skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Jaël Jonkman
Jaël Jonkman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Jaël Jonkman
Jaël Jonkman RA Tilburg

Notaris-, schepen- en andere akten

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

Filter: Reekx
beacon
2.264 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Schepenakte
91a [VERVOLG AKTE]
Ex acherto repeteerende sijn vorige pertisteren daer bij ende achten onnodigh te sijn partij opt gedictieerde als ter contrarie niet debatterenswaardigh verders alhier te debatteren van ******, sulckx suo tempore et loco, oversulck versoecken nochmaels dat met dese voorseggen verckoping bij schepenen niet ende magh vortgevaeren worden, dan dat de selve eluide, in oppositie als vorens, salvo jura mogen worden gegeadministreert onder protest als vorens.
Volmachtiger als voorens persisteert.
De oppositie wordt bij schepenen onderschreve naengenomen en sullen partijen soo hare liquide, als lilliquide actie aen den vollen gerichte te thoonen hebben om te doen wat reght is. Reeck 9 7bris 1677 Getekent ****** a Tomassen? schepen, Ruth Janssen schepen. Mar: Boerackers gesubstitueerde van landschrijver.
Persoon in schepenakte:
Ruth Janssen
Datering:
09-09-1677
Pagina:
327-334
Soort akte:
Gerechtelijke verkoop
Plaats:
Reek
Toegangsnummer:
7618
Inventarisnummer:
257
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
91 Gerichtelicke vercooping geintenteert voor Gisbert Claesen tot Demen namens Willem van Verstraeten contra Caspar de Sadelmaecker als man en momber sijne vrouw Maria de Goevern.
Naer gedane pandinge, slijtinge ende uitreijking en verleende oock gepubliceerde vercoopdagh presenteert de procureur en notaris Peerboom asl volmachtigervan GijsbertClaesse woonende tot Demen te vercoopen alsulcke pant als aen die gereede en ongereede goederen genaamt het Hoefke toebehorende Maria de Governe getrout geweest sijnde met Hendrik Heijdrikx te Goch nu laijt, ende tegenwoordigh huisvrouw van Casper Elders
Saedelmaker tot Grave hiertoe gedaeghden om daar aen te verhaelen ende sigh te doen betalen maken van alsulcke obigatien pro quota van Maria de Boverne voorschreven als hem den 20 maij 1677 door Willem van Hoogstraten sijn gecoevert , ende present schepenen overgegeven met de interesse á tempore morae, alles vermoogens cessie de dato deze 20 maij 1677 voorschreven: sulkx bijgaende, cum expensis factis et faciendis.
Caspar Elders Sadelmaaker ende Maria De Gouvern sijn huisvrou al hier in persoon comparerende maken dese gericht bekent dat en selve eene merckelijkje en inportante van penninge hebben betaelt wegens schulden bij Hendrick Heijmerick Cockens gewesen schout vander Jan Willem van Hoogstraten gemaakt. Die deselve oock voor helffte schuldig te betaelen ende gehouden is ende waer voor de voorschreven e(chte)luiden de overmijnt sijn d de voorschreven Wi(llem) van Hoogstraten bij schon***entie of andersints met regt aen te *ordhen. Versoeckt daaromme dat bij schepenen decreet bij betalinge van behoirlicken jura dat tot staende in contradictie oft oppositie moge worden aengenomen, omme de voorsegde pretensie alhier van actie te debatteren niettemin protesterende tegens de voorschreven pretensie deijlinge (ingevoegd: en onbehoirlicken procedure) van nulliteijt,invaliteijt ende impertinentie besonderlijck geldt de wijlen deselve light tussest de moeder
Vervolg:
ende t kijnt alls waartoe naar eerst venia agendi ***** *** wort oock dat sulck bij de wett godes en de tien gebooden expresselick verbooden is:/mitsgaders van schimp alle kosten ende schade protesterende factis et faciendis.
Peerboom in sijne vorige qualiteit segget hem gants niet te raken’t gericht hier bekent genoch ist, ende dat de geexecuteerde bij hare actie soodanigh als sij raetsaam sullen vinden, **** sij tegoed Willem van Hoogstraten vermeijnen te hebben te institueren, maer seght dat sijne obligatie die men alhier in judico oock overleght, sijn liquide schulden, geen gemeijnschap hebbende met t genige //:alschoon het Willem van Hoogstraet soude raken ://: dat alnoch Hoogstraaten also het niet meer en raeckt, maer tegenwoordigh de actie is van Gijsbert Claessen tot Deemen woonachtig gelijck men bethoont met de cessie alsmede ** engeleijt versoeckende der halve, dat vermoogs voordat gespecificeerde voorwaerden nogh worden voortgevaeren met de vercoopinge, te meer om dat liquid met illis giud naar rechten niet ende behoirt gecompeteert te worden, als namentlick in saecke Hendrick Arts de Lange tegens Willem van Hoogstraaten in simili tot Ravensteijn en oock naer reghten bevoeght is worden verstaen de meer reght van partijen gedicteerd als vooren, frivool en impertinent ende gans uijt den executam, niet rakende **** ** , en contenteert nochmaels als voore tot de voortvaringe van vercooping, cum expensis
Ex acherto segtmet dat Gijsbert Claessen van Demen pretenser Chismalen het meerder reght in dese hij hebbe als Willem van Hoogstraaten pretenser origineel cochent: volgens ’t gemelte axioma juris; nemo plus juris in alium transferre potet, quam ipse habet. ( = niemand kan meer recht overdragen als hij zelf heeft). en dewijl de voornoemde eeluij ( echtelieden?) de well viermael soo veel pretensie liquid sijnde sijn hebbende tegens de voorschreven Willem van Hoogstraaten,
Vervolg 2:
soo volght hier uijt dat de selve den consequentel( ick) de voorschreven Gijsbert Claessen onbevoegt is geweest soodanige procedure als voorschreven tegens de voorschreven eeluide te institueren, niet doende hier tegens dat men seggen :dat dese actie soude wesen liquid en daeromme liquidium cum liquido niet te competeren en soude sijn, alsoo het contrarie van den bij oppositie, en ten daghe in reghten dienende saL blijcken ende dat juris sou niet de in alsulcke in puncto executionis allet te debatteren, oversulckx partij dat versoeck als impertenent en ongefundeert afslaende persisteren ende versoeken ut supra cum expensis.
Peerboom ge qua *** eijt ( onleesbaar, papier beschadigd) alhier mal á propos geallegeert te wesen, den regel wegens: quod nullus plus juris qua ipse habet potet transferre in alium. Is door dien executants saake alhiervoor bewesen voor liquid. Vermogens obligatie Ende dat hier naar dese lande costuimen in puncto executionis: dat tegens liquide obligatie, te meer met scheepenen beteijckent behoird ** geen oppositie offte contradictie aengenoomen te worden; ***** bij alle de bancken des lants en stadt Ravensteijn een generale resolutie is gegeven tegens liquide ofte schepen obligatie geen oppositie sal ofte behoirt aengenomen te worden, ; die illiquide actie. Die deselven tegen de voorschreven Willem van Hoogstraaten mochte hebben moeten met reghten eerst door schepenen liquid gemaakt worden, de ende bevoorens met de liquide behoirdt gecompenteert te worden .Volmachtichers principale heeft actionen liquidum, parthij advers illiquidum. Ergo behoirt met de liquide tot executie ende verkoping getrecken te worden. De illiquide erft aen Willem van Hoogstraaten die thien dubbelt mael suffisant genoch is met reght te doen versoecken om sijne nootdeugt oock dan tegens te doenen ’t meer reght van partij des wegens niet debatterenswaardig pretiriderende ende versoect voortvaringe van de verkoping cum expensis.
Persoon in schepenakte:
Jan Willem van Hoogstraten
Hendrick Arts de Lange
Gijsbert Claessen van Demen
Caspar Elders Sadelmaaker
Hendrick Heijmerick Cockens
Willem van Verstraeten
Caspar de Sadelmaecker
Maria de Goevern
Maria de Governe
Maria de Boverne
Willem van Hoogstraten
Maria de Gouvern
Willem van Hoogstraaten
Gisbert Claesen
Hendrik Heijdrikx
Casper Elders
Gijsbert Claessen
Datering:
09-09-1677
Pagina:
327-334
Soort akte:
Gerechtelijke verkoop
Plaats:
Reek
Toegangsnummer:
7618
Inventarisnummer:
257
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
88 Gerichtelicke vercooping burgemeesteren van Reek contra
Willem Jacobs Elsbosch.
Reek 3 april 1688
Naer gedaene pandinghe, slijtinghe ende uijtrickinge, mede verleende ende gepubliceerde vercoopdagh,presenteren Jann Gerrits en Jan vander Marik , in qualite als burgemeesters des dorps Reeck vant jaar 1687 publiquelick voor alle man gerichtelick te vercoopen alsulck pant als deselve hebben laaten uijtricken uijtet huijs en hofflandt en landt van Willem Jans Elsboschsaliger sijne huijsvrouw Utgen Wolters en de derselve erfgenamen ende kinderen alhier inden Reeck in de Hellestraat gelegen namentlick het huijs en hoff neffe nJan Gerrit Lamberts, dándere Jan Janssen Cleijnen, mit ener eindt op de finale wetteringhe, het andere de gemeene straat, boulant ende weijlandt neffens Willem Jans van Erp, sijnde vrij erf, uijtgenoomen jaarlix aan de pastorij van de Reeck een malder roggen 9 kannen, noch drij malder roggen s’jhaars aant gasthuijs tot Grave, item twee roijen dijck, thijns volgens s’heeren thijnsboeck; item een hondert gulden aen de armen; item dat de weduwe voor haar leven lanck int huijs sall moogen blijven woonen en hebben 4 roijden hofflandt aant huijs; item 25 st s’jhaars aan de custerij, 25 stuijvers aende pastorij, aan deselve 7 st 2 oort omme daar aen te verhaelen de verloopen pacht van 407 gl capitaal, ad omtrent een hondert ende vijftich gulden; allet ter goeder reekeninghe mette costen van dien gedaan, ende alnoch te doen. De voorschreven burgemeesters namens der gemeijnte leggen daar voor in haare pretensie als vooren, soo verre nochtans deselve hieraen strecken kann; ende is bij uitbrannender kersse aan de vercoopers verbleven. Alsoo dattet vonnis wijsde, bij aldien binnen behoirlicken tijt niet wordt verpleeght, dat men alsdan sall vortvaaren naar ouder gewoonte. Reeck 3 aprilis 1688. Onderstont: Gerardus Vermeulen schepen mede No~ie Praetoris ( burgemeester?); Gerrit Janssen scheepen; Anthonis van Londen scheepen; Theod Baum landschrijver.
Vervolg:
Accordeert dese afschrift mettet origineel quod attestor Theod: Baum landschrijver.
Persoon in schepenakte:
Willem Jans van Erp
Willem Jacobs Elsbosch
Willem Jans Elsboschsaliger
Jan Gerrit Lamberts
Jan Janssen Cleijnen
Jan vander Marik
Anthonis van Londen
Jann Gerrits
Gerardus Vermeulen
Gerrit Janssen
Theod Baum
Datering:
03-04-1688
Pagina:
317-320
Soort akte:
Gerechtelijke verkoop
Plaats:
Reek
Toegangsnummer:
7618
Inventarisnummer:
257
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
37 Naer gedaene beslaghende daarop gevolgde drij kercke veiling, ende bij de heer scholtis verleenden ende gepubliceerde vercoopdagh de dato 12 martij 1678, presenteert de eerwerdige heer pastoor ende kerkmesteren aan den Reek; [mitsgaders voorgegane notificatie aen Wouter Jansen geintersteerd , ter gratie van deselven acte, alhier gebleken ], publiquelick ende gerichtelick te vercoopen soodanige penningen, als onder Jan van Stippert sijn gearresteert ende beslagen, toebehoorende den voorgenoemde Wolter Jansen, ende sulx omme daeraen te verhaelen, eene somme van 25 gulden, mitsgaders eene
ad 28 gulden , : beijde capitalen mit interesse van dien, á tempore morae, cum expensis ( doorgehaald ) met costen van reght. . Jan van Stippert seght hiertegens oppositie te doen verleggen, mit afsumptie ( absentie?) van heer advocaat de Meijer seggen, dese saake, Jan van Stippert niet aentegaen, maar Wouter Jansen .
Decretum:present schepen verstaen, dat om reden op heden sall vortvaring geschieden.Diervolgens leggen kerkmijsteren, ten overstaen als boven, hun pretensie in, met costen van reght, ende is bij uitbrennender kersse aen deselven verbleven, alsdan dattet vonnis wijsde bij aldijen binnen behoirlickern tijt niet en wort verploght, dat alsdan sall vortgevaeren wordenn naar costuijme lants. Reek den 18 Mart 1678.
Ondertekening Theod: van der Gheest scholtis; Thonis Thomassen schepen; Ruth Janssen schepen; Jan Geloofs? s chepen; Th Baum landschrijver
Persoon in schepenakte:
Jan van Stippert
Wouter Jansen
Wolter Jansen
Thonis Thomassen
Ruth Janssen
Jan Geloofs
Th Baum
Datering:
18-03-1678
Pagina:
131-134
Soort akte:
Gerechtelijke verkoop
Plaats:
Reek
Toegangsnummer:
7618
Inventarisnummer:
257
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende