skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Arnout van Erp
Arnout van Erp Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Arnout van Erp
Arnout van Erp Bhic

Notaris-, schepen- en andere akten

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
374 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Schepenakte
104 Copie: Compareert voor Cornelis Wijgaers, notaris bij leenhof van Brabant residerend te ’s-Hertogenbosch Mechelina van Helmont, meerderjarige jongedochter voorheen gewoond hebbend te Berlicum, nu te Middelburg en thans present te ’s-Hertogenbosch verkoopt aan Arnoldus van Galen, drossaard te Berlicum en Middelrode een obligatie van 200 gulden gelooft bij Peter van Heretum, Johannes van Heretum en Adriaen Hendrik Rombouts, allen wonend te Berlicum.
Persoon in schepenakte:
Adriaen Hendrik Rombouts  
Mechelina van Helmont  
Arnoldus van Galen  
Peter van Heretum  
Johannes van Heretum  
Cornelis Wijgaers  
Datering:
25-05-1768
Pagina:
284-285
Soort akte:
Transport
Plaats:
's-Hertogenbosch
Toegangsnummer:
5120
Inventarisnummer:
71
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
57 Compareert voor notaris Johan van Bruggen, notaris bij het leenhof van Brabant residerend te ’s-Hertogenbosch, Mattijs Chusters, wonend te Venlo, thans present te ’s-Hertogenbosch en verklaart te machtigen zijn zwager Antonij van Beugen, meester lindwerker den Bosch om in diens naam te verkopen helft in een huis, hof en land te Berlicum genaamd ’t Smitshuijs, hem aangekomen als erfgenaam van Hendrina Jan Craeneven weduwe Jan Wijgerganx, overleden te Berlicum in gevolge testament van 12-09-1758 en codicil van 16-10-1758.
Persoon in schepenakte:
Hendrina Jan Craeneven  
Johan van Bruggen  
Antonij van Beugen  
Mattijs Chusters  
Jan Wijgerganx  
Datering:
02-07-1766
Pagina:
159-160
Soort akte:
Machtiging
Plaats:
's-Hertogenbosch
Toegangsnummer:
5120
Inventarisnummer:
71
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
19 Copie van schepenen van ’s-Hertogenbosch waarin verzoek aan hen is gericht van Mathijs Voegers gehuwd met Willemijn Broers en gezien het bericht van Peter van Boxtel en Hendrik van Nooijen, naaste vrienden paternel en maternel van de minderjarige kinderen van voornoemde Willemijn Broers in eerder huwelijk verwekt aan wijlen Teunis van Boxtel ter obedientie van den appoinctemente marginaal van 21-2-1765, autoriseren zij voor zoverre de minderjarigen aangaat vest te doen van huis en aangelegen landerijen te Rosmalen in het Sprockelbos, mits zes strepen teulland genaamd Constaepels strepen onder Berlicum; halve akker teulland in de Goovenstraat aldaar; vierde part van akker mede te Berlicum, metter dood ontruimd en nagelaten bij Jan Broers, grootvader van de minderjarigen, in koop penningen daarvan te ontvangen en te lossen obligatie van juni 1749 van 200 gulden, bij verzoek geannexeerd geweest en beide gelooft bij voornoemde Teunis van Boxtel en Willemijn Broers, echtelieden aan hun vader Jan Broers.
Persoon in schepenakte:
Peter van Boxtel  
Hendrik van Nooijen  
Teunis van Boxtel  
Mathijs Voegers  
Willemijn Broers  
Jan Broers  
Datering:
25-02-1765
Pagina:
58-61
Soort akte:
Verzoek
Plaats:
's-Hertogenbosch
Toegangsnummer:
5120
Inventarisnummer:
71
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
216 Dese beursen worden van der stadt ’s-Hertogenbossche betaelt:
Sr. Jan Willemss. van W orcum canonick deser stadt ende plebaen tot St.Truyen et naer sijne doodt tot een beurse voor eenen borger deser stadt jaerlix lx gl. facit 60 gl. , Heer Aernt Goijarts van Aecken jaerlic 50 gl. – Nicolaes van Lomel ten behoeff van de fondatie der buersieren Jr. Jans van Blancendale 37 gl. 10 st., Guyliam Donckers tot behoef van de fondacie van de 12 scholijeren Heere Peter van Geffen 100 gl. item noch deselve 3 g;l. jarlicks 3 gl. – Handrick Nudic (?) van Bree tot 2 burssen jaerlickx 106 gl. tot Lueven ofte elders te 106 gl. studeren is sijnder de ……. deser stadt ontfangen by Jan Bapesta Donckers ende by Daniel van Zutphen – Gyefters souden hijer van weessen den prost van de …. van Mastrich [dubieus] ende tot …..int colesye van de Leely op soude moeten werden ghestudeert
NB van de inkomsten van de kinderen van Goirle is niet inde staet gementioneert en onderaan staat: 459 vi mudden rogge iiii mergen ij lopen 242-5, 60 – iiii lop. = 761 – 5 mergen 6 mudde
[781] M.ie [memorie?] dat de 6 outste bossche renten by Nicolaes jans Adriaens geconstitueert anno 1615, 1617, en 1620 beloopen in capitael ter somme van 1100 waertoe gevueght 3 jaeren achterstels tot 206 ende oyck hier bij geaddeert de Oirschotse rente van Beerwinckel met 2 jaren achterstel 224 tsaemen 1530
waer toe is van de geevinceerde goeden genoten oft gelooft te geven 1292 van daer aen gecort voor de tachterheyt ende costen der …..150
Onderaan rechts staat:
Heer Johan van Auwen
het achterhuys van de 3 Papegaeijen twelck heeft een beneficie op den autaer in de kercke tot Berlicom alternus vicidum [dubieus] te vergeven bij den eijgener ende den Abt van Beern [vgl. Berne] gelijcx oock sulx is te vergelden 27 junij 1611 bij den notaris Ruys – het goet leyt tot Berlickom ende wordt genoemt de Koolhof.
Persoon in schepenakte:
Aernt Goijarts van Aecken  
Heere Peter van Geffen  
Johan van Auwen  
Jan Bapesta Donckers  
Nicolaes van Lomel  
Jans van Blancendale  
Daniel van Zutphen  
Handrick Nudic  
Datering:
datum?
Pagina:
780-781
Soort akte:
Beurs
Plaats:
's-Hertogenbosch / Leuven / Maastricht / Goirle / Berlicum
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen