skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Jaël Jonkman
Jaël Jonkman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Jaël Jonkman
Jaël Jonkman RA Tilburg

Burgemeesters Poos van Gassel en Escharen en enkele verwanten

Henk Revis
vertelde op 30 oktober 2017
bijgewerkt op 22 april 2021
Jan Poos is de stamvader van de vijf burgemeesters Poos die de gemeenten Gassel en Escharen in de negentiende eeuw bestuurden. Hijzelf vervulde van omstreeks 1760 tot zijn overlijden eind 1788 de functie van schout.

Hij werd op 17 maart 1714 in Escharen gedoopt onder de namen Johannes Hendriksz, en trad in mei 1741 in het huwelijk met Maria Mattheussen. Uit dit huwelijk werden tien kinderen geboren van wie er vier de volwassen leeftijd bereikten: een dochter en drie zoons. Echtgenote Maria moet in of rond 1769 zijn overleden. Misschien in verband hiermee trad Jan als schout terug en fungeerde enige tijd als substituut schout. Hij was niet onbemiddeld. We komen hem herhaaldelijk tegen bij aan- en verkopen en ook het verstrekken van leningen.

Na zijn overlijden verschenen zijn erfgenamen vier maal voor de schepenbank voor de afwikkeling van zijn nalatenschap. Zijn zoon Peter nam in 1789 enige tijd de functie van schout over. Deze Peter (Petrus), gedoopt op 16 juli 1752 te Escharen, overleed op 10 maart 1848 te Gassel, op de hoge leeftijd van 95 jaar. Hij was twee maal gehuwd geweest: een eerste maal met Anna Maria Willemsdochter van den Heuvel (1750-1783) en een tweede maal met Maria Willems (1750-1824). Hij was jarenlang lid van het college van commissarissen van het land van Cuijk, Grave, Beugen en Rijckevoort en trad ook op als president van de schepenbank. Hij wordt in 1813 aangeduid als ‘rentenier wonende in Gassel’, en elders ook als ‘particulier’. Een invloedrijk en vermogend man dus.

Klerk van het college

Twee van zijn zoons: Antoon en Marten werden burgemeester van Gassel, respectievelijk van 1812 tot 1838 en van 1851 tot 1866. Marten combineerde deze functie met die van Escharen. Antoon, zoon uit het eerste huwelijk van Peter, gedoopt op 23 juni 1776 te Escharen en overleden op 15 februari 1838, trouwde op 21 april 1799 te Beers met Maria van den Heuij (1773-1843). Marten (Martinus), zoon uit het tweede huwelijk van Peter gedoopt op 10 augustus 1794 te Gassel en aldaar overleden op 27 oktober 1866, huwde op 12 mei 1820 te Gassel met Maria Agatha Goossens (1798-1875). Als jongeman trad hij rond 1807-1808 op als klerk van het college van commissarissen waar zijn vader de toon aangaf.

Daar zal hij de eerste stappen naar een bestuursfunctie hebben gezet. Hij bouwde ook vermogen op, zodat hij zich in 1858 de aankoop van een woning voor de som van f. 3520 kon veroorloven. Uit zijn huwelijk stamden negen kinderen, onder wie Antonius Johannes. Deze Antonius Johannes,  geboren 14.4.1833, was de derde Poos die in Gassel het ambt van burgemeester bekleedde. Hij volgde in 1866 zijn vader op en fungeerde in deze functie ruim 25 jaar tot zijn overlijden in 1892. In Escharen traden in de negentiende eeuw uit de familie Poos als burgemeester naar voren: Mathijs (1811-1851), bovengenoemde Marten (1851-1866) en Hendrik (1866-1870). Mathijs en Hendrik waren respectievelijk zoon en kleinzoon van Hendrik.

Deze (groot)vader Hendrik, gedoopt op 26 juli 1748 te Escharen en gehuwd met Hermina Thijssen (1745-1821) komen we tussen 1794 en 1787 enkele malen tegen als substituut schout en als schepen. Hij moet overleden zijn vóór 1802. Toen zijn weduwe Hermina Thijssen in 1803 aanstalten maakte een tweede huwelijk aan te gaan, sloot zij in overleg met de familie een huwelijkscontract om de belangen van haar kinderen te beschermen. In 1817 deed zij met instemming van de overige kinderen een schenking aan Mathijs, de burgemeester, bestaande uit een huis, bakhuis, moeshof en bouwland met een geschatte waarde van f. 1800. Mathijs (Matheus,) gedoopt op 30 augustus 1782 te Escharen, huwde Maria Anna de Groot, overleden op 11 februari 1857 te Escharen, uit welk huwelijk acht kinderen waaronder een tweeling werden geboren.

Een van de kinderen, Gijsbertus (geboren 15.4.1812), trad in 1834 toe tot de geestelijke stand. In 1820 werd Escharen door een overstroming van de Maas geteisterd. De bewoners moesten op de daken van hun woningen klimmen en zagen veel vee verdrinken. De burgemeester en zijn naaste medewerker zochten met hun gezin hun toevlucht bij Huis De Alendonk, het hoogste punt van de omgeving. Daar bevonden zich inmiddels al vijftig andere mensen met hun vee. Vandaar zal burgemeester Poos leiding hebben gegeven aan de eerste opvang van de ramp. In rustiger tijden bood hij in zijn herberg gastvrijheid aan gemeenteleden voor het afsluiten van transacties.

Hij fungeerde ook nogal eens als geldschieter. In 1844 kocht hij een huis voor f. 1620. De derde burgemeester Poos van Escharen, Hendrik (Henricus), was een neef (oomzegger) van de vorige. Hij was gedoopt op 22 maart 1808 te Gassel en had voorafgaande aan het burgemeestersambt al een aantal jaren de functie van gemeentesecretaris uitgeoefend.

Zilveren lijfsieraden

Zijn vader (broer dus van burgemeester Mathijs) was Jean (Johannes, gedoopt op 1 februari 1775 te Escharen en aldaar overleden op 19 februari 1829), gehuwd met Gertrude Kistemakers 1779-1861. De weduwe Kistemakers tekende in 1834 een schuldbekentenis van f 2.000. Hendrik, die ook optrad als gevolmachtigde van het Armbestuur, huwde op 21 februari 1843 met Johanna Cuppen en overleed op 13 februari 1870 te Escharen. Johanna Cuppen moet een vrome vrouw zijn geweest. Zij legateerde bij akte van 1 december 1861 f. 200 aan de armen van Escharen; al haar gouden en zilveren lijfsieraden aan het Lieve Vrouwenbeeld in de RK kerk van Escharen; f. 200,- aan de RK kerk van Escharen en het vruchtgebruik van haar nalatenschap aan haar man.

Na het overlijden van haar man, verkocht zij in 1875 een woning voor f. 2100. Maar het was niet allemaal goud dat er blonk: een jongere broer van burgemeester Hendrik: Martinus, geboren 31 mei 1818 te Escharen, werd wegens kennelijke staat van dronkenschap op de openbare weg op 20 maart 1883 (hij was toen 64) door de rechtbank te 's-Hertogenbosch veroordeeld tot tien dagen gevangenisstraf die hij tussen 18 en 28 april van dat jaar uitzat.

Als beroep gaf hij op 'molenaar'. Dit strookt met een opgave enkele maanden eerder, gedaan in januari 1883, bij de afwikkeling van de nalatenschap na het overlijden van boven genoemde Johanna Cuppen. Er zal toch geen verband zijn geweest tussen deze verdeling en zijn dronkenschap?

Dronkenschap

Martinus tekende de papieren van de gevangenisautoriteiten waaruit we mogen afleiden dat hij onderwijs had gevolgd. Nog geen drie maanden later werd hij opnieuw voor dronkenschap veroordeeld, nu tot tien dagen eenzame opsluiting, welke straf hij van 14 tot 24 juni onderging. Twee jaar later, op 6 maart 1885, werd hij nog eens voor hetzelfde delict veroordeeld, nu in Eindhoven. De straf was een geldboete van elf gulden, subsidiair vijf dagen gevangenisstraf. Hij koos voor het laatste. De gevangenisautoriteiten noteerden als personalia: woonplaats: Uden, leeftijd 67, zonder beroep en lengte 1m55. Martinus stierf in Uden op 9 september 1890, aldaar gevolgd door zijn weduwe Wilhelmina Lemmers op 19 februari 1898 en op 14.9.1901 door een zoon Johannes, oud 38 jaar, ongehuwd, van beroep voerman en woonachtig te Uden.

Martinus had een broer Johannes, (geboren 1.1.1814), die ook wordt genoemd bij boven genoemde afwikkeling van de nalatenschap van hun broer de burgemeester. Johannes wordt hier aangeduid als ‘arbeider te Grave’. En net als Martinus kwam ook hij met de justitie in aanraking. Hij was toen 55 jaar en werd door het kantongerecht te Grave wegens overtreding van een politieverordening te Escharen veroordeeld tot twee dagen hechtenis, die hij in Grave uitzat tussen 18 en 20 oktober 1869. Enkele maanden later, op 7-8 februari 1870, moest een 26-jarige neef, Joannes Wilhelmus, oudste zoon van een oudere broer Bastiaan, van beroep dienstknecht, daar een dag straf uitzitten voor overtreding van een politieverordening in Reek. Raakten sommige broers van burgemeester Hendrik aan lager wal?

Vrachtrijder

Aan de gevangenisautoriteiten danken we enkele bijzonderheden over broer Johannes: hij was van beroep vrachtrijder, woonde in Grave en aan een oog blind. Hij zou ook geen onderwijs hebben genoten, maar die aantekening is twijfelachtig: hij kon immers schrijven: zijn handtekening prijkt onder de geboorteakte van zijn oudste zoon. Johannes was ten tijde van zijn detentie al tien jaar weduwnaar van Maria Anna van der Heiden (geboren 21.12.1813 - 11.5.1859). Zij was geboortig uit Velp en Johannes had zich daar gevestigd, aanvankelijk als landbouwer. Hun zeven kinderen werden daar ook geboren.

Hun oudste zoon, Johannes (geboren 19.5.1848), trouwde in Gassel met Allegonda Maria van de Schans (geboren 1.5.1853) die in haar geboorteplaats op school was geweest. De huwelijksvoltrekking op 29.5.1876 vond plaats voor de burgemeester, de ‘neef’ Poos van Johannes. Dat zal ook gebeurd zijn bij de aangifte van de geboorte van zijn twee dochters: Maria Anna geboren 30.4.1877 en Lamberdina Antonia geboren 16.12.1878.

Johannes trok vervolgens met dit gezin naar Nijmegen, waar hij werd geregistreerd als arbeider; eerder, bij zijn huwelijk, was hij opgegeven als dienstknecht te Grave. Na een onderbreking als akkerbouwer in Escharen, waar nog twee dochters werden geboren (Johanna Maria geboren 20.5.1881 en Petronella Lamberta Maria geboren 12.1.1884), keerde hij terug naar Nijmegen, waar hij het beroep van koetsier op zich nam. Daar stierven twee dochters (Lamberdina geboren 12.9.1887 en Petronella geboren 3.1.1890) evenals een vijf maanden oud zoontje (Petrus Johannes 28.10.1887) en werd nog een gelijknamig zoontje geboren (3.3.1889). De oudste dochter, Maria Anna overleed op 18 januari 1941 in Soest, als weduwe van een caféhouder, Albertus Schoot, gestorven op 27 juni 1927 te Arnhem, 61 jaar oud. Maar wat er met haar ouders, broertje en zusje is gebeurd, weten we niet.

Op de voorgrond van de foto met hoge dames- en herenhoed het echtpaar Poos-Vierboom, waarschijnlijk gemaakt in 1905 bij hun 25-jarig huwelijksfeest in Nijmegen of omgeving. De jongeman rechtsboven met bolhoedje is een zoon van Poos-Vierboom en grootvader van mijn echtgenote. De anderen?

Wim Jaegers stuurde als aanvulling deze bidprentjes (met dank, Wim!)

Reacties (45)

Marijke Poos zei op 6 november 2017 om 23:54
Beste heer Revis,

Met grote belangstelling heb ik het artikel over de familie Poos gelezen.
Ik ben Marijke Poos, wonende te Amsterdam. Ik stam af van de door u genoemde Jean (Johannes Poos) gedoopt 1 februari 1775 en gehuwd met Gertrudis Kistemakers. Zijn zoon Johannes Poos geb. 1-1-1814 (gehuwd met Maria Anna van der Heiden) is mijn betovergrootvader.
Hun zoon Petrus Johannes Poos, geboren Velp 24-04-1854 is mijn overgrootvader. Deze Petrus (Piet) is naar Nijmegen getrokken in 1873.
Uw artikel eindigt met Johannes Poos, geboren 19-05-1848. Hij was een oudere broer van mijn overgrootvader.
Deze Johannes Poos was inderdaad gehuwd met A.M. van de Schans en is met gezin ook naar Nijmegen getrokken. U vraagt zich af wat er met deze Poos en zijn gezin is gebeurd.
Johannes Poos is met vrouw en kinderen in 1890 naar Duisburg (Duitsland) getrokken. Hij is daar overleden op 11-08-1922. Ook zijn vrouw, Allegonda Maria van de Schans is in Duisburg overleden en wel op 15-02-1941. In Duisburg zijn nog 2 dochters van dit echtpaar geboren.
Ik heb deze informatie uit het Gemeentearchief Duisburg.

Mijn overgrootvader Petrus Johannes Poos (1854) had twee stalhouderijen in Nijmegen. Hij is op 30-09-1911 in Nijmegen overleden. Mijn opa, Theodorus Wilhelmus Poos was zijn oudste zoon.

Met vriendelijke groet,
Marijke Poos
Amsterdam
Annemarie van Geloven
Annemarie van Geloven bhic zei op 7 november 2017 om 13:48
Wat leuk dat je reageert, Marijke! En hartelijk dank voor de informatie over Duitsland.
Albert zei op 7 november 2017 om 14:03
Mijn moeder, geboren in 1898 had een vriendin Anna Poos. Zij was getrouwd met Antonius Stapel. Zij hadden een drogisterij in Mill, bekend als "Drogisterij Stapel-Poos". Na het overlijden van Antonius is zij hertrouwd met Antonius Kremers. Hij was kapper en kleermaker, maar de drogisterij blef "Stapel-Poos".
Henk Revis zei op 7 november 2017 om 22:34
Dag Marijke,
Wat een ontzettend aardige verrassing je bericht te ontvangen. Je hebt het mysterie over het gezin Poos-van de Schans opgelost. Ik vermoedde al dat dit gezin naar het buitenland was vertrokken. Je hebt dat nu onderbouwd. Dank je wel.
Je blijkt tevens een achternicht van mijn echtgenote Maria te zijn. Jullie stammen beiden af van Petrus Johannes Poos. Jij via zijn zoon uit zijn eerste huwelijk, Maria via een zoon uit zijn tweede huwelijk: Hendrikus (1886-1946) en diens dochter (Maria’s moeder), Ria (1911-1997).
Werd die stalhouderij van Petrus later niet omgebouwd tot een taxibedrijf? Zo lijkt vervoer een constante in deze familietak. Een broer van Maria was directeur van een autobedrijf.
Ik heb een foto die je wellicht zal interesseren. Met op de voorgrond het echtpaar Poos-Vierboom. Vermoedelijk is deze foto genomen bij hun 25-jarig huwelijksfeest in 1905.
Maar ik weet niet hoe die bij te sluiten. Annemarie weet vast raad.
Met vriendelijke groet,
Henk Revis
Den Haag
Marijke Poos zei op 8 november 2017 om 00:22
Beste Henk,
Natuurlijk heb ik interesse voor de foto van mijn overgrootvader met zijn tweede vrouw. Misschien kan het bhic (Annemarie) jou mijn e-mailadres geven. Ik zal je dan het gezinsblad van Poos-vdSchans sturen.
Verder heb ik ook een verrassende onthulling voor jou.
Met vriendelijke groet, ook aan mijn achternicht Maria,
Marijke Poos
Henk Revis zei op 8 november 2017 om 00:39
Dag Marijke,
De foto ligt intussen bij Annemarie.
Je maakt me helemaal nieuwsgierig.
Je krijgt natuurlijk de groeten terug.
Ankie van Dijk zei op 6 februari 2020 om 17:12
Ben heel blij om dit verhaal tegen te komen, jaren na dato.
Ik ben in ieder geval via mijn moeders moeder een afstammeling van Mathijs Poos.
Jan Lange zei op 6 februari 2020 om 20:49
Verder voorgeslacht:
6.Hendrik Poos, ged. Escharen 26.7.1748, (president)schepen Escharen 1776-1797, overl. ca. 1800. Huwt Gassel/Escharen 27.4/12.5.1771
7.Hermina Jans Thijssen van de Voort, ged. Escharen 16.12.1745, overl. aldaar 13.3.1821. Hertr. Escharen 21.5/5.6.1803 (Se)Bastiaan van de Wiegelaer, ged. (Hoog)Escharen 14.9.1742 als z.v. Willem Bastiaans van de Wegelaer en Joanna Hermens van Walsbeeck, overl. aldaar 13.5.1810.

12.Joannes Hendriks Poos, geb. Gassel/ged. Mill 17.3.1714, schout Gassel 1754-1787, overl. Gassel tussen 24.3.1787 en 11.12.1788, huwt Escharen 14.5.1741
13.Maria Teeuwsen Linders, overl. Gassel 1765-1769.

24.Hendrik Aerts Poos, ged. Beers 24.4.1669, in 1711 wonend Mill (ORA Beers 473 dd. 30.12.1728). Huwt (1) Peterke Jacobs. Hertr. NG Beers 19.1/3.2.1704
25.Maria Jans, ged. Beers 1.8.1684.

48.Aert Hendrikx Poos, overl. Beers 16.4.1694, gegoed aan de Heuf/de Braninck/de Cluijs, huwt vóór 1664
49.Arnolda Hendrikx, overl. Cuijk 17.3.1726.
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 10 februari 2020 om 08:56
Hartelijk dank voor dit uitgebreide supplement, Jan! Dat is vast een mooie aanvulling voor menige onderzoeker die zich verdiept in het geslacht Poos.
Theo Mundi zei op 13 maart 2020 om 11:42
Met veel interesse het verhaal over de burgemeesters Poos en de verder verwanten gelezen. Het is ook een welkome aanvulling op de informatie, die ik zelf al verzameld heb. Dit komt door het volgende. Een jongere zus van mijn moeder is Johanna Janssen, zij was gehuwd met Johannes Franciscus Poos, geboren op 22 oktober 1918 te Nijmegen en overleden op 10 maart 1993.
Peter van de Laar zei op 14 maart 2020 om 19:07
Een leuke connectie:
Johannes Poos en Gertrudis Kistemakers hadden nog meer kinderen. Een ervan was Bastianus, geboren in 1810, Zijn kleinzonen Johannes en Sebastiaan, waren samen de laatste molenaars op de watermolen in het centrum van Sint-Oedenrode. Johannes staat mooi op de foto in het artikel “Opblazen Hambrug verwoest huisjes” van Willie Damen van de Mosselaar (13 maart 2020)
Paul Vogels zei op 5 mei 2020 om 21:27
Sebastiaan Poos, een van beide laatste molenaars op de watermolen in het centrum van Sint-Oedenrode, was mijn grootvader. Hij was in 1922 vanuit zijn geboorteplaats Haps, naar Rooi gekomen en is daar getrouwd met Ardina der Kinderen. Hun oudste dochter is er nog geboren en daarna zijn ze verhuisd naar Borkel en Schaft, waar Sebastiaan de molen St. Antonius Abt had gekocht. Mijn moeder is in het molenaarshuis ernaast geboren.
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 6 mei 2020 om 11:38
Ah, dank voor deze mooie aanvulling, Paul. Heeft je grootvader lang de molen in Borkel en Schaft draaiende gehouden, weet je dat?
Marianne Poos zei op 7 juni 2020 om 18:51
Ik heb mij vandaag verdiept in deze stamboom. Mijn opa was (denk ik) de oudste zoon van Theodorus Wilhelmus Poos: Petrus Theodorus Poos. Ik wist dat er een stalhouderij in de familie is geweest in Nijmegen. En naast vervoer zijn ook altijd paarden een liefhebberij geweest in de familie. Helaas aan deze kant geen voortzetting in de naam Poos. Mijn zus en ik zijn de enige kleinkinderen van Petrus Theodorus (Piet). Petrus Theodorus had een bakkerij op de Daalseweg/hoek van Nispenstraat in Nijmegen en 3 kinderen (1 meisje, 2 jongens) die relatief vroeg zijn gestorven.
Marijke Poos zei op 7 juni 2020 om 19:46
Dag Marianne,
Wat leuk dat jij reageert. Ik ben Marijke Poos, geboren in 1948 en opgegroeid in Nijmegen. Mijn vader was Theo Poos, jongere broer van jouw opa, en wij woonden op het Kelfkensbos in Nijmegen. Je bent dan een dochter van Theo Poos. Theo, jouw vader was een neef van mij. Je grootouders zijn mijn oom Piet en tante Mies.
Ik heb de hele stamboom voor je en heel veel foto's, ook van je opa en oma. Ik schrijf momenteel een boekje over de onze voorouders. Woont je moeder nog in Weurt?
Ik wil graag in contact met je komen. Het BHIC kan je mijn e-mail adres geven.
Leuk om elkaar t.z.t te spreken.
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 7 juni 2020 om 19:54
Dag Marianne en Marijke, het mailadres van Marijke is achter de schermen inmiddels doorgegeven... Succes verder!
Marijke Poos zei op 7 juni 2020 om 19:56
Wat een snelle service!
Hartelijk dank en groet uit Amsterdam.
Marijke Poos
Ankie van Hoek-van Dijk zei op 7 juni 2020 om 20:09
Dag Marijke. Wij hebben onlangs contact gehad i.v.m. mijn afstammen van Mathijs Poos. Leuk om op deze manier verre familie te treffen.
Theo Mundi zei op 8 juni 2020 om 15:49
Ik behoor niet tot de familie Poos en ik ben van de koude kant, maar heb toch belangstelling voor deze familie, omdat zij in Nijmegen gewoond hebben en mogelijk informatie hebben als aanvulling op mijn stamboomonderzoeken.
Jan Lange zei op 8 juni 2020 om 16:04
nav mijn bericht 6 febr.: mocht er belangstelling zijn voor voorgeslacht van de daar genoemde vrouwen van Poos dan hoor ik dat wel.
Marijke Poos zei op 8 juni 2020 om 17:19
Dag Jan,
Naar aanleiding van je bericht van 6 februari jl. heb ik een paar vragen. Is het een goed idee om dit per e-mail te doen? Zo ja, dan kan ik misschien jouw e-mail adres van het BHIC krijgen. Mijn mailadres mogen ze ook aan jou laten weten.
Met vriendelijke groet,
Marijke Poos
Jan Lange zei op 8 juni 2020 om 17:22
is OK, want dat is nogal wat aan info, denk/vrees ik voor hier.
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 8 juni 2020 om 21:03
Geregeld Jan en Marijke, succes verder ermee!
Alan poós zei op 28 maart 2021 om 19:48
Hola, mi nombre es Alan Poós, soy de Argentina, mi familia desciende de esta misma familia, como podría obtener más información? Mi antepasado de llamaba Wilhellmus Poós casado con Carolina valeriana Albracht
Jan Lange zei op 28 maart 2021 om 20:39
Hola Alan, tu antepasado Wilhelmus Poos esta tu padre/abuelo y ??? Por favor, habla tu plus informacion con data di natovidad, matrimonio, etc./locales de habitacion etc.?
Alan poós zei op 7 april 2021 om 01:46
Hallo Jan, hij was mijn betovergrootvader, getrouwd met Carolina Valeriana Albracht, dat is alles wat ik weet, en dat hij een familie was uit dat gebied van Neederland, ik zou graag meer willen weten over de oorsprong van de achternaam en de betekenis ervan, een plezier om in contact te zijn met dit middel, ik laat je mijn Facebook https://www.facebook.com/alan.poos achter
Albert
Albert zei op 11 april 2021 om 17:09
Er is iemand (genealoog) die uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar deze naam. Er is ooit gereageerd over Drogisterij Stapel-Poos in Mill. Zie ook mijn reactie van 7 november 2017 over dit item.
Norah zei op 12 april 2021 om 11:08
Alan, wanneer is het echtpaar Poos-Albracht ongeveer getrouwd? Ik ben bang dat Carolina niet in Nederland is geboren, mogelijk in Duitsland.
De familienaam Poos zou een patroniem geweest kunnen zijn, afgeleid van Pascalis.
Mvg.
Jan Lange zei op 16 april 2021 om 17:39
De onderhavige familie Poos op dit item komt teruggaand tot ca. 1630 uit Beers, Noord-Brabant/Zuid Oost Nederland bij de rivier de Maas bij Cuijk. Schrijfwijze ook Poes(en). Waar de naam vandaan komt: ik heb geen idee ! Ik face-book overigens niet.
Ankie zei op 17 april 2021 om 18:46
Hebt u toevallig hier meer informatie over? Mathijs Poos was een voorvader van me.
Jan Lange zei op 17 april 2021 om 21:28
Zie kwartierstaten over fam. Poos mijn site www.genealogie-lange.nl Doc. I Parenteel Lange sub V ooo p. 221. Zie ook sub V cc en V d. Ook IV cc (kw. st. Selten) en IV aa (kw.st. Goossens).
Ankie zei op 17 april 2021 om 21:35
Dank je!
Alan Poós zei op 20 april 2021 om 02:44
Bedankt voor de antwoorden, ik heb niet meer informatie dan degene die ik al heb genoemd, er zijn veel Poos in Argentinië, allemaal afstammelingen van Wilhellmus en Carolina, in de familie werd altijd gezegd dat we half Duits en half Nederlands waren, hun betekenis intrigeert me
Norah zei op 20 april 2021 om 11:41
Op 6 november 2017 j.l. werd hier gerefereerd aan een familie die in Duisburg(Dtl.) is gaan wonen, mogelijk stamt u hier vanaf.
Maar als het een betovergrootvader betreft, dan kom je toch op een geboorte tot ver in de 19e eeuw. .....ca. 1850? Meestal trouwde men in de woonplaats van de bruid, en dan denk ik aan Duitsland/Argentinië?
De betekenis van de naam is moeilijk te achterhalen, het lijkt mij van origine een patroniem(Pascalis) net als Albracht.
Mvg.
Marijke Poos zei op 20 april 2021 om 12:08
De familie in Duisburg kwam daar pas in 1890 te wonen vanuit Nederland (broer van mijn overgrootvader).
De naam Poos ben ik veel tegengekomen in Duitsland in de buurt van Hannover. Van daaruit zijn er velen in de 19e eeuw vertrokken naar de U.S. Echter de stamvader van deze tak kwam in 1500 vanuit Nederland naar Duitsland.
Er is mij wel eens verteld dat de naam Poos komt van Posen, een stad in Polen die nu Poznan heet. Ik heb daar echter geen bewijs voor gevonden. Zou kunnen. De naam Poos ben ik ook in Hongarije verschillende keren tegengekomen.
Marijke Poos zei op 20 april 2021 om 12:11
De familie in Duisburg kwam daar pas in 1890 te wonen vanuit Nederland (broer van mijn overgrootvader).
De naam Poos ben ik veel tegengekomen in Duitsland in de buurt van Hannover. Van daaruit zijn er velen in de 19e eeuw vertrokken naar de U.S. Echter de stamvader van deze tak kwam in 1500 vanuit Nederland naar Duitsland.
Er is mij wel eens verteld dat de naam Poos komt van Posen, een stad in Polen die nu Poznan heet. Ik heb daar echter geen bewijs voor gevonden. Zou kunnen. De naam Poos ben ik ook in Hongarije verschillende keren tegengekomen.
Ankie zei op 20 april 2021 om 12:20
Dag Marijke. We hebben al eerder contact gehad, Mathijs Poos was een directe voorouder van me, ik heb ooit begrepen dat een broer van Mathijs jouw voorvader was. Zou ik ook nog buitenlandse roots kunnen hebben ? Volgens mijn informatie woonden voorouders van me al halverwege de 17de eeuw in dezelfde streek (Gassel).
Helena zei op 21 april 2021 om 01:01
@Alan Poós - zie:
https://www.familysearch.org/tree/person/sources/LZND-9BQ
https://www.familysearch.org/tree/person/sources/LZND-9Z3
https://www.familysearch.org/tree/pedigree/landscape/LZND-9Z3

Boos, Poos, Pooz, Poz, Paos, . etc. etc. / Albragt, Albra, Alverto, Alberti, etc. etc.
Gehuwd op 29 jan 1875 in Nuestra Señora de la Paz, La Paz, Entre Ríos, Argentina. Je kunt de scan van de akte zelf inzien en het Spaans beslist beter lezen.. begrijp er wel uit dat bij dit huwelijk in 1875 Guillermo Boos en Carolina Albert genoteerd werden als afkomstig van Zwitserland. Guillermo als protestant. Er staat niets over de ouders van bruide en bruidegom.. Jammer. Misschien kun je nog wat met de namen van de kinderen.. zou deze in volgorde bij elkaar zoeken.. Het was in Nederland en in vele streken van Duitsland wel gebruikelijk dat kinderen vernoemd werden naar grootouders en ooms en tantes. Misschien levert dat nog een mogelijke conectie op? Het zal niet gemakkelijk zijn want ook in Duitsland zie je deze namen. -- Hun eerste kind - Juan Alberto Agustin - geboren in 1874.

Soms staat er in akten van de kinderen dat de ouders van Duitsland waren. -- Het is dus niet helemaal duidelijk waar zij vandaan kwamen. Heb alleen nog maar Zwitserland en Duitsland zien staan in de documenten.

Immigration into Argentia: "..Starting around 1853 the project to colonize took force. The immigrants that had made contracts in Europe to gain land began to arrive, settling in colonies in the provinces of Santa Fe, Chaco, and Entre Rios. In 1857 these contracts brought families from Switzerland, the Piedmont area in Italy, and the Haute–Savoie and Savoie departments in France. Russians and Germans also began coming at this time. "

Misschien was hij al in Argentina tijdens de eerste nationale census in 1869 en vind je daarin soms nog wat gegevens? https://www.familysearch.org/wiki/es/Argentina,_censo_nacional_de_1869_(Registros_hist%C3%B3ricos_de_FamilySearch)
Verder passagierslijsten nazoeken...voor zover deze bewaard zijn gebleven en online staan.
https://www.familysearch.org/wiki/en/Argentina_Emigration_and_Immigration
https://www.cyndislist.com/ships/general-links/
Paul Vogels zei op 21 april 2021 om 20:54
Marilou Nillesen bhic zei op 6 mei 2020 om 11:38
Ah, dank voor deze mooie aanvulling, Paul. Heeft je grootvader lang de molen in Borkel en Schaft draaiende gehouden, weet je dat?

Beste Marilou,

Excuses. Ik zag jouw vraag gisteren pas. Bij mijn weten heeft mijn grootvader de St. Antonius Abt rond 1943 verkocht. Hij is met zijn gezin in Schaft gaan wonen waar hij een café had gekocht.
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 22 april 2021 om 09:09
Ah, dat maakt helemaal niet uit hoor Paul. Ik ben blij met je aanvulling, fijn dat je dat hebt laten weten!
Alan Poós zei op 31 juli 2021 om 20:36
Heel erg bedankt, mijn familie komt inderdaad uit entre rios, ik zal doorgaan met zoeken
Jan Lange zei op 12 oktober 2023 om 20:52
Aanvulling op 6 februari 2020 om 20:49 uur: nr. 48:
Aert Hendrikx Poos/(Nass. Domeinraad) van Lijnden, overl. Beers 16.4.1694, gegoed aan de Heuf/de Braninck/de Cluijs, huwt vóór 1664 Arnolda Hendrikx, overl. Cuijk 17.3.1726.
z.v.
Hendrick Jans Poijs, overl. wrschl. vóór (ORA Beers 467) 23.3.1669. Woont Beers Kl. Braendonck/de Kluijs. ORA LvCuijk 252 dd. 7.4.1642. Ambtman Cuijk/Beers 1665: bouwerij 2 paarden, 2 kinderen. Huwt vóór 1639 Helena/Heijlken, overl. na 28.3.1664/? St. Anthonis 10.9.1667.
Hendrick en Heijlken hadden nog een zoon Joannes/Jan Hendrickx Poos, rendant Oploo 1710-1713, overl. Oploo (wednr.) 20.7.1714. Huwt vóór 1667 (ORA Beers 467 scheiding goed tussen Jan en broer Aert dd. 23.3.1669) Merriken Hendricx, overl. kraambed Oploo 12.1.1684. ORA Oploo 16 sc. 41/53 dd. 16.7.1707/14.11.1708.
Jan Lange zei op 7 november 2023 om 19:24
N.a.v. Gen Bronnen en https://taphorst.nl/wp-content/uploads/2018/07/huwelijksdispensaties-zuidelijk-deel-Kwartier-van-Nijmegen.compressed.pdf :
Balgoij (gld) – 20 januari 1785 – brief en schema van Jacobus Senghers pastoor in "Ballegoy" als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad aanverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk (met toestemming van ouders JL) tussen:
- Petrus Poos, weduwnaar (met 4 kinderen JL) van Anna Maria van den Heuvel, Anna Maria dochter van Antonius van den Heuvel, Antonius zoon van Joanna van der Horst;
en
- Maria Wilms dochter van Wilhelmus Bastiaens, Wilhelmus zoon van Sebastianus Loeffen, Sebastiaan zoon van Peternella van der Horst.
Joanna van der Horst en Peternella van der Horst zijn zusters.
RHCL Maastricht (30-1785-4 – foto 5897a+b)
Het volgende nader uitgewerkt. Zie voor interne verwijzingen.

Zie www.genealogie-lange.nl Doc. I/Dl. I Lange Parenteel kw.st. Poos sub V ppp pag. 223.
MARIA JOHANNA POOS is geboren te Beers op 24.3.1827 en overlijdt te Gassel op 30.1.1892. Huwt Gassel op 5.4.1856 Johannes Lange.
Haar kwartierstaat:
2.Willem Poos, geb. Gassel/ged. Escharen 25.12.1787, overl. Gassel 27.7.1840, huwt Beers 14/29.4.1810
3.Theodora Jans, geb. Gassel/Nederasselt ca. 1787, overl. aldaar 13.10.1867.
4.Peter Jans Poos, geb. Gassel/ged. Escharen 16.7.1752, rentenier; 1793 schout/1797-1807 pres. schepen/1841 oud-burgemr. Gassel, overl. Gassel 10.3.1848. Huwt (1) Escharen 2.5.1773 Anna Maria d.v. Theunis Driessen van den Heuvel x Gertruijd Roelofs v. Els, overl. Gassel na 29.1.1782/vóór 4.2.1783. Huwt (2) Balgoij 5.2.1785
5.Maria Willems, geb. Keent/ged. Balgoij 31.10.1751, particulierse, overl. Gassel 13.11.1824. In 3e/4e gr. aanverwant via 1e vrouw Anna Maria van den Heuvel.
6.Joannes Jacobs, huwt
7.Anna Derks.
8.Joannes Poos, overl. 1787-88, schout Gassel 1754-1787, (zie kw.st. Van de Wiel sub V cc, nr. 12-13), huwt
9.Maria Mattheussen Linders, overl. Gassel 1765-1769. Zie nr. 8; d.v. nr. 26-27 kw.st. Peeters sub V ooo.
10.Willem Bastiaens, uit Wijchen/Vormel, ged. Balgoij 30.5.1721, overl. Balgoij 25.6.1785. Huwt Niftrik/ Balgoij 21.1/5.2.1747
11.Maria Jacobs de Bruijn, geb. Keent/ged. Balgoij 17.1.1727, overl. Balgoij 28.11.1786.
20.Sebastianus/Bastiaen Loeffen/Loofs, begr. Wijchen 18.4.1741. Huwt Wijchen 29.4. 1713
21.Maria Jacobs, ged. Wijchen/’t Vormer 26.2.1688, overl. in 1746. ORA LvCuijk 607 dd. 30.8.1721/Escharen 519 dd. 18.4.1725/Gassel 493 dd. 15.2.1727. De nalatenschap van Bastiaan en Maria omvatte in 1746 ruim 43 morgen land.
22.Jacob Jans de Bruijn, overl. Balgoij 4.8.1760, schepen/stadhouder Balgoij. Huwt disp. RK Balgoij/Niftrik 17/24.1.1723
23.Mathea/Thijske Geraerts, ged. Balgoij 6.10.1699, overl. Balgoij 2.11.1748.
40.Loef Bastiaans Michiels, huwt NG Overasselt 9.9.1683
41.Peternella Reijnders van der Horst (zus van Jenneke Reijnders van der Horst x Overasselt 24.1.1669 Andries Peters van den Heuvel. Cfr. huw.disp. 1785 nr. 4-5. Zie kw.st. Nuijen sub IV j nr. 22-23).
42.Jacob Pauwels, huwt
43.Henrica Willems.
44.Jan Jacobs de Bruijn, huwt ca. 1690
45.Helena Gerrits Smits, overl. ca. 1734, d.v. Gerit Smits x Maria, d.v. Jan Seben x Gertrudis. Zie huw. disp. 1742/1759/1772/1786.
46.Gerardus Aerts, overl. ca. 1728, huwt vóór 1693
47.Maria Peters.
Ankie van Dijk zei op 8 november 2023 om 10:30
Dank je. Ook ik stam af van deze familie. Burgemeester Matthijs Poos was een rechtstreekse voorouder.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.

Lees ook deze verhalen