skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Arnout van Erp
Arnout van Erp Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Arnout van Erp
Arnout van Erp Bhic

Notaris-, schepen- en andere akten

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

Filter: Bakelx
beacon
589  notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
 
 
Schepenakte
200 Extract uten testament van wijlen Heer Arnoldus Willems canoninck er Cathedrale kercke van Onser Liever Vrouwen t’Antwerpen by hem gemaect onder sijn hantteecken opden negensten meye inden jaere xvi achtentwintich ende opden thienden maij daerna voor Dierck Fabri notaris ende seecker getuijgen herkent ende geconformeert – waarin genoemd worden: monasterio virginum in Ommel, 6 gl. uit een goed aen den Bosch aldaer, vigilie opden Choor, voor de ziel van de testateur, zijn ouders, broers en zussen, [721] twee Leuvense beurzen in de theologie in het Pauscollege en philosofie in het college pedagogiek, Doornen, Vlierden, Bakel, Asten, Someren, Lirop [721r] de pater in Ommel, [722] wederom de bovenstaande dorpen, monasterium de Ommel, [722r] Margereta, villa de Bakel opde Schouw, Arnoldi Judoci Theuwens, Tafel van de H.Geest in Dornen, Maria zijn zus, monasterio virginum in Ommel, Margareta dochter van Arnoldus Theuwens, [723] Henrico Jan Jacobs, goed in Bakel.
Persoon in schepenakte:
Arnoldus Willems  
Arnoldi Judoci Theuwens  
Dierck Fabri  
Arnoldus Theuwens  
Datering:
9.5.1628
Pagina:
720-723
Soort akte:
Extract
Plaats:
Antwerpen / Ommel / Deurne / Vlierden / Bakel / Asten / Someren / Lierop
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen
 
 
 
 
 
Schepenakte
160 Extract uit het schepenprotocol van de stad Helmond. Joncker Evert van Doeren woenende opten huijse van Lijssel heeft erffelick vercocht overgegeven ende opgedraegen den pastoor van Helmont nu zijnde ende namaels coemende Peteren van den Wassenberch kerckmr. der kercken van Helmont ende nae hem succederende den outste kerckmr. van Helmont voorschreven met een van de naeste vrienden nu zijnde ende namaels coemende als collecteurs ende respective vrienden van Heer Jan Pecx eens heijligen als fundateur van seeckere burse blyckende bij testamente daer van sijnde een jaerlycxe endde erffelycke renthe van dertich guldens den gulden tot xx st. gereeckent, die hij gelooft heeft allen jaere te gelden ende te betaelen op Bamissedach precise, los ende vrij van beeden commer ende schattinge die daer op soude mogen commen van dorps weegen ende insgelijcx oock vanden tiende twintichste of honderste penninck, waervan den iersten pacht vervallen sal nu Bamisse ierstcomende ende dat van ende vuijt eender hoeve genaempt die Cauweweije met allen syn toebehoorten gelegen inde prochie van Baeckel; item noch vuijt een hoeve genaempt den Moesdyck soo groot ende cleijn alsse aldaer gelegen is ende hem toebehoorende is; item noch vuijt huijs hoffstadt ende hoff metten lande daerbij ende aengelegen inde prochie Doeren ter plaetse genaempt den Zeijlberch, metten erffenis die kynderen Margriet Baeckers [dubieus] ex uno latere ende neffens erffenis Henrick …..[vouw in het blad] ex alio latere streckende van de gemeyne …. opte gemeijnte aldaer’item noch vuijt een hoeve met haere toebehoorten gelegen ende genaempt s’Laetshoeve endee liggende ….huijsen van mijn Heere van Doeren ende noch vuijt drie loopense lants gelegen ….huijse van Liessel inde praochie van …. aldaer, als sy seyde ende geseeght ende gelovende etc. voor die betaelinge …. goet genoech ende weldeugende te …. sonder argelist – testes Pijnappel ende Anthonis Huijbertsden 5e octobris [zonder jaartal]
Vervolg:
Recomisio quitandi datmen die voorschreven …. xxx gl. jaerlycx altyt sal mogen …ende quijten met vierhondert ende dertich gulden, den gulden tot twintich stuijvers gereeckent telken jaere op Bamissedach met alle achter[stallige] pachten ende alsdan te voorens inthimerende (?) St.Jan Baptistendach int midden van den somer sonder argelist – testes datum ut supra – accodeert metten voorschreven prothocolle quod attestor M. Roeffs secretaris.
Persoon in schepenakte:
Evert van Doeren  
Jan Pecx  
Heere van Doeren  
Margriet Baeckers  
Anthonis Huijbertsden  
Jan Baptistendach  
M. Roeffs  
Datering:
5.10.z.j.
Pagina:
591-592
Soort akte:
Fundatie
Plaats:
Helmond / Liessel / Bakel / Deurne
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
77a [VERVOLG AKTE] aan de Zusters van Orthen vermaakt hij 2 ½ gl. gekocht tegen Ludolph Back op de feestdag van O.L.V. Hemelvaart [Assumptio op 15 aug.] uit goederen int Vuchterbroek achter die Oeteren; idem een erfpacht van 2 mud aan het Convent van de Zusters van Bethanië van de Regularissen op de Wintmolenberch uit een hoeve te Someren die behoorde aan Henrick van den Hofstadt en nu aan Claes Willems Dircxss.gelegen ‘aen dat Slieven’ bij het goed geheten Vladeracken; idem een erfpacht van 2 mud rogge geldende uit de hoeve geheten ‘dat Voirtken’ toenehorende aan de kinderen van Jan van Kessel verkregen tegen Henrick Hornkens volgens een Bossche schepenbrief; iden aan hetzelfde convent 2 mud rogge die de erfgenamen van Jan Henricx van Eckerbroeck geldende zijn uit een hoeve van het Godshuis van Postel geheten ‘de Hoeve’ afkomstig van Jacobs neef Heer Dirck Schonck priester; voorts vermaakt hij 6 mud rogge om de armen van Someren mee te spijnden welke mudden 100 jaar en meer bedevrij zijn geweest; de testateur bezet bovendien Henrica weduwe van Marcelis Moenincx [dubieus] een hof ‘in de Mortele’ met als belendingen van Henrick Timmermans, Vrancken Janssen, verkregen tegen Jan de Haze; voort vermaakt hij aan Henrick Heldegonden Geertruijden en Catharijn de kinderen van wijlen Goyart Schoenmaekers een erfpacht van 1 mud rogge Somerense maat die Lenaer Michiel Heinenss. van Soemeren jaarlijks geldt uit zijn hofstad verkregen tegen Marcelis Moenincx of Moerincx (?); idem bezet Jacob van den Eijnde Michielss. een erfpacht van 1 ½ mud rogge die jaarlijks geldende is een zekere Dirick Happen zoon verkregen tegen Roeloff Wychmans van Vosholen; Heer Dirick Schonck pruester heeft Jacob bevolen om Jannen en Hilleken kinderen van Wouter Emonts van dezelfde Wouter en van Juttken dochter van wijlen Jacobs wijlen Michiel Schonck te legateren een erfpacht van 2 mud rogge uit een huis en erf te Someren ter plaatse ‘aen Schoot’ aan de ‘Gemeyn Straet’
Vervolg:
en de erfgenamen van Jan Henrick Hijnselmans en Sophie de tante van Jacob en Wouter Emonts Haeltmans; legaat aan Jan de zoon van Wouter Emonts 1 mud rogge uit een stuk land te Someren . aen de Heijcampe’ welke pacht is verkregen tegen tegen Henrick Philipssoone man van Margriet de dochter van wijlen Pouwels van Zoersel, idem een erfpacht van 8 lopensen die de erfgenamen van van Jan van Horrick Janss. te Someren jaarlijks geldende is en die Jacob verkregen heeft tegen Heer Willem Hannaerts priester; idem huis hofstad en erf te Someren ‘aen geen Schoot’ bij de kapel aldaar samen 4 lopensen, ‘een groot eyckenhout staende voor op dde straet’ verkregen tegen de naburen van Someren; idem een beemd die Jacobs moeder verkregen had tegen Jan Henrick Heynselmans; de 5 wettige kinderen van Jan mijn oom ‘van den naebedde’ te weten Henrick Jan Gerart Lijsbetten de oudste en Lijsbetten de jongste; ook heeft hij bezet aan genoemde Sophie de nodige huisraad en aan Peter Jan Ooms een erfpacht van 3 mud rogge uit een hoeve te Someren geheten ‘Verschen’ van welke 3 mud Aleyt de helft moet ontvangen; de 5 genoemde kinderen ieder een ½ mud rogge uit een huis en erf ‘aen Schoot’ met als belendingen Henrick Janssen en Henrick Reynouts Heynselmans, een erfpacht van 4 lopensen Helmondse maat voor Sander zoon van wijlen Henrick Ooms; de wettige kinderen van Peter Jan Ooms mijn neef; Henrick Jacobs bezet zijn vrouw Aleyt dochter van wijlen Henrick Voets het huis staande te ’s-Hertogenbosch in de Mortel als ook de huisraad en gerede goederen die hij achterlaat; hij bezet aan zijn naaste erfgenamen een oude grote; hij benoemt tot executeurs de paeter of confessor van het Convent achter de Tolbrugge, Henrick Jans Matheussen van Soemeren en Michiel Sponck; mocht in deze uiterste wil enige duisternis of twijfel opduiken dan begeer ik dat mijn executeuren ‘dat zullen mogen vercleren ende ordineren naer heure beste veijff sinnen soo hun dat goetduncken sal’ –
Vervolg 2:
voorts vermaakt hij aan de paster een zilveren schaal en ook eenzelfde schaal aan Heer henrick van Soemeren en Michiel Sponck mijn kantoor op mijn schrijfkamer; vanaf scan 296.2 gaat de tekst even verder in het latijn en vanaf 297 weer in het nederlands met: Jacob van den Eynde natuurlijke zoon van wijlen mr. Henrick van den Eijnde verwekt bij Geertruijt Oemkens woonachtig te ’s-Hertogenbosch in welk stuk hij spreekt over ‘brieven van sunderlinge gratien voor ons onsen erffven ende naecoemelingen Herthogen ende Hertoginnen van Brabant’ en op 298 volgt het zegelen van een brief waarbij genoemd worden Meester Jan Loffener [zeer dubieus] president, Jan de Groote zegeler, Heer Robbrecht Cottreau en Godevaert van der Myeren [dubieus] getekend Meerbeke; “Ick Henrick Ceelen rentmeester van Brabant int quartier van ‘sHertogenbossche kenne ende lijde gehadt ende ontfangen te hebben van Jacobben van den Eijnde natuerlyck soone wijlen Mester Henricx van den Eijnde die hy hadde by Geertruyt Oemkens de summe van 8 lib. van veertich grooten vlaems tpont zoals aangegeven in de bezegelde brief dd. 8 augustus 1476 getekend Meerbeke”; idem een gezegelde brief dd. 14 oktober 1476 ondertekend H.Ceelen; daarna volgt weer een latijnse tekst waarbij genoemd wordt Johannes zoon van Johannis Wilhelm van Balen van het Luikse diocees, Nicolaus Hoijberchs, Johannes de Palude ondertekend door Wolfart Ideleth te Someren 1650 en later dd. 4 september 1652 door G.Wychmanss. secretaris te Someren.
Persoon in schepenakte:
Margriet de dochter van wijlen Pouwels van Zoersel van Zoersel  
Johannes zoon van Johannis Wilhelm van Balen van Balen  
Jan Henricx van Eckerbroeck  
Michiel Heinenss. van Soemeren  
Roeloff Wychmans van Vosholen  
Jans Matheussen van Soemeren  
Henrick Jan Gerart Lijsbetten  
Dirck Schonck  
Henrick Heldegonden Geertruijden  
Dirick Schonck  
Jan Henrick Hijnselmans  
Wouter Emonts Haeltmans  
Willem Hannaerts  
Jan Henrick Heynselmans  
Peter Jan Ooms  
Henrick Reynouts Heynselmans  
Jan Loffener  
Robbrecht Cottreau  
Henrick van den Hofstadt  
Jan van Kessel  
Jan de Haze  
Jacob van den Eijnde  
Jan van Horrick  
Jacob van den Eynde  
Henrick van den Eijnde  
Jan de Groote  
Godevaert van der Myeren  
Henricx van den Eijnde  
Johannes de Palude  
Ludolph Back  
Henrick Hornkens  
Marcelis Moenincx  
Henrick Timmermans  
Vrancken Janssen  
Goyart Schoenmaekers  
Dirick Happen  
Wouter Emonts  
Michiel Schonck  
Henrick Philipssoone  
Henrick Janssen  
Henrick Jacobs  
Henrick Voets  
Michiel Sponck  
Geertruijt Oemkens  
Geertruyt Oemkens  
Nicolaus Hoijberchs  
Wolfart Ideleth  
O.L.V. Hemelvaart  
Wouter Emonts  
Pouwels van Zoersel  
Henrick Ooms  
Johannis Wilhelm van Balen  
Datering:
4.9.1652
Pagina:
283-300
Soort akte:
Testament
Plaats:
's-Hertogenbosch / Luik / Someren / Bakel
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
77 deels latijns deels nederlands
De inleiding is in het latijn geschreven en vanaf scan 284 volgt alles in het Nederlands.
Het betreft het testament van Jacobus de Fine [lees: van den Eijnde] natuurlijke zoon van Mr. Henricus de Fine burger van de stad ’s-Hertogenbosch in het Luiks diocees waarbij Aleijdis zijn vrouw wordt genoemd een dochter van Henricus Voet.
Hij memoreert aan octrooibrieven die hem zijn verleend door wijlen Hertog Karel van Bourgondië van Brabant en laat zijn testament opmaken met de volgen de legaten: 5 st. aan Sint Lambert te Luik, 20 st. aan de St. Janskerk te ’s-Hertogenbosch, 4 gl. aan het Convent der Minderbroeders om spijs en drank te kopen, drie malder rogge Somerense maat aan de H.Geesttafel te Someren en noemt de erfgenamen Jan Brants en Leonart Michiel Haenenss. [dubieus] uit een erf te Someren, 2 mud rogge Somerense maat waarbij Marcelis Goessenss. staat vermeld, Meester Jannen Goayrtss. van Asten m.b.t. een stuk land genaamd Lonisecker tussen de Steenstraet en de erfgenamen van Jan vd Schoot en een beemd genaamd de Langhe …., iden een stuk land den IJndacker, uit huis hofstad en hof met een stuk land van 3 lopensen in de parochie Someren met als belendingen Willem van Kessel [dubieus] Gerart van der Heggen, 2 mud rogge Peter zoon van wijlen Jan Ooms man van Hillegonde dochter van Wouter zoon van wijlen Jan Emonts volgens een Bossche schepenbrief; de H.Geestmeesters zullen in de parochiekerk van Someren de getijden zingen op de H.Sacamentsdag ook gedurende het octaaf en ook de Verpsers en Completen, de vice-cuteijt krijgt 2 pond payments, de koster die de koorkinderen helpt en de getijden luidt ook 2 pond, elk een Bosch pond aan de dekens van de broederschappen van het H.Sacrament in de kerk van Someren en de priesters samen 8 pond, de H.Geestmeesters zullen jaarlijks 3 ½ mud rogge uitreiken, 2 mud rogge bakken Somerense maat en daarmee de armen spijnden, ontvangen van Heer Henrick Jans Mattheuss. priester 26 Rijnsguldens;
Vervolg:
2 pond Bosch geld voor het jaargetijde op O.L.V. Ontvangenis in een gezongen requiemmis en een 2 ½ stuiver voor de koster die de klok luidt, de psalmen miserere mei Deus en de Profundis; de namen van hem en zijn vrouw Aleydus dienen geschreven te worden in het memorieboek van de kerk van Someren om alle zondagen te worden genoemd op de preekstoel gevolgd door het zondagsgebed; de officiant zal ontvangen van de H.Geestmeesters 1 ½ pond Bosch geld; idem bezet hij de H.Geesttafel van Someren een erfpacht van 2 mud rogge Somerense maat uit een kamp land met als belendingen Jorden Schoenmaekers, de kinderen van wijlen Henric Letters, aan de Gemeynen Ksrckwech en aan den Gemeynen Waterlaet welke pacht Henrick Gevart Smollers jaarlijks schuldig is welke pacht Jacob heeft verkocht aan Arien Wichmoetss. van Vosholen volgens een Bossche schepenbrief; iden nog een erfpacht van 2 mud rogge uit een beemd geheten Jordensbeempt 7 zillen groot verkregen tegen Marcelis Monicx volgens een Bossche schepenbrief; idem nog een erfpacht van 18 lopen rogge Somerense maat uit een huis hofstad en land ‘aen Schoot’ met als belendingen Louis van der Kelre, Jans Hugen en hoort nu toe aan Roeloff Wychmans van Vosholen welke pacht Jacob verkregen heeft tegen Jannen zoon van wijlen Jans van Werdingen volgens een Bossche schepenbrief; idem een erfpacht van 6 lopen rogge en de erfgenamen van Arnt van der Straete welk onderpand nu toebehoort aan Mechteld weduwe van Claes Delien en haar kinderen eveneens verkregen tegen Jan de zoon van wijlen Jan van Werdingen volgens een Bossche schepenbrief; een erfpacht van 4 lopen rogge die Dirck Daniel Dircxssen aan Jacon schuldig is te gelden verkregen tegen Heer Henrick Jans Matheussen, 10 mud rogge voor de H.Geesttafel na de dood van Jacob welk H.Geestmeesters jaarlijks moeten uitreiken aan Sophie dochter van wijlen Henrick Ooms mijn tante [moeije] zo lang ze zal leven en na haar door aan Lijsbet dochter van wijlen Henrick Ooms
