skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Notaris-, schepen- en andere akten

Index schepenprotocol Stad en Land van Ravenstein (7618.254)

beacon
Pagina: 2
 
 
Schepenakte
5 Deling tussen de 14 erfgenamen van Engelken Peters.
Gerichtelicke scheijdongk en deijlongk gemaackt uijt crachte van alsolcke scheijdongk als tusschen d’erfgenaemen van Peter Gerrits ende Engelken desselfs huijsvrowen, onder dato 9den maij 1679 is opgericht; alsnu tusschen de samentelicke wettige erfgeamen van Engelken Peters voorschreven …. ongereede goederen; als aen dese partije op dato lestleden ten deele ge… sijn ende sulx in seven loethen, als hiernaer is volgende.
Het irste loth sall wesen in den hoff bij Anneken Dericx, sijnde thientvrij, met eener sijde neffens erve Anneken vorschreven, mette andere sijde neffens d’andere erfdeilders, met eenen eijnt op de erfgenamen van Peter Gerrits, metten andere eijnde op de gemeijnte. Soo hetselve afgepaelt is, metten houtwasch daerop staende ende daertoe gehoorende; dit loth moet eenen wegh houden, beneven Anneken vorschreven, waerover moet vaeren ende drijven, alle de geene die in het Sochelse Eeussel geerft ofte haer loth hebben. Item of hier eenige loethen waeren, die aende gemeijnt raeken, sullen effentwell? over den vorschreven erfwegh mogen varen en drijven; die het belieft. Soo dat het gelicke Sochelse Eussel, soo het Peter Gerrits ende Engelken sijn huijsvrouw in haeren leven in haeren gebruijck hebben gehadt. Over den vorschreven erfwegh moeten geweght sijn. Noch moet dit loth het hecken onderhouden aende gemeijnte, t’eijnden den erfwegh. Noch hoort hierbij de Caemer, sijnde aent huijs getimmert, deselve van de plaetse te ruijmen; soo die aengetimmert is. soo die erste erfdeijlongk vermelt, tegens Pinxteren in anno 1680, een monats ofte twee onbegrepen; Hierbij comt een obligatie aen Jan Jansen Wevers ad 25 gulden. Noch aen Willem Lamberts 225 guldens. Noch aen Noles? Gerrits Haeselberge 100 gulden. Metten achterstel van pachten vandien. dit loth wordt belast met twee vaeten roggen aen St. Joris alle jaer eens; Noch vijff oort stuijvers beijen ’t elcken keer.
Vervolg:
Dit loss is met blijnde loethen gevallen aen Evertje Thijs Ceelen ende Hendrisje Arts.
Het tweede loth is het middelste in denselven hoff, ook thientvrij soo het afgepaelt is, metten houtwasch daerbij staende ende gehoorend; met beijden sijden neffens erfdeilders schietende met beijden eijnden, gelick het eerste namentelick op de erfgenaemen van Peter Gerrits ende de gemeijnte; Hierbij behooren de seven gesmette boomen in de erste deijling. Noch een obligatie van Willem Thijs Driesen ad 43 gulden. Noch een obligatie aen Cornelis Hendricx van 325 guldens, metten achterstel van pachten vandien. Dit loth wordt belast met twee vaeten roggen aen St. Joris alle jaer eens. Noch vijf ort stuijvers beijen in ijder schettingk. Dit loth is gevallen aende kinderen Art Jan Thijssen en Hendrick Ruffs?
Het derde loth is in denselven hoff ook thientvrij, neffens erffenisse Meijken Claesen, de andere sijde neffens erfdeijlders, schietende met beijden eijnden als het eerste ende tweede loth metten houtwasch daerop ende bij staende, soo hetselve afgepaelt is. Hierbij behoort de schuijr met het geenige daer in ende bij behoort, met 4 vimmen schooven die Marten Derix moet betaelen in stroij, alnoch aen Handrick Jansen op Henstheuvel 25 gulden, en aen Peter Handricx op Zeelant 100 gulden metten achterstell vandien. Hierbij comt 25 gulden van het vierde loth. Noch 25 gulden van het sevenste loth, welcke twee mael vijf en twentich guldens, coomende uijt het vierde ende sevenste loth moeten betaelt worden tegens onser liever vrouwe lichtmisse in anno 1680. Alsdan met een jaer intrest tegens het hondert vijff. Dit loth wordt belast met twee vaeten roggen iarlicx aen St. Joris autaer. Noch vijff oort stuijvers beijen in ijder schettingk. Hierbij comt een hondert ende vijf en ’t seventich gulden van Cornelis Handricx coomende ten baet van dit loth; gevallen aen Thijs Jansen en Jan Hendrick Arts.
Het vierde loth is twee stucken lants op de Asseldonck verscheijde gelegen.
Vervolg 2:
Het een beneffens erven Gerrit Ijsacks; het ander sijde beneffens erfdeijlders schietende met eenen eijnde op erve Tonis Goorts, het ander op de Borcht. Het tweede stuck beneffens erven Jan Otten, ’t ander Peter Gerrits erfgenaemen. schietende met beijde als het erste stuck, welcke twee stucken sijn geweght door het hecken bij het sterfhuijs van Peter Gerits, volgende den wegh. Hierbij behoirt den achtersten plack, in het Sogelsse eeussel, soo hetselve afgepaelt is metten houtwass daerop ende bij behoorende beneven Hermen Arts kijnder; de andere benevens erfdeilders, schietende metten een eijnde op erven Peter Gerrits erfgenamen. het ander op erven Jan Dandels. Dit loth moet het hecken aen ’t Broeck aen het voorschreven Eussel sijn aenpart helpen onderhouden. Hierbij behoirt een obligatie van Cornelis Gerrits Haeselbergs 100 gulden; aen Gerrit Handricx 150 gulden; aen Willem Josephs 100 gulden metten verloop van pachten van dese voornoemde obligatien. Noch compt hierbij van de burgemeesters Thijs Jansen cum suis 12 gulden van intrest van de gemeijnte tot Uden. Dit loth moet van hem geven 25 gulden aen het derde loth. ende te betaelen tegens Onser Liever Vrouw Lichtmisse daegs anno 1680. Alsdan met een jaer intrest tegens het hondert vijff gulden. Dit loth is belast met seven ort stuijvers in ijder beijen. Gevallen aen d’onmondige kinderen van Jan Jan Everts ende Hermen Jan Everts.
Het vijfde loth te twee stucken lants op de Asseldonk neffens een ander gelegen, neffens Jan Otten, d’andere sijde neffens erffdeilders, schietende met een eijnt op erve Tonis Gorts, het ander op de Borcht, welcke twee stucken sijn geweght door het hecken bij het sterfhuijs, gelick het vierde loth. Hierbij behoirt een hoijevelt in het Ghoor, genoemt in de drij gesden?, gelegen met Willemken Dericx te deijlen off ’t samen te hoijen. Noch een obligatie op het dorp Uden 325 gulden.
Persoon in schepenakte:
Jan Jansen Wevers
Evertje Thijs Ceelen
Willem Thijs Driesen
Art Jan Thijssen
Jan Hendrick Arts
Cornelis Gerrits Haeselbergs
Jan Jan Everts
Hermen Jan Everts
Engelken Peters
Anneken Dericx
Willem Lamberts
Gerrits Haeselberge
Cornelis Hendricx
Hendrick Ruffs
Meijken Claesen
Marten Derix
Handrick Jansen
Peter Handricx
Cornelis Handricx
Thijs Jansen
Gerrit Ijsacks
Tonis Goorts
Jan Otten
Peter Gerits
Hermen Arts
Jan Dandels
Gerrit Handricx
Willem Josephs
Vrouw Lichtmisse
Tonis Gorts
Willemken Dericx
Datering:
19-06-1679
Pagina:
15-22
Soort akte:
Erfdeling
Plaats:
Uden
Toegangsnummer:
7618
Inventarisnummer:
254
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
6 Theodorus Santfort, priester te Reek, maakt zijn testament. Hij legateert 3 gulden Hollands aan de Armen; Aan alle neven en nichten een rijksdaalder ieder. Hij benoemt zijn nicht Jenneken Jansen, getrouwd met Derick Hendrix van Diten, als enige erfgenaam vanwege haar trouwe diensten. Zij woont in Reek. Ze moet wel de begrafeniskosten betalen.
Persoon in schepenakte:
Derick Hendrix van Diten
Theodorus Santfort
Jenneken Jansen
Datering:
12-11-1674
Pagina:
23-26
Soort akte:
Testament
Plaats:
Reek
Toegangsnummer:
7618
Inventarisnummer:
254
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
7 Peter Roeloffs van Kilsdonck heeft veel kinderen in zijn tweede huwelijk met Jenneke Willems, maar slechts een zoon uit zijn eerste huwelijk, genaamd Wouter van Kilsdonck. Die heeft gestudeerd in Venraij en gaat nu in Leuven filosofie studeren. Peter sluit een akkoord met zijn zoon over de financiering van de studie. Peter betaalt jaarlijks de studiekosten, tot en met het jaar waarin Wouter 24 jaar wordt.Zodra Wouter priester wordt, krijgt hij 100 zilveren ducatons. Dit heeft Wouter te danken aan zijn moederlijk erfdeel. Verder deelt hij gelijk mee met de nakinderen. Wouter tekent als van Kielsdonck.
Persoon in schepenakte:
Peter van Kilsdonck
Wouter van Kilsdonck
Jenneke Willems
Datering:
14-09-1672
Pagina:
27-30
Soort akte:
Akkoord
Plaats:
Zeeland
Toegangsnummer:
7618
Inventarisnummer:
254
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
8 Johanna van den Broeck, weduwe Derick van Holthuijsen, legateert een jaarlijkse rente van 5 Caroli guldens aan de kosterij van Reek. De school van Reek moet rondkomen met zeer geringe inkomsten. Dit zal worden betaald uit de rente van 100 gulden die uitgeleend is aan Peter Gijben. Die heeft zijn huis en hof, gelegen te Reek aan het kerkhof, in onderpand gegeven. Dit jaarlijkse bedrag is voor Derick van Santfort, zolang die in Reek blijft wonen. Na zijn dood gaat het bedrag naar zijn opvolger. Die moet daarvoor wel jaarlijks twee arme kinderen uit Reek onderwijs laten volgen. Als de lening wordt afgelost, dan moet het bedrag opnieuw worden uitgezet.
Persoon in schepenakte:
Johanna van den Broeck
Derick van Holthuijsen
Derick van Santfort
Peter Gijben
Datering:
07-07-1670
Pagina:
31-38
Soort akte:
Fundatie
Plaats:
Reek
Toegangsnummer:
7618
Inventarisnummer:
254
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
Pagina: 2