skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Notaris-, schepen- en andere akten

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

Filter: Achtx
beacon
22 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Schepenakte
151 Latijnse akte waarin genoemd worden: Andoricus [dubieus] de Bourbon, bisdom Luik, Henrick de Beerwinckel de Zeelst, Joannes de Horst de Meerfelt, parochiekerk, rector en investiet Philippus zoon van wijlen Jacobus Cobbeeck alias de Aelst, Arnldus zoon van wijlen Wolterus Peetersoen, testament, Godefridus zoon van wijlen Joannes de ….[vouw in het document], parochie Zeelst, in het jaar 1473 op 18 oktober, een altaar in de parochiekerk van Zeelst, vier missen celebreren, provisoren en meesters, 14 mud rogge, de armen van de Tafel van de H.Geest, Philippus zoon van wijlen Jacobus de Cobbeeck alias de Aelst clericus, Gestelse maat, parochie van Woensel, in Strijp, kinderen Roeffs, Walterus Bonaers, de Mortel ter plaatse de Welsput in de parochie Strijp, Walterus zoon van wijlen Walterus Peetersoen, Woenselse maat, een beemd genaamd Dungelen in Strijp, Christianus Arnoldi, Acht, Oerlese maat, Elias van Hoerenvenne, de beemd dat Schoenbroeck in de parochie Sonderwijck, Johannes Hogardi Kelders notarius publicus, Raad van Brabant, bisdom ‘s-Hertogenbosch
Persoon in schepenakte:
Philippus zoon van wijlen Jacobus de Cobbeeck de Cobbeeck  
Johannes Hogardi Kelders  
Henrick de Beerwinckel  
Joannes de Horst  
Elias van Hoerenvenne  
Walterus Bonaers  
Christianus Arnoldi  
Jacobus Cobbeeck  
Wolterus Peetersoen  
Jacobus de Cobbeeck  
Walterus Peetersoen  
Datering:
datum?
Pagina:
554-563
Plaats:
Luik / Zeelst / Meerveldhoven / Aalst / Gestel / Strijp / Woensel / Acht / Oerle / Zonderwijk / 's-Hertogenbosch
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen
 
 
 
 
 
Schepenakte
61a [VERVOLG AKTE] voorts meldt hij dat hem door een geestelijk persoon enige tijd geleden 1200 gl. is die hij naar eigen goeddunken mag beleggen in een erfrente tot Gods meeste eer en onzer ziele zaligheid en op 19 october heeft hij die 1200 gl. belegd aan het Convent van Hooidonk tot een erfrente van 65 gl. jaarlijks zoals blijkt uit de bescheiden van de Bossche schepenen, voor de helft van dat bedrag van 65 gl. te weten f 32 gl. en 10 st. fundeert hij onverbrekelijk en onwederroepelijk een Heilige Sacramentsmis en een Heilig Sacramentslof en wekelijks op donderdag in het octaaf van Sacramentsdag ter ere van God en zijn heilgen en tot rust van zijn en van alle gelovige zielen in de parochiekerk van Sint Petrus te Woensel opgedragen door de residerende pastoor of zijn kapelaan; idem zal de kerk van Woensel ontvangen 5 gl. en 10 st. voor kaarsen in genoemde mis en lof en de koster of de schoolmeester zal ook een deel van die 32 gl. 10 st. ontvangen voor het zingen tijdens die mis en dat lof; voor de mis zal de grote klok geluid moeten worden envoor het lof de middelste klok, ook zal de pastoor gehouden zijn zowel in de mis als het lof het Heilig Sacrament af en open te zetten en na het epistel de sequentie te zingen Lauda Sion Salvatoris en op dat moment het H.Sacrament te tonen naar behoren en het lof zal wezen de Responsorie Repexit Helias etc.; na de hymne Lauda Syon volgt de versicule en collecte en bovendien zullen de pastoor en de koster gehouden zijn altijd onverzuimelijk na het lzen der missen voor het hoogaltaar tot rust van de ziel van de testateur en die van alle gelovige zielen de psalmen Miserere mei Deus en de Profundis te bidden en een Pater Noster en Ave Maria met de collecte Deus venie largitur et humane salutis amator; mocht het zo zijn dat die donderdag ‘heylich vierdach waer’ dan zal de pastoor deze H.Sacramentsmis ‘smorgens zingen of lezen – elke verzuimde mis kost de pastoor 10 st. en van elk verzuimd lof 5 st. te restitueren
Vervolg:
aan de kerkfabriek van Woensel; idem vermaakt hij 25 gl. per jaar waarvoor in de parochiekerk van Eindhoven wekelijks op vrijdag een fixe mis wordt gelezen onder de metten of terstond na de metten en wel op het altaar van O.L.V. presentatie ‘aent heijlich graf’ wezende ook het altaar van ‘theijlich roosenkransken’ tijdens welke mis altijd een collecte gehouden dient te worden ‘pro defunctoris etc., voorts wenst de testateur dat aan hetzelfde altaar een solemnele mis zal worden gezongen alle jaren terstond na de metten op de feestdag van O.L.V. presentsatie [21 november] en van ‘ons liefs heeren transfiguratie [6 augustus = gedaanteverandering op de berg Thabor] ; idem wenst hij dat aan hetzelfde altaar iedere zeven weken op maandag een zielmis zal worden gelezen voor zijn ziel en alle gelovige zielen waarvoor de kerkfabriek jaarlijks 25 gl. ontvangt en 4 gl. voor de kaarsen die branden en voor de celebrant de resterende 21 gl. via het kapittel van Eindhoven; idem geeft hij 12 gl. voor twee metalen kandelaars op genoemd altaar van O.L.V. presentatie; voorts reserveert hij uit die rente van 65 gl. jaarlijks 5 gl. voor het Sacramentslof alle donderdagen in het octaaf van het H.Sacrament te zingen in de collegiale kerk van Eindhoven en de schoolmeester ontvangt dan 1 gl. 10 st. voor het zingen der aangegeven hymnen; ook reserveert hij van die 65 gl. een bedrag van 2 gl. 10 st. voor de kerkmeesters waarvoor toortsen gekocht kunnen worden om tijdens het lof te ontsteken en te laten branden.
Aan zijn executeurs geeft hij alle macht en autoriteit om zijn huis en hof na drie zondagse ‘veijldagen’ publiek te verkopen; voor alle andere goederen en cijnzen acties kredieten etc. autoriseert hij zijn broers en zussen om die te verdelen onder de gerechte erfgenamen; in de tekst is ook opgenomen een orgel in de kerk van Eindhoven en de opmerking over eventuele kwesties of duisterheden bij de erfgenamen over zijn testament en een mogelijk vonnis daaromtrent;
Vervolg 2:
de executeurs wordt verzocht om de plaatselijke regenten waaraan hij zijn jaargetijde heeft gefundeerd een kopie te geven van dit testament – zijn testament wil hij graag bewaard hebben ‘in den comme desselfs capittels tot Eyndhoven’ en tot executeurs nomineerde hij de Heer en Mr. Gielis Dielens cantor der collegiale kerk te Eindhoven en met hem de twee oudste broers van de testateur die nog in leven zijn om na zijn dood alles te inventariseren en de uitvoering van het testament te regelen en ze ontvangen daarvoor een loon van 50 gl. vanwege gemaakte kosten; hierna meldt hij het volgende: “Ende aengesien mijnen wille ende intentie sulcxs is als hier voors. staet heb ick in teecken der waerheijt dit tegenwoordich instrument met mijn eijgen hant geschreven ende onderteeckent ende met mijn signette beseglt in date ut supra – quod attestor Jac. F. van Lieshoudt canonicus et pastor Eyndhoviensis met signatuere 1615 ende was besegelt met den vors. heere testateurs eijgen signet, quod attestor ut publicus notarius per curiam Brabantiae admissus Joes Keutsius op den sevensten dach novembris inden jare duysent seshondert vyfthien”.
Persoon in schepenakte:
Gielis Dielens  
Pater Noster  
Joes Keutsius  
F. van Lieshoudt  
Datering:
6.11.1615
Pagina:
224-241
Soort akte:
Testament
Plaats:
Eindhoven / 's-Hertogenbosch / Sint-Oedenrode / Woensel / Acht / Boxtel / Vught / Zeelst
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen
 
 
 
 
 
Schepenakte
61 Testament van Jacob Franssen van Lieshoudt kanunnik en pastoor der collegiale kerk van St.Catharina te Eindhoven binnen het bisdom van ’s-Hertogenbosch opgemaakt op 6 november 1615 met autorisatie en octrooi van de Eerw. Heer Gisberto Masio bisschop van ’s-Hertogenbosch van 6 oktober 1604 gevolgd door een serie legaten en wensen: hij beveelt zijn ziel aan aan God Alamachtig, de maagd Maria, Sint Jacob en Sint Petrus apostelen en patrones Sint Catharina en de andere hemelse gezelschappen en dat zijn lichaam wordt begraven op gewijde aarde, zijn sepultuur [grafzerk] wenst hij dat die geplaatst wordt voor het St. Jacobusaltaar in de collegiale parochiekerk van St. Catharina met twee metalen kandelaars op dat altaar, hij vermaakt 15 gl. want hij wil dat op zijn graf een zerksteen wordt gelegd van 7 voeten lang en wel 4 voeten breed met een kelk daarop in het midden waarop wordt aangebracht mijn naam sn die van mijn ouders en broers en zussen waarvoor hij 60 gl. overmaakt en de meerkosten komen dan ten laste van mijn sterfhuis, voorts spreekt hij over zijn eerste jaargetijde en over de reparatie van de kerk en van zijn graf, tevens wil hij dat op zijn uitvaart de huisarmen worden gespijnd en dat van zijn kleding zeven hemden worden uitgedeeld aan die armen ‘de welcke gehouden sullen wesen voor mijne siele missen te hooren’; vermaakt 3 gl. uit zijn huis te Eindhoven in de Begijnenstraat en een jaargetijde in de collegiale kerk, 25 gl. voor een jaargetijde in de parochiekerk van Sint Maarten in Sint Oedenrode na discretie van de pastoor en de kerkmeesters, 18 gl. voor de kerk van Sint Maarten voor twee metalen kandelaars op het hoogaltaar, idem 25 gl. vor de collegiale kerk van Sint Oda te Sint-Oedenrode, idem 25 gl. voor de parochiekerk van Sint Petrus te Woensel, nog eens 36 gl. voor dezelfde kerk voor het vernieuwen van de raken in het hoogkoor van die kerk, idem 36 gl. voor een albe en nieuw kazuifel, 5 gl. voor een altaar voor de O.L.V. kapel te Acht,
Vervolg:
idem 50 gl. tot optimmering van een heilig huiske te Woensel op de Fellenort en mocht dit huiske niet opgericht zijn binnen een jaar na zijn dood dan kunnen die 50 gl. gebruikt worden voor de reparatie ban de parochiekerk te Eindhoven, 25 gl. voor een jaargetijde in het Convent van Soeterbeek, 25 gl. aan de arme Clarissen te Boxtel, 5 gl. voor elk van de vier biddende orden waarvan elke priester een zielmis kan lezen; 18 gl. voor zijn sepulture in de Eindhovense parochiekerk; 60 gl. voor een tafereel van Sint Anthonisaltaar staande tussen de choordeuren binnen de kerk te Eindhoven, idem geeft hij aan het altaar in die kerk zijn Heilig Sacraments tabernakel dat hij te Sint-Oedenrode gekocht heeft; idem voor de kerken van Maarheeze, Aarle en de Sint Peter te Vught ieder 15 gl. voor een nieuw kazuifel, 25 gl. aan het Convent van Hooidonk, twee zilveren kroezen aan de O.L.V.-kapel te Aarle zodat de pastoor en de kerkmeesters aldaar een kelk kunnen laten maken voor de diensten in die kapel en hij spreekt in een legaat betreffende het maken van een open ciborie of een monstrans van het H.Sacrament t.b.v. de parochiekerk van Woensel, 25 gl. voor elk kind van zaliger memorie zijn broer Jan, idem 25 gl. voor elk king van zijn broer Conrad en ook de kinderen van zijn andere broers en zussen, 150 gl. aan zijn ouders indien iemand van hen nog in leven zou zijn, aan Mariken de wettige dochter van Lambert Tonissen zijn nicht verwekt bij Alken zijn zuster een beddekoets met toebehoren als peuling oorkussen sarsie twee paar slaaplakens en twee oorfluwijnen en ook krijgt die nicht nog een rente van 30 stuivers en nog een van 3 gl. en 10 st. per jaar die haar vader Lambert geldende was volgens een Rooise schepenbrief van 16 mei 1586 op 6 april 1612 opgedragen voor de schepenen van Eindhoven en op 24 april 1613 en later opgedragen voor de schepenen van ’s-Hertogenbosch op 21 october daarna;
Vervolg 2:
twee renten aan het Convent van de arme Clarissen te Boxtel onder conditie dat Lambert Thonissen en zijn erfgenamen deze twee renten samen altijd zal mogen lossen met een som van 60 gl.; voor de natuurlijke dochter van genoemde Mariken zijn nicht 25 gl. op het moment dat zij is gekomen tot de eerlijke staat of haar mondige dagen; aan Marike zijn gerechte zuster als beloning voor haar bewezen diensten aan hem besteed zijn beste laken, zwarte tabbart, tresoirke, tafel met drie beste stoelen, zijn beste bed met peuluwe oorkussen en sarsie, twee paar slaaplakens, twee oorfluwijnen, twee gordijnen en de beste koets [lees: beddekoets] – idem een half dozijn tinnen borden met een half dozijn pellen [= katoenen] servetten, idem 28 gl. tot onderhoud van zijn zuster Marike welke rente hij heffende is van de vrijheid Eersel en nog een rente van 4 gl. die Hendrick Joosten uit Eindhoven hem schuldig is en nog een rente van 14 gl. die Lambert Eymbertss. hem geldende is wonende n de parochie Zeelst zoals blijkt uit een Bossche schepenbrief dd. 15 juni 1612 en hem opgedragen op 28 februari 1613 en voor de schepenen van Eindhoven op 11 januari 1613; op 12 augustus 1613 zijn aan hem voor de Bossche schepenen opgedragen deze drie renten op resp. 2 april 1613 en 2 augustus van dat jaar samen 50 gl. die Marike haat leven lang zal mogen ontvangen en na haar dood worden die drie renten besteed aan een beurs voor een der bloedverwanten die in ’s-Hertogenbosch bij d Jezuïeten of bij een universiteit gaat studeren en tenminste 12 jaar oud moet zijn totdat hij aan een faculteit zijn licenciaat heeft behaald en mocht er niemand van de bloedverwanten zijn dan komen de armen van Eindhoven in aanmerking vanwelke beurs de pastoor van Eindhoven de collatie heeft en eventueel de oudste kanunnik te Eindhoven;
Persoon in schepenakte:
Jacob Franssen van Lieshoudt  
Gisberto Masio  
Lambert Tonissen  
Lambert Thonissen  
Hendrick Joosten  
Datering:
6.11.1615
Pagina:
224-241
Soort akte:
Testament
Plaats:
Eindhoven / 's-Hertogenbosch / Sint-Oedenrode / Woensel / Acht / Boxtel / Vught / Zeelst
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen
 
 
 
 
 
Schepenakte
28 Latijnse akte
Hierin worden genoemd: Henricus de Beerwinckel van Zeelst. Johannis van [47] Horst uit Meerveldhoven, Philippus zn.v.w. Jacobus de Cobbeeck alias de Aelst, Arnoldus zn.v.w. Laurentius Wolteri Peterssoen, Godefridus zn.v.w. Joanniis de Cobbeck in de parochie Zeelst, [47r] het altaar van de glorieuze maagd Maria in de parochiekerk van Zeelst, vier missen, [48] H.Geesttafel van Zeelst, erfpacht van 4 mudden rogge [48r] Philippus zn.v.w. Jacobus de Cobbeeck alias de Aelst clericus, [49] genoemde Philippus, [49r] altaar in het sanctuarium Crucis, altare canonici, [50r] altaar in de kerk van Zeelst, kerkelijk beneficie, de eerbiedwaardige glorieuze Maagd Maria, Kruis, Anthonius, Willebrordus, [51] Jacobus de Cobbeeck alias de Aelst clericus, vader van de testateur, [52] Henricus de Beerwinckel investiet van de kerk te Zeelst, kerkelijk beneficie [53] aartsdiakonaat van Kempenland, 25 maart 1474, [53r] twee mudden rogge Gestelse maat, beemd tGoer in de parochie Blaerthem, Rodolphus de Gennip, twee mudden rogge Woenselse maat [54] een hoeve onder de parochie Woensel, de kinderen van Everardus Roeffs, twee mudden rogge Gestelse maat, parochie van Strijp, Walterus Bonnens, anderhalf mud rogge Oerlese maat, de Mortel gelegen ter plaatse genaamd Welpsscut in de parochie Strijp, Walterus zn.v.w. Walterus Peterssoen, [54r] twee mudden rogge Woenselse maat, beemd genaamd Dungelen in de parochie van Strijp, Christianus Arnoldi in Acht, twee mudden rogge Oerlese maat, een hoeve in de parochie Meerfelt, Elias van den Hoerenvenne, een mud rogge Oerlese maat, de beemd dat Schoenbroeck in de parochie Sonderwijck, Yda Christiani, een mud rogge [55] Oerlese maat, een beemd in de parochie Zeelst, copia accordeert met het origineel, Johannes Hogardi Kelders notarius publicus geadmitteerd bij de Raad van Brabant [55r] Johannes Hogardi Kelders notaris, Benedictus van Kessel notaris.
Persoon in schepenakte:
Laurentius Wolteri Peterssoen  
Johannes Kelders  
Henricus de Beerwinckel  
Jacobus de Cobbeeck  
Rodolphus de Gennip  
Elias van den Hoerenvenne  
Benedictus van Kessel  
Everardus Roeffs  
Walterus Bonnens  
Walterus Peterssoen  
Christianus Arnoldi  
Yda Christiani  
Datering:
11.4.1646
Pagina:
46-55
Soort akte:
Testament
Plaats:
Zeelst / Meerveldhoven / Aalst / Blaarthem / Gestel / Woensel / Strijp / Oerle / Acht / Zonderwijk
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
38
Bron:
Beurzenstichtingen