skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic

Notaris-, schepen- en andere akten

Index schepenprotocol Veghel (7700.65)

beacon
Pagina: 23
 
 
Schepenakte
89 Corstiaen Gysberts, 'jonghman', wonende te Veghel, oud ongeveer 26 jaren, legt voor schepenen van Veghel een verklaring af. Hij verklaart dat hij op 14 juni 1659 'is comen varen van Den Bosch optten Dungen comende, alwaer hem deponent is ontmoet, off bij hem comende, eenen persoon die welcke Matijs Henrick Tyssen was noemende Jacob Denis, inwoonder tot Schyndel.
Verclaert hij deponent gesien te hebben dat den voorschreven Jacob was springende ende sittende op enen kerre die geladen was. En met hem comende van Den Bosch toecomende joncker Aelvert Prouningh, seggende Anthonis Henrick Willem Aerts dienstknecht van den voorschreven joncker: "Gaet van de kerre," dewelck hij niet wilde doen, seggende den voorschreven Tonis: "Gaet daer aff off ick treck u daer aff". Opt lest door veel woorden ende weder woorden daer aff gaende, kijvende ende prutelende gaende bij sijn eijgen kerre, ledich varende, ende aen een huijs still houdende, hebben syn houweel op synen hals ende in syn handt nemenden dreijgende die voorschreven Anthonis met de houweel te slaen, waer op den deponent was seggende: "Ick denck wel dat gij sullicx wel sult laten," hem deponent dien oock sulcke gelaet thonende dat hij deponent genootsaeckt was hem de houweel aff te nemen.
Ende affgenomen hebbende de selve gelangent aen Matijs Peters, president tot Veghel, die welck oock aldaer passeerden op syn eygen kerre sittende. Ende dat vuyt reden dat den voorschreven Jacob daer niemanden mede ende soude quetsen, willende de houweel van hem deponent wederom hebben, waer op Matijs Peters was antwoordende: "De houweel en sal u niet ontvreemptt wordden, als wij sijn scheydende, sal u de houweel wederom geven."
Vervolg:
Verclaert hij deponent oock gesien te hebben dat hij op Matijs Peters kerre was springende, tegens wil ende danck synde een geladen kerre, hem daer aff treckende, alsdoen een leijnse van de kerre treckende ende daer mede ewech lopende. Verclaert hij deponent den voerscreven Jacob achterhaelt te hebben ende de leynssen hem aff werende ende stekende door roede, van den voorschreven Tonis de leijnse voor de kerre, welcke kerre geladen synde met joncker Johan Prouningh, juffrouwe Gerwen ende Matijs Peters.
Verclaert oock waerachtich te wesen gesien te hebben dat den voorschreven Jacob het pert van Matijs Peters was opkerende ende lyndt vattende, willende het pert vuyt spoer ende van den wegh brengen, hebbende hij deponent hem moeten de lyndt vuyt de hant rucken ende hem ontmeesteren vant voerscreven pert ende kerre ende den voorschreven Jacob onder veele worden seggende: "Ick soude u wel een mes in u ribben geve," denoterende hem deponent. Ende oock dreygende den geenen die hij deponenent op de kerre was hebbenden als namentlijck den voorschreven joncker, joffrouwe, ende Matijs Peters, hebbende de houweel in sijn hant, "ick soude u daer mede op den cop bruijen, die daer nu aff ende op vermoijen souden." Verclaert hij deponent alle tgene voorschreven staet den voorschreven Jacob heeft gedaen vuyt pure moetwillicheijt, want niemant hem was moyende.'
Getuigen: G. Roeffs, Melijs Gerijts van Dijperbeeck en Peter van Valderen, schepenen
Persoon in schepenakte:
Melijs van Dijperbeeck
Anthonis Henrick Willem Aerts
Matijs Henrick Tyssen
Peter van Valderen
Corstiaen Gysberts
Jacob Denis
Matijs Peters
Johan Prouningh
G. Roeffs
Datering:
16-06-1659
Pagina:
253-256
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
90 Matijs Peters 'tegenwoordich president tot Veghel', oud ongeveer 50 jaren, verklaart voor schepenen van Veghel 'dat hij deponent op den 14en junij 1659 is comen varen van Den Bos comende op Den Dungen alwaer bij hem deponent is comen een met name Jacob Denis, inwoonder tot Schyndel. Verclaart hij deponent gehoort te hebben dat den knecht van den heere stadtholder ende den voorschreven Jacob waren woorden hebbende, dat den voorschreven Jacob van syn kerre soude gaen, comende achter hem deponent aenvaren.
Verclaert hij deponent gesien te hebben dat den voorschreven Jacob voor bij syns deponentts kerre was gaende, ende doen vorts comende, staende den voorschreven Jacob bij sijn eijgen kerre wachtende, hebbende een houweel in de hant, gelatende oft hij Corstiaen Gysberts off den jonckers knecht wilden smytten, welcke houweel hem ontnemende, hem deponent op de kerre langende. Vorts comende hem de houweel wederom nemende, springende tegens wil ende danck op syn deponentts kerre daer hij niet en wilde affgaen, off men most hem daer aff stooten. Siende hij deponent dat Corstiaen Gysberts den voorschreven jonckers knechts den meergenoempden Jacob waren nae lopende, ende tegens hem seggende: "Gy schelm, soudtt gij de leyns van de kerre trecken."
Ende doen hij deponent naer ’t rudtt kijckende, siende dat de leyns van de kerre was brengende den jonckers knecht de leyns die hij wederom voor de kerre was steeckende. Verclaart oock waerachtich te wesen dat den voorschreven Jacob doenmaels was vattende sijns deponents vaerlyndtt vant pert, tselve optreckende dat den wech niet ende cost gebruycken, treckende het peert vuytten wech, seggende: "Ick soude wel eenen op den cop smytten die de minsten op dencken soude," dreygende met de houweel in de hant hebbende, alsoo de kerre genukende, oversulcx joncker Johan Prouningh op de kerre sittende neffen juffrou van Gerwen ende hem deponent met sijn rappier hem genootsaeckt was hem te keeren.'
Vervolg:
Getuigen: G. Roeffs, Melijs Gerijts van Dijperbeeck en Peter van Valderen, schepenen
Persoon in schepenakte:
Melijs van Dijperbeeck
Peter van Valderen
Matijs Peters
Den Bos
Jacob Denis
Corstiaen Gysberts
Johan Prouningh
G. Roeffs
Datering:
16-06-1659
Pagina:
256-258
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
91 Joncker Johan Prouningh, 'tegenwoordich residerende tot Vechel, vendrich onder de capeteyn Lanschorren ten dienste van de geeunieerde provincen', heeft verklaard 'dat hij op den 14en junij 1659 is comen varen van Den Bos met Tijs Peters kerre, ende aldaer op Den Dungen heeft gesien int passeren van den wech de moetwillicheyt van eenen die wordden genoemt Jacob Denis, waer over syn eede door voorleesingen heeft gehoort, de depositie van Matijs Peters die welcke hij verclaart oock alsoo waerachtich te wesen.'
Getuigen: G. Roeffs, Melijs Gerijts van Dijperbeeck en Peter van Valderen, schepenen
Persoon in schepenakte:
Melijs van Dijperbeeck
Johan Prouningh
Peter van Valderen
Den Bos
Tijs Peters
Jacob Denis
Matijs Peters
G. Roeffs
Datering:
16-06-1659
Pagina:
258-259
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
92 'Alsoo by de heeren regerderen des dorps Vechell tot naerder polecie offte vuyttelycke regeringhe hebben goetgevonden ter gewoonelycke publicatie nemen tot setteren Geraert Aert Gerlingsen ende Henrick Dirck Jacobssen om de dorps leggers te suyveren, te weten den geenen daerinne bevonden wordden den dorpe niet profeijtelycke te roijeren ende den geenen soo henne persoon ofte anderen goederen mochte sijn geomitteert te hoogh ofte leegh de selve den op ende affstellen ner deligentie, soo sy des sullen bevynden te behooren, sonder iemanden daerinne te verschoonen, sonder aensien van persoon voor welcke suijveringe ende settinge den voorschreven Geraert ende Henrick tsamentlyck eens sullen hebben ende profiteren vyftien guldens op hennen eygen cost.'
Getuigen: Matijs Peters, Melijs Gerijts van Dijeperbeeck, G. Roeffs, Jan Jan Dierckx, Lambert van der Straten en Aert Gerit Henrickx, schepenen
Persoon in schepenakte:
Melijs van Dijeperbeeck
Geraert Aert Gerlingsen
Henrick Dirck Jacobssen
Jan Jan Dierckx
Aert Gerit Henrickx
Lambert van der Straten
Matijs Peters
G. Roeffs
Datering:
20-06-1659
Pagina:
260
Soort akte:
Zetters
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
Pagina: 23