skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Karin de Mol
Karin de Mol RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Karin de Mol
Karin de Mol RA Tilburg

Notaris-, schepen- en andere akten

Index schepenprotocol Veghel (7700.65)

beacon
Pagina: 22
 
 
Schepenakte
85 Voor schepenen van Veghel verscheen Jan Hens Cuypers, oud ongever 54 jaren, inwoner van Sint-Oedenrode, om op verzoek van Heylken, weduwe van Jan Symonss, een verklaring af te leggen. Hij verklaart 'dat hij deponent naer doot ende afflyvicheyt van Jan Symons noijt vyffentwentich gulden aen Heylken, weduwe Jan Symons heeft betaelt. Ende oock verclaert den deponentt dat de kynderen Jan Symons hem hebben geëyst off affgevordert tgeene noch mochte testeren van den achterstellige pacht.
Verclaert oock waerachtich te wesen dat hij den erffenisse hadde gehuert, jairlycx voor tachtentich gulden, een mud boeckwytts, een vadt sperysaetts ende twee vymmen dackstroe, aenvanck nemende met de halff schare ende alsoo te verlaten. Verclaert hy deponentt in comformiteit synde pachtinge den erffenisse niet en heeft te vollen mogen gebruycken, doordien dat Geryt soone Jan Symonss hem deponent had affgenomen int leste jaer de halff hoppe achter de schuer ende seecker hoyveldeken genoemt het Cortstken. Daerenboven verclaert hij deponentt grotelicx door ’t affnemen vant tgeens voorschreven geintresseert te sijn door dyen hij deponentt de hoppe ende hoij heeft moeten missen, ende int opcomen van den erffenissen Willem Jan Aelberts den onderpachter de geheele hop had ewech gevuert ende hij d’ erste jair den geheelen vollen pacht heeft betaelt.'
Getuigen: Peter van Valderen en Lambert van der Straten, schepenen
Persoon in schepenakte:
Jan Hens Cuypers
Willem Jan Aelberts
Peter van Valderen
Lambert van der Straten
Jan Symons
Datering:
10-05-1659
Pagina:
241-242
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
86 De openbare verkoop eindigt op 28-05-1659 'ten huyse des secretaris'.
Willem Jan Aelberts heeft openbaar verkocht en door Jacob Jan Welten van den Horck in laten zetten een 'acker teullantts met allen hollen grachten, poteryen', groot 1 1/2 lopensaets, gelegen in de Brughtiende, genoemd Cremers Acker, 'hem vercooper aengecomen van Henrick Diricxsen'
* e.z.: het goed van Jan Welten
* a.z.: het goed van Dirck Aerts van Eert
* e.e.: het goed van Jan Dirck Willems
* a.e.: het goed van Hermen Jan Leesten cum suis
Het goed is belast met het 1/3 deel van een cijns van 2 oort aan de heer van Helmond.
Jacob Jan Welten van den Horck koopt het goed en heeft betaald het 'schrijfgelt, godtsgelt, slachgelt en 180 gulden 'op den capitael cooppenningen'.
Met de voorwaarden
Getuigen: G. Roeffs, Peter van Valderen, Jan Jan Dierckx en Lambert van de Straten, schepenen. D. van der Hagen, substituut secretaris
Bijschrift: Willem Jan Aelberts heeft op 31-05-1659 verklaard 63 gulden te hebben ontvangen van Jacob Jansen van den Horck, waarmee het gekochte helemaal betaald is. Quod attestor D. van der Hage, substituut secretaris, 'getuige'
Persoon in schepenakte:
Jan Welten van den Horck
Dirck Aerts van Eert
Jacob Jansen van den Horck
Willem Jan Aelberts
Jan Dirck Willems
Hermen Jan Leesten
Jan Jan Dierckx
Peter van Valderen
Lambert van de Straten
Henrick Diricxsen
Jan Welten
G. Roeffs
D. van der Hagen
D. van der Hage
Datering:
20-05-1659
Pagina:
242-247
Soort akte:
Openbare verkoop
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
87 Matijs Peters, Geraert Roeffs, Amelis Geryts van Diperbeeck, Peter van Valderen, Jan Jan Diricxen, Lambert van der Straten en Aert Geryt Henricxsen, schepenen van Veghel verklaren dat Joncker Cornelis Prouningh, schout van Peelland, 'syn ampt vrom trouw heeft bedient, gelijck een eerlyck officie toestaet te doen, ende de placcaten van hare Hoo Mogenden ende bevelen heeft in onsen dorpe dpen publiceren ende obedieren. Verclarende ooc dat sijn edele noyt in onsen dorpe heeft geweest dat sijn Eedele ietwes heeft gedaen door dronckenschap, dat tegens Godt oft de eere soude wesen, ende oock niet wetende veel min te sijn een gedebourseert persoon, ende is oock waerachtich dat den stadtholder de plaetse van den heere schoutet voorschreven gade slaende in syn Eedele absentie noyt ietwes heeft gedaen strijdich tegens de placcaten van haer Hoog Mogenden oft tot miscontentement van ons attestanten, maer alles in desen dorpe is gegaen wegens den heere schoutet van Pelant als eenen stadtholder sijn ampt oft officie bedienende in onsen dorpe voorschreven, soo ons noyt anders en is bekent'.
Getuigen: Matijs Peters, G. Roeffs, Melijs Gerijt van Dijeperbeeck, Peter van Valderen, Jan Jan Dierckx, Lambert van der Straten en Aert Gerit Henrickx, schepenen
Persoon in schepenakte:
Amelis van Diperbeeck
Melijs Gerijt van Dijeperbeeck
Jan Jan Diricxen
Aert Henricxsen
Cornelis Prouningh
Jan Jan Dierckx
Aert Gerit Henrickx
Peter van Valderen
Lambert van der Straten
Matijs Peters
Geraert Roeffs
G. Roeffs
Datering:
06-06-1659
Pagina:
248-249
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
88 Anthonis Henrick Willem Aertssen, 'jonghman', wonende te Veghel, oud ongeveer 22 jaren, verklaart op verzoek van Joncker Aelbert Prouningh, 'heere offici alhier', dat hij op 14-6-1649 'is comen van Den Bosch optten Dungen comende alwaer hem deponent is ontmoettende oft bij hem comende eenen met name Jacob Denisse, woonende binnen den dorpe van Schyndel opt Hartvelt. Den voorschreven Jacob tegens synen will ende danck op sijn kerre climmende ende vallende ende alsoo met varende, seggende hij deponent tegens den voorschreven Jacob dat hij van de kerre soude gaen ende varen met sijn eygen kerre die daer voor was varende.
Niettegenstaende blyvende al effenwel op de kerren liggen, nochtans sijnen deponentts kerre swaer geladen synde, comende van Bockhoven, blyvende al effen wel op de kerre liggen tot dat hij deponent hem noch door kijffelycke redenen opt lest van de kerre was crijgende ende doen lopende naer sijn eygen kerre, settende sijn kerre overdwers in den wech alsoo dat hij deponent met sijn kerre niet en cost passeren, treckende den voorschreven Jacob sijn houweel van sijn kerre, willende hem deponent ende Corstiaen Gysberts daer mede smijtten.
Nochtans verclaert hij deponent int minste hem noch Corstiaen iet misdaen te hebben, nochtans den voorschreven Jacob hen met de houweel seer was invaderende, dat Corstiaen genootsaect was hem de houweel vuijt de hant te nemen omdat hij niemanden daer mese soude quetsen, seggende tegens de voorschreven Corstiaen: "Geeft mij de houweel werom offt ick sal u een mes in u ribben geven," waer op Matys Peters, president tot Vechell was antwoordende ende seggende tegens den voorschreven Jacob: "U houweel en sal u niet ontvremtt wordden, men sal u de houweel wederom geven als wij van malcanderen scheyden."
Vervolg:
Springende doen op Matijs Peters kerre, nochtans swaer geladen synde, seggende Corstiaen ende Matys voorschreven dat hij van hen kerre soude gaen, niet willende nae veel woorden ende wederwoorden daer over vallende, stiett Joncker Johan Prouningh op de kerre sittende den voorschreven Jacob van de kerre ende soo geringe als den voorschreven Jacob van de kerre was synde, treck hij de leynsse van de voorcreven Matijs Petrers kerre ende daer mede ewech lopende de kerre geladen synde met Joncker Johan Prouningh met Matijs Peters ende Joffrouw Gerwen ende meer andere dingen.
Ende verclaert hij deponent gesien te hebben dat Corstiaen hem was achterhalende en hem de leynsse was affwerende vattende oft nemende hij deponent de leynsse op vant peerde ende stekende de selve wederom voor de kerre. Verclaert hij deponent oock gesien te hebben al eer hem de houweel was affgenomen daer mede langst de kerren was gaende, drygende den voorschreven joncker ende meer anderen daer mede te slaen den voorschreven joncker gedrongen synde den voorcreven Jacob van de kerre te keeren. Verclaert hij deponent allet tgeene voorschreven staet den voorschreven Jacob vuijt pure moet willicheijt was bedryvende want niemant hem en was moyende.'
Getuigen: G. Roeffs, Melijs Gerijts van Dijperbeeck en Peter van Valderen, schepenen
Persoon in schepenakte:
Melijs van Dijperbeeck
Anthonis Henrick Willem Aertssen
Aelbert Prouningh
Johan Prouningh
Peter van Valderen
Jacob Denisse
Corstiaen Gysberts
Matys Peters
Matijs Peters
Matijs Petrers
G. Roeffs
Datering:
16-06-1659
Pagina:
250-252
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
Pagina: 22