skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Saskia Green
Saskia Green Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Saskia Green
Saskia Green Bhic

Notaris-, schepen- en andere akten

Index schepenprotocol Veghel (7700.65)

beacon
Pagina: 2
 
 
Schepenakte
5 De openbare verkoop eindigt op 23-01-1658, 'naer middach ten een ure ten huyse Gielis Roelofs met bernerde kersse'.
Jan Arien Willemssen van Waelre verkoopt openbaar 'een seecker huijs, hoff ende aengelegen landeryen, groes ende nieu aengecochte gemijnt rontsomme aent huijs', groot samen ontrent 4 lopensaten, gelegen int Voorste Dorshout
* e.z.: het goed van Jan Jan Diricx
* a.z.: het goed van Jan Welten
* e.e.: het goed van Peter Thonis Ariens
* a.e.: de gemeynt van Vechel
Het goed is belast met het deel van de verkoper, te betalen met Peter Thonis Ariens, van:
* een cijns van 2 stuivers aan de heer van Helmond
* een cijns van 1 stuiver 'aen de domeynen van Brabant in twee verscheyden texten'
Ook met:
* een erfcijns van 6 gulden aan Henrick Geryts cum suis
* een erfcijns van Mariken Symons tot Berlecom
* een cijns van 30 stuivers 'aen de gemynte van Vechell'
Jacob Janssen van der Hagen koopt het goed.
Met voorwaarden voor de verkoop.
Getuigen: Goijart Peter Rutten, Melijs Gerijts van Dijeperbeeck, Hendrick Dirck Jacobs en Hendryck Handryck Martens, schepenen. Johan van heessel in absentie van de secretaris
Bijschrift: Jan Arien Willems van Walere verklaart op 06-04-1659 dat hij door Jacob Janssen van der Hage betaald is voor deze verkoop. Attestor Johan van Heessel, in absentie van de secretaris
Persoon in schepenakte:
Arien Willemssen van Waelre
Jacob Janssen van der Hagen
Melijs van Dijeperbeeck
Arien Willems van Walere
Jacob Janssen van der Hage
Jan Jan Diricx
Peter Thonis Ariens
Goijart Peter Rutten
Hendrick Dirck Jacobs
Hendryck Martens
Johan van Heessel
Gielis Roelofs
Jan Welten
Henrick Geryts
Mariken Symons
Datering:
16-01-1658
Pagina:
19-25
Soort akte:
Openbare verkoop
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
6 Arien Jan Jan Dircx heeft voor 6 jaren verpacht aan Jan Lamberts, 'sijnen swager, een schuer met een stuck ackerlants ende weijlant, met groes aen malcanderen gelegen tot Vechel op Hamme, groot ontrent ses loopensaeten, wesende 't half erffenis', en dat voor 52 gulden en 10 stuivers per jaar. ende een vim dacstroij te verdecken naer laets recht', zoals de pachter in gebruik heeft.
Met voorwaarden.
Getuigen: Goijart Peter Rutten en Melijs gerijts van Dijeperbeeck, schepenen
Persoon in schepenakte:
Arien Jan Jan Dircx
Goijart Peter Rutten
Jan Lamberts
Datering:
17-01-1658
Pagina:
26-27
Soort akte:
Verpachting
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
7 'Instructie ende conditien waer op de borgemeesteren van den jare XVIc acht ende vyfftich hebben aenvert het borgemeester ampt ende in dese nabeschreven conditien beraemptt met den heere stadtholder ende schepenen ende sijn borgemeesteren Joorden Jan Goorts, Jan Diricxsen de Jonge, Arien Daniels ende Jan Tonis Peter Tielens.
* In den iersten sullen de selve borgemeesteren alle dorpslasten inbeuren op hennen cost en den comptoiren waerinne den dorpe mochte sijn gehouden oock op hennen eygen cost te betalen, ende dat alleenlyck met het beurloon van den gulden enen stuyver.
* Ende voorders alle dorps regeringe te plegen volgens d’ oude gewoontte.
* Ende sullen de borgemeesteren schuldich sijn in hen jaer te betalen de comptoiren de twelff maenden off alle andere taxen ons van slans wegen op geleijt volgens d’ uytdeelinge by de regerders te wordden gequotiseert, waer toe hen sal gegeven worden behoorlycken ceelen.
* Ende de executie van de comptoiren die soude mogen vallen, sullen de selve borgemeesteren niet mogen inbrengen ten laste van den dorpe, soo verre alst mogelyck is ’t hun alleenlyc tselve aff te doen met hen beurloon.
* Item sullen de voorschreven borgemeesteren aengaende het gebruyck van de gemyntte van Eerde ende daer vuyt te bescheyden ’t geene den heere officier off synen gecommitterde daer van voormaels mochte hebben genoten in hunne oft andersints in regarde vant contingent van de breucken ofte keuren die hen dyenaengaende soude mogen competeren.
* Item sullen de voorschreven borgemeesteren schuldich ende gehouden wesen hennen behoorlycke rekeninghe te doen binnen den tyt van ses weken oft soo haest hen mogelyck wesen sal naer expiratie vant jaer volgens d’ ordonnantie.
* Item sullen de voorschreven borgemeesteren schuldich ende gehouden sijn egene groote noch cleyne schenckagie te doen aen eenighe officieren, soldaten oft anderen sonder consent van wethouders ofte schepenen, ende dat int bywesen der selve.
Vervolg:
* Item sullen de voorgemelde borgemeesteren gehouden sijn ten allen tyden als sy ontboden wordden op eenighe dachvaerden ierst te vercondigen aen de schepenen ende den borgemeesteren oft den gecommitterden, daer geweest synde hen behoorlyck rapport te doen van de propositie ofte gepasseerde van dyen aen de wethouderen schepenen alhier.
* Item sullen de borgemeesteren met die van Eert egeen verdinghen maken tensij met consent van schepenen, ende oock in hennen bywesen. Ende sullen de selve beesten van de borgemeesteren oft iemant in hennen naeme getekent oft met het ysser gebrant wordden.
* Item sullen de voorschreven borgemeesteren egeen gemijntt mogen vercopen als met consent van schepenen, ende alle costen bij den coper ende coperen te betaelen, te weten paelgelt, maetgelt ende alle andere gerechticheyt de hoogen overicheijt aengaende, alles te betalen sonder schade van de gemeyntte.
* Item sullen de borgemeesteren moeten de keuren ende breucken nerstelyck in beuren die op de gemeynte sullen vallen ende becalengeren sonder eenige simulatie ende behorlyck overgeven, op dat den heere vant tgeene hem dyenaengaende volgens de lantcartte mochtte daer van toecomen ende int sijne niet en mocht wordden vercort.
* Item sullen de borgemeesteren moeten beuren comptoire gelt, te weten den rixdaelder ad twee gulden tien stuyvers ende ander gelt naer advenant, sonder de gemynte eenich verlies oft schade in te brenghen.
* Item sullen alnoch de voorschreven borgemeesteren gehouden wesen te accepteren ende te voldoen alle bewysen by schepenen gegeven wesende tot laste van den dorpe mits dat de voorschreven borgemeesteren in hennen jaere sullen op leggen ende betalen vyff vierdendeel ceels, wesende de pacht cedulle ten behoeff der renthefferen, waer mede het corpus van Vechell is belast volgens de bewyse bij schepenen daer toe sullen worden gegeven, ende dat opt beurloon van oudts daer toe staende.
Vervolg 2:
Op huyden den 6en februarij 1658 soo hebben Joorden Jan Gorts ende Jan Diricx den Jonge, Arien Daniels ende Jan Tonis Peter Tielens als borgemeesteren den eedt behoorlyck gepresenteert in gevolge de voorschreven instructie door den heere stadtholder ende ter presentie ende overstaen van schepenen voor gehouden te sijn de voorgemelde borgemeesteren by den heere officier in ban ende vrede geleeght op peene van outs ende van rechts wegen gestatueert, ende dat niemant in functie van bedieninge van borgemeesteramptt hen sal mogen inureren, misdoen, slach noch stoten in eenigh maniere op peene voorschreven paratelyck te verbeuren ten behoeffe des heere officiers.'
Getuigen: Goijart Peter Rutten, Hendrick Dirck Jacobs, Heymen Henrici, Melys Geryts van Dyeperbeeck, Dierck Martens en Hendryck Handryck Martens, schepenen
Persoon in schepenakte:
Jan de Jonge
Jan den Jonge
Jan Tonis Peter Tielens
Joorden Jan Goorts
Joorden Jan Gorts
Goijart Peter Rutten
Hendrick Dirck Jacobs
Hendryck Martens
Arien Daniels
Dierck Martens
Datering:
06-02-1658
Pagina:
28-31
Soort akte:
Borgemeester
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
8 De openbare verkoop eindigt op 25-02-1658.
Jan Denissen heeft openbaar verkocht de helft in 'eenen hoybemt 't Kempken genaemt', groot ontrent 3 karren hoijwasch, gelegen op de Watersteege
* e.z.: Claes Pauwels
* a.z.: Willem Daniels
* e.e.: den Colencamp
* a.e.: de gemeijn Watersteege
Michiel Gijsberts koopt het goed.
Met voorwaarden voor de verkoop
Getuigen: G. Roeffs en Peter van Valderen, schepenen
Persoon in schepenakte:
Peter van Valderen
Jan Denissen
Claes Pauwels
Willem Daniels
Michiel Gijsberts
G. Roeffs
Datering:
25-02-1658
Pagina:
32-34
Soort akte:
Verkoop
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
Pagina: 2