skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Notaris-, schepen- en andere akten

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

Filter: Bestx
beacon
178  notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
 
 
Schepenakte
62 Missive van L.J.B. Sweerts de Landas d’Oirschot halfheer der vrije heerlijkheid Oirschot inhoudende dat de eer hebbende met en benevens haar Ho: Mo: pro indiviso en dus te samen te zijn heren der gemelde heerlijkheid de vrijheid nam aan de Ho: Mo: voor te dragen dat op 11 maart 1664 door de gecommitteerden van haar Ho: Mo: en gecommitteerden van de toenmalige halfheer van Oirschot den Grave van Merode een reglement voor Oirschot is vastgesteld en ook door haar Ho: Mo: als soeverein was geapprobeerd; dat onder de regering aldaar behoorden twee kerkmeesters waarvan een moest worden aangesteld te Best en de andere te Oirschot aan den Kerkhoff; welke laatste ook de administratie der penningen rakende het inkomen der kerken had en welke somme binnen de drie jaren dat aldaar de kerkrekeningen werden opgenomen die soms wel een som van 2000 gl. bedroeg en dat dus notoir de gegoedheid van 500 gl. niet voldoende en te gering was; hij dient een verzoek in om art.3 van dat reglement te wijzigen. – zie ook folio 1044
Persoon in schepenakte:
L.J.B. Sweerts  
Datering:
woensdag 28 september 1791
Pagina:
719r
Plaats:
Oirschot / Best
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
130 [Aanvraagfuncties niet beschikbaar.  ]
Bron:
Staten-Generaal
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
215a [VERVOLG AKTE]
Want oyck de voors. Aelken Hanens in het sterffhuyse van Heer Aernt Swaenen henne renten ende tachterheyt moeten versuecken in laste van henne speciale onderpanden ende souden voorders de voors. kynderen van Wouter Gortss. Mathyssen alleenlick comen pretenderen de werde van henne: vs. sestersaets lants ende de schade van recht daer over geleden beloopende …… - Soe mede de kynderen Hoppenbrouwers van hennen Byvanck den 12 marty 1618 aen hen vader opgedraegen by versyuct (?) der voors. renten oyck nyet meer en connen gepretendeert als de waerschappe oft werde van dyen met de schaeden van recht by hen daer op geleden bedraegende de somme van ….[779r] hoe de saecke werdt ingesien werdt allesints bevonden int geheel te ontbreken de vs. 706 gl. waer teghens nyet en resteert dan het lant tot Boxtel genaemt de Coeboirt gelegen onder Lennishuevel groot ……
Item de beterschappe van den vuytvaert [dubieus] in hoochsten op 400 – 100; alnoch tot renthe van 4 ½ gl. bij Arnt Rugers van der Leest gevest aen vs. Nicolaes Jans Adriaens te … met 80 ende daer bij gerekent 2 jaeren achterstels 9 waer tsaemen 589; dus ontbreect noch aen vs. 706 gl. de somme van 117 – behalven de rente van Cornelis Beerwinckel gevest tot Oirschot den x marty 1623 in capitael met 3 jaeren achterstels gegist op 200 – 361 en datter tsaemen ontbreect 353 waervan geremitteert was 2 jaeren tot 214:17:0 – soude noch blyven 138:2:0 – links staat: 18:15 Elisabeth Maes, 12:10 Buerst, 12:10 Mayken Hanen, 8:2:8 Aelb. Jan (?), 4:1- Bloemaerts, 26:11:4 Gyssen, 12:10 Adr. Reys, 12 Beerwinckel samen 107:8:12 – De kynderen Wouter Goyartss. 1 loopens, Aernt vd Leest 2 loopensen, Franck Pauwelss. , Jacob Jan Bocxss., Hoppenbrouwers ……75-500-500; 93:15 het capitael van rente de anno 1615 is 700, 8:2:8 noch het capitael van 9 september 1617 125, 4:10 noch het capitael van 5 december 1617 75, 12:10 2 september 1620 200 68:17:8; somma in Bosch rente 1100; hier bij gerekent maer 2 jaeren maect 137:15;
Vervolg:
noch Beerwinckels rente tot Oirschot gevest 200 samen 1437:15 ende midts allen de cooppenningen maer en belopen de tachterheyt der ….. gegist op 150 gl. alnoch ter somme van 1142 – dese gecort blyft noch te cort 295:15, waer toe maer en sijn de bovensten landerijen met de 300 gl. werdich boven doncosten daervan te doen behalvens het lant tot Boxtel oyck wel werdich 300 en in de marge: 1292 + 150 = 1142
[780] Me. dat de 6 outste Bossche renten by Nicolaes Jans Adriaens geconstitueert anno 1615, 1617 en 1620 beloopen in capitael de somme van 1100 waer toe gevuecht 3 jaeren achterstels tot 206 en oyck hier bij geaddeert de Oirschotse rente van Beerwinckel 2 jaeren achter224 tsaemen 1530, waer toe is van gegeevinceerde goederen genoten oft gelooft te geven 1292 van daer aen gront voor de tachterheyt ende oncosten der ….150 blijft maer 1142 ende teselve gecort ontbreect noch 388 – waer teghens geseegt werdt dat d’onderpanden ende constituant recht werden gecompeteert hebben ….. en sijn als volcht: te weten den Byvanck ten hoochsten nyet 500 ende alnoch 4 loopensaet int Papenven tot 357 samen 857, waer aen verhaelt werden de vs. ontbreken 388 behalven d’oncosten daer om te doen soude de proprietarissenmaer behouden 469 sinde de oncosten van evictie – Ende dat sij moeten procederen tot evictie der Boxtelse goederen metter hen eijgen gront (?) souden abandonneren ende daernae ierst soecken ten guarand op deselve Boxtelse goeden byde by in te ….-
de geinviceerde goeden …. uytgebrocht 1292, waervan gegist werden evictien 200 = 1092, hier tegens beloopen de 5 putste renten in capitael ende tachterheyt 1077 = 15, ….oyck hier teghen …..Adr. Reys ende Cornelis Beerwinckels kynderen elck 200 gl. met 2 à 3 jaeren ….facit 462 = 476 – hier teghen hadde Nicolaes Jans Adriaens 1027
Vervolg 2:
Nota dat de cooppenningen der geenciceerde beemt beloopen 289 ende gevinceerde van den Wyntelroyse goeden in 1602, waer aen voor ierst moet corten voor de …..tachterheyt ende costen van recht gegist op 200 gl. – hier volgen enkele sommetjes en de onderste 5 regels luiden: in somma dat het geheel …. der Wyntelroyse goederen nauwelijcx hier tot bestandich is ……23:5 st. – synde nae den jaer 1620 tyt ……alnoch vercocht maer 4 lopensaet werdich.
Persoon in schepenakte:
Arnt Rugers van der Leest  
Aernt Swaenen  
Nicolaes Jans Adriaens  
Aernt vd Leest  
Aelken Hanens  
Cornelis Beerwinckel  
Elisabeth Maes  
Mayken Hanen  
Cornelis Beerwinckels  
Datering:
datum?
Pagina:
778-780
Soort akte:
Declaratie
Plaats:
Best / Aarle / Wintelre / Oirschot / Boxtel / Lennisheuvel
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen
 
 
 
 
 
Schepenakte
215 Somiere declaratie van de staet der renten en lasten staende op de goede van wylen Nicolaes Jans Adriaens – Int iersten hadde deselve Nicolaes int jaere 1615 en 1617 den vii August opgenomen drye renten in capitael bedraegen 700:0:0 hebben daer voor gevest 18 gl. 11 sr. aen Elisabeth Maes (?) verachtert vi jaeren op 1 septemb. 1641 verschenen 112:10:0 – Alnoch gevest daer voor 12 gl. 10 st. aen Barbara de Beer verachtert 5 jaeren 75:0:0 – Ende tot dyen mede gevest 14 gl. tot behoeff van Maijken Hanens (?) verachtert oyck ses jaeren fc. [facit ?] 84:0:0 – sijn alle deselve renten geconstitueert vuyt sekere goederen genaemt het Papeven ende byvanck gelegen tot Best ende Aerle by hem naderhant ten deele vercoft en by versuyckt van de voors. renten getranspoteert voor schepenen deser stadt Wouter Goyaerts Mathyssen opden 5 january des jaers 1617 met volcomen geloofte van warantschappe – Ende want tselve lant is benonnist (?) voor alle de voors. renten tsaemen met het capitael als voor bedraegende ter somme van 862:0:0 – Soo syn de kynderen des voors. Wouter Goyaerts hen waerschappe versoecken op alle de goederen den voors. Nicolaes in lest voors. tijde noch gecompeteert hebbende ende tsedert niet meer by hem vercregen, soe tot Wyntelre, Oirschot, Boextel, Best als elders gelegen oft op de penningen geprocedeert van de evictie van ennyge der selver goederen als gehouden wesende dese kynderen, van alle de voors. verswegen renten t’ontlasten – Te meer dat den voors. Nicolaes nyet meer als 2/3 in onderpanden hadt toebehoirt –sijn daer nae byden voors. Nicolaes jans Adriaens alnoch opgenomen den 9 septembris anno 1617 an Aelken Hanens de somme van 125 gl. hebbende daer voor alhier gevest 8 gl. 2 ½ st. jaerl. bedraegende in capitael 125:0:0;
Sijnde daer nae opden 5 decembris 1617 byden voors. Nicolaes alnoch opgenomen van den sterffhuyse van Heer Aernt Adriaens (?) eene rente van 4 gl. 10 st. tales (?) mey 75:0:0 –
Vervolg:
waer van rest Nicolaij de jaren 1635, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ende 41 facit 35:0:0, hebbende daer nae ingecoft ende 2/3 van een hoeve lants tot Wyntelre als veel gelegen met oyck 2/3 van eenen beemt tot derselver hoeve behoirende genaemt de Braeckman gelgen onder Oirschot nu altesaemen geevinceert – item opden 5 decembris 1617 in pacht vuyt gegeven voor eene rente van 26 gl. 11 ¼ st. te los met 425 gl. –
in de marge: 1618 alnoch vercoft seker stuck lants genoemt den Byvanck by ersnych (?) der x st. rente waer op te voorens by …gevest waer over de kynderen desselffs Hoppenbrouwers mede …… waerschappe alle deselve renten
oyck verachtert jaeren voirschreven behalven henne costen van recht ende van evictie tsaemen bedraegende boven den vruchten by den evicteuren van dese opgewonnen goederen genoten alnoch de somme van …..x st. Nicolaes Jan Adriaens op den 12 marty des jaers, sijnde tot dyen byden voors. Nicolaes Jan Adriaens opden 2 septembris 1620 vuyt dese voors. geevinceertde hoeve lants geconstitueert eene rente van 12 gl. 10 st. te los 200:0:0 tot behoeff van wylen den pensionaris Reys verachtert op 1 septembris verschenen anno 1641 ses jaeren facit 75 – somma beloopen allen dese boven staende lasten ter somme van 1998
[779] te weten het lant tot Oischot 289 ofte 264 gl. en 25 stuvers het ander lant tot Wyntelre 903 gl. 10 stuvers – En want daer tegens van de gevinceerde goeden nyet meer en is geprocedeert als de somme van 1292 gl. daer inne mede gerekent tot capitael de voors. rente van 11 ½ st. waer voor deselve evictie is gecelebreert dico 12…. – Soe blijct dair aen noch te cort te comen de somme van ……
Waer teghens de erffgenaemen des voors. pensionaris Reys sustineeren hen te moeten werden (?) in cooppenningen van voors. gevinceerde hoeve geprocedeert midts henne rente vuyt deselve hoeve soecialyck is geconstitueert ten minsten in henne capitaele penningen met drije jaeren achterstels bedraegende de somme van 237 –
Vervolg 2:
Insonder tot wylen de voors. kynderen van Wouter Geraerts Mathyssen noch egeen schaede van recht en hebben geleden noch ennich vonnis voer hen waerschappe geobstineert – Ende dat oyck andersints deselve kynderen in allen gevalle nyet en souden vermogen voer de waerschappe te pretenderen als bedraeght de werde van het een sestersaets lants by den voors. Nicolaes Jans Adriaens aen hennen vader anno 1617 gelooft te waeranden (?) –
Sustinerende daerenboven dat de voors. 5 ouste pantcrediteuren hen capitaele penningen bedraegende de somme van 900 gl. nyet en vermoghen op dese geevinceerde hoeve te pretenderen noch oyck ennige tachterheijt van dyen maer sulcx op henne speciaele onderpanden ierst te moeten versuecken - Oyck dat deselve pantcrediteuren in allen gevallen egeen verdere preferentie als van 3 jaeren van henne rechtveeerderinghe vervallen ende vermogen in prejudicie der voors. erffgl. van Jonker Willem Reys te pretenderen gelick mede in doen de voors. evictueren selver maer de reste op de verdere goederen des constituants te moeten versocht werden –
Dus schijnt dat aende voors. cooppenningen boven het capitael der voors. evictueren over ende bedraegende noch 1292:0:0 – voer ierst behoirt gevonden te werden de tachterheyt derselver evictueren met henne costen van recht gegist op 150
Item dat daer neven behoirt mede daer aen gevonden te werden het capitael ende jaeren tachterheyts der vs. rente Jonker Willem van Reys ter voors. somme van 272:0:0 oft blijvende geheel in henne voirdere tachterheyt ten laste der voirdere goederen des constituants ………………
Persoon in schepenakte:
Jonker Willem van Reys  
Nicolaes Jans Adriaens  
Wouter Goyaerts Mathyssen  
Aernt Adriaens  
Nicolaes Jan Adriaens  
Wouter Geraerts Mathyssen  
Jonker Willem Reys  
Barbara de Beer  
Elisabeth Maes  
Maijken Hanens  
Wouter Goyaerts  
Aelken Hanens  
Datering:
datum?
Pagina:
778-780
Soort akte:
Declaratie
Plaats:
Best / Aarle / Wintelre / Oirschot / Boxtel / Lennisheuvel
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen
 
 
 
 
 
Schepenakte
29 latijnse akte
Cornelius van den Dijcke, de minderbroers [fratres minores], Oirschot, kanunniken en kapelaans van de Oirschotse priesters, Boxtel, pastoor van Oirschot, Johannes Walteri Stockelmans in Oirschot, Johannes van den Dijck in Best, Bladel, Domicello Absloens, Fredericus van den Broeck en jonkheer [domicellum] Godefridus Absloens, 26 oktober 1599 Cornelis van den Dijck overleden, gevonden tussen de apier van zijn eigen hand, Rutger Naegelmaeckers Janssoen van Waij (?) openbaar notaris bij de Raad van Brabant geadmitteerd te ’s-Hertogenbosch, ondertekend door loco secretaris Stockelmans of P.Ockelmans [dubieus].
Persoon in schepenakte:
Johannes Walteri Stockelmans  
Rutger Naegelmaeckers Janssoen  
Cornelius van den Dijcke  
Johannes van den Dijck  
Fredericus van den Broeck  
Cornelis van den Dijck  
Godefridus Absloens  
Datering:
30.10.1599
Pagina:
113-115
Soort akte:
Testament
Plaats:
Oirschot / Boxtel / Best / Bladel / 's-Hertogenbosch
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen