skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Notaris-, schepen- en andere akten

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
205 Het naervolgende extract is geschreven ende gecopieert ut seecker contract daer bij Goijart van Engeland geeftdonatione inter vivos tot behoeff van den armen crancken vant grooten gasthuijs deser stadt, twee hoeken lants d’een genoemt de Groote ende d’ander de Cleijne Hoeve te Caethoven voor Mathijs van der Meer ende Henrick van Horenbeeck scepenen der stadt sHertogenbossche opten xii septembris anno xv c sevenentnegentich gepasseert luijdende onder andere als volght:
Item sullen tot dien de meesters ende doctoirs ten tijde des voors. Gasthuijs insgelijcx verbonden wesen twee arme scholieren alle weken des sondaechs ut te reijcken elck seven pont broots, een pont boteren ende twee pont gesoden (?) vlees ter weken vier heringen, welcke twee scholieren ende meester des voors. grooten Gasthuijs bijden naesten [745] verhueren ende doen gebruijcken ende met vollen recht besitten ende soo verre deselve daerin oijck gebreckelijck waeren dat alsdan de naeste erffgenamen des voors. Engelants onder de selve last ende de voors. goederen sullen moegen aennemen ende aenveerden ende ten eijnde volgens de begeerte ende intentie des voors. van Engelant alle de voorwaerden ende conditiën geeffectueert naegegaen ende mitten werck volbracht mogen wordden – Soo is gestaen voor scepenen onderges. meester Goijart Loeff als provisor des voors. grooten Gasthuijs ierst een voor al daerbij geadviseert hebbende met het college der heeren scepenen ende alsoo met advijs consent advoij ende auctorisatie der selver heeren scepenen ende in dier qualiteijt, inden naeme ende van wegen des voors. grooten gasthuijs ende heeft gelooft ende gelooft mits desen onder verbant van alle den [745r] chijnsgoederen des voors. grooten gasthuijs present ende toecomende alle de voors. voorwaerden, conditiën ende bespreecken bijden voors. van Engelant hier voorens geconditioneert, besproeken ende bevoorwaert, wel ende getrouwelijck te voldoen, nae te gaen ende metten werck te volbrengen,
Vervolg:
allet onder conditiën ende restrictien voorverhaelt sonder fraude arch oft list – Testes Van der Meer et Horenbeeck datum xii septembries anno xv c sevenentnegentich – Accordeert met het protocol daer van ter secretarye der stadt sHertogenbossche H.Ruijsch (?).
Persoon in schepenakte:
Goijart van Engeland  
Mathijs van der Meer  
Henrick van Horenbeeck  
Goijart Loeff  
Datering:
12.9.1597
Pagina:
744-745
Soort akte:
Contract
Plaats:
's- Hertogenbosch / Kaathoven
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga