skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg

Notaris-, schepen- en andere akten

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

Filter: Bakelx
beacon
589  notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
 
 
Schepenakte
56 Rekest van Samuël Ends geboortig van Maastricht dat Franciscus Johannes Nepomucenus Fidelis vrijheer van Reischach in kwaliteit als landcommandeur der balie Aldenbiesen en Nederlanden, op basis van het patronaatschap aan hem suppliant voor een periode van 7 jaar goedgunstig had gelieven te confereren het beneficie van St.Catharina, St.Jan en St.Anthony-altaren in de kapel op het Brouwhuis onder Bakel en zulks in plaats van Charles Frederic Pleyser die tot vaandrig onder het regiment mariniers van generaal major Douglas was bevorderd en de suppliant verzoekt om approbatie van de Ho: Mo: van deze collatie; een kopie wordt gezonden aan de rentmeester der geestelijke goederen Abr. Verster in kwartier Oisterwijk [wat vreemd want Bakel valt onder Peelland].
Persoon in schepenakte:
Franciscus Johannes Nepomucenus Fidelis  
Charles Frederic Pleyser  
Samuël Ends  
Datering:
dinsdag 23 augustus 1791
Pagina:
639r
Plaats:
Brouwhuis / Bakel
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
130 [Aanvraagfuncties niet beschikbaar.  ]
Bron:
Staten-Generaal
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
200 Extract uten testament van wijlen Heer Arnoldus Willems canoninck er Cathedrale kercke van Onser Liever Vrouwen t’Antwerpen by hem gemaect onder sijn hantteecken opden negensten meye inden jaere xvi achtentwintich ende opden thienden maij daerna voor Dierck Fabri notaris ende seecker getuijgen herkent ende geconformeert – waarin genoemd worden: monasterio virginum in Ommel, 6 gl. uit een goed aen den Bosch aldaer, vigilie opden Choor, voor de ziel van de testateur, zijn ouders, broers en zussen, [721] twee Leuvense beurzen in de theologie in het Pauscollege en philosofie in het college pedagogiek, Doornen, Vlierden, Bakel, Asten, Someren, Lirop [721r] de pater in Ommel, [722] wederom de bovenstaande dorpen, monasterium de Ommel, [722r] Margereta, villa de Bakel opde Schouw, Arnoldi Judoci Theuwens, Tafel van de H.Geest in Dornen, Maria zijn zus, monasterio virginum in Ommel, Margareta dochter van Arnoldus Theuwens, [723] Henrico Jan Jacobs, goed in Bakel.
Persoon in schepenakte:
Arnoldus Willems  
Arnoldi Judoci Theuwens  
Dierck Fabri  
Arnoldus Theuwens  
Datering:
9.5.1628
Pagina:
720-723
Soort akte:
Extract
Plaats:
Antwerpen / Ommel / Deurne / Vlierden / Bakel / Asten / Someren / Lierop
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen
 
 
 
 
 
Schepenakte
160 Extract uit het schepenprotocol van de stad Helmond. Joncker Evert van Doeren woenende opten huijse van Lijssel heeft erffelick vercocht overgegeven ende opgedraegen den pastoor van Helmont nu zijnde ende namaels coemende Peteren van den Wassenberch kerckmr. der kercken van Helmont ende nae hem succederende den outste kerckmr. van Helmont voorschreven met een van de naeste vrienden nu zijnde ende namaels coemende als collecteurs ende respective vrienden van Heer Jan Pecx eens heijligen als fundateur van seeckere burse blyckende bij testamente daer van sijnde een jaerlycxe endde erffelycke renthe van dertich guldens den gulden tot xx st. gereeckent, die hij gelooft heeft allen jaere te gelden ende te betaelen op Bamissedach precise, los ende vrij van beeden commer ende schattinge die daer op soude mogen commen van dorps weegen ende insgelijcx oock vanden tiende twintichste of honderste penninck, waervan den iersten pacht vervallen sal nu Bamisse ierstcomende ende dat van ende vuijt eender hoeve genaempt die Cauweweije met allen syn toebehoorten gelegen inde prochie van Baeckel; item noch vuijt een hoeve genaempt den Moesdyck soo groot ende cleijn alsse aldaer gelegen is ende hem toebehoorende is; item noch vuijt huijs hoffstadt ende hoff metten lande daerbij ende aengelegen inde prochie Doeren ter plaetse genaempt den Zeijlberch, metten erffenis die kynderen Margriet Baeckers [dubieus] ex uno latere ende neffens erffenis Henrick …..[vouw in het blad] ex alio latere streckende van de gemeyne …. opte gemeijnte aldaer’item noch vuijt een hoeve met haere toebehoorten gelegen ende genaempt s’Laetshoeve endee liggende ….huijsen van mijn Heere van Doeren ende noch vuijt drie loopense lants gelegen ….huijse van Liessel inde praochie van …. aldaer, als sy seyde ende geseeght ende gelovende etc. voor die betaelinge …. goet genoech ende weldeugende te …. sonder argelist – testes Pijnappel ende Anthonis Huijbertsden 5e octobris [zonder jaartal]
Vervolg:
Recomisio quitandi datmen die voorschreven …. xxx gl. jaerlycx altyt sal mogen …ende quijten met vierhondert ende dertich gulden, den gulden tot twintich stuijvers gereeckent telken jaere op Bamissedach met alle achter[stallige] pachten ende alsdan te voorens inthimerende (?) St.Jan Baptistendach int midden van den somer sonder argelist – testes datum ut supra – accodeert metten voorschreven prothocolle quod attestor M. Roeffs secretaris.
Persoon in schepenakte:
Evert van Doeren  
Jan Pecx  
Heere van Doeren  
Margriet Baeckers  
Anthonis Huijbertsden  
Jan Baptistendach  
M. Roeffs  
Datering:
5.10.z.j.
Pagina:
591-592
Soort akte:
Fundatie
Plaats:
Helmond / Liessel / Bakel / Deurne
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
77a [VERVOLG AKTE] aan de Zusters van Orthen vermaakt hij 2 ½ gl. gekocht tegen Ludolph Back op de feestdag van O.L.V. Hemelvaart [Assumptio op 15 aug.] uit goederen int Vuchterbroek achter die Oeteren; idem een erfpacht van 2 mud aan het Convent van de Zusters van Bethanië van de Regularissen op de Wintmolenberch uit een hoeve te Someren die behoorde aan Henrick van den Hofstadt en nu aan Claes Willems Dircxss.gelegen ‘aen dat Slieven’ bij het goed geheten Vladeracken; idem een erfpacht van 2 mud rogge geldende uit de hoeve geheten ‘dat Voirtken’ toenehorende aan de kinderen van Jan van Kessel verkregen tegen Henrick Hornkens volgens een Bossche schepenbrief; iden aan hetzelfde convent 2 mud rogge die de erfgenamen van Jan Henricx van Eckerbroeck geldende zijn uit een hoeve van het Godshuis van Postel geheten ‘de Hoeve’ afkomstig van Jacobs neef Heer Dirck Schonck priester; voorts vermaakt hij 6 mud rogge om de armen van Someren mee te spijnden welke mudden 100 jaar en meer bedevrij zijn geweest; de testateur bezet bovendien Henrica weduwe van Marcelis Moenincx [dubieus] een hof ‘in de Mortele’ met als belendingen van Henrick Timmermans, Vrancken Janssen, verkregen tegen Jan de Haze; voort vermaakt hij aan Henrick Heldegonden Geertruijden en Catharijn de kinderen van wijlen Goyart Schoenmaekers een erfpacht van 1 mud rogge Somerense maat die Lenaer Michiel Heinenss. van Soemeren jaarlijks geldt uit zijn hofstad verkregen tegen Marcelis Moenincx of Moerincx (?); idem bezet Jacob van den Eijnde Michielss. een erfpacht van 1 ½ mud rogge die jaarlijks geldende is een zekere Dirick Happen zoon verkregen tegen Roeloff Wychmans van Vosholen; Heer Dirick Schonck pruester heeft Jacob bevolen om Jannen en Hilleken kinderen van Wouter Emonts van dezelfde Wouter en van Juttken dochter van wijlen Jacobs wijlen Michiel Schonck te legateren een erfpacht van 2 mud rogge uit een huis en erf te Someren ter plaatse ‘aen Schoot’ aan de ‘Gemeyn Straet’
Vervolg:
en de erfgenamen van Jan Henrick Hijnselmans en Sophie de tante van Jacob en Wouter Emonts Haeltmans; legaat aan Jan de zoon van Wouter Emonts 1 mud rogge uit een stuk land te Someren . aen de Heijcampe’ welke pacht is verkregen tegen tegen Henrick Philipssoone man van Margriet de dochter van wijlen Pouwels van Zoersel, idem een erfpacht van 8 lopensen die de erfgenamen van van Jan van Horrick Janss. te Someren jaarlijks geldende is en die Jacob verkregen heeft tegen Heer Willem Hannaerts priester; idem huis hofstad en erf te Someren ‘aen geen Schoot’ bij de kapel aldaar samen 4 lopensen, ‘een groot eyckenhout staende voor op dde straet’ verkregen tegen de naburen van Someren; idem een beemd die Jacobs moeder verkregen had tegen Jan Henrick Heynselmans; de 5 wettige kinderen van Jan mijn oom ‘van den naebedde’ te weten Henrick Jan Gerart Lijsbetten de oudste en Lijsbetten de jongste; ook heeft hij bezet aan genoemde Sophie de nodige huisraad en aan Peter Jan Ooms een erfpacht van 3 mud rogge uit een hoeve te Someren geheten ‘Verschen’ van welke 3 mud Aleyt de helft moet ontvangen; de 5 genoemde kinderen ieder een ½ mud rogge uit een huis en erf ‘aen Schoot’ met als belendingen Henrick Janssen en Henrick Reynouts Heynselmans, een erfpacht van 4 lopensen Helmondse maat voor Sander zoon van wijlen Henrick Ooms; de wettige kinderen van Peter Jan Ooms mijn neef; Henrick Jacobs bezet zijn vrouw Aleyt dochter van wijlen Henrick Voets het huis staande te ’s-Hertogenbosch in de Mortel als ook de huisraad en gerede goederen die hij achterlaat; hij bezet aan zijn naaste erfgenamen een oude grote; hij benoemt tot executeurs de paeter of confessor van het Convent achter de Tolbrugge, Henrick Jans Matheussen van Soemeren en Michiel Sponck; mocht in deze uiterste wil enige duisternis of twijfel opduiken dan begeer ik dat mijn executeuren ‘dat zullen mogen vercleren ende ordineren naer heure beste veijff sinnen soo hun dat goetduncken sal’ –
Vervolg 2:
voorts vermaakt hij aan de paster een zilveren schaal en ook eenzelfde schaal aan Heer henrick van Soemeren en Michiel Sponck mijn kantoor op mijn schrijfkamer; vanaf scan 296.2 gaat de tekst even verder in het latijn en vanaf 297 weer in het nederlands met: Jacob van den Eynde natuurlijke zoon van wijlen mr. Henrick van den Eijnde verwekt bij Geertruijt Oemkens woonachtig te ’s-Hertogenbosch in welk stuk hij spreekt over ‘brieven van sunderlinge gratien voor ons onsen erffven ende naecoemelingen Herthogen ende Hertoginnen van Brabant’ en op 298 volgt het zegelen van een brief waarbij genoemd worden Meester Jan Loffener [zeer dubieus] president, Jan de Groote zegeler, Heer Robbrecht Cottreau en Godevaert van der Myeren [dubieus] getekend Meerbeke; “Ick Henrick Ceelen rentmeester van Brabant int quartier van ‘sHertogenbossche kenne ende lijde gehadt ende ontfangen te hebben van Jacobben van den Eijnde natuerlyck soone wijlen Mester Henricx van den Eijnde die hy hadde by Geertruyt Oemkens de summe van 8 lib. van veertich grooten vlaems tpont zoals aangegeven in de bezegelde brief dd. 8 augustus 1476 getekend Meerbeke”; idem een gezegelde brief dd. 14 oktober 1476 ondertekend H.Ceelen; daarna volgt weer een latijnse tekst waarbij genoemd wordt Johannes zoon van Johannis Wilhelm van Balen van het Luikse diocees, Nicolaus Hoijberchs, Johannes de Palude ondertekend door Wolfart Ideleth te Someren 1650 en later dd. 4 september 1652 door G.Wychmanss. secretaris te Someren.
Persoon in schepenakte:
Margriet de dochter van wijlen Pouwels van Zoersel van Zoersel  
Johannes zoon van Johannis Wilhelm van Balen van Balen  
Jan Henricx van Eckerbroeck  
Michiel Heinenss. van Soemeren  
Roeloff Wychmans van Vosholen  
Jans Matheussen van Soemeren  
Henrick Jan Gerart Lijsbetten  
Dirck Schonck  
Henrick Heldegonden Geertruijden  
Dirick Schonck  
Jan Henrick Hijnselmans  
Wouter Emonts Haeltmans  
Willem Hannaerts  
Jan Henrick Heynselmans  
Peter Jan Ooms  
Henrick Reynouts Heynselmans  
Jan Loffener  
Robbrecht Cottreau  
Henrick van den Hofstadt  
Jan van Kessel  
Jan de Haze  
Jacob van den Eijnde  
Jan van Horrick  
Jacob van den Eynde  
Henrick van den Eijnde  
Jan de Groote  
Godevaert van der Myeren  
Henricx van den Eijnde  
Johannes de Palude  
Ludolph Back  
Henrick Hornkens  
Marcelis Moenincx  
Henrick Timmermans  
Vrancken Janssen  
Goyart Schoenmaekers  
Dirick Happen  
Wouter Emonts  
Michiel Schonck  
Henrick Philipssoone  
Henrick Janssen  
Henrick Jacobs  
Henrick Voets  
Michiel Sponck  
Geertruijt Oemkens  
Geertruyt Oemkens  
Nicolaus Hoijberchs  
Wolfart Ideleth  
O.L.V. Hemelvaart  
Wouter Emonts  
Pouwels van Zoersel  
Henrick Ooms  
Johannis Wilhelm van Balen  
Datering:
4.9.1652
Pagina:
283-300
Soort akte:
Testament
Plaats:
's-Hertogenbosch / Luik / Someren / Bakel
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen
Geografische namen: