skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Sterre Schlink
Sterre Schlink
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Sterre Schlink
Sterre Schlink

Notaris-, schepen- en andere akten

Index schepenprotocol Veghel (7700.65)

beacon
185 records
Pagina: 19
 
 
Schepenakte
73 De openbare verkoop eindigt op 13-02-1659 'ten huyse Dirick van der Hagen'.
Aantekeningen over de eigenlijke verkoop ontbreken.
Geraert Jan Diricxsen, geassisteerd door zijn vader Jan Diricxsen, wil openbaar verkopen den 'huys, hoff, boomgaert, landeryen, poteryen, groesse', groot ontrent 9 lopensaeten, gelegen aen de Biesen
* e.z.: het goed van Jan Peter Elen
* a.z.: het goed van de kinderen van Aert Gerlings
* e.e.: het goed van Henrick Claessen van Berckell
* a.e.: de gemyne straet
Het goed is belast met:
* een erfpacht van 4 vaten rogge 'aen den rentmeester Battem'
* een erfpacht van 4 vaten rogge, Veghelse maat, 'aen den armen tot Vechel'
* een cijns van 21 stuivers 'aen den rentmeester Schuyll'
* een erfcijns van 8 gulden aam Lambert in den Palmboon ten Bos
Met de voorwaarden.
Getuigen: G. Roeffs en Melijs Gerijts van Dijeperbeeck, schepenen
Persoon in schepenakte:
Henrick Claessen van Berckell
Melijs van Dijeperbeeck
Geraert Jan Diricxsen
Jan Peter Elen
Dirick van der Hagen
Jan Diricxsen
Aert Gerlings
G. Roeffs
Datering:
06-02-1659
Pagina:
204-208
Soort akte:
Openbare verkoop
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
74 'Instructie ende conditien waer op de borgemeesteren van den jare een duysent sesshondert ende negen ende vyfftich hebben aenvert het borgemeester ampt ende in dese nabeschreven conditien beraemptt met den heere stadtholder ende schepenen ende sijn borgemeesteren Gerlinck Jan Henricxsen ende Rover Jan Henricxen, presenterende eenen persoon in dyer qualiteyt, Henrick Michiel Donckers, Jan Tonis Jacobs ende Geraert Geraerts aent Haenvelt.
* In den iersten sullen de selve borgemeesteren alle dorpslasten inbeuren op hennen cost en den comptoren waerinne den dorpe mochte sijn gehouden, als oock op hennen eygen cost te betalen, ende dat alleenlyck met het beurloon van den gulden enen stuyver.
* Ende vorders alle dorps regeringe te plegen volgens d’ oude gewoontte.
* Ende sullen de borgemeesteren schuldich sijn in hen jare te betalen de comptoiren de twelff maenden off alle andere tax ons van slans wegen op geleijt volgens d’ uytdeelinge by de regerders te wordden gequotiseert, waer toe hen sal gegeven worden behoorlycken ceelen.
* Ende de executie van de comptoiren die soude mogen vallen, sullen de selve borgemeesteren niet mogen inbrengen ten laste van den dorpe, soo verre alst mogelyck is ’t hun alleenlyc tselve aff te doen met hen beurloon.
* Item sullen de voorschreven borgemeesteren aengaende het gebruyck van de gemyntte van Eert ende daer vuyt te bescheyden ’t geene den heere officier off synen gecommitterde daer van voormaels mochte hebben genoten in hunne oft andersints in regarde vant contingent van de breucken ofte keuren die hen dyenaengaende soude mogen competeren.
* Item sullen de voorschreven borgemeesteren schuldich ende gehouden wesen hennen behoorlycke rekeninghe te doen binnen den tyt van ses weken oft soo haest hen mogelyck wesen sal naer expiratie vant jaer volgens d’ ordonnantie.
Vervolg:
* Item sullen de voorschreven borgemeesteren schuldich ende gehouden sijn egene groote noch cleyne schenckagie te doen aen eenige officieren, soldaten oft anderen sonder consent van wethouders ofte schepenen, ende dat int bywesen der selve.
* Item sullen de voorgemelde borgemeesteren gehouden sijn t' allen tyden als sy ontboden wordden op eenighe dachvaerden ierst te vercondigen aen de schepenen ende den borgemeesteren oft den gecommitterden, daer geweest synde hen behoorlyck rapport te doen van de propositie ofte gepasseerde van dyen aen de wethouderen schepenen alhier.
* Item sullen de borgemeesteren egene verdinge maken met die van Eerde 't sij met consent van schepenen, ende oock in hennen bywesen. Ende sullen de selve beesten van de borgemeesteren oft iemant in hennen naeme getekent oft met het ysser gebrant wordden.
* Item sullen de voorschreven borgemeesteren egene gemijntte mogen vercopen als met consent van schepenen, ende alle costen bij den coper ofte coperen te betaelen, te weten paelgelt, maetgelt ende alle andere gerechticheyt de hoogen overicheijt aengaende, alles te betalen sonder schade van de gemyntte.
* Item sullen de borgemeesteren moeten de keuren ende breucken nerstelyck in beuren die op de gemytnte sullen vallen ende becalengeren sonder eenige simulatie ende behorlyck overgeven, op dat den heere vant 'tgeene hem dyenaengaende volgens de lantcartte mochte daer van toecomen ende int sijne niet en mocht wordden vercort.
* Item sullen de borgemeesteren moeten beuren comptoire gelt, den patecom ad 2 - 10 - 0, sonder de gemyntte eenich verlies oft schade in te brengen.
Vervolg 2:
* Item sullen alnoch de voorschreven borgemeesteren gehouden wesen t' accepteren ende te voldoen alle bewysen by schepenen gegeven wesende tot laste van den dorpe mits dat de voorschreven borgemeesteren in hennen jaere sullen op leggen ende betalen vyff vierdendeel ceels, wesende de pacht cedulle ten behoeff der renthefferen, waer mede het corpus van Vechel is belast volgens den bewyse bij schepenen daer toe sullen wordden gegeven, ende dat opt beurloon van oudts daer toe staende.
Op huyden den 12en februarij 1658 soo hebben Gerlinck Jan Henricxsen ende Rover Jan Henricxsen in hen qualityt, Henrick Micgiel Donckers, Jan Tonis Jacobs ende Geraert Gerarts aent Haenvellt als borgemeesteren hennen eedt behoorlyck gedaen aen handen des heere officiers in gevolge de voorschreven instructie ter presentie der wethouderen voorgelesen ende sijn de borgemeesteren door den heere officier in ban ende vrede geleecht op pene van outs daer toe gestatueert, ende dat niemant in functie van bedieninge hen sal mogen inureren, misdoen, slach noch stooten in eenige manieren op peene voorschreven paratelyck te verbeuren ten behoeffe des heere officiers.'
Getuigen: G. Roeffs, Heijman Hendricx, Melijs Gerijts van Dijeperbeeck, Hendryck Handryck Martens, Peter van Valderen en Jan Jan Dierckx, schepenen
Bijschrift: 'Op huyden den 7en augusti 1659 soo heeft Peter Henrick Lamberts als borgemeester door afflyvicheyt Gerijt Gerijts synen eedtt behorlyck gedaen'. Getuigen: Matijs Peters, G. Roeffs, Peter van Valderen, Jan Jan Dierckx, Lambert van der Straten en Melijs Gerijts van Dijeperbeeck, schepenen
Persoon in schepenakte:
Melijs van Dijeperbeeck
Gerlinck Jan Henricxsen
Rover Jan Henricxen
Henrick Michiel Donckers
Jan Tonis Jacobs
Rover Jan Henricxsen
Henrick Micgiel Donckers
Hendryck Martens
Jan Jan Dierckx
Peter Henrick Lamberts
Peter van Valderen
Lambert van der Straten
Geraert Geraerts
Geraert Gerarts
Heijman Hendricx
Gerijt Gerijts
Matijs Peters
G. Roeffs
Datering:
12-02-1659
Pagina:
208-212
Soort akte:
Borgemeester
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
75 De laatste dag van de openbare verkoop is op 07-03-1659 'ten huyse Dirick van de Hagen'.
Dirck Cornelissen van den Heemberg en Jan Peterssen, 'synen swager' hebben samen openbaar verkocht en door Willem Symons in laten zetten een 'acker teulants met poterijen ende gerechticheden', groot ontrent 7 lopensaten, gelegen aent Haenvelt
* e.z.: het goed van de verkopers
* a.z.: het goed van de kinderen van Henrick Willem Aerts
* e.e.: het goed van Willem Peter Thonis
* a.e.: de gemyne straet
Het goed is belast met:
* een ballinckchijns 'aen de borgemeesteren'
* een erfcijns van 20 gulden 'aen den professor Schulnis'
* een erfcijns van 10 gulden aan Augustyn (Giel)mans
* een erfcijns van 10 gulden aan Jacob Boudewijns
* een erfcijns van 9 gulden en 10 stuivers aan Jan van Rode
* een cijns van 5 gulden 'aen de arme taffele tot Vechell'
* een erfcijns van 5 gulden en 10 stuivers aan Joffrou van Balen
* een cijns van 5 gulden en 5 stuivers 'aen denH. geest van Den Bos'
Willem Symons koopt het goed en heeft 160 Carolus gulden betaald.
Met de voorwaarden.
Getuigen: Jan Jan Dierckx, Lambert van der Straten, G. Roeffs, Peter van Valderen en Aert Gerit Henrickx, schepenen
Persoon in schepenakte:
Dirck Cornelissen van den Heemberg
Henrick Willem Aerts
Willem Peter Thonis
Jan Jan Dierckx
Aert Gerit Henrickx
Dirick van de Hagen
Jan van Rode
Lambert van der Straten
Peter van Valderen
Jan Peterssen
Willem Symons
Jacob Boudewijns
Den Bos
G. Roeffs
Datering:
25-02-1659
Pagina:
213-217
Soort akte:
Openbare verkoop
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
76 Voor schepenen van Veghel verscheen Josina, dochter van Henrick Houbraken, weduwe van 'capiteyn' Van den Heetvelde. Ze verklaart 'betaelt te hebben aen Jacob Janssen van de Hagen een seeckere dochterken, out ontrent drije jaren, om aldaer by den voorschreven Jacob in den cost te wesen. Voor welcke dochterken stelt de voorschreven Josina haer selve borge cautionaar, dat de arme taefele van Vechell met het selve dochterken nu oft nimmermeer sal wordden gemoyet, noch gemolesteert.'
Getuigen: Jan Jan Dierckx en Lambert van der Straten, schepenen
Persoon in schepenakte:
Jacob Janssen van de Hagen
Jan Jan Dierckx
Lambert van der Straten
Henrick Houbraken
Datering:
07-03-1659
Pagina:
217-218
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
Pagina: 19