skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg

Notaris-, schepen- en andere akten

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

Filter: Kaathovenx
beacon
50 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Schepenakte
205 Het naervolgende extract is geschreven ende gecopieert ut seecker contract daer bij Goijart van Engeland geeftdonatione inter vivos tot behoeff van den armen crancken vant grooten gasthuijs deser stadt, twee hoeken lants d’een genoemt de Groote ende d’ander de Cleijne Hoeve te Caethoven voor Mathijs van der Meer ende Henrick van Horenbeeck scepenen der stadt sHertogenbossche opten xii septembris anno xv c sevenentnegentich gepasseert luijdende onder andere als volght:
Item sullen tot dien de meesters ende doctoirs ten tijde des voors. Gasthuijs insgelijcx verbonden wesen twee arme scholieren alle weken des sondaechs ut te reijcken elck seven pont broots, een pont boteren ende twee pont gesoden (?) vlees ter weken vier heringen, welcke twee scholieren ende meester des voors. grooten Gasthuijs bijden naesten [745] verhueren ende doen gebruijcken ende met vollen recht besitten ende soo verre deselve daerin oijck gebreckelijck waeren dat alsdan de naeste erffgenamen des voors. Engelants onder de selve last ende de voors. goederen sullen moegen aennemen ende aenveerden ende ten eijnde volgens de begeerte ende intentie des voors. van Engelant alle de voorwaerden ende conditiën geeffectueert naegegaen ende mitten werck volbracht mogen wordden – Soo is gestaen voor scepenen onderges. meester Goijart Loeff als provisor des voors. grooten Gasthuijs ierst een voor al daerbij geadviseert hebbende met het college der heeren scepenen ende alsoo met advijs consent advoij ende auctorisatie der selver heeren scepenen ende in dier qualiteijt, inden naeme ende van wegen des voors. grooten gasthuijs ende heeft gelooft ende gelooft mits desen onder verbant van alle den [745r] chijnsgoederen des voors. grooten gasthuijs present ende toecomende alle de voors. voorwaerden, conditiën ende bespreecken bijden voors. van Engelant hier voorens geconditioneert, besproeken ende bevoorwaert, wel ende getrouwelijck te voldoen, nae te gaen ende metten werck te volbrengen,
Vervolg:
allet onder conditiën ende restrictien voorverhaelt sonder fraude arch oft list – Testes Van der Meer et Horenbeeck datum xii septembries anno xv c sevenentnegentich – Accordeert met het protocol daer van ter secretarye der stadt sHertogenbossche H.Ruijsch (?).
Persoon in schepenakte:
Goijart van Engeland  
Mathijs van der Meer  
Henrick van Horenbeeck  
Goijart Loeff  
Datering:
12.9.1597
Pagina:
744-745
Soort akte:
Contract
Plaats:
's- Hertogenbosch / Kaathoven
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
183a [VERVOLG AKTE] heeft de voors. testatuer tot executuers gestelt ende geordineert d’eerwerdige ende discrte mannen Heer Arnout (?) van Bern priester ende Henrick van Cuenen (?) met mijn ondergeschreven notaris over dese testatuers uijtersten wille versocht ende geroepen gevende den selven ende elck van hen volcomen macht ende autoriteijt tot volbrenginge ende uytvueringe deses testaments ende de legaten daer inne verhaelt te mogen vercoopen ende alinieren de goederen des testateurs ende alle actien credieten uytstaende schulden waer ende tot wat plaetschen gelegen te mogen ….eijschen bueren ende ontfangen quitantien vanden ontfanck te geven ende daer van voor alle richteren soe geestelijck als wereltlijck te compareren en soo in aenleggers als verwerders plaetese te geven ende met allen de schuldenaers te mogen accoderen tranfigereren soo tselve den voors. executuers profijtelijck sall verduncken voor alle welcke moeijten deses testaments heeft die voors. testatuer aen elck der voors. drije executuersgemaeckt ende gelageert twelff rijnsgulden tot twintich [668r] stuijvers elcken rijnsgulden in deen gerekent, reserverende nijettemin die voors. testatuer sijne vrije macht voors. testament lesten ende uytersten wille te moghen herroepen veranderen ofte meerderen nae sijn believen soo dickwils hem dat sal goetduncken van allen tghene voors. heeft die voors. testatuer van mij notario versocht nae sijn doot een oft meer instrument in behoorlijcke forme geexpediteert te worden tot behoef der geïnteresseerde –
Vervolg:
Aldus gedaen ten jaere maende ende dage voors. ten woonhuijse des voors. testatuers gestaen in de Verwerstrate ter presentie van de eerbare ende discrete mannen ende heeren Aernt van Eijndhouts pastoor der kercke van Oisterwijck ende Heer en Mr. Jan Gossens canonick van Beeck als getuygen hier toe geroepen ende gebeden – onder stont geschreven aldus ende ick Frans Goossens van der Borcht priester des bisdoms van sHertogenbossche openbaer notaris want ick bijde voors. testamentaire dispositie doen die in vuegen ende manieren voors. geschieden tegenwordich ben geweest ende de selve heb alsoo sien ende hooren geschieden, soo heb ick met mijn eijgen hant daer uyt geschreven ende onder mijn gewoonlijcke hantteken ende name ondertekent in oorconde der waerheijt tot allen tgene voors. [669] versocht ende gebeden op den rugge stont geschreven aldus – Gethoont dit voors. testament van de Heer en Mr. Adriaen Appels laetst rector in sijn leven des altaers van St.Jacops en St. Huijbert in de kercke van Oisterwijck ende van St. Lambert inde capelle van Udenhout is gebleken vande ….te hebben moghen testament maken int… ons Heeren duijsent vijffhondert tweeendetachtentich opden sevenden dach junij dwelcke ick attestere ende was onderteckent Hog Kelders – onder stont d’accorde van dese getranslateerde copije tegens sijn ander authenticque Latijnsche attestatie – Ick onderges. openbaer notarius tsHertogenbossche residerende – Oirconde etc. ende was ondert. Henric van Berchem – collata concordat quod attestor H. … van Duersen notarius.
Persoon in schepenakte:
Frans Goossens van der Borcht  
Jan Gossens  
Adriaen Appels  
Henrick van Cuenen  
Aernt van Eijndhouts  
Henric van Berchem  
Arnout  
Datering:
27.3.1582
Pagina:
664-669
Soort akte:
Testament
Plaats:
Oisterwijk / 's-Hertogenbosch / Berkel / Kaathoven / Heukelom / Udenhout / Gestel
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen
 
 
 
 
 
Schepenakte
183 In den name ons Heeren Amen.
De tiende indictie van het pausdom van paus Gregorius de 18e paus en toen is verschenen voor de openbare notaris en getuigen Meester Adriaen Appels priester en beneficiaat in de parochiekerk van Oisterwijk wonende binnen ’s-Hertogenbosch welke testateur ziek op bed ligt en zijn testament wil laten opmaken via de gebruikelijke formulering etc. [665] waarna de legaten volgen: aan de Sint Jan te ’s-Hertogenbosch 4 st. eens; aan de kerkfabriek te Oisterwijk voor reparatie en onderhoud een jaarlijkse en erfelijke rente van 9 gl. per jaar en een pacht van 17 lopensen rogge die hij geldende is aan Pauwels Hessels te Berkel volgens een Oisterwijkse schepenbrief; idem aan genoemde kerk van Oisterwijk 50 Rijnsgl. volgens een Oisterwijkse schepenschuldbrief die Adriaen Blocx en zijn zoon Cornelis aan de testateur schuldig waren; aan de H.Geesttafel van Oisterwijk een erfcijns van 13 Rijnsgl. die de H.Geesttafel hem schuldig was [665r] waarbij worden genoemd de altaardienaars in de kerk van Oisterwijk en dat de altarissen of altaardienaren gebonden zullen zijn aan de feestdagen van de transfiguratie [gedaanteverandering] des Heren, Sint Antonius, de H.Kruisvinding, de onthoofding van St. Johan Baptist om als dan te zingen de gehele getijden of horas canonicas; idem aan het Convent van de zuster ter Borcht van Sint Maria geheten den Ulenborch binnen ’s-Hertogenbosch een erfcijns van 6 gl. die Jenneken, de zus van de testateur, zal ontvangen; idem aan de Joffrouwen nonnen in het Groot Gasthuis van ’s-Hertogenbosch een erfcijns van 6 gl. die Henrick de zoon van Lambert van Hees dient te betalen ‘behoudelijck dat Barbara des testateurs nicht haer leven lanck de voors. rente ontfangen sall ende dat met consent van haer overste’; [666] een legaat van 6 gl. aan de ‘Susterkens des Convents van Oisterwijck’ welke bedrag een zekere Jan van Boxtel c.s. moest betalen volgens een Oisterwijkse schepenbrief;
Vervolg:
een legaat aan de dekens van het ambachtsgilde van de wevers van wollen lakens te Oisterwijk 6 Rijnsgl. jaarlijks te distribueren of uit te reiken aan de armen eerlijke huisgenoten van het ambacht, waarbij genoemd worden Joost Laureijnsen tsGraten alias Bloemaerts [dubieus] in Carthoven; legaat aan de ‘arme maeghden woonende achter den toren van Oisterwijck’ van 4 Rijnsgl. die hem zijn geldende de erfgenamen van Lambert de Boict uit goederen gelegen in de Huppertingen ‘behoudelijck dat alle de cloosters ende maeghden voornoemt ten respecte van henne respectieve legaten schuldich willen sijn te biddeen tot laffenisse des testateurs siele soo well op den dach des jaergetijts als oock op andere tijden; item een legaat aan Jan en Jenneken de onmondige kinderen van wijlen Adriaen van der Elst mitsgaders aan Anneken en Catharina (?) zussen dochters van Geeraert van der Elst uit een akkerland te Hukelom ter plaatse geheten de Lange Venne welke akker plach te bezitten Geertruijt van der ….. ; idem een legaat aan Willem en Cornelis kinderen van Albert Rijsbrock een mud rogge te gelden door de erfgenamen van Peeter Jacopssen te Udenhout; idem aan dezelfde personen 2 Rijnsgl. die moet vergelden Vendix alias Ploepaert [dubieus] in Udenhout; idem een mud rogge dat Peterus Huenen moet betalen uit goederen te Heukelom; item nog 2 ½ Rijnsgl. te betalen door Jan zoon van Gijsbert van den Coen (?) wonende in ’s-Hertogenbosch; idem een legaat aan de onmondige kinderen van Cornelis Peter Appels 3 Rijnsgl. en 10 st. die moet gelden Jacop van Gilze te Gestel; idem 3 Rijnsgl. die moeten betalen de erfgenamen van Aert van de Wiel te Oisterwijk uit goederen aldaar; idem aan Cornelis zoon van Willem de Wijse man van Beatrix een dochter van Peter Appels een cijns van 6 Rijnsgl. die Peeter de Lepper uit Berkel moet betalen en nog een half mud rogge die moet vergelden Sebastiaen zoon van Aert van de Wiel; idem aan Reinier van Glabbeeck [?) man van Maergriet en aan Anna haar [667] haar zus
Vervolg 2:
dochters van Jan Timmermans en Anna Appels een zus van de testateur een rente van 20 Rijnsgl. die de testateur heffende is op de Staten van Brabant; voorts heeft de testateur gedisponeerd op zijn andere goederen die na zijn dood nagelaten zijn aan Barbara de dochter van Henrick de Beer en zijn vrouw Catharijn zus van de testateur en genoemd wordt Nicolaas de broer van Barbara welke broer in het buitenland verblijft en mochten zij kinderloos sterven [667r] dan zullen die renten strekken ten behoeve van twee arme studenten; vervolgens is sprake van twee beurzen waar van de gifters of collateurs zijn de pastoor van de kerk van Oisterwijk of zijn kapelaan ten tijde dat de pastoor absent is metde provisor van de Tafel van de H.Geest en twee ouderlingen Heer beneficiaten of altaarbedienden , welcke bursen nae dat eendrachtelijck bij voorgaenden drije vercongingen in de kercke van Oisterwijck gedaen de gisters sullen gegeven hebben begeert de voors. arme van sijnen bloede in de selve buerssen gestelt sijnde gerustelijck sonder maniere van recht oft proces daer in te blijven – ende indien egeene bequame totter studie van den bloede des testateurs en worden bevonden heeft de testatuer in dien gevalle de collatuers voors. de voors. twee burssen sullen confereren twee schanele klercken van Oisterwijck de welcke de voors. buerssen sullen houden ende besitten vier jaeren lanck duerende ten ware binnen middelen tijde eenige van den bloede des testatuers bequaem bevonden worden totter studie in welcken gevalle de schamele clercken sullen moeten wijcken ende cederen ende [668] sullen de schamele clercken alle …. jaeren de vruchten ende proffijten van de voors. buerse ontfangen – item ten eijnde dat dit tegenwoordich testament leste ende uytertse wille des testatuers ende inhouden van dijen te beter volbrocht souden worden
Persoon in schepenakte:
Henrick de zoon van Lambert van Hees van Lambert van Hees  
Jan zoon van Gijsbert van den Coen van den Coen  
Cornelis zoon van Willem de Wijse de Wijse  
Sebastiaen zoon van Aert van de Wiel van de Wiel  
Barbara de dochter van Henrick de Beer de Beer  
Adriaen Appels  
Cornelis Peter Appels  
Jan van Boxtel  
Lambert de Boict  
Adriaen van der Elst  
Geeraert van der Elst  
Jacop van Gilze  
Aert van de Wiel  
Peeter de Lepper  
Reinier van Glabbeeck  
Pauwels Hessels  
Adriaen Blocx  
Joost Laureijnsen  
Albert Rijsbrock  
Peeter Jacopssen  
Peterus Huenen  
Peter Appels  
Jan Timmermans  
Anna Appels  
Lambert van Hees  
Gijsbert van den Coen  
Willem de Wijse  
Aert van de Wiel  
Henrick de Beer  
Datering:
27.3.1582
Pagina:
664-669
Soort akte:
Testament
Plaats:
Oisterwijk / 's-Hertogenbosch / Berkel / Kaathoven / Heukelom / Udenhout / Gestel
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen
 
 
 
 
 
Schepenakte
145 Rekest van de regenten van Berlicum Middelrode en Kaathoven in kwartier Maasland gezonden aan de Raad om advies
Datering:
zaterdag 20 november 1723
Pagina:
260r
Plaats:
Berlicum / Middelrode / Kaathoven
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
300
Bron:
Raad van State
Geografische namen: