skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Notaris-, schepen- en andere akten

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

Filter: Aarlex
beacon
73 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Schepenakte
215a [VERVOLG AKTE]
Want oyck de voors. Aelken Hanens in het sterffhuyse van Heer Aernt Swaenen henne renten ende tachterheyt moeten versuecken in laste van henne speciale onderpanden ende souden voorders de voors. kynderen van Wouter Gortss. Mathyssen alleenlick comen pretenderen de werde van henne: vs. sestersaets lants ende de schade van recht daer over geleden beloopende …… - Soe mede de kynderen Hoppenbrouwers van hennen Byvanck den 12 marty 1618 aen hen vader opgedraegen by versyuct (?) der voors. renten oyck nyet meer en connen gepretendeert als de waerschappe oft werde van dyen met de schaeden van recht by hen daer op geleden bedraegende de somme van ….[779r] hoe de saecke werdt ingesien werdt allesints bevonden int geheel te ontbreken de vs. 706 gl. waer teghens nyet en resteert dan het lant tot Boxtel genaemt de Coeboirt gelegen onder Lennishuevel groot ……
Item de beterschappe van den vuytvaert [dubieus] in hoochsten op 400 – 100; alnoch tot renthe van 4 ½ gl. bij Arnt Rugers van der Leest gevest aen vs. Nicolaes Jans Adriaens te … met 80 ende daer bij gerekent 2 jaeren achterstels 9 waer tsaemen 589; dus ontbreect noch aen vs. 706 gl. de somme van 117 – behalven de rente van Cornelis Beerwinckel gevest tot Oirschot den x marty 1623 in capitael met 3 jaeren achterstels gegist op 200 – 361 en datter tsaemen ontbreect 353 waervan geremitteert was 2 jaeren tot 214:17:0 – soude noch blyven 138:2:0 – links staat: 18:15 Elisabeth Maes, 12:10 Buerst, 12:10 Mayken Hanen, 8:2:8 Aelb. Jan (?), 4:1- Bloemaerts, 26:11:4 Gyssen, 12:10 Adr. Reys, 12 Beerwinckel samen 107:8:12 – De kynderen Wouter Goyartss. 1 loopens, Aernt vd Leest 2 loopensen, Franck Pauwelss. , Jacob Jan Bocxss., Hoppenbrouwers ……75-500-500; 93:15 het capitael van rente de anno 1615 is 700, 8:2:8 noch het capitael van 9 september 1617 125, 4:10 noch het capitael van 5 december 1617 75, 12:10 2 september 1620 200 68:17:8; somma in Bosch rente 1100; hier bij gerekent maer 2 jaeren maect 137:15;
Vervolg:
noch Beerwinckels rente tot Oirschot gevest 200 samen 1437:15 ende midts allen de cooppenningen maer en belopen de tachterheyt der ….. gegist op 150 gl. alnoch ter somme van 1142 – dese gecort blyft noch te cort 295:15, waer toe maer en sijn de bovensten landerijen met de 300 gl. werdich boven doncosten daervan te doen behalvens het lant tot Boxtel oyck wel werdich 300 en in de marge: 1292 + 150 = 1142
[780] Me. dat de 6 outste Bossche renten by Nicolaes Jans Adriaens geconstitueert anno 1615, 1617 en 1620 beloopen in capitael de somme van 1100 waer toe gevuecht 3 jaeren achterstels tot 206 en oyck hier bij geaddeert de Oirschotse rente van Beerwinckel 2 jaeren achter224 tsaemen 1530, waer toe is van gegeevinceerde goederen genoten oft gelooft te geven 1292 van daer aen gront voor de tachterheyt ende oncosten der ….150 blijft maer 1142 ende teselve gecort ontbreect noch 388 – waer teghens geseegt werdt dat d’onderpanden ende constituant recht werden gecompeteert hebben ….. en sijn als volcht: te weten den Byvanck ten hoochsten nyet 500 ende alnoch 4 loopensaet int Papenven tot 357 samen 857, waer aen verhaelt werden de vs. ontbreken 388 behalven d’oncosten daer om te doen soude de proprietarissenmaer behouden 469 sinde de oncosten van evictie – Ende dat sij moeten procederen tot evictie der Boxtelse goederen metter hen eijgen gront (?) souden abandonneren ende daernae ierst soecken ten guarand op deselve Boxtelse goeden byde by in te ….-
de geinviceerde goeden …. uytgebrocht 1292, waervan gegist werden evictien 200 = 1092, hier tegens beloopen de 5 putste renten in capitael ende tachterheyt 1077 = 15, ….oyck hier teghen …..Adr. Reys ende Cornelis Beerwinckels kynderen elck 200 gl. met 2 à 3 jaeren ….facit 462 = 476 – hier teghen hadde Nicolaes Jans Adriaens 1027
Vervolg 2:
Nota dat de cooppenningen der geenciceerde beemt beloopen 289 ende gevinceerde van den Wyntelroyse goeden in 1602, waer aen voor ierst moet corten voor de …..tachterheyt ende costen van recht gegist op 200 gl. – hier volgen enkele sommetjes en de onderste 5 regels luiden: in somma dat het geheel …. der Wyntelroyse goederen nauwelijcx hier tot bestandich is ……23:5 st. – synde nae den jaer 1620 tyt ……alnoch vercocht maer 4 lopensaet werdich.
Persoon in schepenakte:
Arnt Rugers van der Leest
Aernt Swaenen
Nicolaes Jans Adriaens
Aernt vd Leest
Aelken Hanens
Cornelis Beerwinckel
Elisabeth Maes
Mayken Hanen
Cornelis Beerwinckels
Datering:
datum?
Pagina:
778-780
Soort akte:
Declaratie
Plaats:
Best / Aarle / Wintelre / Oirschot / Boxtel / Lennisheuvel
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen
 
 
 
 
 
Schepenakte
215 Somiere declaratie van de staet der renten en lasten staende op de goede van wylen Nicolaes Jans Adriaens – Int iersten hadde deselve Nicolaes int jaere 1615 en 1617 den vii August opgenomen drye renten in capitael bedraegen 700:0:0 hebben daer voor gevest 18 gl. 11 sr. aen Elisabeth Maes (?) verachtert vi jaeren op 1 septemb. 1641 verschenen 112:10:0 – Alnoch gevest daer voor 12 gl. 10 st. aen Barbara de Beer verachtert 5 jaeren 75:0:0 – Ende tot dyen mede gevest 14 gl. tot behoeff van Maijken Hanens (?) verachtert oyck ses jaeren fc. [facit ?] 84:0:0 – sijn alle deselve renten geconstitueert vuyt sekere goederen genaemt het Papeven ende byvanck gelegen tot Best ende Aerle by hem naderhant ten deele vercoft en by versuyckt van de voors. renten getranspoteert voor schepenen deser stadt Wouter Goyaerts Mathyssen opden 5 january des jaers 1617 met volcomen geloofte van warantschappe – Ende want tselve lant is benonnist (?) voor alle de voors. renten tsaemen met het capitael als voor bedraegende ter somme van 862:0:0 – Soo syn de kynderen des voors. Wouter Goyaerts hen waerschappe versoecken op alle de goederen den voors. Nicolaes in lest voors. tijde noch gecompeteert hebbende ende tsedert niet meer by hem vercregen, soe tot Wyntelre, Oirschot, Boextel, Best als elders gelegen oft op de penningen geprocedeert van de evictie van ennyge der selver goederen als gehouden wesende dese kynderen, van alle de voors. verswegen renten t’ontlasten – Te meer dat den voors. Nicolaes nyet meer als 2/3 in onderpanden hadt toebehoirt –sijn daer nae byden voors. Nicolaes jans Adriaens alnoch opgenomen den 9 septembris anno 1617 an Aelken Hanens de somme van 125 gl. hebbende daer voor alhier gevest 8 gl. 2 ½ st. jaerl. bedraegende in capitael 125:0:0;
Sijnde daer nae opden 5 decembris 1617 byden voors. Nicolaes alnoch opgenomen van den sterffhuyse van Heer Aernt Adriaens (?) eene rente van 4 gl. 10 st. tales (?) mey 75:0:0 –
Vervolg:
waer van rest Nicolaij de jaren 1635, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ende 41 facit 35:0:0, hebbende daer nae ingecoft ende 2/3 van een hoeve lants tot Wyntelre als veel gelegen met oyck 2/3 van eenen beemt tot derselver hoeve behoirende genaemt de Braeckman gelgen onder Oirschot nu altesaemen geevinceert – item opden 5 decembris 1617 in pacht vuyt gegeven voor eene rente van 26 gl. 11 ¼ st. te los met 425 gl. –
in de marge: 1618 alnoch vercoft seker stuck lants genoemt den Byvanck by ersnych (?) der x st. rente waer op te voorens by …gevest waer over de kynderen desselffs Hoppenbrouwers mede …… waerschappe alle deselve renten
oyck verachtert jaeren voirschreven behalven henne costen van recht ende van evictie tsaemen bedraegende boven den vruchten by den evicteuren van dese opgewonnen goederen genoten alnoch de somme van …..x st. Nicolaes Jan Adriaens op den 12 marty des jaers, sijnde tot dyen byden voors. Nicolaes Jan Adriaens opden 2 septembris 1620 vuyt dese voors. geevinceertde hoeve lants geconstitueert eene rente van 12 gl. 10 st. te los 200:0:0 tot behoeff van wylen den pensionaris Reys verachtert op 1 septembris verschenen anno 1641 ses jaeren facit 75 – somma beloopen allen dese boven staende lasten ter somme van 1998
[779] te weten het lant tot Oischot 289 ofte 264 gl. en 25 stuvers het ander lant tot Wyntelre 903 gl. 10 stuvers – En want daer tegens van de gevinceerde goeden nyet meer en is geprocedeert als de somme van 1292 gl. daer inne mede gerekent tot capitael de voors. rente van 11 ½ st. waer voor deselve evictie is gecelebreert dico 12…. – Soe blijct dair aen noch te cort te comen de somme van ……
Waer teghens de erffgenaemen des voors. pensionaris Reys sustineeren hen te moeten werden (?) in cooppenningen van voors. gevinceerde hoeve geprocedeert midts henne rente vuyt deselve hoeve soecialyck is geconstitueert ten minsten in henne capitaele penningen met drije jaeren achterstels bedraegende de somme van 237 –
Vervolg 2:
Insonder tot wylen de voors. kynderen van Wouter Geraerts Mathyssen noch egeen schaede van recht en hebben geleden noch ennich vonnis voer hen waerschappe geobstineert – Ende dat oyck andersints deselve kynderen in allen gevalle nyet en souden vermogen voer de waerschappe te pretenderen als bedraeght de werde van het een sestersaets lants by den voors. Nicolaes Jans Adriaens aen hennen vader anno 1617 gelooft te waeranden (?) –
Sustinerende daerenboven dat de voors. 5 ouste pantcrediteuren hen capitaele penningen bedraegende de somme van 900 gl. nyet en vermoghen op dese geevinceerde hoeve te pretenderen noch oyck ennige tachterheijt van dyen maer sulcx op henne speciaele onderpanden ierst te moeten versuecken - Oyck dat deselve pantcrediteuren in allen gevallen egeen verdere preferentie als van 3 jaeren van henne rechtveeerderinghe vervallen ende vermogen in prejudicie der voors. erffgl. van Jonker Willem Reys te pretenderen gelick mede in doen de voors. evictueren selver maer de reste op de verdere goederen des constituants te moeten versocht werden –
Dus schijnt dat aende voors. cooppenningen boven het capitael der voors. evictueren over ende bedraegende noch 1292:0:0 – voer ierst behoirt gevonden te werden de tachterheyt derselver evictueren met henne costen van recht gegist op 150
Item dat daer neven behoirt mede daer aen gevonden te werden het capitael ende jaeren tachterheyts der vs. rente Jonker Willem van Reys ter voors. somme van 272:0:0 oft blijvende geheel in henne voirdere tachterheyt ten laste der voirdere goederen des constituants ………………
Persoon in schepenakte:
Jonker Willem van Reys
Nicolaes Jans Adriaens
Wouter Goyaerts Mathyssen
Aernt Adriaens
Nicolaes Jan Adriaens
Wouter Geraerts Mathyssen
Jonker Willem Reys
Barbara de Beer
Elisabeth Maes
Maijken Hanens
Wouter Goyaerts
Aelken Hanens
Datering:
datum?
Pagina:
778-780
Soort akte:
Declaratie
Plaats:
Best / Aarle / Wintelre / Oirschot / Boxtel / Lennisheuvel
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen
 
 
 
 
 
Schepenakte
193 Latijnse akte waarin genoemd worden: Cornelis Wilhelmi de Poppel, de collegiale kerk van Hilvanbeek [Bekensis], het altaar van Allerheiligen, het altaar van Crispinus en Crispinianus, Cleijn Westerwijck, Dominus Henricus Kerckhoven pastor in Diessen [Diessenum], Remigius Grevenbroeck zijn vicarius, Joes [= Johannes] Hovels pastor te Alphen, Laurentius Wilhelmi Mutsarts, pastor in Poppel [Poppelensen], Theodorus Sweers pastor in Gestel [Gestelensen], Petrus de Dun pastor te Goirle [Goorlensen] [705] capitularissen, fratribus minoribus [= minderbroeders], Clarissen van Hoogstraten, Petronella Leonardi in den Mostart, Joes Merten Melis, Joes Wouter van den Broeck, Antonio Abrahami, Jois Walteri Adriaens in Poppel, akker in den Spijnt, Gerardus Hermanni in Aerle, Cornelis Abrahami, beemd in de Ghoren (?), [705r] den Goorbempt, Adrianus de zoon, Rhenen [Rhenensen], missa de requiem, kerkelijke goederen [bonis ecclesiasticis], beurs van 40 gl., Antonius Abrahami, Cornelius Abrahami, vrienden [amici] in Poppel, [706] Christianus Cauthals, Theodoricus van den Broeck, Christianus de Cort, Elisabeth ….Wilhelmus de Ryckel, Johannis Gerardi, pastor in Diessen en Genoveva zijn zus, pastor in Alphen, Petrus vicecureijt te Goirle, Remigius van Grevenbroeck, de weduwe Catharina van de Ven, Johannis de Wit, Dominus Henricus van der Weijden, Isabella, Elisabeth Godefridi, Magister Franciscus, Petronella [ancilla = dienstmaagd], Magister Johannis Lemmens, tekst is deels verstoord, [707] Magister …. van den Broeck, Magister Joes Lemmens, …de Wit junior, Magister Johannes Lemmens en Cornelis van den Langrijt schepenen, Gisbertus van den Nieuwenhuijse notarius publicus.
Persoon in schepenakte:
Cornelis Wilhelmi de Poppel
Joes Wouter van den Broeck
Dominus Henricus van der Weijden
Dominus Henricus Kerckhoven
Laurentius Wilhelmi Mutsarts
Joes Merten Melis
Jois Walteri Adriaens
Magister Johannis Lemmens
Magister Joes Lemmens
Magister Johannes Lemmens
Petrus de Dun
Theodoricus van den Broeck
Christianus de Cort
Wilhelmus de Ryckel
Remigius van Grevenbroeck
Catharina van de Ven
Johannis de Wit
Cornelis van den Langrijt
Gisbertus van den Nieuwenhuijse
Cleijn Westerwijck
Remigius Grevenbroeck
Theodorus Sweers
Petronella Leonardi
Antonio Abrahami
Gerardus Hermanni
Cornelis Abrahami
Antonius Abrahami
Cornelius Abrahami
Christianus Cauthals
Johannis Gerardi
Elisabeth Godefridi
Magister Franciscus
Datering:
6.9.1614
Pagina:
704-707
Soort akte:
Testament
Plaats:
Hilvarenbeek / Klein Westerwijk / Diessen / Alphen / Poppel / Gestel / Goirle / Hoogstraten / Aarle / Rhenen
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen
 
 
 
 
 
Schepenakte
22 In de naam van de H.Drievuldigheid Amen. Testament van de Heer Jan sone wilneer Adriaens van Eijndhouts verwekt bij Angela dochter van wilneer Joris Samptoris kanunnik van de cathedrale kerk van Sint Jan Evangelist die ziek op bed ligt en vervolgen leest men de gebruikelijke aanhef van een testament. Hij haalt een octrooi aan van de Koning van Spanje als Hertog van Brabant dd. 20.10.1568 en permissie van de bisschop van ’s-Hertogenbosch. Hij wenst begraven te worden in de Sint Jan in het graf van zijn ouders zaliger voor het Bacxchoorken. Hij vermaakt diverse legaten o.a. :
12 gl. aan de kerkfabriek van Sint Jan, de parochie van Sint Catharien 3 gl. en aan het hoogwaardig H. Sacramentsaltaar; noemt een donatie van zaliger Margriet Kuysten, aan de Clarissen van Boxtel wonende in de stad ’s-Hertogenbosch 6 gl., tot zijn jaargetijde het St.Janskapittel 50 gl. t.b.v. de kanunniken en 21 gl. t.b.v. de beneficiaten, het afkondigen van zijn naam vanaf de preekstoel onder het zondagsgebed en dat 6 jaar lang, ook 6 jaar vanaf de preekstoel in de kerk van de Predikheren, omtrent de tijd van zijn uitvaart zal men 3 mudden rogge laten bakken om aan de armen uitgedeeld te worden en die gebruikt kunnen worden bij de maaltijd van de uitvaart, t.b.v. de goddelijke zaak 2000 Carolusgl. en 24 gl. t.b.v. de ‘sondachsche schoele van de meijskens’ geconstitueerd door Jonkheer Jan van Eijndhouts uit onderpanden te Aarle waar 3 brieven van zijn die bewaard worden in het archief van het kapittel, 300 gl. t.b.v. Meester Jacob van Balen die van hem heeft gekocht zekere kamers bij de Cruijsbroederen, voorts verlangt hij dat men de H.Geest in redelijk zal compenseren voor het gehaalde bier, ook wordt genoemd de Heer Bueckelaer pastoor van de St.Catharine, idem een legaat t.b.v. de ‘miserabele huijsarmen en schaemele maechden en eenige cloosteren off opden Bagijnhoff, Heer en Broeder Mathyssen van Lierop religieus van het Convent van de Predikheren zijn biechtvader en trouwe vriend,
Vervolg:
aan Jouffrouwe Angela Creeft/Creest (?) de vrouw van Meester Jacob van Balen H.Geestmr. een ‘silvere beeckerken met vergulden canten off bandekens’, aan Heer en Mr. Gijsbertus Coverincx deken van de Sint Jan ‘sijnen besten tabbaert met jenetten gevoydert’, zijn stokgoederen worden verdeeld onder zijn broer Jonker Joris van Eijndhouts en zijn zus Sophia van Eijndhouts o.a, een beemd aan de Beekerheijde te Aarle [Aerlen] en een bunder hooibeemd in de Lange Hoijbeemden te Aarlebeek [Aerlebeeck] in gebruik bij Lenart die Clompmaecker, aan Adriaentken zijn natuurlijke dochter getrouwd met Jan van Heessel secretaris in de vrijheid Sint-Oedenrode ter tochte en haar kinderen het erfrecht, aan Adriaentken ook het huis waar ze nu in woont met huisraad en meubilair, als executeurs kiest hij Heer en Meester Ghisbrecht Coeverincx deken van de Sint Jan en gedisigneert Bisschop van Deventer zijn getrouwe vriend, voorts noemt hij nog ’n keer Adriaentken zijn natuurlijke dochter ‘verweckt ende vercregen bij Peterken dochtere van wijlen Jan Cornelissen poorteres van de stad die op deser werelt geen andere kinderen is hebbende’, daarna volgt een legaat voor Peterken de vrouw van Frans de Becker die 2 pond vlaamse groten geniet.
Ten slotte volgt de slotformule waarbij hij aangeeft dat dit document is opgesteld ‘ten woonhuize van de testateur in de Peperstraet tegenover den Begijnhoff omtrent een ure nae middach in 1601 15 october’ in presentie van de Heer Antonis Nouwen cantor te Hilvarenbeek en beneficiaat van de Sint Jan en Mr. Nicolaes van Tulden licentiaat in beide rechten en schepen van de stad en lager staat nog Gerard Kempen presbiter en openbaar apostolisch notaris door de Raad van Brabant geadmitteerd. Het testament is ondertekend door J.C. Nobbout van Osch [dubieus] notarius publicus.
Persoon in schepenakte:
Jan van Eijndhouts
Jacob van Balen
Broeder Mathyssen van Lierop
Jonker Joris van Eijndhouts
Gijsbertus Coverincx
Ghisbrecht Coeverincx
Adriaens van Eijndhouts
Sophia van Eijndhouts
Lenart die Clompmaecker
Jan van Heessel
Frans de Becker
Nicolaes van Tulden
Joris Samptoris
Margriet Kuysten
Gerard Kempen
H. Sacramentsaltaar
J.C. Nobbout
Jan Cornelissen
Datering:
15.10.1601
Pagina:
80-86
Soort akte:
Testament
Plaats:
's-Hertogenbosch / Aarle / Aarlebeek / Sint-Oedenrode
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende