skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg

Notaris-, schepen- en andere akten

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

Filter: Astenx
beacon
597  notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
 
 
Schepenakte
213 De beginregels zijn erg beschadigd door doorgedrukte inkt en pas na de 12e regel volgt de transcriptie: Jan Olijslaegers sal even ende die alle jaere daer vuijt haere competentie te weeten vijeentwintich gulden als voors. staet geven dese voors. burse begeere ick dat gemaeckt sal worden op tachtentich gulden jaerlijcx ten sij dat die executeuren tselve te veel soude duncken te zijn oft men all nijet en bevondt genoch middelen, daer toe soo geve ick hen macht die te [776r] mogen minderen nae gelegentheijt des sterffhuijs ende het is mijnen wille dat die naecomelinghen van mijn susteren Willemken ende Lijsken de welcke die burse sullen gebruijcken datse sullen oudt weesen seven jaeren ten minsten – Item ick wederroepe alsulcke conditie ende restrictie waer mede ick den bursier van onser naecomelingen hadde gerestringeert tot restitutie stellende het selve inden gelieve ende tot discretie van den collateuren, welcke collateuren icl maecke den pastoir van Asten pro tempore weesende ende Willemken mijne suste rende nae doodt Willem ken voors. die outste van den bloede tsij mans ofte vrouw persoone van de naecomelinge mijnder ouders, welcke sal woonachtich zijn tot Asten oft daer omtrent int quartier van Peelant welcke oock sullen sorgen als ennighe renten werden gelost die selve wederomme aen te leggen – alnoch een ander etract getoogen vuijt seecker [hier eindigt de tekst].
Persoon in schepenakte:
Jan Olijslaegers  
Datering:
datum
Pagina:
776
Soort akte:
Testament
Plaats:
Asten
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
212a [VERVOLG AKTE] ende ingevalle datter iemandt van den bloede mijnder louders als voors. is om sijnder promotie wille dat hi waer in prima oft secunda linea soude daerdoor mogen gebruijcken die burse tot dat hij soude mogen [772] worden in theologia baccalureus formatus als voors. is ende daer waeren ennighe van mijnder susteren voorgenoemde naecomomelinghen als voors. is ende begeerden die selve voors. burse geconfereert te hebben, soo sullen die collateurs dese naecomelingen van mijnen susteren die confereeren ende die andere sal moeten wijcken – Item ick will dat die dese bursen sullen gebruijcken, dat sij sullen hen geven te woonen in alsulcke plaetsen ende vergaederinge als hen die collateurs sullen beveelen te weeten eest saecke dat zij sullen studeren tot ‘s-Hertogenbossche dat sij sullen moeten woonen in dat fratreshuijs off bij eenen meester docerende inde schoole, daer sij onder discipline ende bedwanck moeten zijn ende eest saecke dat sij ad philosophiam comen in ennighe vander pedagogien ende als sij hen geven ad theologiam in ennige collegie vander Godtheijt, daer [772r] andere bursiers verthoonen studerende inder Godtheijt onder peene eest saecke dat die bursiers deser voors. burse hier inne nijet en waeren gehoorsaem den collateurs dat sij sullen daer aff be…. ende preleveren [dubieus] ende genen anderen die confereeren – Item ick wille ende ordineere indijen gevalle als sie voors. burse sal worden gegeven eenen van mijnen geslachte, dat is vande kijnderen mijnder susteren Willemken ende Lijsken ende hender naecomelinghen, die welcke de burse moghen gebruijcken alle eest saecke dat sij nijet en studeeren in ennighe universiteijt dat die ouders oft ennighe andere daer toe sufficient weesende sullen gelooven voor schepenen van Asten dat sij den bursier sullen laeten studeeren ten minsten tot ter tijt toe dat hij sal weesen [773] gepromoveert in ennighe universiteijt in artibus eest saecke dat die bursier inder [dubieus] soo langen blijven sal
Vervolg:
off te restitueeren alles geens dat hij heeft genooten ende ontfangen vander bursen voorgenoempt ende dat dan te appliceren in een rente tot augmentatie der voorgs. bursen - item die collateurs sullen neerstelijcken vermaenen den gheenen die sij sullen confereeren dese burse die intentie ende begeerten des fundateurs, die welcke nijemanden en begeert te bedwingen tot ennighen staet aen te nemen maer begeert dat die gebruijckers deser bursen op zijnen tijt willen hen geven tot eenen geestelijcken staete, het sij weirlyckepriester oft religieus in ennighe clooster die gaen preecken oft een Jesuwijt oft [773r] dat ick boven all begeerende ben om pastoir te worden ende alsoo die schaepkens Christi Dei te vueden ende ter salicheijt te helpen ende dat sij soo langhe als sij sullen gebruijcken die burse gehouden sullen weesen ende verbonden daegelijcx te bidden ende te leesen miserere ende de profundis met eender collecte voor den fundateur ende daer hijt voor heeft begeert – Item als die burse sal vaceren soos al die pastoir van Asten dat laten weeten den pastoir van Soemeren, van Lirop ende van Dorne om dat nae den sermoen opten naesten sondach weete te doen offter waeren aldaer vander qualiteijten als boven die burse begheerende, dat sij willen hen binnen een maent daer naer presenteeren den collateurs ende die pastoir van Asten sal op den selven sondach dat selve oock doen inder kercke van Asten nae den sermoen ende nae die voorgenoempde maent [774] ende nijet eer sullen die collateurs dese burse confereeren – Item ick wil ende ordineere voor collateurs deser bursen inden eersten mijnen broeders Heer ende Meester Frans van der Weijen pastoir van Hilverenbeeck ende nae sijn afflijvicheijt die pastoir oft vicarius perpetuus der kercke van Asten met den naesten van mijnen bloede manspersoon ter tijt levende die welcke sullen doen bewaeren dit bescheedt hier aff sijnde ende die brieven van de renten, die welcke hiertoe sullen gemaeckt wordden
Vervolg 2:
ende die besluijten in een cleijn kiste van twee slooten waer aff iegelijcke eenen slootel sullen bewaeren ende aldusdanighe kiste doen bewaeren in die iste der schepenen van Asten ende sullen ordineeren eenen rentmeester die welcke op sijn [774r] salaris sal heffen ende beuren die renten van dese bursen ende den bursier die vuijtreijcken alle vierdeel jaers ende alle jaer voor die collateurs reeckeninghe doen van sijnder administratie, welcke collateurs sullen oock wederom appliceren die renten ende chijnssen hier aff, die welcke sullen affgeleet ende gecedineert worden, waer voore, ende andere dienste die sij collateurs hier inne sullen doen, sal die rentsmeester voorgenoempt iegelijcken collateure geven een croon oft twee guldens daer voor soo dickmaels als sij sullen die burse confereeren, welcke guldens als voors. is die rentmr. sal corten den bursier aen sijne burse ende sullen oock die collateurs alle xx jaeren doen vernijeuwen ende amplificeeren [775] den boom mijnder geslachtes waer aff dat sij sullen vinden eenen van mij …genissen – Item ick geve macht ende auctoritijt den selve voorgenoempden collateurs dat sij altijt sullen [salvis conditionibus premissis] ordineeren hier bij dat sij sullen bevinden goet ende proffijtelijck sijn tot onderhaldinghe ende gebruijcke deser burse voors. want dit is aldus mijnen wille ende vuijtterste gelieven, die welcke moeten wesen tot meerder glorien ende eere Godts Almachtich in oirconde van desen hebbe ick dit selver met mijnder handt geschreven ende met mijnen naeme onderteeckent – Actum inden jaere ons Heeren duijsen sess hondert ende vier den negenentwintichsten der maent van julius ende was onderteeckent Henricus à Pascuis Beginagij buscoduceis pastor – onder stont d’accoirde van desen mit sijnen originaelen attesteert Gerardt Kempen als openbaer ende geadmitteerde notaris – oirconde deses – was onderteeckent G.Kempen notarius – kopie komt overeen attesteert Peeter van Haestrecht notarius tot sHertogenbossche.
Persoon in schepenakte:
Frans van der Weijen  
Peeter van Haestrecht  
Christi Dei  
Gerardt Kempen  
Datering:
29.7.1604
Pagina:
768-775
Soort akte:
Testament
Plaats:
Asten / Someren / Lierop / Deurne / Hilvarenbeek
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen
 
 
 
 
 
Schepenakte
212 In den naeme des Heeren Amen.
Vermits (?) seer goet gepreesen ende verdienstelijck is een ander te beeren/leeren (?) dat hem is dienstelijck tot zijnder zielen salicheijt heeft mij ondergeschreven goet gedocht ter eeren Godts mijnder zielen ende veele andere zielen proffijtelijck sommighe van mijne guederen, die mij van Godt den Heere sijn verleent ende sal achterlaeten te emploijeren ende ….die te schicken om dat daer voor Godts eere ende der zielen salicheijt moch vermeedert worden ende datter eenighe daer mede geholpen mochten worden in henne studeeren ende daerdoor bequaem naemaels mochten worden om andere totter tot der salicheijt te leeren, Soo is dan mijnen wille dat mijne executeuren mijns testaments nae mijnder afflijvicheijt soo haest als mogelijck ende hen bequaem sal wesen, sullen vercoopen mijn huijse staende in de Peperstraet ende die penningen [769] daer aff comende bueren die renten ende chijnssen daer vuijt gaende sullen aenleggen om goeden ende renten ende chijnssen daer mede te vercoopen oft nijeuwe renten ende chijnssen op goede ende sufficiënte onderpanden te coopen ende daerenboven oock sullen vercoopen alle mijn meubele guederen ende huijsraet te weeten mijn boecken, cleederen, lienwaer, theenwerck, coperwerck, houtwerck, bedden ende henne toebehorten ende andere huijsraet zoe die genoempt mocht worden ende dat gelt dat daer gevonden mocht worden ende sal overschieten als allen legaeten kerkelijcke rechten oft schulden sullen betaelt sijn, dan sullen met die vercochte penningen van den huijsraeth voors. ende gedane coopen ofte …eeren dijer gelijcke chijnssen ende rechten om daer mede te fundeeren een burse daer mede geholpen mocht worden een student in zijn studeeren als naemaels sal verhaelt worden [769r] – item wil ick dat die renten ende chijnssen resterende ende mij sullen competeren van mijn beneficium van den elff uren misse in St.Janskercke cum anno gratiae [dubieus] als die dienaere daer aff sa; betaelt zijn -
Vervolg:
item die restanten vanden beneficium St.Anthonis ende vier ….. altaer op den bagijnhoff sullen allen beijde gereeckent worden ende aengeteeckent vuijt mijn register daer aff sijnde van die voorgenoempde beneficien ende sullen mijn executeuren oft dat hen selver nijet bequaem en is te doene eenen getrouwen krijghen, die welcke onder sijn behoirlijcke salaris ende loon die restanten sal opbeuren ende den executeuren daer aff sal reeckeninghe doen, welcke executeuren die penninghen van de restanten coemende sullen oock coopen renten als voors. is oft cueren tot augmentatie der voors. burs, dese burse begeer ick ende wil dat gegeven ende geconfereert sal [770] worden van den collateurs naerbeschreven voor alle enen van mijns bloede ende geslachte den naesten van mijnen persoon ende geschreven wesende fundateur vande voors. burse, welcke bloede geslachte endde affcompste ick verstaende ben ende mijnen wil is, dat daer door sullen verstaen worden die kijnderen van Willemken ende oock Lijskens mijne susteren ende voirts die gheene die welcke van henne kijnderen ende henne naecomelinghen sullen gebooren worden, die welcke die voors. burse sullen mogen gebruijcken ende genieten schoole gaende in eenighe schoolen daer dat catholijcke geloove is oft in eenighe catholijcke universiteijten soo in philosophia ende sacra theologia totter tijt ende jaeren toe dat sij sullen mogen worden baccalaures formati in sacra theologia ende alsoe bequaem om pastoiren ende predicanten te worden ende nijet langer om redenen daer mij aff moverende ende wil dat altijt [770r] van den collateurs sal worden inde collatie vanden voors. van mijnen affcomste gepresenteert, die ………….gepromoveert ende also …..is te gaen ad sacram theologicam voor den geenen die …..alleen is bequaem te gaen tot bamisse naest volgende ende philosophiam ende die welcke alsoo bequaem sal weesen ad philosophiam te gaen sal worden geprefereert voor den gheenen die alnoch sal in cleijnder schoolen geleert worden
Vervolg 2:
ende ingevalle dat ter tijt van de vacatien deser voors. burse egeen en worden gevonden van mijnen affcompste als voors. is soos al die voors. burse geven ende confereeren eenen anderen bequaem sijnde, tot Bamis naestcomende te gaen ad hilosophiam in eenighe catolijcke universiteijt die welcke sal doneeren ende bijbrengen met loffelijcke getuijgen oft andere bescheeden te wesen van den loede van mijne ouders, te weeten vader [771] ende moeder die welcke sijn geweest saliger memorie Bonaventura Henricxssen van der Weijden ende Maria sijne huijsvrouwe dochter van Ambrosius van den Zeilberch die welcke den voors. burse sal moghen competeren tot dat hij sal weesen gepromeveert in artibus ende nijet langer tensij saecke dat hij soo neerstich hadde gestudeert dat hij om sijne geleertheijt wille gevonden worde in sijnder promotie in prima oft secunda lauda promovere ….. soo sal al dusdanich die selve voors. burse mogen gebruijcken tot den tijt ende jaere dat hij sal mogen worden baccalaurius formatus in sacra theologia ende alsoo wel bequaem om pastoir te worden ende ingevalle dat ter tijt vander vacatien der voors. burse egeen bevonden en worde van qualiteijt als voors. is, soo sullen die collateurs moghen die burse confereeren eenen gebooren tot Asten bequaem tot Bamis naestvolgende te gaen ad [771r] philosophiam, die welcke deselve burse sal gebruijcken tot sijnder promotie toe ende nijet langher ende ingevalle datter egeen van alsulcker qualiteijt als voors. is gevonden worde, soo sullen die collateurs mogen die burse confereeren eenen anderen soo hen dat sal believen bequaem tot Bamis te gaen ad philosophiam ende die oock te gebruijcken tot sijnder promotie toe ende nijet langer ende ingevalle datter eenighe van mijnder susteren voorgenoempde kijnderen, naecomelinghem worden bevonden eenen bequaem totter burse voors. off van den bloede mijnder ouders oock eenen bequaem dat altijt die collateurs sullen geven die burse den aermsten van dijen,
Persoon in schepenakte:
Bonaventura Henricxssen van der Weijden  
Ambrosius van den Zeilberch  
Datering:
29.7.1604
Pagina:
768-775
Soort akte:
Testament
Plaats:
Asten / Someren / Lierop / Deurne / Hilvarenbeek
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen
 
 
 
 
 
Schepenakte
204c [VERVOLG AKTE] also verre datter twee van hn ontbreecken soos al vander rectoor ende t’cappittel Sancti Petri den tweeden canonick mogen gedeputeert worden om te effectueren die geloefte ende op dat den voirscreven sijnen vuijtersten wil tot behoerlijcke effect mogen te ded… alle sijn goet liggende ende niet liggende credita et actiones quascumque soo legateert hij een ijeder van hen ultra honorarium estimandum voor hunnen arbeijt ende vacatie duas libras grossorum monete flandria, biddende dieselve ende ijeder besunder van hun luijden dat sij toch trouwelijck desen zijnen vuijtersten wille tot effect brengen willende ende begerende wat sij vijnden geschreven oft ondertekent met sijn handt na desen sijnen vuijtersten wil sal effect sorteren al oft in dit testament waer gescreven – Actum opten dach maent ende jaer als boven voer getuijgen Clarissime Domine et Magistre Gerardos Coselio [742r] doctor ende proffessuer in de rechte et Mr. Reguerofineers was onderteijkent Petrus et fini in super sic et Johannes Hermans notario publico et admissus ad hec requisito ondertekent Johannes Hermans.
Copie – dat voor ons comen is Aert Sijmons van den Eijnde
Dat voor ons comen is Aert Sijmons van den Eijnde ende heeft erffelijck vercocht opgedragen ende overgegeven een jaerlijcxe rente van twentich gulden t’siaers tot behoeff van de provisoirs ende rentmeesters der fundatiën van Heer en Mr. Peter van den Eijnde saliger nu ter tijt sijnde oft naermaels comende verschijnende op Lichtmis dach ut welcke fundatie betaelt moet worden van een jaergetijt alsoo bijden fundateur gemaeckt aende kerckmrs. van Lierop jaerlijcx drie gulden dewelcke moeten cortten aen die [743] voors. xx gl.
Vervolg:
ende dat ut seeckere onderpanden binnen Lierop gelegen te weten ut een stuck erffenisse bij coop vercregen tegen Lijsken Beck met haer kijnderen groot ontrent achtien loopensen gelegen onder Stipdonck metter eender sijde ende een eijnde de gemeijnte van Lierop d’ander sijde ht Goodtshuijs van Postel d’ander eijnde Jan van Aelst erffenisse –item noch ut een stuck ackerlants genoemt de Oliemolen groot ontrent thien loopensen gelegen metter eender zijde ende een eijnde der gemeijnte van Lierop d’ander zijde Jan Peters op Stipdonck d’ander eijnde Jan van Aelst – item noch ut een stuck heijvelts groot omtrent ses loopensen gelegen aende Oldegoir metter eender zijde ende een eijnde de gemeijnte van Lierop metten anderen zijde Jan Peters op Stipdoncq, metten anderen eijnde Jan van Aelst – los ende vrij utgenomen drie gedeelten in eenen ouden groote chijns in het boeck [743r] van de do,eijnen welcke rethe gelost mach worden met drie hondert ende twentich gulden – Gelovende het selve opdragen metten overgeven ende vertijden altijt voor goet, vast stedich ende van waerde te houden daer voor verbijndende hij Aert sijne respective peroon ende alle zijne goederen nu tertijt hebbende ofte naermaels vercrijgende – Allet sonder argelist ut in forma meliori – Actum opten 4e junij anno 1625 testes Jan Jan Joosten ende Jan Bakermans.
Persoon in schepenakte:
Aert Sijmons van den Eijnde  
Jan Jan Joosten  
Peter van den Eijnde  
Jan van Aelst  
Sancti Petri  
Johannes Hermans  
Lijsken Beck  
Jan Peters  
Jan Bakermans  
Datering:
4.6.1625
Pagina:
732-743
Soort akte:
Testament
Plaats:
Leuven / Lierop / 's-Hertogenbosch / Mierlo / Deurne / Helmond / Vlierden / Asten / Someren / Stipdonk / Postel
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen