skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Notaris-, schepen- en andere akten

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

Filter: Tilburgx
beacon
1.209  notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
 
 
Schepenakte
185 Inkomsten van de beurs gefundeerd door Heer Gerit Alen te Tilborch :
Bastiaen Adriaen Hermans gelt van twee hondert gulden capitaels x gl.
Adriaen Pauwels Adriaens in capitael 175
Peter Adriaen Peter Daniels in capitael 200 gl.
Aert Langens in capitael 100 gl.
Jan de Wit tot Goirl 50 gl.
Cornelis Robbert Jan Toten in capitael penningen 125 gl.
Henrick Janssen de Smit in capitael penningen 50 gl.
Maijken Cornelis Jan Heijligers in capitael penningen 50 gl.
Claes Henricx van de Graeff nu sijn erffgenaemen 50 gl.
accordeert met eijgen handt van Heer Jacob van de Graef geschreven mij notario wel bekent
quod attestor Char: de Roij notarius publicus
Persoon in schepenakte:
Henrick Janssen de Smit  
Claes Henricx van de Graeff  
Jacob van de Graef  
Peter Adriaen Peter Daniels  
Cornelis Robbert Jan Toten  
Maijken Cornelis Jan Heijligers  
Gerit Alen  
Bastiaen Adriaen Hermans  
Adriaen Pauwels Adriaens  
Jan de Wit  
Aert Langens  
Datering:
zonder datum
Pagina:
674
Soort akte:
Inkomsten
Plaats:
Tilburg / Goirle
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
184 Testament van h. Gerit Michiel Alers priester residerende te Tilburg met de geijkte inleiding over de broosheid van het leven en waarin de bisschop van ’s-Hertogenbosch wordt aangehaald en de datum 19 september 1600 en ondertekend door Balthasar de Bondt en Jo. Bardoel secretaris tegenover wie hij zijn testament of laatste wilsbeschikking heeft laten opmaken, waarbij hij voorgaande testamenten codicillen en memorialen of andere geconcipieerde testamentelijke disposities herroept en te niet doet; [671] zijn begrafenis wil hij graag hebben in de kerk te Tilburg omtrent het Onze Lieve Vrouwe- of het H.Geestaltaar waar zijn vader is begraven; voorts is sprake van een fundatie van een beurs voor een schamele student die latijn kan gaan studeren op basis van het inkomen van deze beurs nl. 2 jaren te Tilburg en 6 jaren in ’s-Hertogenbosch bij de paters Jesuïeten en wel iemand die in Tilburg is geboren waarbij de eerste H.Geestmeester de boekhouding bijhoudt en de genoemd worden de rentmeester of collecteur van de pastoors en altaristen pachten en aan de pastoor wordt de autoriteit gegeven om der beurs te confereren met consent van een of twee van de oudste vrienden van de testateur nl. een zijn van den blote ede en een ander; de testateur begeert dat de student die de beurs geniet zich begeeft in de geestelijke staat ‘om bequamelijcker inde heijlige kercke als inden wijngaert des H674eeren te arbeijden voorden fundateur, sijne ouders ende voorouders te bidden naer behooren’; aan het einde van de periode van de eerste student kan iemand anders gezocht worden van de beurs te genieten [672] van de katholieke religie en mocht er niemand gevonden worden dan zullen de pachten overgaan op de huisarmen of de tafel van de H.Geest; in het overzicht van de legaten uit dit testament noemt hij als gerechte erfgenamen de twee kinderen van Dierck zijn broer zaliger, de zes kinderen van Marijken zijn zuster, [672r] de drie wettige kinderen van Jenneken zijn zuster;
Vervolg:
voorts zullen voldaan moeten worden de schulden en onkosten zowel van het sterfhuis als van de uitvaart, kerkrechten, de zerk op het graf ‘in forme groteende behouden met figure ende letteren als die op Heer Jan van Peers graff leeght ende voorts alle andere lasten ende schulden gerechtelijck opden sterffhuijse comende – item begeert hij testateur dat sijne vuijtvaert mette begraeffenisse sal worden gedaen [soo verre des mogelijck sij oft corts daer naer soo haest tselve bequamelijck mach geschieden] daartoe biddende den pastoir ende cappelanen residerende tot Tilborch , cappelaen tot Enschot, pastoir et cappelaen tot Ghoirl, H. ende Mr. Michiel vicedeecken tot Hilvarenbeeck met Andries Michielssen sijnen vader, de schouteth ende schepenen binnen Tilborch, kerckmrs. ende H.Geestmrs., den coster, die schoolmrs. metten anderen vrinden ende geburen die men der eeren halve behoort te noijen [= nodigen] ende te bidden om mede de eere te helpen bewaren ende voor de ziele te helpen bidden [673] soo inde kercke als over maeltijds dagen gedurende, wil ende begeert voorts den testateur dat sijne executeuren sullen sorgen voor d’eerste datter drij dec… sullen worden gedaen voor sijn ziele hier ende ten Bosch ter discretie van de Heer Jacob van de Graeff te bevestigen/beneirstigen [zeer dubieus] ende ten …van den sterffhuijs te betalen, alle welcke puncten den testateur voorgenoemt, van te wesen sijnen testament, lesten ende viuyterste wille vuijtterlijck begerende dat sijne erfgenaemen alle tselve inden minnen ende vrientschap willen achtervolgen in sulcke ….. ende broederlijcke lieffde soo dat behoort als eenen ijegelijcx overlijdende christen …. testamente, leste ende vuytterste wille behoort onderhouden te worden … alle clauselen naer rechs behoiren hier inne en sijn geobserveert die hij testateur …in hem is ende desen is aengaende te …. reserverende dit sijne testament te mogen …., [her]roepen, minderen, meerderen ende veranderen nae sijne believen
Vervolg 2:
ende ofte enige van sijne erffgenamen te vreden sijnde, hem wilde oppeneren tsij recht ofte andersins in eeniger manieren …..alsulcken rebelligen geven drij gulden eens ende daermede moeten affstaen ende sal sijne [673r] poi….succederen op te andere goetwillige des testateurs erffgenamen oock de dode handt metter levende te deijlen’; daarna volgt de slotformule waarin hij noemt Niclaes Henricx van de Graeff ende Cornelis Dierck Michiel Alens met assistentie van Heer Jacob van de Grave en het stuk is ondertekend door H. Gerardus Alens presbyter en komt overeen met het origineel quod attestor Char: de Roij notarius publicus.
Persoon in schepenakte:
Jan van Peers  
Niclaes Henricx van de Graeff  
Jacob van de Grave  
Cornelis Dierck Michiel Alens  
Gerit Michiel Alers  
Balthasar de Bondt  
Jacob van de Graeff  
Lieve Vrouwe  
Andries Michielssen  
Gerardus Alens  
Datering:
1.9.1628
Pagina:
670-673
Soort akte:
Testament
Plaats:
Tilburg / 's-Hertogenbosch / Enschot / Goirle / Hilvarenbeek
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen
 
 
 
 
 
Schepenakte
155 Jan zoon van wijlen Jans de Roij schout van Tilburg heeft wettelijk verkocht aan Willem Donckers t.b.v. een zekere beurs gefundeerd door zaliger Anna dochter van wijlen Reijnerus Potteij zoals opgenomen in haat testament nl. een rente van 33 gl. 10 st. te betalen op 26 augustus waarvan de eerste termijn is augustus 1623 en binnen deze stad vrij te leveren uit een stuk akkerland van 4 ½ lopensen land te Tilburg welke cijns gelost mag worden met 558 gl. en 11 ½ st. – getuigen zijn H. Pelgrom en Rombouts in de marge stond Heer Johannes van der Meulen priester en collateur van de beurs en een rente van 34 gl. is voldaan, ondertekend door Mr. van den Ancker. komt overeen met de tekst van het contract – Laureijns van Kessel secretaris te ’s-Hertogenbosch – de tekst op 577 sluit perfect aan op bovenstaande akte van 26 augustus 1622 en mede ondertekend door de griffier van de leen- en tolkamer en door W.Schuijl notarius publicus.
Persoon in schepenakte:
Jan zoon van wijlen Jans de Roij de Roij  
Johannes van der Meulen  
Laureijns van Kessel  
Willem Donckers  
H. Pelgrom  
Jans de Roij  
Reijnerus Potteij  
Datering:
26.8.1622
Pagina:
575-577
Soort akte:
Verkoop
Plaats:
Tilburg / 's-Hertogenbosch
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
119 Testament van wijlen Dominus en Magister Henrici Verepen priester van de kerk te Hilvarenbeek [Beeckensis] in het Bossche diocees en Mr. Peter van Grinsven van Geffen presbyter en notaris en getuigen. Latijnse akte waarin worden genoemd: Magister Simon Verepen, op de Staten van Brabant, na het overlijden van Magister Simonis, Martinus Verepen en Ida de zus van Simon, Hilvarenbeeck, Tilborch, Goirle, Casteren, Dommelen, de deken van het Hilvarenbeekse kapittel, de pastoor van Hilvarenbeek, Dominus Petrus Grinsven notarius publicus, ondertekend door W.Verhoeven secretaris
Persoon in schepenakte:
Peter van Grinsven van Geffen  
Magister Henrici Verepen  
Magister Simon Verepen  
Dominus Petrus Grinsven  
Magister Simonis  
Martinus Verepen  
Datering:
5.8.1580
Pagina:
454
Soort akte:
Testament
Plaats:
’s-Hertogenbosch / Hilvarenbeek / Tilburg / Goirle / Casteren / Dommelen
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen