skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Notaris-, schepen- en andere akten

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
866.589 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Schepenakte
465 Gerardt soone Steven Gielen Arienss, mede optredend voor de minderjarigen en voor zijn moeder, en voor degene die daartoe gerecht zijn, heeft verklaard dat Aert soone Peeter Aertss een erfpacht van 12 vaten rogge, Veghelse maat, aan hem afgelost heeft. De erfgenamen van wylen Meth Gielen hadden deze erfpacht eertijds gepretendeert op onderpanden gelegen op Sontvelt, te weten uit een 'huys, schuer, hostadt, hoff, bomgaert metten erffenisse ende ackerlant daer aengelegen ende toebehoorende, groot ontrent twee mudsaet lants of daer ontrent begrijpende ende den voorschreven Aert Peeter Aertss aldaer toecomende, ende hem aengecomen van wijlen sijne ouders', zoals in een Veghelse schepenbrief van 03-09-1612 beschreven saat.
Getuigen: Jan Sijmonts, Anthonis Hendricxen en Jan Janssen van Asten, schepen, en G. de Heessel, secretaris
Persoon in schepenakte:
Jan Janssen van Asten
Meth Gielen
Jan Sijmonts
Anthonis Hendricxen
G. de Heessel
Datering:
30-03-1643
Pagina:
411-414
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
35
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
464 Beschadigde schutblad. Onderaan de bladzijde, 180 graden gedraaid, staat nog:
... Henrickx ...
(recht)bancke van Vechel ...
... van seeven ende dertich ...
..nisse des schouth dat de heer der voorschreven ...
..ne geloovere off syne goederen tot ...
.. .. tot synen rechte beheltelyck ...
...
Pagina:
410
Soort akte:
Aantekening
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
35
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
463 Beschadigde schutblad.
... exempl..
... anno 160(9)
.. etc. soo .. volcoomen machte ende procuratie
.. .. om het ... alsulcken proces ende geding
teges hem constituant voor der rechtbancke
van Vechel geeft gejutienteert tegens hem constituant
voorschreven ende voorts alle saecken die hy constituant
alhier binnen Vechel doende mach hebben, ende daer inne te
observeeren allen termynen van rechten ende voorts generalyck
specialyck allet geene hier inne te doene dat hy constituant
.. voor .. ende present wesende soude moogen doen oft cer-
tificeren, ende approberende allet tgeende dat by den voorschreven
constitutie gehandelt ende geaccepteert sal worden duerende
dese procuratie gevende den selver constitatie voer ...
een oft meer inder saecken te substitueeren ut in melia
forma, gelovende den voorschreven constituant onder die verbant
van alle syne goederen hebbende ende vercrygende altyt vast
ende stedich te houden op onverbreeckelyck soo wes (den)
constitute oft synen subsitute gehandelt ende geaccepteert
is ende gehandelt ende geaccepteert sal worden, ende den selven
costeloos ende schadeloos te houden, duerende dese procuratie
tot des voorschreven constiuants wederseggen ende langer niet, acte'.
Noot: Er is een aantal keer 'Rombout Lambert Willems' op en onder de tekst geschreven. Dat was de Veghelse secretaris in de periode 1609-1616.
Persoon in schepenakte:
Rombout Lambert Willems
Datering:
160(9)
Pagina:
410
Soort akte:
Machtiging
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
35
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
462 Philips soone wylen Jan Peters en Lonis Geerlinghs als voogd over de minderjarige nagelaten kinderen van wylen Jan Lonis Donckers, en de meerderjarige Hanrick sone wylen Jan Lonis Donckers, hebben uit 'crachte van depositie ende met advys van drye naeste naebueren als nutter, beter ende prysselycker vercocht dan gehouden, ende nae drye sondaechse geboeden ende kerckveylinghen, openbaerlyck opten kerckhoff van Vechel gedaen', verkocht, opgedragen en overgegeven aan Willem Anthonissen 'eenen huyse, schuer, hostadt, hoff ende boomgaert, metten erffenisse ende acker lande daer aen gelegen ende toebehoirende, groot omtrent twee mudtsaet lants, oft daer omtrent begrypende, tsamen metten houtwasche ende syne toebehoirten', gelegen 'opt Sontvelt, tsamen met eenen heytvelde daer teynden aen liggende'
* e.z.: de weduwe van Meus van Erp en haar kinderen en Peter Martens
* a.z.: Aert Dirck Peters
* e.e.: Arien Willem Jan Peters en Hanrick Jacops
* a.e.: opte gemeynte van Vechel aldaer
Ook 'een heytvelt' gelegen aldaar
* e.z.: Peter Martens voorschreven
* a.z.: Arien Heesackers
* e.e.: Philips Jan Peters voorschreven
* a.e.: de erfgenamen van Jan van Vechel
Ook 'een heytvelt', gelegen aldaar
* e.z.: Hanrick Jacops voorschreven
* a.z.: Hanrick Jans van Woensel
* e.e.: Philips Jan Peters voorschreven
* a.e.: Engel weduwe van Dirck Ariens op Jecxschot
Ook 'twee hoybeemptkens', gelegen aldaar, 'eensdeels heyvelts ende eensdeels weijvelts, sydelyck neven malcanderen liggende, met synre toebehoirten, groot omtrent anderhalven buender'
* e.z.: Hanrick Jacops voorschreven
* a.z.: Hanrick Jans van Woensel voorschreven
* e.e.: Aert Dircx voorschreven
* a.e.: Philips Jan Peters
Het goed is belast met:
* een erfcijns van 3 gulden aan Roeff Jan Roeffen
* een erfcijns van 4 1/2 gulden aan Neesken, weduwe van Dirck Thonis
* een erfcijns 'aen den cappellen aent Eerde'
Vervolg:
* een erfcijns van 35 stuivers 'aen den heyligen gheest van Den Bosch'
* een erfcijns van 14 stuivers 'aen den vicarye van Vechel'
* een erfcijns van 14 stuivers aan de erfgenamen van Joris van Dachverlies
* een erfcijns van 6 gulden aan Joncker Reyner Surmonts
* een cijns van 5 oort aan Joffrou Halmers tot Sint Oedenroy (= aan de Vrouwe van Jekschot)
* een erfpacht van 1 malder rogge, Veghelse maat, aan Simon van Besmeer ten Bosche
* een erfpacht van 12 vaten rogge, Veghelse maat, aan Arien Jan Ariens alias Leesten
* een erfpacht van 1 mud rogge aan Dirck Jan Dircx Mandenmaecker te Bosche
* een ercijns van 12 vaten rogge, Veghelse maat, aan Meth Gielens
* een erfcijns van 18 gulden aan de kinderen van Arien Dircx op Middegael met hun consorten
* een erfcijns van 15 guldem min 1 stuiver aan de kinderen van Arien Aernt Heymans
* een erfcijns van 13 (gulden) aan de kinderen van Arien Driessen
* een erfcijns van 3 gulden en 15 stuivers aan de kinderen van Arien Driessen
* een erfcijns van 12 gulden aan Arien Donckers cum suis
* een erfcijns van 35 stuivers aan ... Arien Heymans des Jongen
* een erfpacht van ... rogge aan Daendel Janssen ..., waarvan ... Jans van Woensel 2 vaten moet betalen
Philips Jan Peters moet over dit goed wegen.
Getuige: Dirck Hanrick Roeffen
Persoon in schepenakte:
Hanrick Jans van Woensel
Arien Willem Jan Peters
Dirck Jan Dircx Mandenmaecker
Jan Lonis Donckers
Aert Dirck Peters
Philips Jan Peters
Roeff Jan Roeffen
Reyner Surmonts
Arien Jan Ariens
Arien Aernt Heymans
Dirck Hanrick Roeffen
Meus van Erp
Jan van Vechel
Joris van Dachverlies
Simon van Besmeer
Jans van Woensel
Jan Peters
Lonis Geerlinghs
Willem Anthonissen
Peter Martens
Hanrick Jacops
Arien Heesackers
Dirck Ariens
Aert Dircx
Dirck Thonis
Meth Gielens
Arien Dircx
Arien Driessen
Arien Donckers
Arien Heymans
Daendel Janssen
Jan Lonis Donckers
Datering:
03-09-1612
Pagina:
408-409
Soort akte:
Transport
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
35
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende