skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic

Notaris-, schepen- en andere akten

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
2 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
 
 
Schepenakte
68a [VERVOLG AKTE] – Ende sal den voors. collateur tot de fundatiën der voors. beneficien ende bursen moegen vuegen alsulcker naerdere conditiën ende ordinantiën als hem nae gelegentheijt des tijts sal goetduncken.
D’accorde van dit tegenwoordich extract met sijne autentique copije gedat[eert] als boven ende ondert[eeckent] in qualiteijt van secret[aris] in Aerle ende heeft des t’oirconde etc. – A.Hassel secretaris
Datering:
3.9.1634
Pagina:
249-252
Soort akte:
Testament
Plaats:
Oirschot / Sint Oedenrode / Aarle bij Beek / 's-Hertogenbosch
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
38
Bron:
Beurzenstichtingen
 
 
 
 
 
Schepenakte
68 Extract vuijtten testamente van wijlen Heer Jan Aerlen scholaster ende vicedeken tot St.Oedenrode gepasseert voorden notaris D. vanden Velde ende seeckere getuijgen in date den iii septemb: 1634
Inden naem Godts – Bij desen zij cond ende kennelijck eenenijegelijcken dat inden jaere duijsent sesshondert vierendertich opden derden september voir mij Dierick van den Velde openbaer geadmitteert notaris ende getuijgen ondergeschreven is verscenen d’Eerw. Heer ende Meester Jan Jansshens van Aerle priester vicedeken ende scholaster vande collegiale kercke van den Capittele van St.Oda inde vrijheijt van St.Oeden Rhode ende aldaer wonende ende canonick van de collegiale kercke van St.Peeters inde vrijheijt van Oerschot sieck ende cranck te bedde liggende maer sijne memorie, verstant ende [250] vijff sinnen in alles wel machtich gelijck ons notario ende getuijgen wel blijckt aenmerkende de broosheijt der menschelijcker natuere ende datter nijet sekerder en is dan de doodt ende nijet onsekerder dan de ure desselffs, willende daeromme deselve ure voircommen heeft met rijpen voirraet gemaeckt ende geordineert, maeckt ende ordineert midts desen sijn testament lest ende vuijtersten wille, in vuegen ende manieren hier naer volgende, willende dit altemael van werden gehouden ende achtervolght te worden als een testament codicille oft donatie tsij causa mortis oft donatie inter vivos soo alder best can geschieden wederroepende oock allen anderen testamenten codicillen ende donatienhier voortijts ennichsints gemaeckt – inden iersten beveelt hij testateur sijne siele inde genade Godts ende in het geselschap van de gloriose moedere ende maget Maria ende alle de hemelsche heircrachten ende sijn doode lichaem der [250r] gewijde aerde, daertoe verkiesende sijne begraeffenisse inde Capelle van Miraeckel vande voors. Moeder Godts ende Maget Maria recht voirden hoogen altaer inde parochie van Aerle bij Beeck gefundeert met eenen grooten schoonen sarcksteen daer op – inhoudende naem,
Vervolg:
toenaem, qualiteijten ende wapenen van hen testateur, voirts comende tot de dispositie van sijne tijtelijcke goeden wilt ende begeert de voors. testateur, dat soo haest sijne siele vuijt sijn lichaem gescheijden sal wesen sullen gedaen worden twelff sielmissen voir hem ende vanden dach aff van sijne begravenisse oft vuijtvaert, drije jaeren lanck eene gelijcke daegehelijcxe sielmisse inde voors. Capelle tot Aerle soo verre tselve aldaer sal moeten geschieden oft anders elders ter bequamer plaetse, ter discretie van synen neve Henricx Verbeeck secretaris tot Aerle, noch maeckt hij testateur aende voors. Caopelle tot Aerle een hondert [251] gulden eens [: den gulden over all in desen tot twintich stuijvers loopens gelt gerekent] om op goede sufficiënte onderpanden beleeght te wordden oft een gelijcke rente daer voir van ende vuijt sijns testateurs renten om daer voir een erff jaergetijt van negen lessen ende singende misse gedaen te worden op t’jaergetijt van den sterffdach oft vanden dach van begraeffenisse sijns testateurs voirs. ende te bidden voir de sielen van hem ende van sijne ouders broeders susteren ende andere sijne vrienden ende maegen – Noch maeckt hij testateur aende capelle sijn silvere beeldeken vande voors. moeder ende maget Maria – Item die voors. testateur heeft gewilt ende geordineert, dat als die voors. drije jaeren vuijt sullen sijn oft eer in dijen den tijt toelaet datter vasticheijt ende ende sekerheijt sal sijn van tot Aerle inde voors. Capelle d’exercitie vande catholijcke roomsche religie te blijven oft oock nae wederomme andere drije ofte min oft meer jaeren een daeghelijcxe missen, indien den tijt soe quaet ende onseker blijft als [251r] nu, Is die voors. Henrick Verbeeck sijnen neve oft ingevalle van sijn afflijvicheijt sijnen soone oft ander sijne erffgenaemen successive sal oft sullen besorgen dat met authoriteijt vande overicheijt des behoorende inde voors. Capelle van Aerle sullen opgericht worden twee eeuwelijcke geestelijcke
Vervolg 2:
beneficien ter eere vande heijlige moedere ende maget Maria voir twee rectoirs ende bedienders van dien, welcke rectoiren sullen gehouden wesen tot Aerle te resideren, als sij priesters sijn, ende te doen oft doen doen inde voors. Capoelle een daegelijcxe misse te weten een van hun beijde, tot dotatie van deselve twee beneficien vuegende ende ordinerende sess hondert gulden t’sjaers [in de marge 4 beursen gefundeert] – Item maeckt ende fundeert den voors. testateur vier b[252] urssen voor vier studenten in eenighe geapprobeerde universiteijten studerende elcke mit een hondert gulden t’sjaers doterende – Item maeckt [252] maeckt ende fundeert noch drije andere cleijne burssen elck van vijfftich gulden t’sjaers voir jongmans in leeger scholen studerende, welcke voors. twee beneficien ende bursen sullen wesen voir zijns testateurs naeste outste ende bequaemste bloetbewanten ende maeghschap, priesters soo verre dier sijn ende bij gebreke der selver andere goede bequeme persoonen voir dier reijse ende bij gebreke van maeghschap ende bloetbewanten andere egheen maeghschap sijnde, midts inde tijden van hare studeringhe lesende alle daegen de psalmen Miserere mei Deus etc. ende de profundis, drije paterr noster ende drije ave Maria voir de siele des testateurs ende de voors. donatien sullen gesciede bij ordre met de beste renten des testateurs inde Meijerije vanden Bossche, gelegen oft met alsulcke renten als die voors. Henrick Verbeeck elders sal willen coopen ende beleggen ter bequamer plaetsen nae sijn goetduncken, die hij oock [253] altijt sal moegen veranderen allet tegen den penninck sesthien ende sal die voors. Henrick Verbeeck ierst daer nae sijne andere outste descendenten mans oir, ende bij gebreke van dien d’outste naeste vrouwe persoon altijt ghifter ende patroon der voors. beneficien ende bursen wesen
Persoon in schepenakte:
Jan van Aerle  
Jan Aerlen  
Dierick van den Velde  
Moeder Godts  
Henricx Verbeeck  
Henrick Verbeeck  
D. vanden Velde  
Datering:
3.9.1634
Pagina:
249-252
Soort akte:
Testament
Plaats:
Oirschot / Sint Oedenrode / Aarle bij Beek / 's-Hertogenbosch
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
38
Bron:
Beurzenstichtingen