Vervolg 2:
die een van de begijnen is op het Groot Begijnhof zo lang zij leven mag en het is de wens van Jacob dat 6 mud rogge gereserveerd wordt ten eeuwigen dagen voor drie van mijn bloedverwantren die de Latijnse School gaan bezoeken om aldaar te studeren ‘in artibus’ en bekwaam zijn om die school te volgen vanaf een minimum leeftijd van 7 jaar afkomstig van de hofstad van wijlen Michiels van den Eijnde de oom van Jacob en de hofstad van wijlen Henrick Ooms ‘mijn alde vader’ o pwelke hofstad nu woont mijn neef Peter Jan Ooms en ook de neef die woont op de hofstad en het huis van Michiel Schonck Jacobss. en mochten die drie bloedverwanten niet geschikt zijn dan zal de pater of confessor van het Convent van Sint Lijsbetten in dde Tolbrugge drie andere studenten mogen aanstellen en anders de kinderen van Mathijs van den Eijnde mijn neef of die van Peter Ooms Janssen; die drie studenten [hij praat over clercken] zullen dagelijks moeten bidden de psalmen Miserere mei Deus en vijf Pater Nosters en vijf Ave Maria’s, voorts noemt hj het Convent van de Zusters van de derde regel van Sint Franciscus van het huis van St.Catharina te Heusden zullen een jaargetijde houden voor Jacob en Aleydis en zullen vergelden een erfcijns van zeven pond payments op het hoogfeest van Pasen uit goederen te Someren die Jacob in koop heeft verkregen tegen Goijart van den Wijer; destijds heeft Aleydis in haar testament nagelaten een erfpacht van 2 mud rogge Bossche maat aan het Convent van de Zusters van de Derde Regel van St.Franciscus van het huis van St.Lijsbetten achter de Tolbrug; het klooster van Caudewater heeft een erfpacht te vergelden verkregen tegen de kinderen van wijlen Henrick van den Ecker; idem bezet Jacob het klooster achter de Tolbrugge een erfcijns van 16 Rijnsguldens die de kerkfabriek van Bakel jaarloijks geldt op de feestdag van St.Jan de Doper uit erfenissen te Bakel verkregen tegen Gerart van Eijck;
Persoon in schepenakte:
Jannen zoon van wijlen Jans van Werdingen van Werdingen  
Jan de zoon van wijlen Jan van Werdingen van Werdingen  
Hertog Karel van Bourgondië van Brabant  
Jannen Goayrtss. van Asten  
Arien Wichmoetss. van Vosholen  
Roeloff Wychmans van Vosholen  
Henrick Jans Matheussen  
Henrick Gevart Smollers  
Dirck Daniel Dircxssen  
Peter Jan Ooms  
Peter Ooms Janssen  
Jacobus de Fine  
Henricus de Fine  
Jan vd Schoot  
Willem van Kessel  
Gerart van der Heggen  
Louis van der Kelre  
Arnt van der Straete  
Michiels van den Eijnde  
Mathijs van den Eijnde  
Goijart van den Wijer  
Henrick van den Ecker  
Jan de Doper  
Gerart van Eijck  
Henricus Voet  
Jan Brants  
Jorden Schoenmaekers  
Henric Letters  
Marcelis Monicx  
Jans Hugen  
Claes Delien  
Henrick Ooms  
Pater Nosters  
O.L.V. Ontvangenis  
Jan Ooms  
Jan Emonts  
Jans van Werdingen  
Jan van Werdingen  
Henrick Ooms  
Henrick Ooms  
Datering:
4.9.1652
Pagina:
283-300
Soort akte:
Testament
Plaats:
's-Hertogenbosch / Luik / Someren / Bakel
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen
Geografische namen: