skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Jaël Jonkman
Jaël Jonkman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Jaël Jonkman
Jaël Jonkman RA Tilburg

Notaris-, schepen- en andere akten

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

Filter: Aanspraakx
beacon
7 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Schepenakte
120 Aenspraeck voor Willem Nieulandt geopposeerden aenl(egge)r contra Jan Jansen Slott, opponent.. Ravenstein in judico den 22 januarij 1688
Aenspraeck doen meecken ende desen E: Gerichtge der stadt Ravensteijn over doen geven uijt den naeme van wegen Guiliam Nieulandt geopposeerde ter eene op ende tegens Jan Janssen Slott opponent ter andere sijde
Mijn Heer,
De geopposeeerde wil int cort sonder sich tot overtollich bewijs te adstringeeren de Heeren te kennen geven onder alle beneficien en enceptien Rechten. Dat den geopposeerden tot voldoeninghe van sijne achterstellinghe penninghen heeft beslaagh gedaen op soodanighe penninge als den voorschreven Jan Janssen Slott onder handen van Jan van der Linden hadde berustende relatieffe tot relaas der rigterbooden. Allet volgens rekeninghe alhijer in termino venditionis ingelevert ende alnoch onder desen E; Gericht berustende, waer uijt claerlijck de beschaemheijt van de geopposeerde eijsch genochsaem blijckt. Ende alsoo naer alle gedanen minnelijcke interpellatien ende daerop gevolghde beloften van den opponent des onaengesien, tot geene voldoeninghe heeft commen geraecken. Soo is den geopponeerden te raeden ende genootdrongen worden de penninghe onder Jan van der Linden berustende ende den opponent toebehorende gerichtelick in beslagh te nemen.Waervan dan den dach op heden is dienende.
Soo concluderende contendeeert den geopposeerden ende aan Pl (mij onbekende afkorting) voorschreven dat bij vonnisse diffenitijffe ( = definitief)
bij V: E: sal worden verstaen enden uitgesproocken bij de voorschreven geopponeerden een goet beslach ende bij den opponent een quade oppositie gedaen te sijn, dien volgens aen geopponeerden sijnen eijsch termino conditionis genomen adjudiceerende ende de nopponent daerinne condemneerende, cum expensis. Aut alias salutariten.
Persoon in schepenakte:
Jan Jansen Slott
Jan Janssen Slott
Jan van der Linden
Willem Nieulandt
Guiliam Nieulandt
Mijn Heer
Datering:
22-01-1688
Pagina:
453-454
Soort akte:
Aanspraak
Plaats:
Ravenstein
Toegangsnummer:
7618
Inventarisnummer:
257
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
64 Henrick van Verssevelt en Peter van Aeldrum hebben zich doen richten aan de nagelaten goederen van hun oom Thonis van Steenh(uys) vanwege hun erfelijk aandeel, waarna Hermen van Bothalen en Jacop Gerits mede als mombers van de kinderen van wijlen Hanr(ick) van Steenh(uys) als gebruikers van deze goederen hen hebben schadeloos gesteld.
Persoon in schepenakte:
Henrick van Verssevelt
Peter van Aeldrum
Thonis van Steenh
Hermen van Bothalen
Jacop Gerits
Datering:
1602 april 20
Pagina:
51
Soort akte:
Aanspraak
Plaats:
Sambeek
Toegangsnummer:
7040
Inventarisnummer:
331
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
249a [VERVOLG AKTE] Michiel (vervolg 93 verso) Bolants en Henrick Bloijs als schepenen te Liempde verklaren dat Anthonis Crabbe destijds een oude grote heeft gegeven ten behoeve van de erfgenamen van Luijtgard direkt na haar dood te betalen om daarmee de kosten of schade te voldoen. Daarmee heeft Anthonis hier zijn bewijsvoering beeindigd. Beide partijen vragen nu aan de schout en heren schepenen uitspraak te willen doen. De uitspraak is dat Anthoni s Crabbe kwijting krijgt voor alle aanspraken die door Jan van de Heesacker werden gemaakt tot aan deze dag toe. Datum 27 augustus in bijzijn van alle schepenen. (1471)
Persoon in schepenakte:
Jan van de Heesacker
Henrick Bloijs
Anthonis Crabbe
Datering:
27-08-1471
Pagina:
91-r
Soort akte:
Aanspraak
Plaats:
Boxtel
Toegangsnummer:
392
Inventarisnummer:
55
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
249 Onze schout heeft daarop gezegd tegen de schepenen dat het hem bekend is dat Jan van den Heesakker rechten meent te hebben als erfgenaam en dat deze Antonis daarin niet wilde meewerken. Daarop heeft Antonis gewenst dat er recht zou worden gesproken en dat hij de aanspraken van Jan niet erkent omdat het bezit, roerend en onroerend hem bij testament door Luijtgaerd was vermaakt en hij is bereid dat testament te overleggen. Daarna heeft de schout opdracht gegeven aan de schepenen dat ze uitspraak zouden doen. We hebben uitgesproken dat Jan bij dit geding zijn bewijs zou overleggen omdat hij eisende partij is. Die heeft als geuigen Jan van Meijensvoirt en Lambrecht Aerts als schepenen van Liempde laten verschijnen en d ie zijn toegestaan hier getuigenis af te leggen waarbij die verklaren dat Luitgaert destijds de persoon van Henrick Boijens als voogd heeft gehad en de schepenen verklaren dat deze voogd indertijd door Luijtgaerd is aangesteld geweest om beheer over haar bezit te hebben omdat Luijtgaerd had gezegd zelf niet meer de zaken voor haar te kunnen afhandelen. Ze had gevraagd of hij haar voogd wilde zijn. Verder verklaren Willem Martens van de Velde en Henrick Peters van de Parse dat eerder Henrick Boijens en Jan van den Heeaacker bij elkaar waren gekomen en die hadden samen besloten dat Luijtgaert bij Henrick van den Heesacker in de kost zou komen en daar *haar eigen brood, vlees en boter * zou eten, maar dat Henrick Peters haar wel andere zaken zou geven (andere *spijse en ameningen*) en daarvoor zou hij een jaarlijkse pacht krijgen van 2 en een half mud rogge en van de betaling (van die pacht ) hadden deze Henrick Boijens en Jan van de Berselaer bewijs overlegd waarmee toen Henrick Peters (van de Parse) tevreden was. De genoemde schepenen hebben nog verklaard dat geen enkele vrouw afstand van haar vruchtgebruik kan doen anders dan met een voogd.
Vervolg:
Verder verklaren Michiel Bolants, Goijaert Peters, Jan van Meijensvoirt en Lambrecht Aerts als schepenen dat Willem Martens van de Velde het bezit gekocht zou hebben van deze Luijtgaert en dat toen een zekere Ruijt Raymakers kwam die de koop *ontsloeg* (meer heeft geboden) en dat toen Willem (van de Velde) weer de koop *ontsloeg* (weer meer had geboden) zodat Willem het bezit had verkregen. Wij hebben toen horen zeggen dat deze Ruijt de persoon van Luijtgaerd had doen dagen voor diens slaggeld. Daarop is toen Willem Mertens gekomen en heeft geld in onderpand gegeven zodat als er iemand slaggeld etc. te vorderen had, dat Luijtgaerd daarvoor zou zijn gevrijwaard. Voor ons is verder verschenen Michiel Bolants als destijds schepen te Liempde en verklaart dat Thonis Crabben twee schepenen in diens huis had uitgenodigd te weten genoemde Michiel en nog Laureijs Aben en daarbij had Anthonis gezegd dat hij graag zou hebben dat Luijtgaerd hem Antonis machtiging zou geven om voor haar te handelen. Daarop had Michiel gezegd, dat mogen wij niet doen, daarvoor zijn 4 schepenen nodig en daarna heeft Anthonis de schepenen ongemoeid gelaten. Verder is er een schepenverklaring van Liempde waarin Jan van de Heesackers moeder en Luijtgards moeder, zijnde twee gezusters van elkaar, daarin worden vermeld, maar of Jan al dan niet een erfgenaam is van Luijtgaert dat is hen niet bekend. Verder verklaart Willem Martens van de Velde dat de moeder van Willem en Jan van den Heesacker met de andere broer en zusters als erfgenamen van Luijtgaerd... (wat staat er niet bij). Daarna heeft Antonis Crabbe het bewuste testament aan de schepenen voorgelegd met de volgende tekst (latijn). Vandaag 27 januari 1471 om 9 uur in de morgen verscheen voor mij notaris en getuigen, onder het pausschap van Paulus in de 4e indictie van diens funktie, de persoon van Luijtgaerd dochter van Dielis Crabben inwoonster van Boxtel en maakt haar testament op.
Vervolg 2:
Ze vermaakt daarin haar bezit aan Anthonis Crabbe en diens vrouw Elizabeth. Aldus opgemaakt in het huis van Anthonie en Elisabeth gelegen te Liempde in de parochie van Boxtel te Savendonck. Getuigen daarbij waren Aert de Necker , verder Joost en Zeben broers en zoons van genoemde Aert ,verder Peter Jan Peters, Everaert Janssen, Jacob Janssen zoon van Emont Goijaert Emonts van de Heesacker. Verder verklaren heer Johan van der Achter en Leonis Aert Kosters dat Aert Boekelmans ook wel genoemd Vrient, een openbaar notaris is voor het hof van Luik en dat die het testament dat door Antonis Crabbe is overlegd, zelf had geschreven en ook ondertekend. Verder verklaart Aert de Necker dat toen zij in het huis van Thonis Crabbe waren ontboden dat ze zagen dat Luijtgaert een doos met brieven aan deze Thonis overgaf en dat Luijtgaerd toen volledig bij haar verstand was. Of Jan van den Heescker al dan niet erfgenaam van Luijtgaerd is, weet hij niet. Verder verklaren de schepenen van Liempde dat zij er nimmer bij waren of erbij wilden zijn als Luijtgaerd bezit had willen overdragen zonder een voogd te hebben. Nog verklaart Aert de Necker met zijn beide zoons en nog Peter Crabbe een testament te bezitten waarin Thonis Crabbe een verklaring heeft laten vastleggen dat zulks zo is gebeurd en dat Luijtgaerd toen zij haar testament opmaakte wel bij haar volle verstand was. Schepenen van Liempde verklaren nog dat het gebruikelijk recht is dat geen enkele vrouw die geen man of voogd heeft, dan zelf haar voogd kan kiezen, maar dat ze dat alleen kan doen bij de heer van Liempde in het bijzijn van 4 schepenen en dat daarvan dan een vonisbrief wordt uitgemaakt.
Persoon in schepenakte:
Willem Martens van de Velde
Henrick Peters van de Parse
Of Jan van den Heescker
Peter Jan Peters
Leonis Aert Kosters
Jan van den Heesakker
Jan van Meijensvoirt
Jan van den Heeaacker
Henrick van den Heesacker
Jan van de Berselaer
Jan van de Heesackers
Jan van den Heesacker
Aert de Necker
Johan van der Achter
Lambrecht Aerts
Henrick Boijens
Henrick Peters
Michiel Bolants
Goijaert Peters
Willem Mertens
Thonis Crabben
Laureijs Aben
Antonis Crabbe
Dielis Crabben
Anthonis Crabbe
Everaert Janssen
Aert Boekelmans
Thonis Crabbe
Peter Crabbe
Emont Goijaert Emonts
Datering:
27-08-1471
Pagina:
91-r
Soort akte:
Aanspraak
Plaats:
Boxtel
Toegangsnummer:
392
Inventarisnummer:
55
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1