skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic

Notaris-, schepen- en andere akten

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
beacon
860.507 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 4
 
 
Schepenakte
148 Dewijlen d’exceptie van renvoij door den kercken-raedt geproponeert in cas subject, niet is applicabel ende strijdt tegens d’uijtdruckelijcke bevelen van sijne Churvorstelijcke Durchleucht, die geensints wil gedogen dat sijne onderdanen malkanderen mit arrest in persoon offte goederen op vremde territoiren aentasten, als streckende tot verminderinge van sijne Hooghe jurisdictie ende judicature. Dewijlen oock den kercken-raedt nu langer als 20 dagen manqueert te bewijsen in conformiteijt van mijn vorighe reces dat sij mit exclusie van de wettighe collaterale erffgenamen gereghtight sijn, te succederen ab intestato sodanighe personen, dewelcke sij voor 20 a 30 jaren te voore nootsaeckelijck onderhoudt gegeven hebben, ende sulcke sustinue alhier binne Ravenstein is ongehoort, soo wel ten reguarde van de Catholijcke als van de gereformeerde Armen.
Soo wordt de voorschreven exceptie voor bijgaende van ’s Heere wegen verstaen, dat den kercken-raedt schuldigh ende gehouden is het arrest binnen Amsterdam gedaen op die penningen, dewelcke des requirants huijsvrouw als erfgenaem van haren broeder toekomen, ende berustende sijn onder Jurrien Hidden, cost en schadeloos op te heffen, gelijck dan craghte deses den voorschreven kercken-raedt tot de voorschreven cost en schadeloose ontheffinge condemnere cum expensis, tot taxatie ende moderatie is ’t nodigh. Ende sal righterbode hier van de copeij insinueren onder sijn relaes. Signatum Ravenstein, den 23 januarij 1710. Johan van Willigen, uijt speciale commissie van sijne Genade, Vrijheer van Waghtendonck, lantdrost.
In de kantlijn: dese aen Arien van Hendersum in presentie van domine Bosman geinsinueert en copij aen voorschreven domine ter handen gestelt, die de selve heeft aengenomen onder protestatio, seggende dat hij den advocaet fiscael daer over had gesproken, en oock sijn selven daer bij hout sonder sig selve in eenige proceduren in te laten. Actum Ravensteijn, den 24 januarij 1710. Jan van Merle, richterbode.
Vervolg:
Zaak loopt tot bladzijde 848.
Persoon in schepenakte:
Johan van Willigen
Arien van Hendersum
Jan van Merle
Jurrien Hidden
Datering:
23-01-1710
Pagina:
scan 817-scan 817
Soort akte:
Decreet
Plaats:
Ravenstein
Toegangsnummer:
7618
Inventarisnummer:
260
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
147 Alsoo Willem Anthonissen, nomine exoris, uijt crachte van pretense sententie de dato den 23 januarij, ende mede uijt crachte van de pretense daerop gevolchde taxaet de dato den 8 martij 1710, soo hij voorgeeft door den heere Raad en Advocaet Van Willigen, als speciale commissie hebbende van den heere Landtdrost sijne Genade den Baron van Wachtendonck gegeven; als mede uijt crachte van ranvoij der schepenen tot Amsterdam gedaen aen den Edele Gerichte tot Ravenstein de dato den 13 october laestleden, den persoon van Willem de Vries, als een mede lithmaet van den Eerwaarde Ravensteinsen kerckenraad op den 5e deses maendts novembris heeft laeten insinueeren de voorschreven acte van ranvoij; ende onaengesien den voornoemde kerckenraad a dato voorschreven den behoorlijcken tijd noch competeerende was, om van dit decreet van ranvoij te appelleeren aen den superioren Richter der schepenen van Amsterdam; doet gesinnen, sommeeren en panden tot voldoeninge van het voorschreven pretens taxaet, belopende ter somme van 42-8-0. Voorbehoudens de behoorlijcke costen geresen ende noch te rijsen, a tempore facta taxationis, ende met executie op de goederen van den gesommeerden soo verre geprocedeert, dat den dach der gerichtelijcke vercopinge des gehaelde pandts aen de goederen van den gesommeerden op dato den 28 deses maendts novembris geleght is. Soo laet den voornoemde kerckenraad U. Willem Anhonissen bekent maecken,
Dat sij, alhoewel ongehouden, gereet sijn ende presenteeren aenstonts te betaelen het voorschreven taxaet met de costen van pandingh en slijtingh, ende verdere executie; Voorbehoudens nochtans, dat U. Edele suffisante borge stelt, voor de restitutie der voorschreven somme, in soo verre ende als wanneer sij willen, aen het provintiaele hoffe, ofte daer het gehoorich is in ’s Hage ingehaelt hebben genoechsaeme acten, bevelen en bewijs, ende daer mede bethoont dat dese saeck wegens het ongefondeert ranvoij der schepenen tot Amsterdam,
Vervolg:
aldaer in cas, d’appel is aengenomen, ende bij onverwachte verweijgeringe vandien, protesteert men van alle costen en schaden, ende worden soo, indien eenen als anderen vall, wel expresselijk gereserveert, soodane exceptien en protestatien als tegens U pretense sententie ende taxatie als nulliter, noch van een amptsverhoor (als bestaende in Drost en scholtis) noch van een schepen gericht gegeven. Ende daer en boven reserveert alle verdere exceptien, waer van men sich in desen meenichvuldelijck can bedienen, alsmede onder speciael protest, van door de gedane presentatie de pretense sentensie in geenerleij manieren te erkennen ofte door de bovengedaene presentatie sich aen eenighe richteren, ofte in eenigerleij manieren in te laeten dan naer rechten behoort. Dese door den richterbode en schepenen aen Willem Anthonissen te insinueeren. Copije daer van te behandigen, cathegoris antwoord te versoecken van het geinsinueerde ende daer van relaes te geven. Alles salvo salaria.
Dese in abentie van Willem Anthonis aen desselfs huijsvrouw geinsinueert en copije behandigt.
En geeft tot antwoort.
815
Dat sij haer hout aaen haer goet recht en pretendeert van alles voldoninge, sonder sig ontrent de pretense borgstelinge veel weijniger een praetens apel in te laten protesteerende alnog over alle costen schade en intressen. Actum Ravensteijn den 28 november 1711. Coram schepenen.
(getekend) J de Cocq schepen; Gerardus Bol? Schepen; Jan van Merle, richterbode.
Persoon in schepenakte:
Willem de Vries
Jan van Merle
Ravensteinsen
Willem Anhonissen
Willem Anthonissen
Willem Anthonis
Gerardus Bol
U. Edele
J de Cocq
Datering:
28-11-1711
Pagina:
scan 813-scan 813
Soort akte:
Gerechtelijke verkoop
Plaats:
Ravenstein
Toegangsnummer:
7618
Inventarisnummer:
260
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
146 De kerkenraad van Ravenstein protesteert tegen de pandverkoop van de goederen van Willem de Vries. Ze willen de kosten van 42 gulden 8 stuijvers voldoen aan Willem Anthonissen.
Persoon in schepenakte:
Willem de Vries
Willem Anthonissen
Datering:
28-11-1711
Pagina:
scan 811-scan 811
Soort akte:
Gerechtelijke verkoop
Plaats:
Ravenstein
Toegangsnummer:
7618
Inventarisnummer:
260
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
145 De heer scholtus Bloemarts wil, op bevel van de heer in Dusseldorf, van 27 oktober 1711 en 27 november 1711, gerechtelijk de gerede goederen verkopen van Cornelis Maes, om daar aan te verhalen een schuld van 951 gulden 5 stuivers 4 penningen, in de zaak van Hendrick van Sandtbeeck tegen Maes.
Persoon in schepenakte:
Hendrick van Sandtbeeck
Cornelis Maes
Datering:
14-12-1711
Pagina:
scan 799-scan 799
Soort akte:
Gerechtelijke verkoop
Plaats:
Ravenstein
Toegangsnummer:
7618
Inventarisnummer:
260
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 4
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS