skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Jaël Jonkman
Jaël Jonkman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Jaël Jonkman
Jaël Jonkman RA Tilburg

Notaris-, schepen- en andere akten

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

Filter: Aarlebeekx
beacon
65 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Schepenakte
192a [VERVOLG AKTE] Alle mijne voordere goederen actien ende gerechticheden soo leenen als andere die naer voldoeninghs van uijtfaert kerckerecht en schulden ende legaten sullen comen te overen (?) [701] maecke ende laet ick aende E: Jouffrouwe Isabella Clara dochtere van Heer Johan Kesseler Heere van Marquette de selve mijne erffgenaeme nominerende ende instiruerende ende oft bevonden woorden naer date deses ijet mijnen uttersten wille oft reglement der voorschreven fundatiën aengaende met uijt eijgen handt geschreven oft onderteeckent te sijn, dat wille ende begere ick dat sal achtervolgt ende voldaen woorden allo ft het in desen mijnen testament geschreven stont – Alnoch maecke ende legatere ick aent soontgen van Jo: Wouter de Jeger mijn fontpeter duijsent guldens eens ende soo hij sonder wettige geboorten compt te sterven aen den armen ter discretie van mijne erffgenaemen oft executeur, legatere alnoch aen Agnees Tielmans mijne dienstmaerte in soo verre sij bij mij woont ten tijde van mijnen sterffdach eene somme van drijehondert guldens eens – item ick wille ende begere dat mijnen erffgenaemen [701r] de leengoeden die hen uyt crachte deses toecomen sullen sal vercoopen ende voor de penninghen daer van procedeerendecoopen goede andere vrije goederen oft renthen ten eijnde als hier naer geseght sal woorden, alnoch maecke ende laete ick aen Mr. Cornelis van Merendoncq licenciaet in de rechten een stuck lants gelegen tot St. Michielsgestel genoempt de Geer ende naer sijn doot aen sijnen soon ende soo die sonder wettige geboorte compt te sterven aende armen in voeghen ende ter discretie als voor ende op dat dit mijn testament ter behoorlijcker executie werde gestelt ende om mijnen erffgenameen mette selve nijet te beletten, soo noeme ick tot executeurs van dien den Eerw: Heere ende Mr. Hendrick van den Leemputte ende Mr. Cornelis van Merendonck voornoempt om van wegen mijnen erffgenaemen alles te doen ende mijnen uijttersten wille te volbrenghen
Vervolg:
in voegen gelijck hier voorgeschreven staet [702] belastende de selve in soo verre mijne erffgenaemen quaeme te sterven sonder wettige gheboorten achter te laeten, allen tgene daer ick haer inne geinstitueert hebbe aen te verden ende te versoopen ende te distribueren onder de armen tot haerder discretie deselve arme in dien gevalle aen mijne erffgenaemen substitueerende ende oft geviele dat eenen van mijne executeuren quaeme te sterven eer d’executie waere volbracht, soo belaste ende authoriseere ick den lancxtlevende andere nae sijne discretie te surrogeren die insgelijcx macht sullen hebben van onder surrogatie tot de volbrenginghe der executie toe, die welck ick elck maecke tot …verweringhe [dubieus] hondert guldens eens – Actum tot ’s-Hertogenbossche opden twelffsten junij des jaers xvi c eenenvijfftich, toirconde hebbe ick dese onderteeckent ende was onderteeckent Hester van Grinsven – onder stont Aldus geopent ende gepuliveet ten daghe maende ende jaere als boven ende inne presentie der getuijgen bovengenoempt – Lager stont [702r] Ende want alles in mijn ende der voors. getuijghen presentie alsoo wettelijck is geschiet ende ghepasseert als voor – Soo hebbe ick mijne voornoemde qualiteijt daer van gemaeckt ende uijtghereijckt dit openbaer instrument – toirconde ende was onderteckent J. van Affoirden nots pubs – dese copije gecollationeert tegens het instrument principael bezegelt met eenen opgedructen zegel – is daer mede door mij Johan van Horenbeeck als openbaer bij de Ed: Mo: Rade van Brabandt in sGravenhage geadmitteert notaris tot
sHertogenbossche residerende bevonden op den thienden dach der maendt van meert anno sesthienhondert drije ende vijfftich van woorde tot woorde t’accorderende – toirconde etc.
J van Horenbeeck nots pubs 10 meert 1653
Persoon in schepenakte:
Heere van Marquette
Wouter de Jeger
Cornelis van Merendoncq
Hendrick van den Leemputte
Cornelis van Merendonck
Hester van Grinsven
Johan van Horenbeeck
Agnees Tielmans
J. van Affoirden
J van Horenbeeck
Johan Kesseler
Datering:
12.6.1651
Pagina:
696-702
Soort akte:
Fundatie
Plaats:
's-Hertogenbosch / Leuven / Doornik / Leuven / Nijnsel / Sint-Oedenrode / Rixtel / Aarlebeek / Poppel / Ravels / Orthen / Vlijmen / Sint-Michielsgestel / 's-Gravenhage
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen
 
 
 
 
 
Schepenakte
192 Voor notaris Johan van Affoirden gadmitteerd als openbaar notaris bij de Raad van Brabant zijn verschenen de eerzame Reijnier van den Berckenbosch, Steven Nicolaessen van Deursen, Jan Hermanus van Meerwijck man van Maria de Mattijn en de Heer en Mr. Cornelis van den Merendoncq licenciaat in de rechten en raad dezer stad als bloedverwanten van wijlen Joffrouwe Hester van Grinsven op deze dag overleden en hebben verzocht om de opening van haar testament dat was ingesloten in een kohier wat was ondertekend door de eerzame mannen Antonius Janssen de Louw en Matthijs van Heusden poorters der stad ’s-Hertogenbosch, waarna de tekst van het testament volgt:
[697] Op 12 juni 1651 is verschenen Joffrouwe Hester van Grinsven wettige dochter van wijlen de Heer en Mr. Rogier van Grinsven in leven licenciaat in de rechten en raad der stad ’s-Hertogenbosch, waarna de gebruikelijke formulering volgt als inleiding op haar testament welk na haar dood zal worden geopend, waarna bovenstaande namen nog ’n keer volgen [688] het testament is vervolgens verzegeld met lak waarop stond: “het signet van den geslahcten Grinsven behoorlijck inne presentie als voor geopent ende den inhouden van dien met luijder stemmen inden sterffhuijse op gelesen die luijden als volght”.
“Inden name Godts Almachtich Amen – Ick Hester van Grinsven eenige dochter van wijlen Heer ende Mr. Rogier van grinsven licenciaet inde rechten ende Raedt der Stadt sHertogenbossche overdinckende de broosheijt der menselycker natuere ende datter nijet seeckerder en is dan de doot ende nijet [698r] onseeckerder als de ure der selver, willende daeromme deselve met dispositie van mijne tijtdelijcke goederen voorcomen, maecke ende ordonneere dit mijn testament lesten ende uyttersten wille, wederroepende voor st alle testamenten oft disposietien van uijttersten wille bij mij voor desen gemaeckt oft eenichsints op gericht wille ende begeere dat mijne naete noemen erffgenaemen onder behoorlijcke octroijen soo dat behooren
Vervolg:
ende noodich wesen sal, sal coopen oft doen maecken eene bequaeme huijsinge in Brabant ondert gebiedt vanden Coninck van Hispanien als Hertogh van ende tselve doteren met vijffthien hondert guldens jaerlijcxe renthen ende met vijffthien mudden roggen jaerlijcx – item dat mijne erffgenaemen oock ter plaatschen voors. sal besorgen ende coopen eenen andere bequaeme huijsinghe voor seven arme maeghden [699] ende deselve doteren met seven hondert guldens ende seven mudden rogge beijde jaerlijcx; voorders is mijnen wille dat mijn erffgenaemen op mijns vaders naeme sal funderen vijff beursen waer toe ick begere dat geemploijeert sullen weerden [vgl. worden] duijsent guldens jaerlijcx te maecken ende te beleggen uijt mijne gereetste goederen daer tant (?)goetduncken sal tot behoeff van vijff studenten van mijn geslachte, waer van elck soo lange sij studeeren inde leege Latijnsche scholen sullen genieten hondert vijffticg guldens jaerlijcx ende als sij soo verre sullen gecomen sijn dat sij in de philosofie ofte hoogere studien sullen wesen sal elck genieten tweehondert vijfftich guldens jaerlijcx ende sukken gehouden wesen henne cleijne studien te volbrengen ter scholen daert mijnen erffgenaemen oft den ondergeschreven gifter goet duncken sa lende henne hoogere studien inde hooge scholen van Loven Donaij [= Doornik] oft Colen naer hen gelieven [699r] ende nergerincx anders – Ende daer van sal giffter wesen een een uijt gequalificeertste vrienden egeen ambacht doende die mede sal regeren ende administrateur wesen van de voors. mannen ende maeghden huijsen waer voor hij uijt mijne andere goederen sal genieten hondert ende vijffticg guldens jaerlijcx; iten ick maecke ende legatere aen elck der negen blocken [= armenblokken] deser stadt hondert gulden jaerlijcx die aenden armen sonder uijtneminge van persoonen ofte religien sullen moeten uijtgeeijckt woorden; alnoch wille ende begere ick dat ten tijde ick sal overlijden aenden armen binnen sHertogenbossche
Vervolg 2:
ter discretie va mijne erffgenaemen oft executeurs sullen woorden uijtgereijckt duijsent guldens een, alnoch maecke ende legatere ick aende kinderen van mijn moetgen Maria van Grinsven mijn leengoet dat ick tot Neijnssel onder St.Oedenrode ben hebbende leenroerich aenden Huijse van Rixtel, oock laete [700] ende maecke ick aen Heer ende Mr. Hendrick van den Leemputte mijne leenhoeve tot Arlebeek leenroerich vanden hove van Brabant soo ende gelijck Jan de Geel die in pachtinghe is hebbende – item gelijck ick maecke aen Jeronimus van Kelst minen fontpeter [= doopheffer] de grontchijnsen van Poppel en Ravels met henne rechten ende toebehoorten onder conditiën dat in soo verre hij sonder wettich oor [= zonder kinderen of erfgenamen] achter te laeten afflijvich wordt, dat sijnen erffgenaemen oft naecomelingen daer voor aenden armen sal hebben uijttereijcken ier hondert guldens eens, daert mynen erffgenaemen oft der selver successeuren goet vinden – item ick maecke ende legatere aen de E: Jouffrouwe Maria Theresa Kesseler eene somme van twintich duijsent guldens eens – item ick laete ende maecke aenden soone vanden Heere van Valckenisse. daer ick fontpete van ben eene somme van duijsent guldens bij hem [700r] te hebben ende te besitten, doch soo hij quaeme afflijvich te woorden sonder wettige geboorte, soo sullen sijn erffgenaemen die schuldich sijn uijttereijcken aenden oprechten armen – alnoch wil ende begeer ick dat de naeste vrienden van Aert Janssen van Ammelroode mijns grootvaders za[liger] soo der eenighe overich sijn sullen hebben seven hont ende acht hont lants in d’Empelsvelt ende eenen mergen in de Slagen tot Orthen in plaetse van eenich goet int Luijsbroeck ende op de heijde tot Vlijmen welck ick verkocht hebbe ende mijn grootmoeder Sal[iger] aen hem gemaeckt hadde naer dat ick sonder wettige oiren soude overleden zijn ende dit alles volgens den testamente daer van wesende ende nijet voorder;
Persoon in schepenakte:
Steven Nicolaessen van Deursen
Jan Hermanus van Meerwijck
Antonius Janssen de Louw
Aert Janssen van Ammelroode
Johan van Affoirden
Reijnier van den Berckenbosch
Maria de Mattijn
Cornelis van den Merendoncq
Hester van Grinsven
Matthijs van Heusden
Rogier van Grinsven
Coninck van Hispanien
Maria van Grinsven
Hendrick van den Leemputte
Jan de Geel
Jeronimus van Kelst
Heere van Valckenisse
Theresa Kesseler
Datering:
12.6.1651
Pagina:
696-702
Soort akte:
Fundatie
Plaats:
's-Hertogenbosch / Leuven / Doornik / Leuven / Nijnsel / Sint-Oedenrode / Rixtel / Aarlebeek / Poppel / Ravels / Orthen / Vlijmen / Sint-Michielsgestel / 's-Gravenhage
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen
 
 
 
 
 
Schepenakte
125 Testament van Mr. Wouter van Beeck doctor in der rechten tot Loven!
“Inden naem der heijliger Drievuldicheijt ende de reijner maget ende Moeder Maria” verklaart Wouter van Beeck bij Aerlen in beide rechten die begeert te gebruiken de macht die hem van rechtswegen is toebehorende om op basis van huwelijkse voorwaarden met Juffrouwe Luijtgaert zijn vrouw zijnde de dochter van wijlen Gerardts van Berkel waarbij hij noemt wijlen Mr. Marcelis van Weerdt officiaal te Luik tijdens zijn leven, om te disponeren of testament te maken van mijn goederen die mij God verleend heeft. “Soo bevele ick inden iersten mijn siele mijn sinnen ende alle mijn wercken den almachtigen Gogd, dre onbevlekter maget ende moeder Maria ende den geheelen hemelschen heire”. Van zijn executeurs verlangt hij een deugdelijke administratie en benoemt daartoe Mr. Cornelis van Weerdt licenciaat in de godheid [= theologie] en Jan van Berckel de broer van zijn vrouw refererend aan zijn roerende en onroerende goederen, rechten, schulden en wederschulden.
Hij verzoekt om een ‘sepulture’ in de kerk van de Bogarden te Leuven en hij wil begraven worden in de kapel die hij aan de kerk heeft laten maken en dat in die kapel worden gesticht en gefundeerd een altaar ter ere van de allerheiligste moeder en Maagd Maria, de heilige apostelen Sint Petrus en Paulus en Anthonis en Wouters abten tot welke fundatie hj enige goederen laat volgens nl. huis en hof en 6 lopensen land met een beemd genaamd Veltbenpt, een beemd van 3 bunders achter Dunge, een stuk land genaamd den Rij….[jammer dat hier een deel wegvalt vanwege de vouw in het blad], en stuk land van 6 lopensen genaamd den Pars…, een stuk land van 2 lopensen genaamd den Kerckacker, twee stukken erf bij den Laer, 1 mud rogge in de parochie Aerle, 1 mud rogge in de parochie Beeck op Rijtvoirt te betalen aan Ghijsbrecht Vrenssen erfgenamen en dit altaar zal belast zijn met vier missen aldaar te celebreren
Vervolg:
‘welcker missen men doen sal alle sondagen ende heijligedagen ontrent sonnenopganck vuijtgenomen den Paesdach, Pincxteren, Onser Lieven Vrouwen Hemelvaertdach, Alderheijligen ende Kersdach in welcke dagen men celebreren sal de hoochmisse. nae dat die ondersaten geoffert hebben, die twee misse sal men doen des maendaechs voor sielen van auders [?] mijnder huijsvrouwen ende mijns …., die derde misse sal men doen des donderdaeghs vanden Heijligen Sacrament ende vierde misse sal men doen ……. vande maget ende moeder Godts ende voirts opten last… van vier singende missen van requiem met vigilie in die plaetse vanden jaergetijden van mijne auders, mijnder huijsvrouwen ende mijnder sielen ende dese missen salmen doen den ijersten dach van quatertemper ende voirts meer opten last van twee singende missen diemen doen sal, die een op Ste Anthonisdach abt, voirde welcke singende isse te helpen singen die rectoir van desen altaer voorseijt, sal schuldich te betaelen alle jaer den custer vande kercke sesse stuijvers ende den anderen sengeren die gemeijndelijck daermede in het choor singen eenen maeltijt van vijffentwintich te geven, diemen houden sal Ste Woutersdach, den welcken compt den vierden dach inde meije; item soo wie tot desen beneficie ofte altaer sal mogen werden gepresenteert, die sal priester moeten sijn off ten minsten alsoo audt dat hij binnen jaers priester mach worden ende selver daer resideren ende woonachtich ende oijck eerbaerlijck sonder concubine leven. Alsoo oft geworden daer Godt voir behoeden wil, dat hij vuijt cramckheden val inde sonde der oncuijsheijt, alsoo dat hij een kijnt creegh, soo dat hij dan schuldich wesen te geven der taeffelen des heijligengeests drie mudden roggen om die te distribueren off te deijlen den armen tot dier plaetsen ende dat voir den ijerstenmael, voir de tweede oft alsoo gebeurden, sesse mudden roggen ende soo voirts meer;
Vervolg 2:
item waert alsoo dat hij een vrouwe binnen sijnen huijse oft buijten sijnen huijse hielt, tot welcken hij gemeijnlijcken ginck ende oneerbaer daer mede levende ende dat int gerucht van het gemeijn volck waer, alsoo lange tot dat hij naerder gemeijnen famen vanden luijden die gelaeten heeft ende sullen dese vruchten gedeijlt worden der armen als voirseijt is; die gifters van desen altaer, dat mijn executeurs sullen doen funderen ende opstichten, sullen sijn die autste schepen der heerlijckheijt van Rixtel, ende die autste heijligeestmeester van Beeck, altijt die ouderdom te verstaen van hun regement ende niet die outste van jaeren, welcke gifters voir de ijerste reijse sullen presenteren Claessen soon Willem Dircx de Louwe waarna nog meer namen en details over de beurzen volgen o.a. Mr. Lambrechts, zijn groot huis waarin hij woont, de beurzen in de ‘burchtschole’, schepenen van de heerlijkheid Rixtel, de oudtse H.Geestmeester van Beeck, de Meijerije van Pelant, de huisarmen van St.Peters en St.Geertruijden te Leuven, reparatie van de huizen waar hij gewoond heeft, de Tafel van de H.Geest, ondertekening de laatste dag van de sprokkelmaand [februari] 1516 door W. van Beeck en Gerardus Michaelis pastor in Beeck, Pau. Conincx presbyter en notaris bij de Raad van Brabant Matti Geershilmels [zeer dubieus] van Bocholt.
Persoon in schepenakte:
Claessen soon Willem Dircx de Louwe de Louwe
Wouter van Beeck
Gerardts van Berkel
Marcelis van Weerdt
Cornelis van Weerdt
Jan van Berckel
Moeder Maria
Ghijsbrecht Vrenssen
Gerardus Michaelis
W. van Beeck
Willem Dircx de Louwe
Datering:
10.3.1510
Pagina:
466-469
Soort akte:
Testament
Plaats:
Aarlebeek/ Leuven / Luik / Rixtel
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
45 Testament van de Eerw. Heer en Mr. Jan Janssens van Aerle priester en vicedeken en scholaster van de kapittelkerk van Sint Oda in de vrijheid Sint-Oedenrode en aldaar woonachtig en kanunnik van de collegiale kerk van St. Pieter te Oirschot die ziek op bed ligt, waarna alle inleidende woorden volgen als aanhef van en testament uit die tijd. Hij wederropet voorgaande testamenten. In welk zéér uitgebreid teatemt genoemd worden dat hij begraven wil worden in de kapel van de miraculeuze Moeder Gods en Maagd Maria recht voor het hoog altaar in de parochiekerk van Aarle bij Beek en vrzoekt om een grote schone zerk waarop aangegeven worden naam, toenaam, kwaliteiten en wapens van de testateur, idem een dagelijkse zielmis, Hendrik Verbeek secretaris te Aarle, 100 gl. aan de kapel te Aarle, een eerste jaargetijde met gelezen en gezongen missen mt voor zijn ouders broers en zussen, aan de kapel een zilveren beeldje van de Maagd Mariam het oprichten van twee beneficies met twee rectoren en bedienaars, hij fundeert viet studiebeurzen voor vier universiteitsstudenten elk van 100 gl., idem drie kleine beurzen van 50 gl. welke sgdenten dagelijks moeten bidden miserere mei Deus en de profundis als ook drie pater nosters en drie Ave Maria’s voor de ziel van de testateur; ook legateert hij een bedrag van 200 gl. voor de armen van Beek bij Aarle en ook 200 gl. aan die van Aarle Rixtel; ook wil hij graag dat direct na zijn dood in de collegiale kerk van Sint-Oedenrode zal worden opgericht een eerste officium ecclesiasticum van drie missen per week stellende hetzelfde ter dispositie van het kapittel laten 60 gl. jaarlijks te lossen staande; idem aan het kapittel een som van 100 gl. tot een eerste jaargetijden voor hem en zijn vrienden zaligheid; idem aan de armen van Sint-Oedenrode 100 gl., aan het kapittel van Eindhoven 100 gl., 50 gl. voor de reparatie van de parochiekerk te Vught en de door hem aangestelde pastoor,
Vervolg:
12 gl. en 10 st. aan Cornelis Jan Tijbosch te Eindhoven i.v.m. geleend geld, idem 2 gl. 5 st. voor rogge waarvan hij vele jaren heeft genoten, een paar schoenen die hij heeft genoten van Tijbosch, aan Jenneken zijn nicht en dochter van Hendrik Verbeek en aan Anthonisken zijn dienstmaagd het geld van de huur en zijn twee beste bedden met alles wat er toe behoort, aan Heer Joost van Schijndel priester voor zijn menigvuldige diensten 25 gl., aan Hendrik Verbeek twee zilveren bekers, twee zilveren roemers, en het gebruik van de hoeve te Aarle genoemd het Groote Laer met alles wat er toe behoort waartegen de drie wettige kinderen vanwege Geritken Claessen van Berckel [inmiddels overleden] verwekt door meester Jan Hendrix zijn neef en nichten zullen hebben de renten van hem testateur een som van 12.000 gl.; voorts wordt nog gesproken over leenrenten en leenrechten. Als executeurs van zijn testament benoemt hij de Heer en Mr. Seger Adriaens presbiter en licenciaat in de rechten en kanunnik te Sint-Oedenrode en zijn neef Hendrik Verbeek. Aldus gedaan en gepasseerd te ’s-Hertogenbosch in het Convent van de Zusters van Orthen in presentie van de Heer Rombout Romboutssen en Mr. Wouter Jacob Bastiaens als getuigen, ondertekend door D. van de Velde notaris 1634 en ‘naer gedaene collatie teghens t’principael testament is dese copije daermede bevonden t’accorderen – quod attestor J. van Turnhout
Persoon in schepenakte:
Jan Janssens van Aerle
Joost van Schijndel
Geritken Claessen van Berckel
Seger Adriaens
Wouter Jacob
Cornelis Jan Tijbosch
Moeder Gods
Hendrik Verbeek
Jan Hendrix
D. van de Velde
J. van Turnhout
Datering:
3.9.1634
Pagina:
176-182
Soort akte:
Testament
Plaats:
Sint-Oedenrode / Oirschot / Vught / Aarle-Rixtel / Aarlebeek / 's-Hertogenbosch / Eindhoven
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende