skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Arnout van Erp
Arnout van Erp Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Arnout van Erp
Arnout van Erp Bhic

Notaris-, schepen- en andere akten

Index schepenprotocol Veghel (7700.65)

beacon
185 records
Pagina: 11
 
 
Schepenakte
41 'Aen de heere schepenen der dinghbancke van Vechele. Geeft reverentelyck te kennen Jenneken naergelaten weduwe wylen Jan Goortssen hoe dat sy suppliante is hebbende by den voorschreven Jan dry wettige kynderen, minderjaerich om hennen cost te winnen, soo ist dat sy de selve kynderen verscheyden jaeren heeft opgevoyt sonder weenige middelen vuytgenomen hondert gulden capitaels staende op erffrentte van Jan Jansen van Balgoyen, daer van sij is profiterende alleenlyck de tochte. Soo ist dat sij suppliante verscheyden keeren aen Dirck Melissen cum suis, haere onmundige momboiren, heeft versocht de penningen op te lichten om haer ende haere onnosele kynderen te connen voeden, om broot te coopen ende hongersnoot te verdryven, niet tegenstaende sonder U Eerwaarde permissie te willen gedoogen. Soo keer sy suppliante tot U Eerwaerde ootmoedelyck biddende de selve momboren gelieve te ordonneren ende te permitteren om de hondert gulden capitaels te mogen lichten ende te distribueren ten behoeffe haers suppliants ende haere kinderen'.
Bijschrift: 'sij hieromme gehoort de naeste vrienden hen advies als dan vorts gedaen te wordden nae behooren'. Actum 20-11-1658 Getuigen: Matys Peters, Heyman Henricx en Jan Jan Diricxsen, schepenen. D. van der Hagen, substituut secretaris
Persoon in schepenakte:
Jan Jansen van Balgoyen
Jan Jan Diricxsen
Jan Goortssen
Dirck Melissen
Matys Peters
U Eerwaarde
U Eerwaerde
D. van der Hagen
Datering:
1658
Pagina:
135
Soort akte:
Verzoekschrift
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
42 Matijs Wouters en Jan Gielens 'als vrienden ende naeste van bloede' van de voorschreven Jenneken weduwe van Jan Gorts en haar minderjarige kinderen, en zij verklaren dat de voogden het bedrag van 100 gulden mogen verkopen.
Getuigen: G. Roeffs en Peter van Valderen, schepenen
Persoon in schepenakte:
Peter van Valderen
Matijs Wouters
Jan Gielens
Jan Gorts
G. Roeffs
Datering:
26-11-1658
Pagina:
136
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
43 De schepenen gezien hebbende het verzoekschrift van Jenneken weduwe van Jan Gorts, met Dirick Melis als voogd over haar minderjarige kinderen, en gehoord het advies 'van de naeste vrienden', verklaren dat de 100 gulden mogen worden 'vercocht ofte opgelicht'.
Getuigen: G. Roeffs, Melijs Gerijt van Dijeperbeeck en Peter van Valderen, schepenen
Persoon in schepenakte:
Melijs Gerijt van Dijeperbeeck
Peter van Valderen
Jan Gorts
Dirick Melis
G. Roeffs
Datering:
1658
Pagina:
136-137
Soort akte:
Toestemming
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
44 Willem Roeffen, oud ongeveer 55 jaren, op verzoek van Gerart Henricx en Sijmon Jan Simons 'als last ende procuratie hebbende van Jan Jan Dircx Cruijsbruer, heeft naer voorlesinge des renttebrieff, de dato 23en septembris 1627 monterende ter somme van vijf gulden jaerlycx, bij Goort sone Henric Lucas, gewoontt hebbende tot St. Oden Rode, ten behoeve Henrick Marten Sijmons van der Vest opgedragen heeft,' verklaard
'dat Willem Melchiors, inwoonder aen d’ Eerde onder St. Oedenrode, als wittich man ende momboir Jenneken, dochtere des voorschreven Goijart Henric Lucas, in eijgendom is gebruijckende ende bewoonende huijs, erve, hoff, boomgaert ende aenliggende llant, gelegen aen d’ Eerde onder St. Oden Rode, in sijne groote ende reengenoten naerder in den selven brieve vermelt.
Alnoch verclaert den deponent, dat den selvem Willem met syne susters ende broeders oock is gebruijckende in eijgendom seecker stuck acker lant ende genaemt het Loo, gelegen in sijne limiten ter plaetsche voorschreven, conform den selven briven daer van mentioneren.
Allegerende ende redenen van welwetentheijt vermits den selven deponent aen d’ Eerde is een naegebuer van den selven Willem Melchiors, aende alder aen d’ Eerde wel 20 jaeren hebben gewoont, verscheyde reysen ende dagelijcx siende de voorschreven parceelen door den selven bouwen ende cultiveren.'
Getuigen: G. Roeffs en Peter van Valderen, schepenen
Persoon in schepenakte:
Marten Sijmons van der Vest
Jan Jan Dircx Cruijsbruer
Sijmon Jan Simons
Goijart Henric Lucas
Peter van Valderen
Willem Roeffen
Gerart Henricx
Willem Melchiors
G. Roeffs
Henric Lucas
Datering:
06-12-1658
Pagina:
137-138
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
Pagina: 11