skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Saskia Green
Saskia Green Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Saskia Green
Saskia Green Bhic

Notaris-, schepen- en andere akten

Index schepenprotocol Veghel (7700.65)

beacon
Pagina: 9
 
 
Schepenakte
33 Ariaen Sijmons van Diten en Jacob Gerits als voogden over de minderjarige kinderen van Jan Thomas van Zochel willen voor twee jaren voor de zorg uitbesteden Jenneken Janssen 'innocent wesende', 'in cost ende dranck ende sal den pachter de voorschreven Jenneken niet mogen overvallen met een enigen swaren arbeijt'. Gepacht door de weduwe van Sijmon Lambers voor 13 gulden.
Getegen: Peter van Valderen en Matijs Peters, schepenen
Persoon in schepenakte:
Ariaen Sijmons van Diten
Jan Thomas van Zochel
Peter van Valderen
Jacob Gerits
Jenneken Janssen
Sijmon Lambers
Matijs Peters
Datering:
26-07-1658
Pagina:
121-120
Soort akte:
Verpachting
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
34 Mathijs Peeters, Gerart Roeffen, Peeter van Valderen, Heijman Henricx, schepenen van Veghel verklaren 'dat thoonder deses, met name Arnt Dirxen van Gulick, is een eerlijck jonckman, een ingeboren onser voorschreven heerlijckheijt, gesproten van vroome eerlijcke wittelijcke ouders, sijnen grootvader geweest synde openbaer notaris van den Edele Rade van Brabant, alsmede secretaris deses dorps voorschreven, hebbende den voorschreven Art Dircxsen van Gulick ten tijde sijnder residentie alhier sich gedragen ende gequeten als een eerlijck vroom joncman toe staet te doen, alsnoch soodanich dragende ende quijtende, soo ons ter contrarien noijt anders en is gebleken, oversulcx int vrijdom onsen dorpe vergunnen ende verleent begrepen door ’t selve vergunnen ende verleenen gepreviligeert, versoucken aen alle officieren ende justificeren die dese onse opene briven van certificeren sullen worden verthoont saluijt den voorschreven Van Gulick vrij ende onverhindert te laten passeren ende repasseeren met sijne bij hebbende bagagie soo te warer als te lande daer ende alsoo sijne nootwendige affairen souden nogen vereijssen ende strecken.'
Getuigen: schepenen (niet met name genoemd)
Persoon in schepenakte:
Arnt van Gulick
Art van Gulick
Peeter van Valderen
Mathijs Peeters
Gerart Roeffen
Heijman Henricx
Datering:
..-08-1658
Pagina:
122-123
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
35 Isabella dochter van Joncker Rogier van Broeckhoven, vrouw van mijnheer Joncker Wilhelmus Absoloens, 'absent', waarvoor genoemde vrouw optreedt, en de Edele Joffrouwe Hendrina van Broeckhoven, 'douarsiere' van Joncker Dirckse, samen optredend voor de mede-erfgenamen, hebben gecontinueerd 'de verpacht cedulle van haer Edele ses clampen tienden' voor de oogst van dit jaar 1658, die ze vorig haar hadden verpacht aan Melis van Dieperbeeck en Goijaert Peter Rutten.
Getuige: G. Roeffs
Persoon in schepenakte:
Isabella van Broeckhoven
Wilhelmus Absoloens
Goijaert Peter Rutten
Hendrina van Broeckhoven
Melis van Dieperbeeck
Dirckse
G. Roeffs
Rogier van Broeckhoven
Datering:
03-08-1658
Pagina:
123-124
Soort akte:
Verpachting
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
36 Amelis van Diperbeeck en Goort Peter Rutten, 'als origineele pachteren', Heijman Henricx, mede optredend voor Jan Jan Dircx, 'als mede pachteren', 'willen voor alle man bestellen de pacht penningen, alsoo de clamppen thiende' van Joncker Rogier van Broechoven die ze hebben aangenomen. Met voorwaarden. De pachter zal zitten in het huis van Dirck van der Hagen om de pachtpenningen te ontvangen.
Heijman Henrick Heijmans pacht de taak om de pachtpenningen te beuren. Johan van Heessel pacht de tiende van Jan Gijsberts, en Aert Gerarts pacht de tiende van Mevrou van Erp.
Getuigen: Heijman Henricxsen en Melijs Gerijts van Dijeperbeeck, schepenen
Persoon in schepenakte:
Rogier van Broechoven
Melijs van Dijeperbeeck
Goort Peter Rutten
Jan Jan Dircx
Heijman Henrick Heijmans
Amelis van Diperbeeck
Dirck van der Hagen
Johan van Heessel
Heijman Henricx
Jan Gijsberts
Aert Gerarts
Heijman Henricxsen
Datering:
10-08-1658
Pagina:
124-126
Soort akte:
Verpachting
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
Pagina: 9