skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Notaris-, schepen- en andere akten

Index schepenprotocol Stad en Land van Ravenstein (7618.257)

beacon
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Schepenakte
1 Verkoping uit kracht van evictie recht van 2 percelen, namelijk Willem Wefers hof en Jan Nelissen hof, gepresenteerd door erfgenamen Willem Gorts , volgens veiling op gisteren aan de kerk van Demen gedaan. Waarvan zullen beuren : Juffrouw Tolinckx voor haar capitaal ad 118 gulden , cum interesse. Schepen Ravensteijn zijn capitaal ad 50 gulden cum interesse. Willem Gorts erfgenamen, capitaal van 100 gulden met interesse, met de kosten van evictie. Barthell van Hemert volgens akkoord 115 gulden. Koper voor 540 gulden en een ton, Peter Paulussen. Stelt tot borg zijn land en geld. Zie ook volgende akte
Ondertekening: Peter Peters schepen, mede in absentie hr scholtis. Wouter Kocke schepen. Theodurus Baum, landschrijver.
Persoon in schepenakte:
Barthell van Hemert
Willem Wefers
Jan Nelissen
Willem Gorts
Tolinckx
Schepen Ravensteijn
Peter Paulussen
Peter Peters
Wouter Kocke
Theodurus Baum
Datering:
12-04-1688
Pagina:
1-4
Soort akte:
Uitwinning
Plaats:
Ravenstein
Toegangsnummer:
7618
Inventarisnummer:
257
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
2 Op gemeene heere voorwaerden ende conditien hiernaer geschreven. Mede naer gedaene kerke veijlinge presenteren de gezamentlijke erfgenamen van Willem Gorts saliger. De presente haer fort en sterkmakende voor de absenten. Item Marij Willems, weduwe Willem Gorts voorschreven , naar datse naar evictie recht de erste gerichtelijke verkoping mede voor achter een ander volgende jaren de behoirlicken verhueringe gedaan hadden van twee percelen land tot Demen gelegen, het een Willem de Weefers hof, het ander Jan Nelissen hof , deselve nu in een post finalick en de voor de leste keer in de stedigen coop te verkopen, namenlijk beide met beide einden schietende op de Maesdijck en bij de gemeijn straat, met ener zijde Heijmerick Heijmerix, de ander zijde Kleine Jan. Dit voorschreven land onder Demen gelegen.
( Volgt doorgehaalde veilingvoorwaarden, deze niet getranscribeerd)
Cooper sall goede en sufficiante burgen stellen, de een voor al in solidum
aenspreeken, onder renunciatie van de beneficien ordinis divionis. IJder hoogen sal wesen eenen daelder te keeren naer hoogen ende parckreghten enen denselver aenden lantschrijver, eenen halven aen de righterboode. Cooper sall de jura en gerigtigtijt betaelen sonder corting aan de coopspenningen. Aen hr scholtis en schepenen staackgelt, schrifgelt,lijcoop ende gerightsjura aenstonts te betaelen.Vorts sal men sich reguleren naer gemeene heeren voorwaerden den vercooper dienlick ende anders niet.
De evincenten versoucken van dese vercooping vortganck. Ex adverso: Bartel van Heemert doet dan oppositie, gedenckende de redene van dien, bij vortganck te deduceren ende dat wedersijts burge sullen gestelt werden, sub decreto
Advocaat van Willigen spreekende voor de evincenten en het richt en interesse van juffrouw Joanna Toling in Achen woonende, protesteert van de onnoodige costen ende om cort te wesen soo sal men de burgstelling van opponent te gemoet sien,
Vervolg:
ende consenteren dat Bartel van Heemert in oppositie wordt aengenomen ende den naesten gerightsdach, sijn redene van oppositie op peene van versteck sal hebben in te brengen. Gehoirt hebbende het dictatum van partijen advers, door geene persisteerende. Decretum:
Presente scholtis ende schepenen admitteren de gedaene oppositie, ende wijsen partijen totten erstcoomenden gerightsdach alsdan bij den opponent, sonder van oppositie gedient te worden. Ravensteijn den 13 martij 1688
Getekend
Theod: van de Gheest, scholtis, Wouter Kocke schepen, Peter Peters schepen, Theod. Baum lantschrijver
Tandem vermits partijen t samen sijn eenigh geworden en hier en daar geaccordeert, so wordt dit goet bestaande in twee percelen , de ene hof genoemt Willem Wefers hof, de andere Jan Nelissen hoff alsnog op heden voor de leste vercoopinge, uit krachte als voren naar evictie recht gepresenteerd door erfgenamen van Willem Gorts, voor alle man te vercoopen volgens veijling op gisteren aende kerke van Demen gedaan, volgens relaas. En dat de coopspenningen sullen betaelt worden neffens de costen van evictie bij uitganck der kersse in eenen alingen termijn; sonder uitstell waarvan beuren sullen die volgende:Juffrouw Tolinckx naar haar capitale ad 118 gulden cum interesse. Schepen Ravensteijn zijn capitaal ad 50 gulden en interest. Willem Gorts erfgenamen capitaal van 100 gulden mitt interest, met costen van evictie. Bartell van Hemert volgens accoord 100 gulden en15 gulden. Die voor dit goet niet burghe en kan stellen; sullen opnieuw opgehangen worden, insgelijks die op heden in alles baar in de penning niet gereet is Hiervan heeft den slagh van 500 gulden Peter Paulussen en een half ton, hooght 40 gulden en een half ton . Et obtenit. Burge zijn lant en gelt. Ravensteijn 12 april 1688
Ondertekening: Peter Peters schepen, mede in absentie hr scholtis. Wouter Kocke schepen. Theodurus Baum landschrijver
Persoon in schepenakte:
Willem de Weefers
Bartel van Heemert
Willem Gorts
Jan Nelissen
Heijmerick Heijmerix
Joanna Toling
Wouter Kocke
Peter Peters
Willem Wefers
Tolinckx
Schepen Ravensteijn
Peter Paulussen
Theodurus Baum
Datering:
23-03-1688
Pagina:
5-8
Soort akte:
Uitwinning
Plaats:
Ravenstein
Toegangsnummer:
7618
Inventarisnummer:
257
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
3 Op gemeene heeren voorwaarden ende conditien hierna beschreven, mede naar kerke proclamatien, presenteert Adam van Steijn , alle solemniteiten naar evictie recht voorgegaen sijnde, namentlijck de eerste vercoopingen, ende daarop gevolgde drij jarige verhueringe alsmede voor de tweede ende lesten vercoopinge te park te stellen aanden meestbiedende secker huis als bij evictie recht genomineert en bij Jan van Steijn voir desen gepossideert is geweest, om daarvan te verhaelen alsulken somme als bij de erste vercooping is worden genomineert, cum interesse, et cum exp(ensis) over de evictie geschiet, van dewelcke liquide ende juiste rekening sall worden gedaan, bij aldijen ijmants vrembs daar mogt comen in te vallen. Evincent leght hierinne sijn capitale somma, cum interesse á tempore morae, cum expensis facti en faciendis, versoeckende in cas dat het aan hem mogt blijven, dat hij naar lants regten van s’heeren wegen mogt worden bewaert . Evincent seght dat die betaling sal geschieden op eenen termin, die sal wesen aanstonds bij uijtbranden der keerse op heden. IJmant vrembts daarin vallend sall voir de coopspenningen twee suffisante burgen stellen, een voir all ende all voir een in solidum. Ieder hoogen sal wesen , eenen daelder, een halven voor den richterboden. Cooper sal die verdere gerigts jura betalen. Cooper sal mede den lijcoop moeten betalen , ende sett hierinne, Adam van Horn, drij kinnekens bier. Ende is bij uitbranden der keerse aan Adam van Steijn q:qa( qualitate qua= ambtshalve) verbleven; also dat schepenen seggen dat evincent ook van s’Heeren wegen sal gevest ende gestedicht worden. Ravensteijn op heden 18 juni anno 1691. Des in oirconde.
Ondertekend door Andries van der Steen, schepen, in absentie van den heer scholtis Theod(orus) van der Gheest, Johan van Ravenstein schepen, landschrijver Theod(orus) Baum… In marge: met eene godspenninck veroorcondt.
Persoon in schepenakte:
Adam van Steijn
Jan van Steijn
Adam van Horn
Andries van der Steen
Johan van Ravenstein
Datering:
18-06-1691
Pagina:
9-12
Soort akte:
Uitwinning
Plaats:
Ravenstein
Toegangsnummer:
7618
Inventarisnummer:
257
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
4 Concept voorwaerden van t huijs van Jan van Steijn saliger.
Regt alles. Dese vooorwaerden compt mij ad 1-10. Item een obligatie op Martin Jan Driesen 8 st. Item overgifte van brieff van Sr Cock compt 5 st.
Op gemeen heeren voorwaarden en conditien hierna beschreven mede naer kerke veilinge, presenteren de kijnderen van Jan van Steen, ende Neesken desselfs huijsvrouwe zaliger, met name Adam van Steen, Peeter Wichmans als man en momboir van Girtje Jans van Steen, deselve beijde voorschreven haer mede fort en starck maakende voor hare respective broeder Willem van Steen, ende swager, Marten Jan Driesen, met toestemming ende consent van eenige crediteuren, publieckelijck ende voor alleman in openbaren parck te vercoopen, met uijtbrannender kerssen, seekere behuijsinge alhier op den Maert gelegen, met eener zijde neffens den catholijcken kerkhoff, met eener zijde en een eindt schietende op jonker Esdaij en met een eijnt voor op de gemeene straet. Vrij sijnde van allen commer, uitgenoomen thijns aan den heer volgens desselfs thijnsboek ende vorts voorvallende statslasten. Den aenvanck sall wesen nu tegens ersten meij eerstcommende. Den cooper sall twee goede en suffisante burge stellen, d’een voor all in solidum aen te sprecken, onder renuncicatie van de beneficium ordinis,divisionis en excussionis. IJder hoogen sall wesen eenen daalder te keeren naer hoogen ende parck reghten, eenen denselver voor den lantscriver, eenen halven voor den righterboode. Slaaggelt, schrifgelt ende lijcoop sall aenstonts naar uijtganck der lester kersse betaelt worden. De betaeling sall geschieden in twee terminen, namentlick de erste helfte nu tegens erstcomende meij, de andere resterende helfte op meij daerop volgend over een jaer, ende sulx in presentie van de crediteurens, ende ten behoeve van de geenige die daertoe gereghtight sijn. Nijmant en sall meer lijcoops insetten als vercooper believen sall.
Vervolg:
Bij aldijen ook dit huijs niet genoch gelden en moght, sal men het wederom mogen optrecken sonder becroon van ijmant. Vorts salmen sich reguleeren naer gemeene heere voorwaerden, den vercooper dienlick ende anders niet. Coram schepenen van der Steen en van Willigen, heden den 28 februari 1687. Op 300 gl afgelopen. Opgehouden.
Persoon in schepenakte:
Martin Jan Driesen
Marten Jan Driesen
Jan van Steijn
Jan van Steen
Adam van Steen
Jans van Steen
Willem van Steen
Sr Cock
Peeter Wichmans
Datering:
28-02-1687
Pagina:
13-16
Soort akte:
Openbare verkoop
Plaats:
Ravenstein
Toegangsnummer:
7618
Inventarisnummer:
257
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende