skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Notaris-, schepen- en andere akten

Index schepenprotocol Veghel (7700.65)

beacon
185  records
 
 
Schepenakte
1 De openbare verkoop eindigt op 10-01-1658.
Willem Henrick Jan Dirckx 'als mede actie ende transport hebbende van Jan Hendrickx sijnen broeder', mede optredend voor zijn broer Dirck en 'sijnen zwager' Mathijs Henrickx, getrouwd met Hilleken dochter van Hendrick Jan Dirck, en Jenneken dochter van Henrick Jan Dirckx, geassisteerd door Jan Jan Dirckx, allen kinderen en erfgenamen van Hendrick Jan Dirckx, verwekt bij Gerijtjen dochter van Jan Aelberts, hebben openbaar verkocht 'een huijs, hoff, schuer, poterije ende gerechticheden, gelegen optte Cruystraet, groot int geheel 4 lopenzaeten
* e.z.: de erfgenamen van Thomas Marcelissen
* a.z.: Matheus Wynants van Rosan
* voorts: de gemeijne straet
Het goed is belast met een erfpacht van 4 vaten rogge 'aen de pastporije van Vechel'.
Michiel Gijsberts koopt dit goed.
Ook 'eenen halven acker teulants, gelegen alhier tot Vechel opt Venneken, gelegen in de Hooch Bockse thiende', groot ontrent 3 loopens
* e.z.: de gemeijne straet
* a.z.: het venne
* e.e.: Handrick Verdussen
* a.e.: de Jongen Lamberts
Jan Aarts van Schijndel koopt dit goed.
Met voorwaarden voor de verkoop.
Getuigen: Goijart Peter Rutten, Heijman Hendrick Heijmans en Dierck Martens, Hendrick Dirck Jacobs, schepenen. Johan van Heessel, bij absentie van de secretaris
Persoon in schepenakte:
Matheus van Rosan  
Jan Aarts van Schijndel  
Willem Henrick Jan Dirckx  
Jan Jan Dirckx  
Hendrick Jan Dirckx  
Goijart Peter Rutten  
Heijman Hendrick Heijmans  
Hendrick Dirck Jacobs  
Johan van Heessel  
Jan Hendrickx  
Mathijs Henrickx  
Jan Aelberts  
Thomas Marcelissen  
Michiel Gijsberts  
Handrick Verdussen  
Dierck Martens  
Hendrick Jan Dirck  
Henrick Jan Dirckx  
Datering:
03-01-1658
Pagina:
1-6
Soort akte:
Openbare verkoop
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
2 De openbare verkoop eindigt op 11-01-1658.
Peter van Leijden heeft openbaar verkocht 'd' een helft van Gijb van Leijden Camp, gelegen in de Hintelt, groot eenen bunder, potereye ende gerechtigheyt', 'reserverende vijer boomkens ten behoeve des vercoopers'.
Jan Goossens koopt dit goed.
Ook 'eenen halven bunder, gelegen in de Vijff vierdel Bunders', rijdende met Dries op 't Duyfhuys.
Art Gerarts koopt dit goed.
Met voorwaarden voor de verkoop.
Getuigen: Goijart Peter Rutten, Heijman Hendrickx, Dierck Martens en Mathijs Gerijt van Dijeperbeeck. Johan van Heessel, secretaris
Persoon in schepenakte:
Mathijs Gerijt van Dijeperbeeck  
Goijart Peter Rutten  
Peter van Leijden  
Gijb van Leijden  
Johan van Heessel  
Jan Goossens  
Art Gerarts  
Heijman Hendrickx  
Dierck Martens  
Datering:
03-01-1658
Pagina:
7-10
Soort akte:
Openbare verkoop
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
3 De openbare verkoop eindigt op 22-01-1658.
Willem Lenart Jacobs en Ariaen Willem Ariens, mede optredend als voogden over de minderjarige kinderen van Wouter Lenarts, verwekt bij zijn vrouw Gertruijt Willem Ariens verkopen openbaar een 'acker teulants', genoemd den Honstart, groot ontrent 5 lopensaten, gelegen op de Neerboect, 'met alle poterijen ende gerechticheijt
* e.z.: Claes Marcelis
* a.z.: de gemeijne vaerwech
* e.e.: de hoef van den heer van den Velde
* a.e.: Meriken Marcelis
Het goed is belast met een erfcijns van 26 gulden en 5 stuivers.
'Reserverende de vercooperen twee opgainde eijcken boomkens tot hennen profijten, te ruijmen binnen de maent maij naest comende'.
Dirck Martens koopt het goed.
Met voorwaarden voor de verkoop.
Getuigen: G. Roeffs, Hendrick Dirck Jacobs, Dierck Martens en Goijart Peter Rutten, schepenen
Persoon in schepenakte:
Willem Lenart Jacobs  
Ariaen Willem Ariens  
Gertruijt Willem Ariens  
Hendrick Dirck Jacobs  
Goijart Peter Rutten  
Wouter Lenarts  
Claes Marcelis  
Meriken Marcelis  
Dirck Martens  
Dierck Martens  
G. Roeffs  
Datering:
15-01-1658
Pagina:
11-15
Soort akte:
Openbare verkoop
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
4 'Aen de heeren schouth ende schepenen der dingbancke van Vechel. Verthoont in alle oitmoet Gertruijt weduwe Wouter Lenarts, geassisteert met Lenart Jacobs ende Ariaen Willem Ariens als momboren ende curateuren over d'onmundige kynderen des suppliants, gevende te kennen hoe dat sij alhier tot Vechel is hebbende een seecker stuck ackerlants genaemt den Honstart, welcken soo swaer met erffpacht is belast dat sij supplianten met de huerpenningen daer van comende den jaerlijcxen intrest der voorschreven rentten nuet en connen voldoen, d' welck nochtans wesende tot grooten schade ende achterdeel der voornoemde weduwe met hare onmundige, ende aengesien d' een hellicht des voorschreven stuck ackerlants is vercocht, waer door d' ander oock nodich dient gevest om onderhout des voorschreven weduwe ende onmundigen, als mede om voorder verloop der rentten voorschreven te mogen voorcomen ende schutten. Nimanden nochtan geoorloft wesende eeniger onmundiger goederen te vercoopen, veel min daer van vest ende opdracht te passeren sonder U Eerwaerde permissie, soo keeren de supplianten sich tot desen eerwaerde gerechte, versoeckende regaard nemende opt geens voorschreven de selve tot vest ende opdracht te auctoriseren'.
Bijschrift: 'Sij gecommuniceert aen de naeste vrinden om hen advies gehoort te daen naer rechts behooren', 15-01-1658, Getuigen: Gerart Roefs, Henric Dirck Jacobs en Dirck Martens, schepenen. Ter ordonnantie der selve D. van der Hagen, substituut secretaris.
Vervolg:
Op 15-01-1658 'sijn voor schepenen in Vechel door dagemente des vorsters gecompareert ten versoucke der supplianten in de requeste genomineert Jan Henric Ariens ende Delis Jan Delis, vrinden ende naeste van den bloede, ende hebben op henne respective eeden in solemi forma gepresenteert als wel kennis hebbende van den staet ende gelegentheijt des voorschreven weduwe met haere onmundige, verclaert ende geadviseert, gelijck sij doen muts desen, dat den voornoemde acker in de requeste geroert nutter ende oorbaerlijcker is vercocht dan behouden, vuijt oorsaecke dat den selven swaerder is belast met erffpachten als de jaerlijxe huerpenningen connen vuytbrengen'.
De schepenen geven toestemming om de 'acker' te verkopen.
Getuigen: G. Roeffs, Hendrick Dirck Jacobs en Dierck Martens
Persoon in schepenakte:
Ariaen Willem Ariens  
Henric Dirck Jacobs  
Jan Henric Ariens  
Delis Jan Delis  
Hendrick Dirck Jacobs  
Wouter Lenarts  
Lenart Jacobs  
Gerart Roefs  
Dirck Martens  
Dierck Martens  
U Eerwaerde  
D. van der Hagen  
G. Roeffs  
Datering:
15-01-1658
Pagina:
16-18
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga