skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Karin de Mol
Karin de Mol RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Karin de Mol
Karin de Mol RA Tilburg

Notaris-, schepen- en andere akten

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
383 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Schepenakte
98 Extract getrocken ende gecopijeert uyten testamente van Catharina Heeren voorden notaris Geerardt Kempen, van date anno xvi c ende vijffthien den xxii januarij luydende als volght:
Item laet ende maeckt sij Catharina testatrice een rente van vijffentwintich gulden in een meerdere renthe van vijfftich gulden jaerlijcx op de Staten van Brabant verschijnende den ii dach maij ende november versegelt Margriet weduwe Wouter van Lith met den achterstel der selver renthe die daer ten tijden haerder afflivicheijt onbetaelt sal staen, ende die renthen die comen sullen van tverloop van drije mudden roggen jaerlijckx naebeschreven, om die jaerlycx ontfangen te woorden bijde naegenoemde collatoren proviseuren ende uijtreijckenen om daermede alle jaer ofte twee jaeren aen malcanderen eenen scholier oft student twee ofte meer scholieren alhier, ofte in eenige roomsche catholijcke universiteijt [346] neerstelijck studerende, mede behulpich te wesen, op een ander jaer uijtgereijckt te woorden aen schoolgelt voor kijnderen die scholen gaen ofte die gag (?) scholen soude gaen ende egeen middelen en hebben om een ander jaewr bij scholieren ofte studenten voor haer boecken in haerder studeringe van noode te coopen ende te betalen, soo die collateuren dat goet duncken sal, waer van die gifte, nominatie ende provisie sullen hebben haer testatrice naergenoempde executeuren etc. – Accordeert dese copije met t’voors. testamen voor soo veel dit extract belanght – quod attestor H. van Duersen nots.
Persoon in schepenakte:
Wouter van Lith
Geerardt Kempen
H. van Duersen
Datering:
22.1.1615
Pagina:
345-346
Soort akte:
Testament
Plaats:
's-Hertogenbosch
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
38
Bron:
Beurzenstichtingen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
97 Extract getrocken ende gecopijeert uyten testamente lesten ende uijttersten wille van Catharina Heeren gepasseert voorden notaris Geerardt Kempen van date xvi c ende vijfftien den xxii january luydende als volght: Item die voors. Catharina dochter wijlen Dierickx Heeren testatrice stelt ende ordineeert tot executeurs van desen haeren testamente, den Eerwerdighen Heer ende Mr. Joost Bungeler priester ende beneficiaet van St.Jans kercke verleenende den selven macht ende authoriteijt van noch eenen mede executeur tot hem te nemen ende te stellen van desen testamente etc. – accordeert dese copije metten voors. testamente van date als voiren, voor soo veel dit extract aengaet – quod attestor H. van Duersen nots.
Persoon in schepenakte:
Joost Bungeler
Geerardt Kempen
H. van Duersen
Datering:
22.1.1615
Pagina:
344
Soort akte:
Testament
Plaats:
's-Hertogenbosch
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
38
Bron:
Beurzenstichtingen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
96 Latijnse akte waarin vermeld staan:
Capitularissen van de collegiale kerk van Sint Petrus, Mr. Henricus Broechoven, Heer en Mr. Gerardus Roelofs, kannunik in de collegiale kerk van Sint Pieter te Leuven, Leuvense universiteit, zie ook hierboven - op 344 links: beurs en fundatie van de Heer en mr. Gerardt Roelofs.
Persoon in schepenakte:
Henricus Broechoven
Gerardus Roelofs
Gerardt Roelofs
Datering:
3.1.1597
Pagina:
341-344
Soort akte:
Fundatie
Plaats:
's-Hertogenbosch / Leuven
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
38
Bron:
Beurzenstichtingen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
95 Op de linkerkant 1602 extract vuyt den testament van den Heer ende Mr. Michiel Haller van Hallersteyn daer inne hij maeckt ende legateert 300 gl. tot 21 gl. jaerl: voor een arme dochter van St.Oedenrode uyt te setten, item voor eenen armen scholier insgelijcx over dander jaer – op de rechterzijde volgt een latijnse akte waarin de volgende namen staan vermeld:
capitularissen van de collegiale kerk van Sint Petrus in de stad Leuven, universiteit aldaar, Dominus en Magister Henricus Brouchoven, Dominus en Magister Gerardus Roeloffs, een beurs voor arme studenten [339], de rector en heer in de pedagogiek, philosofie, theologie, psalm miserere mei deus, Conrardus Sylvius, Gerlacus Buijs of Ruijs, secretaris in ’s-Hertogenbosch
Persoon in schepenakte:
Michiel van Hallersteyn
Magister Henricus Brouchoven
Magister Gerardus Roeloffs
Conrardus Sylvius
Gerlacus Buijs
Datering:
3.1.1597
Pagina:
338-339
Soort akte:
Testament
Plaats:
Sint-Oedenrode / Leuven / 's-Hertogenbosch
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
38
Bron:
Beurzenstichtingen
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende