skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Arnout van Erp
Arnout van Erp Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Arnout van Erp
Arnout van Erp Bhic

Notaris-, schepen- en andere akten

Index schepenprotocol Veghel (7700.65)

beacon
185 records
Pagina: 12
 
 
Schepenakte
45 Mathijs Henric Thijssen, oud ongeveer 50 jaren, 'ingeseten tot Vechel onder d' Eerde, door de vorster gedaagd op verzoek van Art Gerart Pennincx en Sijmon Jan Sijmons als lasthebber van Jan Jan Dircx Cruijsbruer 'heeft naer voorlesinge des rentebrieffs de dato den 23 september 1627 ter somme van vyf gulden jaerlycx monterende bij Goort soone Henric Lucassen, gewoont hebbende tot St. Odenrode, ten behoeve Henric Marten Sijmons van der Vest opgedragen', heeft verklaard 'dat Willem Melchiors inwoonder aen d' Eerde onder St. Oedenrode als wittich man ende mombor Jenneken dochtere des voorschreven Goijart Henric Lucas in eijgendom is gebruijckende ende bewoonende huijs, erve, hof, boomgart ende aengelegen landerijen, gelegen aen d' Eerde onder St. Oedenrode voornoemd'.
Ook verklaard hij 'dat den selven Melchiors met sijne susters ende broeders oock is gebruijckende in eijgendom seecker stuck ackerlants genaemt het Loo', gelegen aldaar.
'Allegerende redenen van welwetentheijt door dien den selven deponent is een naegebuer van den selven Willem ende aldaer aent Eerde gebooren ende altyt heeft gewoont, siende de selve parcelen dagelijcx door den selven Willem bouwen ende cultiveren'.
Getuigen: G. Roeffs en Peter van Valderen, schepenen
Persoon in schepenakte:
Marten Sijmons van der Vest
Jan Jan Dircx Cruijsbruer
Mathijs Henric Thijssen
Art Gerart Pennincx
Sijmon Jan Sijmons
Goijart Henric Lucas
Peter van Valderen
Henric Lucassen
Willem Melchiors
G. Roeffs
Datering:
06-12-1658
Pagina:
139-140
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
46 Mathijs Peters, Gerardt Roeffs en Melis Gerarts van Dieperbeeck, schepenen van Veghel verklaren 'dat thoonder deses, Goort Janssen Bloemers, is een eerlyck ende deuckdelyck man, gebooren ende gesprooten van goede eerlycke wittige ouders, hebbende gedurende sijnder residentie alhier hem altijt gedragen gecomporteert soo ende gelyck het een man met eer te doen toestaet, zonder ons noijt ietwes ter contrarien gebleecken. Ende alsoo den voorschreven requirant van sinnen is buijten dese lande te blijven woonen omme aldaer sijnen cost met steenbacken ofte andersints te gewinnen, ende alsoo hem selven te geven versoeckende dijent volgende van ons bovengescreven attestatie.'
Getuigen: schepenen (niet ondertekend)
Persoon in schepenakte:
Melis Gerarts van Dieperbeeck
Goort Janssen Bloemers
Mathijs Peters
Gerardt Roeffs
Datering:
12-12-1658
Pagina:
141-142
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
47 Matijs Peters, Geraert Roeffs, Heyman Henricxsen, Amelis Geryts van Diperbeeck, Henrick Henrick Martens, Peter Claessen van Valderen en Jan Jan Diricxsen, 'schepenen', Jan Diricxsen den Jonge, Jan Joordens, 'borgemeesteren', meester Aelbert Sterckman en Peter Claessen van Valderen voorschreven, 'kerckmeesteren', Arien Aert Gerlings en Geryt Roeffs voorschreven, 'armmeesteren, 'representerende het gemeyne corpus van Vechel', hebben Matijs Peterssen en Geraert Roeffs, 'onse mede schepenen', gemachtigd om naar 's- Hertogenbosch te gaan 'ende aldaer voor heeren schepenen vuyt crachte van onse octroij hier bij verthoontt te doen nieuwe gelofte aen Joffrouwe Maria van Fladderacken, tegenwoordige weduwe wijlen Joncker Johan van Erp, in sijnder tijt heere tot Erp ende Vechell' van een bedrag van 2.300 Carolus gulden, tegen een jaarlijkse rente van 4 gulden en 15 stuivers per 100 gulden, 'daer voor te verbynden ende vesten ter eene rente opt gemyne corpus voorschreven'. Het bedrag mag afgelost worden 'aen d' heer Geraert Tielemans, oudt schepen binnen Shertogenbosche'.
Ondertekend door: Heyman Henricxsen, Hendryck Handryck Martens, Peter van Valderen, Jan Jan Dierckx, Melis Geryts van Dyeperbeeck, Jan Jan Dijercks, Jan Jordens, Aelbertus Sterckman als kerckmeester, Peter van Valderen, Arien Aert Geerlinckx en G. Roeffs
Persoon in schepenakte:
Peter Claessen van Valderen
Jan den Jonge
Johan van Erp
Melis van Dyeperbeeck
Henrick Henrick Martens
Jan Jan Diricxsen
Arien Aert Gerlings
Hendryck Martens
Jan Jan Dierckx
Jan Jan Dijercks
Arien Aert Geerlinckx
Amelis Geryts van Diperbeeck
Maria van Fladderacken
Peter van Valderen
Matijs Peters
Geraert Roeffs
Jan Joordens
Aelbert Sterckman
Matijs Peterssen
Geraert Tielemans
Jan Jordens
Aelbertus Sterckman
G. Roeffs
Datering:
17-12-1658
Pagina:
142-145
Soort akte:
Machtiging
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
48 Goijaert Peter Rutten, 'oudt schepen tot Vechel', oud ongeveer 56 jaren, heeft op verzoek van Anneken, weduwe van Aert Gerlings, wonende te Veghel, verklaart 'hem deponent wel kennelijck te wesen den impost vant gemael gepacht te hebben des dorps van Vechell ingaende primo apprilo 1655, ende vuytgaende den eersten martij 1656.'
Getuigen: Matijs Peters, G. Roeffs en Melys Geryts van Dyeperbeeck, schepenen
Persoon in schepenakte:
Goijaert Peter Rutten
Aert Gerlings
Matijs Peters
G. Roeffs
Datering:
27-12-1658
Pagina:
146
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
Pagina: 12