skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Arnout van Erp
Arnout van Erp Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Arnout van Erp
Arnout van Erp Bhic

Notaris-, schepen- en andere akten

Index schepenprotocol Veghel (7700.65)

beacon
Pagina: 4
 
 
Schepenakte
13 Omdat de weduwe van Daniel Gerijt Jan Gerijts, Rut Peters en Jan Jansen Emonts samen Jacob Peters Gerijts hadden verzocht om aangesteld te worden als voogd over de minderjarige kinderen van Jan Thomas van Sochel, 'ende den selven blyvende in gebreecke', hebben de schepenen Jacob op straffe van 3 gulden geboden de eed af te leggen.
Per sacabinos: Matijs Peters, Geryt Roeffs, Peter Claessen, Heymen Henricx, Melis van Diperbeeck en Jan Jan Dircxen 'ter ordonnantien de selven'. D. van der Hagen, substituut secretaris
Persoon in schepenakte:
Jan Thomas van Sochel
Daniel Gerijt Jan Gerijts
Jan Jansen Emonts
Jacob Peters Gerijts
Jan Jan Dircxen
Melis van Diperbeeck
Rut Peters
Matijs Peters
Peter Claessen
D. van der Hagen
Datering:
29-03-1658
Pagina:
54
Soort akte:
Voogdij
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
14 Jacob Gerits 'versoeckende tegens ordoinnantie penael dach ende recht', wat de schepenen hem geven op de eerstkomende 'genechtdage'.
Per scabinos: Matijs Peters, Geeryt Roefs, Peter Claesen, Heyman Henricx, Melis van Diperbeeck en Jan Jansen Diricxen, 'ter ordonnantien der selve'. D. van der Hagen, substituut secretaris
Persoon in schepenakte:
Jan Jansen Diricxen
Melis van Diperbeeck
Jacob Gerits
Matijs Peters
Peter Claesen
D. van der Hagen
Datering:
29-03-1658
Pagina:
54
Soort akte:
Rechtzaak
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
15 De openbare verkoop eindigt op 06-04-1658.
Jan Janssen van Cuijck, voor de ene helft, Peeters Art Henricx en Willem Art Henricx, mede optredend voor Anneken Henric Roeffen voor de andere helft, hebben openbaar verkocht aan Bartholomeus Willemssen een 'huijs, hoff, bomgart, schuer ende aengelegen landerijen, poterijen ende gerechticheden, groot ontrent vier loopensaten', gelegen aent Franckevoort
* e.z.: Niclaes Marcelissen
* a.z.: de gemijn straet
* e.e. en a.e.: Bartholomeus Willems
Het goed is belast met:
* een cijns van 18 stuivers en 2 penningen 'aen de domeijnnen van Brabant'
* een cijns van 7 stuivers 'aen Sint Achten outaer tot Vechell'
'Alnoch den selven erffenis gehouden te wesen het ijserwerck aen Hoecx Hecken t' onderhouden'.
Het goed is ook belast met 400 gulden.
Ook heeft Jan Janssen van Cuijck verkocht aan Niclaes Marcelissen de helft van een 'hoijbemts, groot een half dachmaet hoijs', gelegen int Abroick, hooiende en rijdende met Grart van Diperbeeck.
Getuigen: Heijman Henricx, Melijs Geryts van Dyeperbeeck, Peter van Valderen en Jan Jan Dierckx
Persoon in schepenakte:
Jan Janssen van Cuijck
Melijs van Dyeperbeeck
Peeters Art Henricx
Willem Art Henricx
Anneken Henric Roeffen
Jan Jan Dierckx
Peter van Valderen
Bartholomeus Willemssen
Niclaes Marcelissen
Bartholomeus Willems
Heijman Henricx
Datering:
26-03-1658
Pagina:
55-59
Soort akte:
Openbare verkoop
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
16 Henrick Jan Aerts, 'inwoonder tot Erp, getrout geweest synde met Thonisken Claessen', heeft verklaard 'dat hy deponent met sijn huysvrouwe is gaen woonen op Esdonck onder Gemert, ende alsdoen sijn vrouwen erffgoet bestaende in dese naervolgende parcelen, te weeten
* een hoyvelt
* eenen acker teulants genoemnt het Nieu Velt
* eenen ackerten lants genaemt de Braeck
* eenen acker teulants genoemt het Hoofken
Welke percelen zijn vrouw toebedeeld heeft gekregen, 'welcke Braeck ende Nieu Velt in huringe heeft gehadtt Lambert Claessen sijns deponents huysvrouwe broeder' voor 18 gulden per jaar voor 3 jaren, 'ende het Hooffken den voorschreven Lambert oock in pachtinge gehadtt voor den tyt van twee jaeren', voor per jaar 5 vaten rogge, 1 ducaton en 1/2 steen vlas.
'Dat hij deponent ende verpachter in desen Lambert Claessen synen swager als hij betaelde een kerre peeltorff laten halen ende most Lambert Claessen hem deponent ende verpachtere alsnog in den peeltorff eenen dach helpen aerbeyden'. Nu blijft de pachter na afloop van de pachttermijnen de percelen gebruiken tegen de wil van de pachter in, waardoor hij genoodzaakt is zich door de schepenen van Erp in het bezit van de percelen te laten stellen.
'Ende aengaende het hoyvelt verclaart hij deponent selve gebruyct te hebben als oock aen Matheeus Goorts verhuert te hebben, ende in den voerleden hoijens tijt des jaers een duysens sesshondert seven ende vyfftick den voorschreven lambert 't selve hoy in den bemt gewassen tegen synen will ende danck met de rouwe handtt heeft affgemaijt ende in sijn huijs gevuert, als oock het schaerhoudtt enbde andere opgaende boomen met gewelt affgehouwen.
Vervolg:
Verclaert hij deponent waerachtich te wesen als wanneer hij sijn huysvrouwe hadde getrout ende domicilium houdende, dat Lambert Claessen, synen swager, hem had geroepen om sijn kijnt te heffen en heeft hij deponent tot een pill gifte gegeven twee gulden tien stuyvers ende den voorschreven Lambert met hem eenpaerlyc als genoyde gegeten ende gedroncken soo ende gelyck vrienden behooren ende schuldich syn te doen'.
Verder verklaart hij 'met syn huysvrouwe onder de selve vrienden geconserveert te hebben gelyck swagers ende broeders behooren te doen, ende het bewynde der goederen gehadtt te hebben, gelyck eenen eygenaer toe staet'.
Ook verklaart hij dat 'als wanneer sijn huysvrouwe wordden begraven de selve heeft den begraven met voorrouwe van hem deponent ende sijn swagers ende andere vrienden volgende ende 's middaechs met ettelycke gegeten, gedroncken gelyck men gewoonelyck is te doen'.
Getuigen: Heyman Henricxsen en Jan Jan Dierckx, schepenen
Persoon in schepenakte:
Henrick Jan Aerts
Jan Jan Dierckx
Thonisken Claessen
Lambert Claessen
Matheeus Goorts
Datering:
03-04-1658
Pagina:
60-62
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
Pagina: 4