaag. Deze liggen in de buurt van de dorpskom en zijn bij uitstek geschikt voor het verbouwen van alle soorten winter- en zomergraan, zoals: tarwe, rogge, gerst, haver, aardappels, erwten, klaver enz. bij bemesting gedurende drie tot vier jaar. De geschatte waarde per Nederlandse bunder is ƒ 45,-.

2e klasse: zware kleigronden, die overstroomd worden door de rivier en daarom niet geschikt zijn voor wintergraan én gronden met een flinke bruinachtige groeilaag, zoals die van de 1e klasse, maar door hun afgelegen ligging minder van waarde. De geschatte waarde per bunder is ƒ 32,-.

3e klasse: gewone middelmatige landbouwgronden met een zwarte laag groeiaarde van 2 à 2,5 decimeter op een schraal hard zandbed, hoofdzakelijk geschikt voor rogge bij jaarlijks bemesting. De geschatte waarde is ƒ 22,-.

4e klasse: de schrale akkers langs de Heikant met een laag grijze groeiaarde van 1 à 1,5 decimeter op een nat en onvruchtbaar zandbed, hoofdzakelijk geschikt voor rogge, boekweit, spurrie enz. mits jaarlijks bemest. De geschatte waarde is ƒ 12,-.

5e klasse: schrale onvruchtbare heidegronden zonder economisch nut. Alleen door bemesting kunnen deze enigszins vruchtbaar worden gemaakt. De geschatte waarde is niet hoger dan ƒ 4,-.

Moestuinen

De moestuinen hebben gemeen dat zij bijna allemaal bij de woningen liggen, maar zijn naar gelang de verschillen verdeeld in drie klassen:

1e klasse: goed verzorgde en goed omheinde tuinen, gelegen op bouwland van de 1e klasse en beplant met rijkelijk groeiende fruitbomen, waarin door de eigenaar met de grootste zorg allerlei soorten groenten voor eigen gebruik geteeld worden. Rekening houdend met de gunstige ligging van de tuinen, waardoor deze met weinig kosten vruchtbaar kunnen worden gehouden, en de extra opbrengst van de fruitbomen, is de geschatte waarde de helft hoger dan bouwland 1e klasse, namelijk ƒ 60,-.

2e klasse: de gewone moestuintjes van de burgerklasse, die - hoewel gelegen op een zelfde soort terrein - toch verschillen van de 1e klasse qua afgelegen ligging en inrichting. De waarde wordt 1/3 hoger geschat dan landbouwgrond van de 1e klasse, namelijk op ƒ 60,-.

3e klasse: gewone eenvoudige tuinen van de boeren en de sociale minima, waarin alleen maar groenten geteeld worden voor dagelijkse consumptie. Hieraan mag geen hogere waarde aan toegekend worden dan aan landbouwgrond 1e klasse. Geschatte waarde ƒ 45,-.

Boomgaarden

De boomgaarden zijn verdeeld in drie klassen al naar gelang de verschillen:

1e klasse: regelmatige percelen landbouwgrond van de 1e en 2e klasse, beplant met overvloedig groeiende appel- en kersenbomen, waaronder men soms veldvruchten teelt of de grond begroeid laat met gras. Uitgaande van de gewone opbrengst van de fruitbomen - van dat soort jonge boomgaarden kan dat best flink kan zijn – én de mogelijkheid tot extra teelt tussen de bomen in, is de waarde ¼ hoger dan landbouwgrond 1e klasse. Geschatte waarde ƒ 60,-.

2e klasse: landbouwgrond van de 3e klasse, volgens een vast patroon met appel- en kersenbomen beplant. Ter bevordering van de groei, moet de eigenaar de nodige investeringen doen. De netto-opbrengst is daarom ongeveer gelijk aan de kosten van de investeringen. Daarom kent men hieraan geen hogere waarde toe dan aan landbouwgrond van de 1e klasse. Geschatte waarde ƒ 45,-.

3e klasse: boomgaarden op schrale heidegronden van de 4e en 5e klasse, die alleen door bemesting kunnen groeien. De baten dekken de kosten niet. Daarom mag men deze niet hoger schatten dan de helft van de 2e klasse. Geschatte waarde ƒ 22,-.

Hooilanden

De hooilanden zijn al naar gelang de verschillen verdeeld in 5 klassen:

1e klasse: de uiterwaarden langs de Maas en enkele hooilanden binnen de waarden, gelegen op een ondergrond van zuivere klei, die door de vruchtbare overstroming van de rivier een uitstekende kwaliteit hooi of weigras opleveren. Meestal worden deze twee jaar achtereenvolgens gemaaid en het derde jaar laat men er schapen of koeien op weiden. De waarde van het nagras dat na de eerste maaibeurt te voorschijn komt, is niet hoger dan 1/7 van de eerste snede. Geschatte waarde per nederlandse bunder ƒ 65,-.

2e klasse: minder gunstig op hoge of lage kleigrond en verder weg van de rivier gelegen hooilanden. Ook al worden deze landerijen ook overstroomd door de rivier, toch is de opbrengst van het hooigras minder. Meestal laat men er om de drie jaar schapen of koeien op weiden. Het nagras wordt op 1/8 van de eerste maaibeurt berekend. Geschatte waarde per bunder ƒ 55,-.

3e klasse: te hoog of te laag en te ver van de rivier gelegen hooilanden om gevoed te worden door het vruchtbaarste gedeelte van het rivierslib. Daarom leveren deze minder overvloedig hooigras op en laat men er om het jaar schapen of koeien op weiden. De waarde van het nagras is niet hoger dan 1/9 van de eerste snede. Geschatte waarde per bunder ƒ 40,-.

4e klasse: laaggelegen zure hooilanden, die grof liesgras voortbrengen dat vermengd is met waterplanten. De waarde hiervan is niet hoger dan 2/3 van de waarde van de 1e kwaliteit. Men laat er meestal om het jaar schapen op weiden en het nagras levert niet meer op dan 1/10 van de eerste maaibeurt. Geschatte waarde niet hoger dan ƒ 30,-.

5e klasse: een paar percelen pas ontgonnen grond, die pas een paar jaar bestemd zijn als hooiland en gelegen zijn op lage koude leemgrond en slecht hooigras zonder enige waarde voortbrengen. De waarde per bunder bedraagt ƒ 15,-.

Weilanden

De weilanden liggen meestal buiten het overstromingsgebied van de rivier en worden alleen bemest door voortdurende beweiding. Zij worden in vier klassen verdeeld naar gelang de verschillen:

1e klasse: dicht bij landbouwgrond 1e klasse en de woning gelegen weilanden, die gezond en voedzaam gras voortbrengen dat vooral geschikt is voor koeien. Gezien de opbrengst aan potentieel veevoer is de waarde gelijk aan landbouwgrond 2e klasse ƒ 32,-.

2e klasse: enkele weilanden die gelegen zijn op een zandige ondergrond en minder voedzaam gras, dat met waterplanten is vermengd, voortbrengen. Men kan deze niet hoger schatten dan landbouwgrond 3e klasse ƒ 22,-.

3e klasse: enkele lage weidegronden, die meestal pas ontgonnen zijn en zurig, niet voedzaam gras voortbrengen. Men kan deze niet hoger schatten dan ƒ 12,-.

4e klasse: broekgronden voor gemeenschappelijk gebruik, die een kort, hard en met heide vermengd gras voortbrengen. Men kan de waarde daarvan niet hoger schatten dan 1/3 van weiland 3e klasse ƒ 4,-.

Hakhout

Het hakhout wordt verdeeld in drie klassen:

1e klasse: in rijen beplante gronden van landbouwgrond 4e klasse, met een gemengde beplanting van eiken, elzen, berken en andere houtsoorten. Deze worden meestal om de 6 à 7 jaar omgehakt. Omdat brandhout hier door het algemeen gebruik van steenkolen weinig waarde heeft, komt de waarde van de 1e klasse niet hoger uit dan ƒ 14,-.

2e klasse: onregelmatig en slecht beplante bossen, die zijn aangelegd op schrale heigronden. Deze worden meestal om de 7 à 8 jaar omgehakt. Hieraan kan men niet meer waarde toekennen dan ƒ 8,-.

3e klasse: onvruchtbare heidegronden met hier en daar wat slecht groeiende eiken-, berken of ander schaarhout zonder enige waarde. Men kan deze niet hoger schatten dan ƒ 3,-.

Opgaand geboomte

Er valt maar een enkel perceel in deze categorie. Deze grond kenmerkt zich door in rijen aangeplante goed groeiende eiken en iepen. De waarde bedraagt hetzelfde als hakhout van de 1e klasse, ƒ 14,-.

Dennenbossen

Men treft hier weinig dennenbossen aan, die naar hun verschillen in twee klassen verdeeld worden:

1e klasse: goed groeiende dennen die op vochtdoorlatende losse heidegrond zijn geplant, waarvan er een aantal stevig genoeg zijn voor het gebruik als timmerhout. Gezien de geringe betekenis van dit type dennenhout kan men hieraan geen hogere waarde toekennen dan ƒ 12,-.

2e klasse: een paar percelen slecht groeiende dennen, geplant op schrale zandheuvels of heidegrond, die niet meer waard zijn dan ƒ 4,-.

Boomkwekerijen

Er zijn hier een paar goed ingerichte kwekerijen op gronden van de 1e en 2e klasse, die wettelijk even hoog zijn geschat als de beste landbouwgronden, namelijk ƒ 45,-.

Plezierbossen en recreatieterreinen

Deze zijn aan de landbouwgronden onttrokken, omdat zij uitsluitend voor recreatie zijn aangelegd. Zij worden wettelijk even hoog geschat als landbouwgrond 1e klasse, namelijk ƒ 45,-.

Heide en woeste gronden

De heide en andere woeste gronden zijn in 3 klassen verdeeld:

1e klasse: zijn wel geschikt voor ontginning, maar dat wordt bemoeilijkt doordat ze te ver weg liggen. Er groeit niets anders op dan hier en daar kort hard heigras. Van deze gronden kunnen alle inwoners van Boxmeer gebruik maken. De waarde per bunder bedraagt ƒ 2,-.

2e klasse: heidegronden die door hun te lage of hoge ligging minder geschikt zijn voor ontginning en niets anders dan wat waardeloos strooisel opleveren. De waarde bedraagt niet hoger dan ƒ 1,-.

3e klasse: enkele schrale zandheuvels en heidegronden die niet ontgonnen kunnen worden en daarom geschat worden op het wettelijk minimum van ƒ 0,25.

Visvijvers en grachten

De visvijvers en grachten, die men hier en daar bij sommige woningen aantreft, zijn voor recreatie aan de landbouwgronden onttrokken. Deze worden wettelijk even hoog geschat als landbouwgrond 1e klasse op ƒ 45,-.

Visserij

Er bestaan hier twee soorten visserij, die ieder apart gewaardeerd worden:

het visrecht op de rivier de Maas op grondgebied van de gemeente Boxmeer voor algemeen gebruik. De Maas is heel rijk aan allerlei soorten vis. Die is echter moeilijk te vangen, omdat die op zich op een flinke diepte bevindt. Toegekende huurwaarde ƒ 20,-.

Visserij in eigen water ‘het Meer’, dat voor het grootste gedeelte uit moeras bestaat en waarin door de grote diepte moeilijk gevist kan worden. Toegekende waarde bij gebruik door de eigenaar ƒ 4,50.

Pont- en schuitveren

Er bestaat hier een pontveer, waardoor de plaatselijk gemeenschap met de rechteroever van de Maas verbonden wordt. Deze passage is echter van weinig belang en wordt met het bijbehorende veerhuis geschat op het gemiddelde van de opbrengst van de laatste tien jaar, namelijk ƒ 120,-.

Verder is er hier nog een voetveertje over de Maas, dat met het veerhuis van Domeinen wordt gehuurd. Dit is van weinig waarde, omdat hier alleen in de zomer enige passage is. Na aftrek van het woonhuis bedraagt de waarde ƒ 10,-.

Gebouwde eigendommen

Windgraanmolen

Er is een standaardmolen, die het graan met twee paar stenen maalt. De molen die in een matige staat van onderhoud verkeert, en het daarbij gelegen woonhuis worden apart verhuurd. Omdat in deze gemeente nog een andere rosmolen in werking is en er op een loopafstand van een half uur nog twee graanmolens met veel klandizie zijn, wordt de netto- huurwaarde geschat op ƒ 500,00.

Rosgraanmolen

Er zijn hier twee rosmolens. De eerste heeft twee paar lichte stenen, die alle soorten graan malen. Deze is in gebruik bij de eigenaar en kan door hem niet met winst draaiende gehouden worden, omdat de molen door twee paarden aangedreven moet worden. Mede gelet op de middelmatige staat van onderhoud, wordt de netto-huurwaarde geschat op ƒ 30,00.

De tweede, die in de buurt van de windmolen ligt, is vervallen en al jaren buiten gebruik. Zowel van buiten als van binnen is er heel wat op deze molen aan te merken. Toegekende waarde slechts ƒ 10,00.

Rosoliemolen

Werkt met een paar stenen en een enkele bank in een slecht onderhouden schuur, waarin alleen voor loon gewerkt wordt. Wordt met bijbehorend woonhuis en landerijen onderhands verhuurd en daarom vergelijkenderwijs geschat op ƒ 36,00.

Bierbrouwerijen

Er zijn twee brouwerijen die ieder afzonderlijk getaxeerd zijn. De eerste is een kleine maar goed ingerichte en goed onderhouden brouwerij. Hierin bevinden zich een ketel met een capaciteit van 23 vaten en twee beslag- of roerkuipen met een capaciteit van 14 en 10 vaten, met eest, moutkamer, kelders en bergruimten. Men maakt hier gewoon bier voor lokaal gebruik en niet voor omliggende plaatsen. Bij de eigenaar in gebruik en geschat op ƒ 44,00.

De tweede is een kleine brouwerij, die qua inrichting en onderhoudstoestand verschilt van de vorige. Men werkt hier meestal voor loon met een stookketel met een capaciteit van 22 vaten en een roerkuip van 13 vaten. Bij de eigenaar in gebruik en geschat op ƒ 30,00.

Leerlooierijen

Er zijn 3 leerlooierijen, die ondanks de geringe verschillen, in 2 klassen worden verdeeld.

Van de twee looierijen in de 1e klasse is er één in werking en één buiten gebruik. Men werkt in de eerste voor de eigen zadelmakers, in een klein goed onderhouden gebouw met 3 grote en kleine kuipen, loog- en kalkbakken. De tweede is gehuisvest in een ruim maar veel minder goed gebouw, met een minder waardevolle inrichting. Bij de eigenaar in gebruik en geschat op ƒ 20,00.

De 2e klasse is een kleine looierij, die met 2 tot 3 in de open lucht geplaatste kuipen werkt. Verder treft men er de nodige kalkputten en inlaatbakken aan met een klein onbeduidend schuurtje, waar voor eigen gebruik van de schoenmakerij gewerkt wordt. Hieraan kan geen hogere waarde toegekend worden dan ƒ 12,00.

Katoendrukkerijen

Er zijn 3 tot 4 katoendrukkerijen of ververijen, met grote verschillen in gebouw en inventaris en daarom in 3 klassen ingedeeld.

De 1e klasse is een goed ingerichte drukkerij, met 14 grote verfkuipen, 10 druktafels, paarden, kalandermolen enz., geplaatst in een ruim en goed onderhouden gebouw. Het goed lopend bedrijf is een waarde toegekend van ƒ 90,00.

De 2e klasse telt twee kleinere katoendrukkerijen, met drie à vier werkkuipen of bakken, even zo veel druktafels enz.,die in goed onderhouden ruimten geplaatst zijn. Hieraan heeft men de waarde toegekend van ƒ 36,00.

De 3e klasse is een kleine drukkerij, met slechts twee kleine versleten kuipen, druktafel en kalandermolen, geplaatst in het achterste gedeelte van het woonhuis, waar men alleen voor loon werkt. De waarde wordt geschat op niet meer dan ƒ 12,00.

Lakenfabriek

Er is een lakenweverij, met slechts twee getouwen en een kleine verfketel enz., die enkel grove gewone stoffen vervaardigt. Gezien de toestand van het gebouw en het lage rendement wordt de waarde hiervan geschat op ƒ 24,00.

Pottenbakkerijen

De twee pottenbakkerijen worden op dezelfde waarde geschat. Ze werken allebei met een oven en 2 à 3 draaischijven in slecht onderhouden werkplaatsen. Men maakt hier enkel grof broos aardewerk uit leem of klei, zowel voor de omliggende gemeenten als voor andere plaatsen. Deze worden niet hoger geschat dan ƒ 16,00.

Huizen

De huizen in Boxmeer worden naar de onderlinge verschillen ingedeeld in 17 klassen. Zij worden over het algemeen door de eigenaar zelf bewoond, of met landbouwschuren en andere eigendommen verhuurd. Omdat de verhuring vaak mondeling of onderhands geregeld is, is de bepaling van de grondslag heel onbetrouwbaar. Om die reden is de huurwaarde geschat op verschillen in omvang, constructie, onderhoudstoestand en ligging.

1e klasse: het kasteel van de Baron van Sasse van IJsselt, kadastraal sectie B 492, een ruim en stevig geconstrueerd gebouw en vooral in de zomer een heel aangename verblijfplaats. Geschatte huurwaarde ƒ 255,-.

2e en 3e klasse: ruime goed voorziene herenhuizen met een verdieping en aangenaam gelegen.

Representatief voor de 2e klasse (huurwaarde ƒ 210,-)  zijn de huizen sectie A 462 van baron J.B. van Hugenpoth, en sectie B 655 van J.L.M. Cavellier van Adrichem. In de 2e klasse vallen 4 huizen.

Representatief voor de 3e klasse (huurwaarde ƒ 150,-) zijn de huizen A 454 van de weduwe van Philipus Hengst, en sectie B 257 van de weduwe F. de Kerschitre van Havre. In de 3e klasse vallen 5 huizen.

4e en 5e klasse: goede, maar iets minder ruime huizen, met een verdieping.

Representatief voor de 4e klasse (huurwaarde ƒ 120,- ) zijn de huizen B 569, van de kinderen Jan Hengst, en sectie B 712 van de weduwe Frans Hoeten. In de 4e klasse vallen 4 huizen.

Representatief voor de 5e klasse (huurwaarde ƒ 105,-)  zijn de huizen B 549 van Jacob Heshusius, en B 795 van Jacobus Kerskens. In de 5e klasse vallen 4 huizen.

6e en 7e klasse: huizen van de gegoede burgerij, op goede of minder goede stand gelegen.

Representatief voor de 6e klasse (huurwaarde ƒ 90,-) zijn de huizen B 1008 van burgemeester Francis Kerstens, en B 1039 van de kinderen Kerschitre van Harre. In de 6e klasse vallen 12 huizen.

Representatief voor de 7e klasse (huurwaarde ƒ 75,-) zijn de huizen B 588 van Gijsbert van Krimpen, en B 864 van Mathijs Delfoise. In de 7e klasse vallen 15 huizen.

De 8e en 9e klasse: de mindere burgerwoningen, waarin winkeliers zijn gevestigd of andere handelsactiviteiten worden uitgeoefend.

Representatief voor de 8e klasse (huurwaarde ƒ 63,-) zijn de huizen B 700 van Lodewijk Favier, en B951 van Arnoldus Rijken. In de 8e klasse vallen 12 huizen.

Representatief voor de 9e klasse (een huurwaarde ƒ 54,- ) zijn de huizen B 590 van Jozephus Delmans, en B 600 van Henriette van Anraai. In de 9e klasse vallen 15 huizen.

De 10e en 11e klasse: huizen van mindere waarde, die door ambachtslieden bewoond worden.

Representatief voor de 10e klasse (huurwaarde ƒ 45,-) zijn de huizen B 685 van Cornelis van Haaff, en B 789 van Johannes Gerardus Hermans. In de 10e klasse vallen 11 huizen.

Representatief voor de 11e klasse (huurwaarde ƒ 36,-) zijn de huizen B 617 van Hendrik Te Luyr en B899 van Arnoldus Rijke. In de 11e klasse vallen 30 huizen.

De 12e en 13e klasse: de beste boerenwoningen en kleine huizen waarvan de onderhoudstoestand niet goed en niet slecht te noemen is.

Representatief voor de 12e klasse (huurwaarde ƒ 27,-) zijn de huizen B 616 van landbouwer Jan Kempen, en A 872 van Mathijs Delfosse. In de 12e klasse vallen 32 huizen.

Representatief voor de 13e klasse (huurwaarde ƒ 21,-) zijn de huizen A 236 van de weduwe van Gerardus Martens, en B 904 van kuiper Antoon Aartselen. In de 13e klasse vallen 45 huizen.

De 14e en 15e klasse: heel gewone boerenwoningen en kleine huisjes van ambachtslieden.

Representatief huizen voor de 14e klasse (huurwaarde ƒ 15, -) zijn de huizen A 536 van landbouwer Gerardus Sweeren, en B 627, eigendom van metselaar Antoon Geurts, huurwaarde ƒ 15,00. In de 14e klasse vallen 49 huizen.

Representatief huizen voor de 15e klasse (huurwaarde ƒ 9,-) zijn de huizen A.496 van arbeider Gerardus Nabbe, en B 842, eigendom van arbeider Willem Schraven. In de 15e klasse vallen 49 huizen.

De 16e en 17e klasse: de meest eenvoudige huisjes, met slechts één deur en één raam, bijna onbewoonbaar, voor de sociaal zwakkeren.

Representatief voor de 16e klasse (huurwaarde ƒ 6,-) zijn de huizen B523 van arbeider Theodorus Hulsman, en A 269 van arbeider Gerardus Jansen. In de 16e klasse vallen 44 huizen.

Representatief voor de 17e klasse (huurwaarde ƒ 3,-) zijn de huizen A 43 van baron Leopold van Sasse van IJsselt, en B 836 van arbeider Johannes Zeegers. In de 17e klasse vallen 10 huizen.

Gedaan en gesloten te Boxmeer den 12 februari 1831.

De schatter: H. Vogels

De controleur: A.v.d. Aumenie

Reacties (3)

arno peters zei op 25 januari 2011 om 00:16
de juiste naam die genoemd wordt,van een der bewoners is van Kesschietre van Havre of Kesschietre ten Havre.
Annemarie van Geloven namens BHIC bhic zei op 26 januari 2011 om 10:05
Beste Arno, hartelijk dank voor je reactie over de juiste naam van deze bewoner van Boxmeer in 1832. Aan de hand van de originele tekst wordt de naam 'de weduwe F. Kesschitre van Havre'.
Ing. Gerard W. Ch. Lemmens zei op 14 februari 2011 om 17:47
Heel interessant stukje geschiedenis, maar wel jammer dat de eigenaren van de Leerlooierijen en Brouwerijen niet genoemd worden dat zou het voor den genealoog nog interessanter kunnen maken !!

Met dank,

Gerard Lemmens

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.