skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Arnout van Erp
Arnout van Erp Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Arnout van Erp
Arnout van Erp Bhic

Notaris-, schepen- en andere akten

Index schepenprotocol Veghel (7700.65)

beacon
Pagina: 6
 
 
Schepenakte
21 Matijs Peters, Geraert Roefs, Heyman Henricxsen en Amelis Geryts van Diperbeeck, schepenen van Veghel verklaren op verzoek van Henrick Diricx de Greff cum suis, wonende in Nuenen, 'dat alhier binnen desen dorpe van Vechel soo verre onse kennisse is streckende veel leems op de gemyntte door d’ inwoonders van den voorgenoemde dorpe Vechell is gegraven ende daer van oock stenen gebacken, sonder daer van iemanden ietwes te betalen veel min geeyst, als alleenlyck den geenen die vant gegraven leem stenen waren backende gehouden te geven eens te somma van sess gulden ten profijts van de gemeyntte, als noch sess gulden ten behoeff der parochie kerck van Vechel, ende de selve steenen tot hen en geen profijt gebruijct, ende oock buytten als binnen desen voorschreven dorpe vercocht, sonder iemants tegenseggen.'
Getuigen: Matijs Peters, G. Roefs, Heyman Henricxsen en Melijs Gerijts van Dijeperbeeck, schepenen
Persoon in schepenakte:
Amelis van Diperbeeck
Henrick de Greff
Melijs van Dijeperbeeck
Matijs Peters
Geraert Roefs
G. Roefs
Datering:
13-04-1658
Pagina:
69
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
22 Geraert Roeffs en Peeter van Valderen, schepenen van Veghel verklaren op verzoek van Jan Peeeter Huijberts, inwoner van Veghel, dat voor hen zijn verschenen Aert Gerart Henricx en Aert Aert Gerarts, ook inwoners van Veghel, om een verklaring af te leggen. Zij verklaren 'dat den voorschreven Jan Peeter Huijberts, in desen requirant, op hodie wesende den 17en april 1658 is drijvende ende stouwende van desen dorpe van Vechel naer Waelwyck met twintich hoorenbeesten, soo koijen als verssen, sijnde de voornoemde beesten alhier tot Vechel, Erp ende Dinther geworpen ende gevoijt, sonder dat de selve van eenige andere plaetschen sijn gehaelt oft gebrocht.'
Getuigen: G. Roefs en Peter van Valderen, schepenen
Persoon in schepenakte:
Jan Huijberts
Aert Gerart Henricx
Aert Aert Gerarts
Jan Peeter Huijberts
Peeter van Valderen
Peter van Valderen
Geraert Roeffs
G. Roefs
Datering:
17-04-1658
Pagina:
70
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
23 Voor schepenen van Veghel verschenen Jan Hens Cuijpers, oud ongeveer 50 jaren, Jan Janssen van der Hagen, oud ongeveer 40 jaren, Michiel Michiels Houbraken, oud ongeveer 35 jaren, Gerit Jan Sijmons, oud ongeveer 31 jaren, Lambert Rutten Willems, oud ongeveer 35 jaren, Henric Dircxsen van den Broeck, oud ongeveer 33 jaren, 'allen ingesetenen onder den gehuechte genoemt d’ Eerde, gelegen ende gehoorende onder de palen van Vechel,' om op verzoek van de stadhouder, schepenen en borgemeesters van Vechell een verklaring af te leggen.
Zij verklaren 'dat sij deponenten ende henne voorsaten van alle ouden tijden aff, gelijck sij alnoch tegenwoordich sijn doende, hebben gecontribueert onder de vrijheyt van St. Oeden Roeden, ende dat sij attestanten ter saecke van de voorschreven contributie alle henne vee soo perden als beesten op de voorschreven gemeijnte van Vechel niet en hebben vermogen te voeden, noch weijden, voor ende aleer sij deponenten haere voornoemde vee alle jaer eens met de regeerders van Vechel hebben verdingt ende ter cause desselffs voetsel ende weyden hebben veraccordeert, gelyck sij verclaren hebbe voorsaten soo verre henne kennis is streckende altijt hebben gedaen, gelijck sij deponenten alnoch presenteren te doen.'
Getuigen: Matijs Peters, Heijman Henricx, Peter van Valderen, Melijs Gerijts van Dijeperbeeck en Jan Jan Dierckx, schepenen
Persoon in schepenakte:
Jan Janssen van der Hagen
Henric van den Broeck
Melijs van Dijeperbeeck
Jan Hens Cuijpers
Michiel Michiels Houbraken
Gerit Jan Sijmons
Lambert Rutten Willems
Jan Jan Dierckx
Peter van Valderen
Matijs Peters
Heijman Henricx
Datering:
01-05-1658
Pagina:
71-72
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
24 Voor schepenen in Veghel verschenen Jan Ariens Verlocht, oud ongeveer 51 jaren, en Aert Reynders, oud ongeveer 47 jaren, beiden inwoners van Veghel, om op verzoek van Jan Lambert Henssen, ook inwoner van Veghel, een verklaring af te leggen. Zij verklaren 'dat den voorschreven Jan Lambert Henssen ten tyde als wanneer het placcaete rakende de duijven wordden gepubliceert alleen de duijffharren aen sijn huijs hangende liet door synen soon affbrecken ende te niet doende. Verclaren sij deponentten ten tijde wanneer het placcaet was gepubliceert den voorschreven Jan Lamberts ettelycken tyt daer voor ofte naer egeen duyven en heeft gehouden, veel min aen synen huyse gewoont.'
Getuigen: G. Roeffs en Melijs Gerijts van Dijeperbeeck, schepenen
Persoon in schepenakte:
Melijs van Dijeperbeeck
Jan Ariens Verlocht
Jan Lambert Henssen
Aert Reynders
Jan Lamberts
G. Roeffs
Datering:
08-05-1658
Pagina:
73
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
Pagina: 6