skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Jaël Jonkman
Jaël Jonkman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Jaël Jonkman
Jaël Jonkman RA Tilburg

Notaris-, schepen- en andere akten

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

Filter: Herpenx
beacon
3.401 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Schepenakte
186 Ter instantie ende terordonantie van jonker Adriaan de Beijharts, scholtis des lants Ravensteijn.
Is den gerichtelijcke beslagh onder Hr Dirck van Wel op de cooppenninge onder sijne persoon berustende, swagers de scholtis de consorten van van joncker Gerens wegens de schutthienden soo Hein Well voorschreven in sijn gebruijck heeft gepasseert. Attestor Jan van Dueren righterbode.
In marge: ende gepubliceert drie naestvolgende sondage sondage dese lants costuijme
Persoon in schepenakte:
Adriaan de Beijharts
Dirck van Wel
Jan van Dueren
Hein Well
Datering:
07-02-1673
Pagina:
555
Soort akte:
Gerechtelijke verkoop
Plaats:
Herpen
Toegangsnummer:
7618
Inventarisnummer:
257
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
128 Alles naar dese landts costuime voorgegaan sijnde wordt ter requisitie van meester Hendrick Verhoeven tegens Jan Roeloffs mulder tot Herpen den versoghte vercoopdagh vergunt te dijen eijnde termijn geleght op de donderdagh toecommende tgeen rigterboode salve salario sal proclameren dese 3 xbris 1688 authoriserende in mijne absentie **** Hendrick Visschers omme over dese vercoopinge te staan ende mijne jura te ontvangen.
Getekent : Theod: vander Gheest
Persoon in schepenakte:
Hendrick Verhoeven
Jan Roeloffs
Hendrick Visschers
Datering:
3-12-1688
Pagina:
469
Soort akte:
Aankondiging
Plaats:
Herpen
Toegangsnummer:
7618
Inventarisnummer:
257
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
127 Alles naar deses landts costuimen voorgegaan sijnden, wordt ter requisitie van meester Hendrick Verhoeven tegens die hoogh ed: welgeb: vrijvrouwe douuggierre hiervan de versoghten vercoopdagh vergunt ende te dije eijnde termijn geleght op de 5 november eerstcommende tgeene rigterboode salie salerio sal proclameren enden desnodigh insinueren. Herpen den 19 octobris 1688. Getekent Theod: vander Gheest.
Dese vercooping heb ik naer behorens tot Herpen geproclameert op den 31 octobris 1688
Getekent And: Aan de Stan?, rigterboode
Verso/ 468: die onder Jan Roelofs ,Mulder tot Herpen sijn berustende, omme daeraen te verhaeln 165.( gulden) 10 st ter goeder reckeninge, mette costen vandien
Persoon in schepenakte:
Hendrick Verhoeven
Jan Roelofs
Datering:
19-10-1688
Pagina:
467-468
Soort akte:
Aankondiging
Plaats:
Herpen
Toegangsnummer:
7618
Inventarisnummer:
257
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
111 ( betreft Blz 403 gezegeld) Dit seegel dient totten geannexeerter weetbrief tot Herpen gepasseert , onder dato 20 octobris 1688 bij heer scholtis en scheepenen geteekent, omme ter behoirlijcken plaetse geinsinueert te worden tgene ick ,ondergeschreven landschrijver der statt ende lande van Ravenstein, attestere bij dese. Getekent Th: Baum landschrijver
Wij Diederick van der Gheest der beijder rechten licentiaet, scholtis ende dickgraven vande statt ende lande van Ravensteijn; item Hendrick Wiechers ende Johan Isebrants , schepenen tot Herpen lande van Ravensteijn, doen condt ende te weetenaen weled: hochedele welgeboorne vrij vrouwe doutagiere tot Heumen, Malden etc; hoe dat meester Hendrick Verhoeven, inwoonder ende leijdecker tot Herpen residerende, gerichtelick beslaagh heft laeten doen, op alsulcke penningen als onder Jan Roeloffs, tegenwoordige mulenpachter tot Herpen, voorhier mullenaar tot Heumen; sijn berustende; ende aen uw hochedt: ten aghteren sijn mogte; waermede alreede metter behoirlicken kercke veijlinge, den vorn(oemde0 is vorts geprocedeert; daerbij mij scholtis den dach van gerichtelicke vercoping is geleght op den vijfden dagh novembris erstcommende, nieuwen stijll, sijnde vrijdagh, ten huijse vanden righterboode tot Herpen, omme daeraen te verhaelen eene somme van een hondert vijff enne te sestich gulden ende thien stuijvers, ter goede reekeninge, hercommende van arbeitsloon ende geleverde materialen, alle mette costen van regt gedaen ende alnoch te doen, op welcken dagh uw hochedt: ijmant kan gelieven te laeten compareeren, ende schutten den schade, Ende oft ijmant alsdan compareert, oft niet, sall alsdan effentuelen vortgevaeren worden naer costuijme locael; tgene rigterboode tot Herpen naer behoirlicken requisitie; aen sijne hochedt: door ijmant daertoe gemachtigt sall bekent maaken, mits terugge brengende een relaas. Men is desersijts , te okker keer beroot; bij dierlicke voorvallen hetselve te doen, ende te laeten doen.
Vervolg:
In oirconde hebbe ick scholtis dit eijgenhandigh geteekent ende gerachitteert, mede bij ons schepenen geteekent. Herpen den 20 octobris 1688 ( zwart lakzegel)) Theod:: van Gheest scholtis; Hendrick Wissschers schepen
Jan Steeventsen schepen. ; Th Baum lantschrijver.
Op heden 29 octobris anno 1688 heb ick onderschreven rigterboode dese voorschreven weet, met de copij, den rigter van Huemen ter handen gestelt om den selven naer behooren te laeten insinueren voor behoirlicken loen, den welicke in mijn onderschreven rugtab present, de vrouwe van Heumen heeft voorgeleesen en den weet als doen weergegeven, ende gaff mijn tot antwoordt dat sij den weet niet aen en nam om te doen , ten sij Hendrick Verhoeven aldaer tot Heumen ierst moest borg stellen voor honderd riksdalders, en ierst rekening van den eisch met dachen en datum waar van de schult is hergecommen overgenemen sulx verclaer ick onderschreven rigterboode het voorschreven alsoo binnen Heumen geschiet te sijn op dach en datum voorschreven. Getekent: And: van der Steen rigterboode.
Persoon in schepenakte:
Diederick van der Gheest
Hendrick Wiechers
Johan Isebrants
Hendrick Verhoeven
Jan Roeloffs
Hendrick Wissschers
Jan Steeventsen
Th Baum
Datering:
20-10-1688
Pagina:
403-410
Soort akte:
Weetbrief
Plaats:
Herpen
Toegangsnummer:
7618
Inventarisnummer:
257
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende