skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Stef Uijens
Stef Uijens RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Stef Uijens
Stef Uijens RA Tilburg

Notaris-, schepen- en andere akten

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

Filter: Alphenx
beacon
32 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Schepenakte
199 De deken van de collegiale kerk van Sint Petrus te Boxtel en de oud secretaris van de baronie van Boxtel attesteren ende verclaeren midts desen ten versoecke van de Heer professor Schulius dat den seven tot diversche reysen, soo in persoon als door synen comptoirbode alhier tot Boxtel heeft doen opsoekcen seecker testament, eertijts gemaeckt tot Antwerpen bij Heer Willem Lucas canonick aldaer, bij het welck hij gefundeert heeft seeckere beurse ten profijte van eenen vande coralen tot Boxtel, om tot Loven inde philosophie daerop te studeren egheenen bequaeme bevonden en worde ten profijte van eenen van Antwerpen, noemende voor den collateur der selver beurse den oudsten canonick graduaet inde theologie van het capittel van Antwerpen voors. ende alsoo het selve testament naer veele moeyten daeromme gedaen, alhier nyet en is gevonden is geweest ende dat oock in dese quartiere egeenne goederen der selver burse en syn gelegen betrouwen vastelyck het selve te wesen in archivis van het capittel van Antwerpen, alwaer den testateur is gestorven – Ende des t’oirconde hebben wy dese onderteeckent den vijffden mey xvi dryenvyfftich Beijharrt en P.Roeffen ;
opmerking: op 218 staatlinks nog een langwerpig document waarin vermeld staan: de pastoor van Teeffelen, de predikant van Alphen, anno 1646, Jan Celen, proces in Brussel, Doncker pensionaris en nu drost tot Megen – geschreven aan de Achtbaere Heeren Borgemeesters van Alphen.
Persoon in schepenakte:
Willem Lucas  
Jan Celen  
Datering:
5.5.1653
Pagina:
718-719
Soort akte:
Testament
Plaats:
Boxtel / Antwerpen / Leuven / Teeffelen / Alphen / Brussel / Megen
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen
 
 
 
 
 
Schepenakte
193 Latijnse akte waarin genoemd worden: Cornelis Wilhelmi de Poppel, de collegiale kerk van Hilvanbeek [Bekensis], het altaar van Allerheiligen, het altaar van Crispinus en Crispinianus, Cleijn Westerwijck, Dominus Henricus Kerckhoven pastor in Diessen [Diessenum], Remigius Grevenbroeck zijn vicarius, Joes [= Johannes] Hovels pastor te Alphen, Laurentius Wilhelmi Mutsarts, pastor in Poppel [Poppelensen], Theodorus Sweers pastor in Gestel [Gestelensen], Petrus de Dun pastor te Goirle [Goorlensen] [705] capitularissen, fratribus minoribus [= minderbroeders], Clarissen van Hoogstraten, Petronella Leonardi in den Mostart, Joes Merten Melis, Joes Wouter van den Broeck, Antonio Abrahami, Jois Walteri Adriaens in Poppel, akker in den Spijnt, Gerardus Hermanni in Aerle, Cornelis Abrahami, beemd in de Ghoren (?), [705r] den Goorbempt, Adrianus de zoon, Rhenen [Rhenensen], missa de requiem, kerkelijke goederen [bonis ecclesiasticis], beurs van 40 gl., Antonius Abrahami, Cornelius Abrahami, vrienden [amici] in Poppel, [706] Christianus Cauthals, Theodoricus van den Broeck, Christianus de Cort, Elisabeth ….Wilhelmus de Ryckel, Johannis Gerardi, pastor in Diessen en Genoveva zijn zus, pastor in Alphen, Petrus vicecureijt te Goirle, Remigius van Grevenbroeck, de weduwe Catharina van de Ven, Johannis de Wit, Dominus Henricus van der Weijden, Isabella, Elisabeth Godefridi, Magister Franciscus, Petronella [ancilla = dienstmaagd], Magister Johannis Lemmens, tekst is deels verstoord, [707] Magister …. van den Broeck, Magister Joes Lemmens, …de Wit junior, Magister Johannes Lemmens en Cornelis van den Langrijt schepenen, Gisbertus van den Nieuwenhuijse notarius publicus.
Persoon in schepenakte:
Cornelis Wilhelmi de Poppel  
Joes Wouter van den Broeck  
Dominus Henricus van der Weijden  
Dominus Henricus Kerckhoven  
Laurentius Wilhelmi Mutsarts  
Joes Merten Melis  
Jois Walteri Adriaens  
Magister Johannis Lemmens  
Magister Joes Lemmens  
Magister Johannes Lemmens  
Petrus de Dun  
Theodoricus van den Broeck  
Christianus de Cort  
Wilhelmus de Ryckel  
Remigius van Grevenbroeck  
Catharina van de Ven  
Johannis de Wit  
Cornelis van den Langrijt  
Gisbertus van den Nieuwenhuijse  
Cleijn Westerwijck  
Remigius Grevenbroeck  
Theodorus Sweers  
Petronella Leonardi  
Antonio Abrahami  
Gerardus Hermanni  
Cornelis Abrahami  
Antonius Abrahami  
Cornelius Abrahami  
Christianus Cauthals  
Johannis Gerardi  
Elisabeth Godefridi  
Magister Franciscus  
Datering:
6.9.1614
Pagina:
704-707
Soort akte:
Testament
Plaats:
Hilvarenbeek / Klein Westerwijk / Diessen / Alphen / Poppel / Gestel / Goirle / Hoogstraten / Aarle / Rhenen
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen
 
 
 
 
 
Schepenakte
189 Allen den ghenen dien dese onse letteren van certificatien concerneren , verthoent sullen worden sullen sien ofte hooren lesen Saluyt – Wij Pauwels Princen ende Sebastiaen de Canter schepenen in Alphen lande en baronnie van Breda doen condt ende maecken kennelyck eenen iegelycken certificeren voor d’oprechte waerheyt midts desen inde Meyerije van sHertogenbossche hebben ofte hebben gehadt binnen onsen dorpe van Alphen eene seeckere borsse van vyfthien gulden jaerlycx ofte daeromtrent, die verscheyde innewoenderen van onsen dorpe jaerlycx syn schuldich vuyt te reycken, attesteren ende verclaren wy schepenen voorschreven dat meest der voors. vuytreyckers seer cleyne middelen syn hebbende ende dat sy gedwongen syn oft worden henne erffgoederen te moeten vercopen omme henne schulden ende achterstellen te betaelen ende want het Goddelyck ende redelyck is der waerheyt getuychenis te geven principalycken des versocht zynde soo hebben wy schepenen voornoempt dese onsens beteeckent ende andersins besegel topten vierden ( zegel is er overheen geplakt] meert 1652 Paulus Princen en Sebastiaen de Canter 1652 – de gelders van de beursen van Hr. Gerrit Kraijten [vgl. Creijt] – Gerrit Driessen 3-15-0, Jacob Hendrixs. 7-10-0, Adriaen van Eersel 3-15-0, jaerlycx 15-0-0 – alle inwoonders van Alphen sullen betaelen van ’t jaer 1644 doch versoeken affslagh.
Persoon in schepenakte:
Sebastiaen de Canter  
Adriaen van Eersel  
Pauwels Princen  
Paulus Princen  
Gerrit Kraijten  
Gerrit Driessen  
Jacob Hendrixs  
Datering:
4.3.1652
Pagina:
682
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Breda / Alphen / 's-Hertogenbosch
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
188a [VERVOLG AKTE] Hyer inne voorsien oft in eenigher tyt gebuerden dat eenich van de jonghes voors. binnen middelen tyden syns studioms (?) afflyvich werden, soe wilt de voorgenoemde Heer Geraert donatuer, dat men dan eenen anderen daer toe bequam wesende inde plaetse van d afflyvighen nemen sal, nijet de rijcxste maer van den aermsten ende gheen natuerlycke maer wettighe kynderen – Ende oft gebuerde dat eenighe van de jonghes totte sake voors. geeligeert synde binnen middele tyde hun stuioms hun ongereglt oft onbehoirlyck droegen ende soo hen des onwerdich maeckten, soo wilt de voorgenoemde Heer Geraert Creyt donatuer dat dan ende plaetse van deselve jonghen byde gheene in elck dorp ende parochie voors. van stonden aen een ander bequam jonghen geeligeert sal worden – Ende de vijffentwintichsten die vande eenendertich Carolus guldensende vyff st. tsiaers voors. jaerlycx overschieten sullen, wilt de voorgaende donatuer dat jaerlycx comen sullen te weeten deen helft oft die twelff ende een halve st. daer aff den gheene tot Alphen ende de andere twelff ende eenen halven st. den gheenen tot Diessen die de rente voors. jaerlycx in crijgen, ontfanghen ende voorts utgeven ende distribueren sullen tot behoeff van de jonghes voors. – Ende ten eynde allet tgheene des voors. is altyt vastelyck onderhouwen worde, soo is de voorgenoemde Heer Geraert Creyt donatuer in meijninghe soo hy seijde ende hoopt van de schoutene ende schepenen ende gemeynten der twee dorpen ende parochiën voors. respective [682] te vercrijghen brieven ende bescheet daer mede de selve …. sullen allet gheene dat voors. is altyt vast ende ordelyck te onderhouden – Ende in soo verre by myn Eerw. den Prelaet van Tongerloo inder tyt soude bevonden worden, dat allet selve nyet volcomelyck naeder …. intentie ende meijninghe des donatuers voors. onderhouden volcomen ende ende achtervolcht en worde –
Vervolg:
Soo is de wille meyninghe ende verstant des selfs donatuers dat de selve myn Eerw. Heere de eenendertich Carolus guldens vyff st. jaerlycker renten voors., dan sal in vuegen ende bekeeren tot een anniversarie oft jaergetyt van hem donatuer ende van syn ouders ende vrienden inde twee dorpen ende parochiën ende van allet dwelck dat voors. is de voorgen. Heer Geraert Creyt donatuer versocht ende begeerde ofte meer opene brieven oft instrumenten gemaeckt ende utgelevert te worden naer bester formen – toirconde van allet dwelck dat voors. is wij schepenen in Breda voorgen: ten eersten versuecke van de die voorgen. onse segelen aen dese letteren hebben gehangen – Gedaen ende gepasseert ten hijse voorgen: Goris Buijsen staende tot Breda ende …….sessentwintichsten dach in junio anno xv c sessende sestich ende ondertekent Corput – Hec copia concordat cum suo originali quod attestor Fr. Joes [lees: Johannes] van den Hovel Alphen pastor.
Persoon in schepenakte:
Geraert Creyt  
Geraert  
Goris Buijsen  
Datering:
16.6.1566
Pagina:
680-682
Soort akte:
Fundatie
Plaats:
Breda / Alphen / Tongerloo / Diessen / Leuven
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen
Geografische namen: