skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Stef Uijens
Stef Uijens RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Stef Uijens
Stef Uijens RA Tilburg

Notaris-, schepen- en andere akten

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

Filter: Aankondigingx
beacon
57 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Schepenakte
23 Vermelding van Jean Guillaume Simon van Haersolle te Liempde. Les sieurs La Maison er Bouwer, courtiers demeurants a Amsterdam.
Persoon in schepenakte:
Guillaume Simon van Haersolle  
La Maison  
Datering:
09-09-1811
Soort akte:
Aankondiging
Plaats:
Sint-Oedenrode
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
7613
Inventarisnummer:
17
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
176 Naer gedane pandinge ende kercke veijlinge presenteert Sijmon Orselet richterboode als in last hebbende van Gerit Tielens scholtis van Batenburgh, als hebbende bij cessie aengenomen de gerede goederen van Florens Willem Breijers ende soo vorts uijt cragte van voorwaerden aennemer der coopspenningen, publiquelick voor ijder man te vercoopen alsulck pandt van Peter Hermans veerman, als deselve rechterboode ter cause van 24 gl en eenige stuivers, hercomende van gecochte meullen, heft te pretenderen en vant selve pande inleght de bovengeschreven pretensie mitte costen van dijen, en overmits rijmere hetselvepandt verpleght, is tselve bij uijtbrannender kersse verbleven aan sijner *** ter in qualiteit als vooren. Alsoo dattet vonnis wijsde bij sooverre hetselve pandt binnen 3 dagen niet en sall verplecht worden, dat alsdan naar costuijme locaal verders getast ende met regt sal vortgevaeren worden, ter prompte voldoeninge toe. Ravenstein aen Maeslant desen 17 meij 1661. Getekend: A de Beijharts, scholtis; Lennert Ravenstein schepen, Gijelen Jan van Deijnsen schepen; Theod: Baum landschrijver.
Gerrit Tielens scholtis Batenburg contran Breijers
Persoon in schepenakte:
Florens Willem Breijers  
Jan van Deijnsen  
Sijmon Orselet  
Gerit Tielens  
Peter Hermans  
Lennert Ravenstein  
Gerrit Tielens  
A de Beijharts  
Datering:
17-05-1661
Pagina:
537-538
Soort akte:
Aankondiging
Plaats:
Ravenstein
Toegangsnummer:
7618
Inventarisnummer:
257
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
175 Ter instantie de burgemeesteren van Huisselinge van het 1668 jaer wordt de versochte vercoopdagh op die haver ende gaerst van wegens seeckeren onraets penninghen tegens die erfgenamen van Johan van den Genel is hiermet toegestaen, ende terminus tot dijen eijnde op dijnsdagh den 29 deser aengeset, dewelck in de kerken tot H Huijseling proclameert worden sal. Ravenstein den 26 augusti 1673 Getekend God: van Heck, schepen.
Dit attesteere ick onderschrevenen dat ick dit bovenstaende ander kercke tot Huisselinge gepubliceert hebbe. Getekent Meester Jans, schoolmeester.
Persoon in schepenakte:
Johan van den Genel  
H Huijseling  
Datering:
26-08-1673
Pagina:
536
Soort akte:
Aankondiging
Plaats:
Ravenstein
Toegangsnummer:
7618
Inventarisnummer:
257
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
174 Naer gedaene pandinge en uitricking, ook naer verleende en gepuibliceerde vercoopdagh , presenteert de burgemeesteren vaan Huiselinge vant jaer 1668 publiquelijck voor alle man te vercoopen de schaer vant lant van Jan de Berkers hoffgen, omtrent Gerit de Boom gelegen, omme daeraen te verhaelen den onraet van tselve jaer ad 2 gl: 10 st:
Den cooper sall betaelen voor heere scholtis 16 st
Lantschrijver 15
2 schepenen 8
Ende de rigterbode sijn jura 4-0
Tsamen 2-3-0
Burgemeesters leggen in vier gulden en 2 vaem biers ende is bij uijtbrannender kersse aen deselve verbleven. Ravensteijn desen 29 augusti 1673
Getekend: Jan Heijmerick Heeskens schepen; Jan Jans Peters schepen, Theod: Baum lantschrijver mede nomine paetoris.
Gerichtelijcke vercooping door burgemeesters van Huisselingh de anno 1688, contra Jan van de Huevel Seger anno 1673
Persoon in schepenakte:
Jan Heijmerick Heeskens  
Jan Jans Peters  
Jan de Berkers  
Gerit de Boom  
Jan van de Huevel  
Datering:
29-08-1673
Pagina:
534-535
Soort akte:
Aankondiging
Plaats:
Ravenstein
Toegangsnummer:
7618
Inventarisnummer:
257
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen: