skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Notaris-, schepen- en andere akten

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

Filter: Deurnex
beacon
748  notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
 
 
Schepenakte
63 Rekest van Albertus Adrianus van Noort secretaris der heerlijkheden Deurne en Liessel in kwartier Peelland vader van zijn minderjarige zoon Johan Hendrik van Noort inhoudende dat Francis Verbeek inwoner van Deurne aan wien het recht van begeving en collatie toekomt van een zekere beurs om te leren lezen en schrijven gefundeerd door wijlen Jan Janse van Aarle en welke thans vaceerde door het treden in militaire dienst van Isacq van Adrichem wonende binnen ’s-Hertogenbosch zijn suppliants zoon Johan Hendrik met die vacerende beurs had gelieven te begunstigen blijkens de akte van collatie en de suppliant verzoekt om approbatie van die collatie. – zie ook folio 993
Persoon in schepenakte:
Albertus Adrianus van Noort  
Johan Hendrik van Noort  
Jan Janse van Aarle  
Isacq van Adrichem  
Francis Verbeek  
Johan Hendrik  
Datering:
dinsdag 4 oktober 1791
Pagina:
759r
Plaats:
Deurne / Liessel / Hertogenbosch, 's-
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
130 [Aanvraagfuncties niet beschikbaar.  ]
Bron:
Staten-Generaal
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
34 Rekest van Michiel van Schaijk lidmaat van de gereformeerde religie inhoudende dat hij suppliant vermits de vrijwillige afstand van zijn vader Balthasar van Schayk door Agatha Alewyn douarière de Smeth [er staat Smith] Vrouwe der heerlijkheden Deurne en Liessel in kwartier Peelland is aangesteld tot vorster en gerechtsbode in die heerlijkheden en zulks op dezelfde voet als zijn vader die destijds was aangesteld dd. 1 april 1755; een kopie wordt opgestuurd naar de Haagse heren belast met de Meierijse zaken. – zie ook folio 469
Persoon in schepenakte:
Michiel van Schaijk  
Balthasar van Schayk  
Agatha Alewyn  
Datering:
woensdag 18 mei 1791
Pagina:
384r
Plaats:
Deurne / Liessel
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
130 [Aanvraagfuncties niet beschikbaar.  ]
Bron:
Staten-Generaal
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
109 Drossaard en schepenen der heerlijkheden Deurne en Liessel gezien hebbend het verzoek van Johanna van Gerwen weduwe van Gijsbert van den Boogard, wonend te Deurne, dat de drie hoeven genaamd den Heijdrik met erf en grond daarbij horend onder Liessel voor een som van 9500 gulden onlangs verkocht zijn, daarvan vierde deel ten behoeve van haar zeven kinderen en dat suppliantes zoon Willem van den Boogard met goedvinding van de anderen voor het tochtrecht en haar verdere kinderen voor het erfrecht heeft verkocht huis, hof en bijgelegen erven te Schijndel ter plaatse genaamd Oetelaar voor 1650 gulden alsmede hooiveld in het Wijbos voor 350 gulden en dat bedrag te gebruiken ter betaling van het vierde part in den Heijdrik; een zoon genaamd Peeter van den Boogard is echter nog minderjarig hetgeen tot moeilijkheden zou kunnen worden gemaakt en het verzoek wordt door moeder en voogdes gedaan zich te laten welgevallen, zodat verkoop in Schijndel kan doorgaan; drossaard en schepenen accorderen verzoek. Copie, wordt geregistreerd te Schijndel.
Persoon in schepenakte:
Johanna van Gerwen  
Gijsbert van den Boogard  
Willem van den Boogard  
Peeter van den Boogard  
Datering:
29-10-1773
Pagina:
291-294
Soort akte:
Transport
Plaats:
Deurne
Toegangsnummer:
5122
Inventarisnummer:
112
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
212a [VERVOLG AKTE] ende ingevalle datter iemandt van den bloede mijnder louders als voors. is om sijnder promotie wille dat hi waer in prima oft secunda linea soude daerdoor mogen gebruijcken die burse tot dat hij soude mogen [772] worden in theologia baccalureus formatus als voors. is ende daer waeren ennighe van mijnder susteren voorgenoemde naecomomelinghen als voors. is ende begeerden die selve voors. burse geconfereert te hebben, soo sullen die collateurs dese naecomelingen van mijnen susteren die confereeren ende die andere sal moeten wijcken – Item ick will dat die dese bursen sullen gebruijcken, dat sij sullen hen geven te woonen in alsulcke plaetsen ende vergaederinge als hen die collateurs sullen beveelen te weeten eest saecke dat zij sullen studeren tot ‘s-Hertogenbossche dat sij sullen moeten woonen in dat fratreshuijs off bij eenen meester docerende inde schoole, daer sij onder discipline ende bedwanck moeten zijn ende eest saecke dat sij ad philosophiam comen in ennighe vander pedagogien ende als sij hen geven ad theologiam in ennige collegie vander Godtheijt, daer [772r] andere bursiers verthoonen studerende inder Godtheijt onder peene eest saecke dat die bursiers deser voors. burse hier inne nijet en waeren gehoorsaem den collateurs dat sij sullen daer aff be…. ende preleveren [dubieus] ende genen anderen die confereeren – Item ick wille ende ordineere indijen gevalle als sie voors. burse sal worden gegeven eenen van mijnen geslachte, dat is vande kijnderen mijnder susteren Willemken ende Lijsken ende hender naecomelinghen, die welcke de burse moghen gebruijcken alle eest saecke dat sij nijet en studeeren in ennighe universiteijt dat die ouders oft ennighe andere daer toe sufficient weesende sullen gelooven voor schepenen van Asten dat sij den bursier sullen laeten studeeren ten minsten tot ter tijt toe dat hij sal weesen [773] gepromoveert in ennighe universiteijt in artibus eest saecke dat die bursier inder [dubieus] soo langen blijven sal
Vervolg:
off te restitueeren alles geens dat hij heeft genooten ende ontfangen vander bursen voorgenoempt ende dat dan te appliceren in een rente tot augmentatie der voorgs. bursen - item die collateurs sullen neerstelijcken vermaenen den gheenen die sij sullen confereeren dese burse die intentie ende begeerten des fundateurs, die welcke nijemanden en begeert te bedwingen tot ennighen staet aen te nemen maer begeert dat die gebruijckers deser bursen op zijnen tijt willen hen geven tot eenen geestelijcken staete, het sij weirlyckepriester oft religieus in ennighe clooster die gaen preecken oft een Jesuwijt oft [773r] dat ick boven all begeerende ben om pastoir te worden ende alsoo die schaepkens Christi Dei te vueden ende ter salicheijt te helpen ende dat sij soo langhe als sij sullen gebruijcken die burse gehouden sullen weesen ende verbonden daegelijcx te bidden ende te leesen miserere ende de profundis met eender collecte voor den fundateur ende daer hijt voor heeft begeert – Item als die burse sal vaceren soos al die pastoir van Asten dat laten weeten den pastoir van Soemeren, van Lirop ende van Dorne om dat nae den sermoen opten naesten sondach weete te doen offter waeren aldaer vander qualiteijten als boven die burse begheerende, dat sij willen hen binnen een maent daer naer presenteeren den collateurs ende die pastoir van Asten sal op den selven sondach dat selve oock doen inder kercke van Asten nae den sermoen ende nae die voorgenoempde maent [774] ende nijet eer sullen die collateurs dese burse confereeren – Item ick wil ende ordineere voor collateurs deser bursen inden eersten mijnen broeders Heer ende Meester Frans van der Weijen pastoir van Hilverenbeeck ende nae sijn afflijvicheijt die pastoir oft vicarius perpetuus der kercke van Asten met den naesten van mijnen bloede manspersoon ter tijt levende die welcke sullen doen bewaeren dit bescheedt hier aff sijnde ende die brieven van de renten, die welcke hiertoe sullen gemaeckt wordden
Vervolg 2:
ende die besluijten in een cleijn kiste van twee slooten waer aff iegelijcke eenen slootel sullen bewaeren ende aldusdanighe kiste doen bewaeren in die iste der schepenen van Asten ende sullen ordineeren eenen rentmeester die welcke op sijn [774r] salaris sal heffen ende beuren die renten van dese bursen ende den bursier die vuijtreijcken alle vierdeel jaers ende alle jaer voor die collateurs reeckeninghe doen van sijnder administratie, welcke collateurs sullen oock wederom appliceren die renten ende chijnssen hier aff, die welcke sullen affgeleet ende gecedineert worden, waer voore, ende andere dienste die sij collateurs hier inne sullen doen, sal die rentsmeester voorgenoempt iegelijcken collateure geven een croon oft twee guldens daer voor soo dickmaels als sij sullen die burse confereeren, welcke guldens als voors. is die rentmr. sal corten den bursier aen sijne burse ende sullen oock die collateurs alle xx jaeren doen vernijeuwen ende amplificeeren [775] den boom mijnder geslachtes waer aff dat sij sullen vinden eenen van mij …genissen – Item ick geve macht ende auctoritijt den selve voorgenoempden collateurs dat sij altijt sullen [salvis conditionibus premissis] ordineeren hier bij dat sij sullen bevinden goet ende proffijtelijck sijn tot onderhaldinghe ende gebruijcke deser burse voors. want dit is aldus mijnen wille ende vuijtterste gelieven, die welcke moeten wesen tot meerder glorien ende eere Godts Almachtich in oirconde van desen hebbe ick dit selver met mijnder handt geschreven ende met mijnen naeme onderteeckent – Actum inden jaere ons Heeren duijsen sess hondert ende vier den negenentwintichsten der maent van julius ende was onderteeckent Henricus à Pascuis Beginagij buscoduceis pastor – onder stont d’accoirde van desen mit sijnen originaelen attesteert Gerardt Kempen als openbaer ende geadmitteerde notaris – oirconde deses – was onderteeckent G.Kempen notarius – kopie komt overeen attesteert Peeter van Haestrecht notarius tot sHertogenbossche.
Persoon in schepenakte:
Frans van der Weijen  
Peeter van Haestrecht  
Christi Dei  
Gerardt Kempen  
Datering:
29.7.1604
Pagina:
768-775
Soort akte:
Testament
Plaats:
Asten / Someren / Lierop / Deurne / Hilvarenbeek
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen