skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Jaël Jonkman
Jaël Jonkman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Jaël Jonkman
Jaël Jonkman RA Tilburg

Notaris-, schepen- en andere akten

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

Filter: Accoordx
beacon
4 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
 
 
Schepenakte
164 Voor schepenen van Vechel verschenen Jan Baltussen en zijn vrouw Marij Cornelis Marcelisen, die verklaarden met elkander een accoord te hebben gesloten over 'de penningen die zij tweede comparant in den huwelijck heeft aangebragt, ingevalle zij, den eerste comparant, haren man mogte komen te overleven, ende haren man eerder quam te sterven, sij als dan sal hebben uijt den boedel de somme van eenhondert gulden ende den huijsraadt die sij te huwelijck heeft ingebragt, te weten een koets en bedde met sijn toebehoorte, ene kist, kast, een ketel, twee schootels, een taaffel, een haal, vierpan, linnen en wolle tot haar lijff behoorende, twee lepels'. De kinderen krijgen ieder 'een bedde met sijn toebehoorte ende een koe, met dien verstande dat Hendrick Lamberts als man en momboir van Marij Jan Baltussen sijn portie sal hebben aanstonts, ende de ander kinderen insgelijcks hare portie van twee jaeren tot twee jaeren'. Als de comparante voor haar man overlijdt, vervalt dit accoord, en in dat geval behoudt de eerste comparant het vruchtgebruik 'en vrije wooninge van sijn huijs, sijn levenlang geduurende, mits daar aan doende behoorlycke reparatie en onderhoudt ende de erfgronden buijten last ende schult houden'. Hendrick Lamberts 'in sijne voorschreven qualiteijt', en Jan Jan Baltussen en Jenneken en Willem Jan Baltussen, geassisteerd door Jan Van Helvoort, kinderen van Jan Baltusen voorschreven, keuren dit accoord goed. J. Boor en Jan Goijaerts, schepen en H. Bijmans, substituut-secretaris.
Persoon in schepenakte:
Marij Cornelis Marcelisen
Marij Jan Baltussen
Jan Jan Baltussen
Willem Jan Baltussen
Jan van Helvoort
Jan Baltussen
Hendrick Lamberts
Jan Baltusen
Jan Goijaerts
J. Boor
H. Bijmans
Datering:
5-12-1651
Pagina:
286-287
Soort akte:
Accoord
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
93
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
148 Voor schepenen van Vechel verschenen Anthonij, Leijsken, Teunisken en Maria Dirck Tibos, mede optredend voor hun zus Heijlken, 'en hebben een minnelijck accoord aengegaen over het disponeren en maecken van al soo danigen testament als Leijsken weduwe wijlen Dirck Tibos, haere moeder, op den derden deser maent heeft opgeregt ende gepasseert'; ze beloven dat ze 'de havelijcken als erfhavelijcken met de erfgronden egael en 't samenderhand, hooft voor hooft en even diep, sullen deijlen en malckanderen alle de schulden sullen helpen bij betaelen, mits gelooven sij comparanten voor alle deijlinge aen Maria Jan Hendrick Smits, de twede comparante haere dogter, een koije met een bed en sijne toebehoort en dat voor en in plaetse van haer huurloon'. Getuigen: Jacob Martens van Tillaer en Jan Clasen Raeijmaker, schepenen, mij present H. Bijmans, substituut-secretaris.
Persoon in schepenakte:
Jacob Martens van Tillaer
Maria Jan Hendrick Smits
Maria Dirck Tibos
Jan Clasen Raeijmaker
Dirck Tibos
H. Bijmans
Datering:
8-6-1691
Pagina:
258-259
Soort akte:
Accoord
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
93
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
25 Voor officier, schepenen en substituut-secretaris zijn verschenen Jan Goijaert, 'onse meden schepen' en Johan Jacob Vrom, 'door den vorster gedaegt sijnde' om op verzoek van Willem Everts verklaring af te leggen. Ze verklaren dat zij 'ten huijsen van den president van der Hagen sijn geweest in den jaeren 1683, den presiesen dag en tijt onbegrepen, in presentie van meerder geselschap en versogt sijn als commissarissen over de saeck en questie tusschen Jan Rovers ter eenre zeijden en Harmen Ariens en Willem Everts ter anderen zeijden, ende dat ter saecke van de naergelaeten goederen van Paulus Ariens, het welcke doenmaels is bij de voorschreven deponenten uijtgesprocken in qualiteijt als commissarissen': de voorschreven Jan Rovers, Harmen Ariens en Willem Everts zouden het goed en de schulden van voorschreven Paulus zaliger in drie delen verdelen; de schulden zijn toen berekend en Willem Everts had nog 2 gulden tegoed van Jan Rovers; 'waer mede de saeck soodanig was geacordeert, soo van de ergoederen Paulus Ariens zalliger, als mede de verschenen pagten en nopend de scheur tussen Jan Rovers en voorschreven Willem Everts verklaert Jan Rovers van Willem Everts voldaen en betaelt te zijn'; Willem Everts zou hebben 'de schaere op lant voorschreven staend'. Getuigen: Jan Goijaerts, Jan vand er Mee en A. Verputten, schepenen en J. Boor.
Persoon in schepenakte:
Jan van Willem
Johan Jacob Vrom
Jan Goijaert
Willem Everts
Jan Rovers
Harmen Ariens
Paulus Ariens
Jan Goijaerts
A. Verputten
J. Boor
Datering:
15-11-1685
Pagina:
47-48
Soort akte:
Accoord
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
93
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
20 Cornelis van der Haegen, Arien Smits, Jan Teunis van Eert, Jan van der Mee, Ariaen Verputten en Lambert Gerrit Stevens. schepenen van Vechel verklaren ten behoeve van Juffrouw Maria van Kessel dat in 1679, 'den precisen tijt onbegrepen, voor ons is geresen seeckere procedure tusschen Gerrit Jansen Thielemans cum suis, arrestanten ter eenre en Jenneken Goiarts, bagijn tot Loven, gearresteerde ter andere zeijde en dat over de nalatenschap ofte goederen bij den heer Marcelis Thielemans, gewesene pater int clooster tot Oisterwijck, aen de gemelte gearresteerde onder seeckere limitatie ende restrictie bij testament gemaeckt, sustinerende de arrestante dat sij bij die limitatie ende restrictie waeren gebeneficeert ende gevoordeelt, dat oock de gearresteerde, als een geestelijck persoon ende bagijn wesende, soude sijn inhabiel, ende de gearresteerde ter contrarie, ende dat de bagijnen onder de inhabielen niet en woerden gereeckent, ende in welcke saecke soo verre is geprocedeert, dat die in staet van wijsen gebragt sijnde, de arrestanten ende gearresteerde door intercessie van goede luijden sijn te raeden geworden'. Er is overeengekomen: 'dat seecker stuck lants tot Erp, heer Marcelis Thielemans toegehoort hebbend en bij eenige der arrestanten gebruijckt, aen de selve soude verblijven, dat oock de obligatie en rentebrieven die heer Marcelis Thielemans tot laste van den arretanten was hebbende, soude sijn geannulleert, sonder dat de gearresteerde deswegens iets soude mogen pretendeeren, waer en boven de arrestanten nog soude genieten en de gearresteerde aen haer van sig geven, eens de som van hondert gulden','blijvende voorts de gearresteerde erfgenaeme testamentair van heer Marcelis Thielemans zalliger voorschreven'. 'Edog dit accoort soodanig geconsipieert sijnde, is het dat onder de arrestanten over de gemelte obligatie questie is ontstaen, waer door het voorschreven accoort voor soo veel ons bekent is voor als nog ongeteeckent en ongepasseert is gebleven'.
Vervolg:
Getuigen: C. van der Hagen, Adrij Smits, Jan van der Mee, Jan Tonis van Eert, A. Verputten en Lambert Gerits, schepenen.
Persoon in schepenakte:
Jan Teunis van Eert
Maria van Kessel
Jan Tonis van Eert
Lambert Gerrit Stevens
Gerrit Jansen Thielemans
Cornelis van der Haegen
Jan van der Mee
Arien Smits
Ariaen Verputten
Jenneken Goiarts
Marcelis Thielemans
Lambert Gerits
C. van der Hagen
A. Verputten
Datering:
17-9-1685
Pagina:
40-41
Soort akte:
Accoord
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
93
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen: