skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Notaris-, schepen- en andere akten

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

Filter: Eindhovenx
beacon
907  notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
 
 
Schepenakte
178 Deze akte sluit aan bij de voorgaande. De regeerders van Woensel overleggen de 600 gl. als eertijds gefundeerd door wijlen Heer Geerard Jansenius in zijn leven kanunnik en pastoor te Eindhoven i.v.m. een zekere beurs die wijlen Gerardus Leijten laatst heeft gehad en welke penningen, conform de constitutiebrief, acht maanden te voren moeten zijn opgezegd en verwijzen naar het relaas van Huijbert de vorster van Woensel, ondertekend door Wouter Janssen president te Woensel en lager stond G.v.Gerwen notaris publicus met signature en daarna volgt het relaas van de vorster aan de Eerwaarde en Heer en Meester Matthias Gerardi deken van het kapittel van de collegiale kerk der stad Eindhoven alsmede voor de Heer pastoor Colen, actum te Hamont op 29 mei 1637 en heeft de deken verzocht een kopie die ik heb geaccordeerd, ondertekend Huijbert Claessen vorster in Eindhoven en Woensel en daarna volgde de tekest: “Ick ondergeschreven attestere midts desen onder mijne gewoonlijcke signature, dat alsoo gecompareert was, in gebannen vierschaer off gedinge van wethouderen van Woensel opten sevenentwintichsten meij lestleden om ter dingrolle te laeten aentecckenen off inrolleren eene acte van versoeck ten eijnde die regeewrders van Woensel voorschreven egeene betaelinge voorders meer en soude doen als aen mij oft mijnen sone van eene alsulcke renthe van xxxvi gl. sjaers als sij geldende waeren tot proffijt van eene beursse gefundeert bij wijlen den Eerw: Heer Gerardus Jansenius ende bij acte van collatie vergonnen byden Heer Deken tot Eijndhoven aen Franchois van Flodrop mijns attestants sone als naerder blijcken mach byde gemelde acte daer toe relaes wordt gemaeckt, alsdoen offter selven daege te weten den xxvii mey voorss. die voor gemelte regeerderen, aen mij inden naeme van mynen sone als helder des brieffs van voors. renthe hebben opgeseght, om te quiteren ende aff te leggen ten behoorlycke tyde vermellens off naer inhoudt vanden constitutiebrieff -
Vervolg:
in oirconde desen xv february 1638 ende was onderteeckent W.F. van Flodrop – gecollationeert jegens syjn principael respective gedateert ende onderteeckent als boven in dese copie daer mede van woorde tot woorde bevonden t’accorderen, bij mij Antony de Louwe openbaer notaris t’Eijndhoven residerende, des t’oirconden de Louwe notarius publicus.
Persoon in schepenakte:
Geerard Jansenius  
Matthias Gerardi  
Gerardus Jansenius  
Franchois van Flodrop  
Antony de Louwe  
Gerardus Leijten  
Wouter Janssen  
Huijbert Claessen  
Deken  
W.F. van Flodrop  
Datering:
15.2.1638
Pagina:
646-647
Soort akte:
Bedrag
Plaats:
Woensel / Eindhoven
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
177 Extract uit het schepenprotocol van Woensel i.v.m. een cassatie van een rente van 36 gl. door de regeerders van Woensel voor hun schepenen. Ze laten opzeggen t.a.v. Willem Franssen van Flodrop als vader en momboir van Franchois zijn zoon, alsook aan de heer deken en pastoor te Eijndhoven, zoals blijkt uit het relaas van de vorster m.b.t. een rente van 36 gl. in de brief die in bezit is van Flodorp verwijzend naar een actie van collatie door Heer en Mr. Matthias Gerardi deken van de collegiale kerk van St. Catharina binnen Eijndhoven aan Franchois van Flodrop i.v.m. een beurs gedateerd 6 maart 1637 gefundeerd door Heer G… Jansenius toen hij te Eijndhoven leefde en deze rente betreft Willem van Flodrop en die bekent dat de borgemeesters van Woensel deze rente hebben afgelost en gekweten en dat hij de kapitaalpenningen ter waarde van 600 gl. heeft ontvangen en op basis daarvan heeft Willem van Flodrop belooft voor schepenen van Woensel dit kapitaal te beleggen voor deze fundatie en de ingezetenen van het dorp Woensel zijn hiervan onbelast; gepasseerd op 27 januari 1638 voor getuigen Wouter Jans de Witte, Jan Willem Driessen en meer schepenen te Woensel, Peter Willems van Stratum, Aert Peters, W. van Flodrop – komt overeen met het origineel, ondertekend met signature M.Wouters en helemaal onderaan Douwe notarius publicus 1651
Persoon in schepenakte:
Willem Franssen van Flodrop  
Wouter Jans de Witte  
Peter Willems van Stratum  
Matthias Gerardi  
Jan Willem Driessen  
Franchois van Flodrop  
Willem van Flodrop  
Aert Peters  
W. van Flodrop  
Datering:
28.2.1571
Pagina:
644-645
Soort akte:
Cassatie
Plaats:
Woensel / Eindhoven
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
176 Vertaald uit het latijn
Salicheyt ende vrede van Christo Jesu.
Gerart Janssen pastor Stelensis vermaakt de nodige legaten aan de volgende personen: de allereerwerdichste aertsbisschop een halve daelder, voor de fabrycke van de groote kercke een daelder, Onze Lieve Vrouwen twee daelder, Heer Aerdt Adams Canonicus Assindiensis, de paters der Sociëteit tot Colen [= Keulen], tot Grevenbroeck int Wisse Peertgen [Witte bedoeld?] die hem 100 daelders schuldich is die Heer Aert aan de paters van de Sociëteyt zal geven, Joachim Drijnarts kinder tot …. sijn mijn schuldich 100 daelders die geve ick den armen om door den pastoor aldaer tot eenen jaerlyckschen pacht vuytgereyct te worden, 300 daelder vuytgeseth tot een jaerlyckschen pacht oft rente op Grevenbroeck die make ick metten verloopen pachten de paters van de Societeyt, tot M…. bij Rurmonde 60 gl. siaers tot behoeff eenre burse van een student, een gelijcke renthe voor eenen anderen student uit de bloedverwanten ende vrienden, tot Woensel een rente van 36 gl. Brabants, de pastoor tot Eijndhoven, de pastoor van Weert, mijne eerwerdichste Heere den Bisschop van Rurmonde, mijne nichte Martijntken die bij mijn gewoont heeft een jaerlyckschen pacht op Marten Portmansacker, de Antwerpsche rente aen het Vrouwenclooster binnen Weert
15 gl. op de stad Weert, mijn nichte die tot eenen man heeft M. Jacob de geestelycke pachten van het beneficium van St.Anna tot Weert, daervan sal den Heere Pastoir aldaer disponeren tot behoeff van goede ende godtvruchtige arme menschen tot Uda (?) met Heer Henrick ende den pastoor tot Vorst vuytsetten tot een jaerlycksche rente om den armen vuytgereyct te worden ter dispositie des heeren pastoors, ende zoo wie met dese myne dispositie oft testament nyet te vreden en is ende daertegen wil seggen,
Vervolg:
soo wil ick dat denselven maer eenen gulden Brabants en sal genieten;myne dienstmaecht moet gegeven worden heuren verdienden loon voor twee jaren, ende haer make ick behalven haeren loon myne koeyen, verckens gemaeyt coren in de schuer, des sal sy besorgen mij een eerlycke begraeffenisse daertoe roepende sommige goede ende godtvruchtige priesters; idem van d’innecomen der ackers te betalen St.Maerten naestcomende late ick ter dispositie Heer Evert ende Heer Aert om aen arme menschen binnen Steel vuyt te reycken; mijne boecken die ick hebbe tot Steel geve ick Heer Aert Adams canoninck, mijne andere boecken binnen Nuijs by Jannen Hesen ende tot Uda ende binnen Kempen aen de Abdije van Gladbeeck; Iken Stuijchs sal hebben mynen tabbart met vellen gevoedert ende de maeght den anderen; executeur Heer Aert ende op andere plaetschen de pastoirs aldaer; myne huysraet hoort toe de maeght, myn choorcleet geve ick Heer Aertden en de reste laete ick hem disponeren – lager stond: accordeert met het origineel, Jacob de Vylliers notaris en de gesworen secretaris der stadt van Weert – helemaal onderaan dese getranslateerde copie gecollationeert mette Latijnsche autenticque cop. gepasseert ende onderteeckent als boven is deselve daermede bevonden te concorderen – oirconde etc. 1620 G. v.Gerwen notarius publicus
Persoon in schepenakte:
Aerdt Adams Canonicus Assindiensis  
Aert Adams  
Heere den Bisschop  
Jacob de Vylliers  
Gerart Janssen  
Lieve Vrouwen  
Wisse Peertgen  
Aert  
Joachim Drijnarts  
Marten Portmansacker  
Heere Pastoir  
Henrick  
Evert  
Jannen Hesen  
Iken Stuijchs  
Aertden  
M. Jacob  
Datering:
19.9.1581
Pagina:
641-643
Plaats:
Keulen / Steel / Roermond / Grevenbroek / Woensel / Eindhoven / Antwerpen / Weert / Uda / Kempen / Gladbeek
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen
 
 
 
 
 
Schepenakte
153 De gelders van de fundatie van Hr. Godefridus de Cobeick worden hierin opgesomd te weten:
de kinderen van Iken Tijssen van Taterbeeck een mud rogge tegenwoordig geldt het Anthonij Gerits Gruithensen [dubieus]; Aert Thomas tot Strijp xv lopensen rogge; Joost Hendricxss. Bastiaens tot Woensel xv lopensen rogge; Gisbeert Jans te Strijp 1 mudde; de kinderen van Paulus Gijsberts te Zeelst 1 mudde; Jan Jacobs te [tot] Meervelt 1 mudde; de kinderen van Jan Hendrix te Zeelst 1 mudde, Hendrick Goirt Joosten en Lijsken zijn zuster te Strijp 1 mudde; Herbert Corstiaenss. en Aert zijn broer te Winteroij [= Wintelre] 1 mudde; Jenneken Thomas te Gestel bij Eindhoven 2 mudden; de kinderen van Cornelis Lamberts te Woensel 2 mudden; nog een drieske dat is een ‘weijdeveldeken’ omtrent 40 roeden groot gelegen binnen Zeelst omtrent voor 3 gl. verhuurd – geschreven uit de mond van Corstaien Aerts Gysselen den 24 maart 1651 – Florentius Schuijl
Persoon in schepenakte:
Iken Tijssen van Taterbeeck  
Hendrick Goirt Joosten  
Godefridus de Cobeick  
Aert Thomas  
Paulus Gijsberts  
Jan Jacobs  
Jan Hendrix  
Jenneken Thomas  
Cornelis Lamberts  
Florentius Schuijl  
Datering:
24.3.1651
Pagina:
565
Soort akte:
Inkomsten
Plaats:
Strijp / Woensel / Zeelst / Meerveldhoven / Wintelre / Gestel / Eindhoven
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen