Reacties (31)

Cornelis
Cornelis zei op 20 juni 2022 om 12:10
In een notariële akte 16-5-1645 te Oosterhout komt vader Jan Segerssen Bogart komt uit Raamsdonck voor met kinderen, Adriaentken Jan Segerssen, Seger Jan Segerssen en Dierck Jan Segerssen !
Cornelis
Cornelis zei op 20 juni 2022 om 12:25
Ger. 18 sept. 1653 (otr. ) zijn getr. van mij; beiden alhier woonachtig
Segert Jansen VAN DEN BOGAERT, JM van Raamsdonk; dopen 1, 5, 6, 8 Zegerus Janssen, 3 en 4
Zeger Janssen, 7, 9 Zeger Janssen van den Bogaert
Anneken Jans DEN TEMPLER, JD van Oosterhout; dopen 3 en 9 Anna Jans TEMPELAER, overige
dopen Anna Jans
dopen 5 en 7 vermelden Middelwijck
1. Maria 2.9.1654, Dierck Janssen, Digna Jans
2. Joanna 2.1.1657, Adriaen Janssen, Joanna Cornelissen
3. Joannes 16.11.1659, Wilm Cornelissen, Maria Jans Tempelaer
4. Maria 7.5.1662, Jan Jans, Adriana Jans
5. Joannes 11.3.1664, Jan Peeters, Adriana Jans
6. Adrianus 3l.5.1666, Adriaen Peeter Kieboom, Joanna Everden
7. Francisca 22.8.1668, Peeter Adriaen Adriaenssen, Maria Jans
8. Helena 7.8.1670, Andreas Cornelis Crul, Joanna Peeters
9. Aleijdis 15.7.1672, Adriaen Jan Tempelaer, Maria Jan Tempelaer

Ger. 30.11.1657; "de gebode sijn gestoort moete opgehoude worde tot naedre Ordere"
* Dirck Jansen van Raemsdonck, JM van Oosterhout; doop 4 Dierick Janssen van Loon
doorgestreept, daarboven BOGAERT, overige dopen Dierick Janssen
Lijnken OLISLAGER, JD van Oosterhout; dopen 1 en 2 Lijntien Geeraerden, 3 Catharina
Geeraerden, 4 Catelijn Geeraert Olislagers, 5 als 3
dopen 3, 4, 5 Santheuvel
1. Maria 7.11.1660, Zeger Janssen, Jenneken Jan Melissen
2. Gerardus 2.4.1666, Geeraert Cornelissen, Adriana Cornelissen
3. Arnoldus 18.7.1668, Gerardus Cornelissen, Adriana Cornelissen
4. Maria 29.1.1673, Andreas Cornelissen, Clara Adriaen Emmen
5. Franciscus 5.2.1675, Cornelis Hendricks, Adriana Jans
tr. RK 20.11.1658 Theodorus Janssen van den Bogaert en Catharina Geeraerden, get. Arnoldus Geeraerden en Joannes Janssen

* otr. /tr. Ger. 27.2/14.3.1677
Dirck Jansen VAN DEN BOGAERDT, wedr. van Catlijn Geererden OLIJSLAGERS, won. aan de Leijen
Hoeck met Lijnken Peters van Dongen, wed. van Cornelis Cornelis Gerrarden, wonende in 't Bosch (zie blz. 55)
Cornelis
Cornelis zei op 20 juni 2022 om 13:41
Als Jan van den Bergh toevallig meeleest;

Jan Andries Bogaert,ovl. voor 17 mrt 1623.
Vader:
Andries Bogaert.
tr.
met
Aenken Jan Mathijss, dr. van Jan Mathijss, ovl. voor 21 mrt 1608.
Mogelijk zijn Seger en Michiel uit een eerder huwelijk. Zij worden niet genoemd in de erfdeling van 1612.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

naam
1 Dingeman †1630
2 Michiel †1640
3 Seger †1613
4 Adriaen †1607
5 Adriaen
6 Andries †1630
7 Heijlken

@Jan, Seger en Michiel kinderen van , Jan Andries Bogaert was in 1575 wedr van Jenneken Zegers ???

RA: Cleijn Waspik RA 16
Folio: 081v
Soort akte: aanneming
Datum: 12-12-1575
1e Comparant: Jan Andriess Bogaert wednr Jenneken Zegerss
2e Comparant: Joost Adriaenss
Plaats: Sgrevelduijn W
Bijz: Henrick Peterss x Anna, grootmoeder vande kinderen
Jan Lange zei op 20 juni 2022 om 13:45
Zie item op dit Forum: zoek bron van Aentken Joachims Claesdr.
Daarin o.m. vermeld: RA 56 Raamsdonk F 23v dd. 20.6.1588. Huw. voorw. Seger Jans en Aentghen Joachimsdr. Compareren Jan Zegers als vader van Seger Jans en Bastiaen Aerts als oom van Aentghen Joachims Claesdr. Vader Jan geeft als huw. gift 4 geerden land in Bax gelegen. Zonder kinderen of vooroverlijden van een van de twee wordt half om half gedeeld. Heemraden Jan Zegers, Dirck Adriaensz met Bastiaen Aerts.
Vanuit RA Raamsdonk en evt. Waspik op de genoemde site van Jan van den Bergh zal gekeken moeten worden of de door Cornelis in de notariële akte 16-5-1645 te Oosterhout genoemde vader Jan Segerssen Bogart uit Raamsdonck (geb. ca. 1595) met kinderen, Adriaentken, Seger (geb. ca. 1625-30) en Dierck te linken is aan bovenstaande Seger Jan Segers (die daar overigens geen Bogaerts wordt genoemd) x 1588 Aentken.
Op mijn site www.genealogie-lange.nl sub doc. 8 Gen. Kamp is vanaf pag. 249 e.e.a. n.a.v. het hierboven genoemde item bijeen gezet.
Cornelis
Cornelis zei op 20 juni 2022 om 15:20
akte uit 1645 Jan Segerss Bogarts was woonachtig van Raamsdonck!
Jan Lange zei op 20 juni 2022 om 15:53
De in 1645 genoemde drie kinderen van Jan Segers Bogarts zijn verwekt bij Mayke Ariens zal.
Cornelis
Cornelis zei op 20 juni 2022 om 15:58
Fol. 147 re.

Aenneminghe in plaetse van erffdeling tusschen wedue ende kijnderen sa Seger Jan Bogarts.

Op huijden desen xe meij 1613 compareerden Aentken Willem Ariaens dochter, wedue wijlen Seger Jan Bogartsz metten voorss Willem Ariaens Tijsen, haeren vaeder ende gecoiren voicht in desen. Ende heeft van Dingeman Jansz Bogart als gerechte bestorven voicht in absentie van Jan Melisz den gerechte toesiender die den voorss Willem Adriaensz vervanckt ende den schout ende gerechte als oppervoichden aengenomen haere drije onmondighe weeskijnderen, verweckt bij den voorn Seger Jansz, haren wettighen man sa. te onderhouden.

Moeder krijgt daarvoor de erfenis van haar man. Zij moet wel elck kind als het mondig is 10 pond groten (= 60 gld) uitreiken. Voorts elk kind een koe of een verse (vaars) en een bed. Als een of twee kinderen overlijden gaat de 10 pond naar de volgende. Ze hoeft dan geen koe of bed extra uit te reiken. Gaan ze alle drie dood moet ze 10 pond aan de familie van de man terug geven.


Hieronder:

Op huijden desen tweeden jannevari 1626 soo zijn die voochden ende toesienders van Maijken Adriaen Jan Pafwels ende voochden ende toesienders vande kinderen van Aentken Willemss om een saecke van een aenneminge die Aentken Willems hadde aengenomen, vuijtwijsens het regijster, als daer een kint is gestorven ende dat was gelooft thijen pont ende een coeij ende een bedde. Ende nu bekenne wij lieden Frans Huijbrechts ende Sakerijas vijff pont ontfangen te hebben ende daermede dit verstorven golt te doot ende te niet weesen van dit verstorven kint dat daer doot is.


In de kantlijn:

Opten xije november 1627 compareerden Frans Huijbrechts als voicht van het naergelaeten weeskijnt van Seger Janssen Bogert sa. ende Jan Segers voor hem selven ende bekennen inden voorss qualiteijt vool ende al voldaen te sijn van dese neffenstaende aenneminge. Gelovende nu nochte nimmermeer daer iets meer van te eijssen. T'oirconde bij haer geteijckent op dach datum als boven.

Jan Segerss; Frans Huijbrechtss.
Cornelis
Cornelis zei op 20 juni 2022 om 15:59
RAAMSDONK RA 58
Cornelis
Cornelis zei op 20 juni 2022 om 16:19
@Jan, Mayke Ariens zal waarschijnlijk dezelfde zijn als Maijken Ariaens Maesdr;

Raamsdonk RA87

fol. 10 vso.
Aenneminge in plaetse van erffdeelinge tusschen de weeskijnderen wijlen Jan Adriaens Maes sa., verweckt bij Maijken Nicolaes, sijn achtergelaeten wedue, veraccordeert ende aengebroecht voor schout ende hemraders in Raemsdoncq den xviije october 1618.
Compareerden Maijken Nicolaesdr. wedue wijlen Jan Adriaens Maes met Adriaen Adriaensz Langen, haeren oom, ende Andries Claes haeren broeder, haer gerichten voichden ende heeft van Peter Adriaens Maes als voicht ter presentie van Seger Jansz als man ende voicht van Maijken Ariaens Maesdr. ende Adriaen Claesz haeren broeder, alle als voichden ende toesienders van haere twee onmondighe weeskijnderen, verweckt bijden voorn. Jan Adriaens Maes sa. ende gerechte als oppervoochden aengenomen haer voors. twee onmondighe weesen t'alimenteren enz...
In ruil waarvoor Maijke alle erfgoederen van de kinderen krijgt, zij het dat ze als als de kinderen trouwen of 18 jaar worden een stuk land gelegen in het Leegland krijgen plus samen 500 gld plus een koe of een vaars of 24 gld daarvoor. Als een kind is overleden gaat de erfenis over op de andere. Als beide voor die tijd overlijden gaat 500 gld over naar de rechte erfgenamen (dus niet de koe en kennelijk ook niet het land.)
Op 27-3-1630 compareerde Claes Jans voor hem zelf en voor de wees van sa. Peeter Adriaens Maes, als voor Janneken Bertien, weduwe van Bert Michiels Vlees, Adriaen Segers voor hem als vervangende sijn ander susters ende broeders, saemen mede erfgenaemen van sa. d'voors. kijnderen van Jan Adriaens Maes en verklaren voldaan te zijn van de uit te reiken penningen door Maijken Claes (500 gld). Resteert nog hetgeen de erfgenamen van Heijltgen Cleijs in de voorn. 500 gld competeren.
Kennelijk zijn dit allen familieleden van vaders kant en zijn de kinderen beide overleden, GAvS)
Cornelis
Cornelis zei op 20 juni 2022 om 16:25
dit valt niet mee, in dezelfde periode ook een Seger Jans Hoevenaar en Seger Jans Buijs !!!
Jan van den Bergh
Jan van den Bergh zei op 20 juni 2022 om 16:35
Kwartierstaat van Jan Segeren.


Generatie I

1. Jan Segeren1,2,3,4,5,6,7.

Generatie II

2. Seger Jans Boegaers8,1,9,12,13,14, ovl. voor 10 mei 161310,11, tr. met
3. Aentken Willem Adriaens10,13.
Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:
1a. Adriaentken Segeren11,3,5,7,15.
1b. Jan Segeren1,2,3,4,5,6,7, zie 1.

Generatie III

4. Jan Andries Bogaert16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,3,6, ovl. voor 17 mrt 162311, Mogelijk zijn Seger en Michiel uit een eerder huwelijk. Zij worden niet genoemd in de erfdeling van 1612, tr. met
5. Aenken Jan Mathijss20,21,22, ovl. voor 21 mrt 160817.
Uit dit huwelijk:
2a. Dingeman Jans21,22,23,10,27,26,28,11,12,13,14,5, ovl. voor 9 mrt 162629.
2b. Michiel Jansen11,5,30, ovl. voor 24 sep 16407.
2c. Seger Jans Boegaers8,1,9,12,13,14, ovl. voor 10 mei 161310,11, zie 2.
2d. Adriaen Jans Bogaertss31,18,26,12,13,29,33,3,5,6,34, ovl. voor 12 jun 16079,32, NAKIJKEN: aktes van hem en zijn broer Adriaen.
Zijn kinderen hebben als patroniem: Aert.
2e. Adriaen Jans8,23,24,11,13.
2f. Andries Jans21,23,24,26,11,13, ovl. voor 4 jan 16283.
2g. Heijlken Jans23,24,26,11,13,3,7,35,36,37,38,40,41, ovl. voor 27 okt 169139.

RA: Cleijn Waspik RA 16
Folio: 081v
Soort akte: aanneming
Datum: 12-12-1575
1e Comparant: Jan Andriess Bogaert wednr Jenneken Zegerss
2e Comparant: Joost Adriaenss
Plaats: Sgrevelduijn W
Bijz: Henrick Peterss x Anna, grootmoeder vande kinderen


6. Willem Adriaen Tijsen10.
Hij krijgt:
3. Aentken Willem Adriaens10,13, zie 3.

Generatie IV

8. Andries Bogaert.
Hij krijgt:
4a. Jan Andries16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,3,6, ovl. voor 17 mrt 162311, zie 4.
4b. Peter Andries16.
4c. Bernaert Andries16.
4d. Claes Andries16.

10. Jan Mathijss.
Hij krijgt:
5a. Aenken Jan20,21,22, ovl. voor 21 mrt 160817, zie 5.
5b. Peter Jan20,21,22,23,27,24,25,26.1. Wilceur (GW72-087r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: SALHA, Archief: Groot Waspik, Inventarisnr.: RA 72, Pagina: 87r, Plaats van akte: Waspik, Aktedatum: 10 okt 1592
2. Aanneming door Aentken Willem Ariaens (RDK58-147r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Raamsdonk, Inventarisnr.: RA 58, Bron onderwerp: aanneming 3 kinderen, Pagina: 147r, Plaats van akte: Raamsdonk, Aktedatum: 10 mei 1613 (12 nov 1627)
3. Erfdeling goederen Jan Andriess Bogaert (GW57-202r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: SALHA, Archief: Groot Waspik, Inventarisnr.: RA 57, Pagina: 202r, Plaats van akte: Waspik, Aktedatum: 4 jan 1628
4. Vrijgift (GW57-267r2), Type: Algemene akte, Archiefnaam: SALHA, Archief: Groot Waspik, Inventarisnr.: RA 57, Pagina: 267r, Plaats van akte: Sgrevelduijn Groot Waspik, Aktedatum: 6 feb 1630
5. Transportakte (GW41-101v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: SALHA, Archief: Groot Waspik, Inventarisnr.: RA 41, Pagina: 101v, Plaats van akte: Waspik, Aktedatum: 7 jun 1630
6. Vrijgiften (GW58-045v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: SALHA, Archief: Groot Waspik, Inventarisnr.: RA 58, Pagina: 45v (2x), Plaats van akte: Waspik, Aktedatum: 8 mrt 1635
7. Vrijgift (GW58-103r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: SALHA, Archief: Groot Waspik, Inventarisnr.: RA 58, Bron onderwerp: Stuk bos en grond, Pagina: 103r, Plaats van akte: Waspik, Aktedatum: 24 sep 1640
8. Transportakte (GW39-249r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: SALHA, Archief: Groot Waspik, Inventarisnr.: RA 39, Pagina: 249r, Plaats van akte: Waspik, Aktedatum: 20 mrt 1591
9. Aanneming door Aentken Claess (GW40-098r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: SALHA, Archief: Groot Waspik, Inventarisnr.: RA 40, Pagina: 98r, Plaats van akte: Waspik, Aktedatum: 12 jun 1607
10. Aanneming door Aentken Willem Ariaens (RDK58-147r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Raamsdonk, Inventarisnr.: RA 58, Bron onderwerp: aanneming 3 kinderen, Pagina: 147r, Plaats van akte: Raamsdonk, Aktedatum: 10 mei 1613
11. Vrijgift,Wilceuren (GW57-098v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: SALHA, Archief: Groot Waspik, Inventarisnr.: RA 57, Bron onderwerp: stuk grond, Pagina: 98v (2x), 99r (2x), Plaats van akte: Waspik, Aktedatum: 17 mrt 1623
12. Akte van overdracht (GW41-054v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: SALHA, Archief: Groot Waspik, Inventarisnr.: RA 41, Pagina: 54v, Plaats van akte: Waspik, Aktedatum: 16 jan 1624
13. Vrijgiften, wilceuren (GW57-093v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: SALHA, Archief: Groot Waspik, Inventarisnr.: RA 57, Pagina: 93v (2x), 94r (2x), Plaats van akte: Sgrevelduijn Groot Waspik, Aktedatum: 4 jul 1624
14. Vrijgift (GW57-146v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: SALHA, Archief: Groot Waspik, Inventarisnr.: RA 57, Pagina: 146v, Plaats van akte: Sgrevelduijn Groot Waspik, Aktedatum: 8 apr 1626
15. Vrijgiften, wilceuren (GW58-142v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: SALHA, Archief: Groot Waspik, Inventarisnr.: RA 58, Pagina: 142v, 143r, 142v (2x), Plaats van akte: Sgrevelduijn Groot Waspik, Aktedatum: 7 nov 1643
16. Transportakte (RDK57-016r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Raamsdonk, Inventarisnr.: RA 57, Bron onderwerp: hun deel inde molen, Pagina: 16r en los vel, Plaats van akte: Raamsdonk, Aktedatum: 25 mrt 1598
17. Inventaris Aentken Jan Mathijs (GW40-111r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: SALHA, Archief: Groot Waspik, Inventarisnr.: RA 40, Pagina: 111r, Plaats van akte: Waspik, Aktedatum: 21 mrt 1608
18. Transportakte (GW40-112r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: SALHA, Archief: Groot Waspik, Inventarisnr.: RA 40, Pagina: 112r, Plaats van akte: Waspik, Aktedatum: apr 1608
19. Erfdeling Jan Bogaert en kinderen (GW40-122r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: SALHA, Archief: Groot Waspik, Inventarisnr.: RA 40, Pagina: 122r, Plaats van akte: Waspik, Aktedatum: 19 dec 1608
20. Verkoopaktes (GW40-135r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: SALHA, Archief: Groot Waspik, Inventarisnr.: RA 40, Pagina: 135r, 140v, Plaats van akte: Waspik, Aktedatum: 10 jun 1609
21. Wilceur (GW72-178v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: SALHA, Archief: Groot Waspik, Inventarisnr.: RA 72, Pagina: 178v, Plaats van akte: Waspik, Aktedatum: 10 sep 1609
22. Rekening en bewijs (GW21-165v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: SALHA, Archief: Groot Waspik, Inventarisnr.: RA 21, Pagina: 165v, 181v, Plaats van akte: Waspik, Aktedatum: 1611
23. Erfdeling (GW21-184r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: SALHA, Archief: Groot Waspik, Inventarisnr.: RA 21, Pagina: 184r, Plaats van akte: Waspik, Aktedatum: 1 okt 1612
24. Rekening en bewijs (GW21-205v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: SALHA, Archief: Groot Waspik, Inventarisnr.: RA 21, Pagina: 205v, Plaats van akte: Waspik, Aktedatum: 18 jan 1616
25. Rekening en bewijs (GW21-224r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: SALHA, Archief: Groot Waspik, Inventarisnr.: RA 21, Pagina: 224r, Plaats van akte: Waspik, Aktedatum: 1618
26. Inventaris gelden, akkoord mbt het besterff van Adriaen Jans, ontslag voogd (GW40-233r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: SALHA, Archief: Groot Waspik, Inventarisnr.: RA 40, Pagina: 233r, 233v (2x(), Plaats van akte: Waspik, Aktedatum: 16 jan 1618
27. Erfdeling, aanneming door Dingeman Janss Boegaert, akkoord (GW40-191v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: SALHA, Archief: Groot Waspik, Inventarisnr.: RA 40, Pagina: 191v, 192v (2x), Plaats van akte: Waspik, Aktedatum: 13 jul 1613
28. Staet en inventaris, aanneming door Dingeman Bogaert (GW41-029v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: SALHA, Archief: Groot Waspik, Inventarisnr.: RA 41, Pagina: 29v, Plaats van akte: Waspik, Aktedatum: 16 dec 1622
29. Vrijgift (GW57-131v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: SALHA, Archief: Groot Waspik, Inventarisnr.: RA 57, Pagina: 131v, Plaats van akte: Sgrevelduijn Groot Waspik, Aktedatum: 9 mrt 1626
30. Verkoopaktes (RDK61-041v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Raamsdonk, Inventarisnr.: RA 61Raamsdonk, Pagina: 41v, 89r, Plaats van akte: Raamsdonk, Aktedatum: 6 mrt 1632
31. Transportakte (GW39-310r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: SALHA, Archief: Groot Waspik, Inventarisnr.: RA 39, Pagina: 310r, Plaats van akte: Waspik, Aktedatum: circa 1603
32. Inventarisatie goederen Adriaen Jans Boegaert (GW40-097v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: SALHA, Archief: Groot Waspik, Inventarisnr.: RA 40, Pagina: 97v, Plaats van akte: Waspik, Aktedatum: 12 jun 1607
33. Erfdeling goederen Adr Bogaert X Adriaenken Claes (GW57-200r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: SALHA, Archief: Groot Waspik, Inventarisnr.: RA 57, Pagina: 200r, Plaats van akte: Waspik, Aktedatum: 22 dec 1627
34. Deling van land (GW41-146v2), Type: Algemene akte, Archiefnaam: SALHA, Archief: Groot Waspik, Inventarisnr.: RA41, Pagina: 146v, Plaats van akte: Waspik, Aktedatum: nov 1658
35. Aanneming door Heijltje Bogaert (GW42-023r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: SALHA, Archief: Groot Waspik, Inventarisnr.: RA 42, Bron onderwerp: aanneming 8 kinderen, Pagina: 23r, Plaats van akte: Waspik, Aktedatum: 2 jun 1655
36. Vrijgift (GW58-338r2), Type: Algemene akte, Archiefnaam: SALHA, Archief: Groot Waspik, Inventarisnr.: RA 58, Pagina: 338r, Plaats van akte: Waspik, Aktedatum: 25 apr 1658
37. Transportakte (GW43-092r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: SALHA, Archief: Groot Waspik, Inventarisnr.: RA 43, Bron onderwerp: Vee, landbouwmat. en schuit met toeb, Pagina: 92r, Plaats van akte: Waspik, Aktedatum: 1675
38. Aanneming door Steven Franssen (GW43-092v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: SALHA, Archief: Groot Waspik, Inventarisnr.: RA 43, Bron onderwerp: aanneming van zijn moeder, Pagina: 92v, Plaats van akte: Waspik, Aktedatum: 17 jun 1675
39. Inventaris en deling Heijltje Janssen Bogaert (GW44-014r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: SALHA, Archief: Groot Waspik, Inventarisnr.: RA 44, Pagina: 14r en 5 losse vellen, Plaats van akte: Waspik, Aktedatum: 27 okt 1691
40. Vrijgift (GW59-406v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: SALHA, Archief: Groot Waspik, Inventarisnr.: RA 59, Bron onderwerp: verkoop van 1/3 huis etc, Pagina: 406v, Plaats van akte: 11½ Hoeve, Aktedatum: 3 sep 1692
41. Vrijgift (GW59-408v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: SALHA, Archief: Groot Waspik, Inventarisnr.: RA 59, Pagina: 408v, Plaats van akte: 11½ Hoeve, Aktedatum: 4 dec 1692
Alex zei op 20 juni 2022 om 17:17
Beste Cornelis, Jan en Jan Lange,

Zo, dat is een verassing. Niet verwacht, dat er zoveel boven water is gekomen.

Hiervoor mijn bijzondere dank.

Zal wel even duren om alles goed door te nemen, maar ik ben hier bijzonder blij me.

MvG

Alex
Alex zei op 21 juni 2022 om 07:39
Ik heb even zitten kijken, wat mij opvalt is het volgende.

Zeger en Dirk Jansen van den Bogaert zijn waarschijnlijk broers van elkaar.

Als Jan Andries Bogaert hun mogelijke vader zou zijn, dan zouden Zeger en Dirk voor 1623 geboren moeten zijn, want Jan Andries Bogaert overleed voor 17 maart 1623.

Zeger ondertr. Oosterhout 18-9-1653, en Dirk Jansen tr. Oosterhout 20-7-1658. Beide broers waren dik in hun 30 toen zij als eerste keer trouwde, allen geboren voor 1623.

Zeger en Dirk worden niet vermeld in de erfverdeling of in andere akten.

Daarnaast is er geen vermelding van Andries, Andreas als kinderen van Zeger en/of Dirk.

Beide hadden een kind met de naam: Francisca en Franciscus.

De vernoeming van alle kinderen uit de huwelijken van Zeger en Dirk rijmen niet met het mogelijke voorgeslacht zoals Jan in een kwartierstaat heeft opgesteld.

Helena en Aleijdis:

Aleida (Eelke) Adriaens Blocken x RK Oosterhout 6-1-1626 Jan Adriaens Spek.
(Tempelaer). Zij zijn de ouders van Anna Jans Tempelaer x met Zegerus Jansen van den Bogaert.

Helena kan ik niet plaatsen, mogelijk de moeder van Aleida??
Jan Lange zei op 21 juni 2022 om 11:55
Recapitulerend:
Segerus Jansen van den Bogaert, geb. ca. 1625, te Raamsdonk, tr. Oosterhout 18-9-1653 Anna Jans Tempelaer, ged. Oosterhout 6-8-1630, overl. voor 16 mei 1693.
ALS hij een zoon is van (not. acte16-5-1645 te Oosterhout) Jan Segerssen Bogart uit Raamsdonk (geb. ca. 1590, overl. na 1645) x vóór 1615 Maijke Adriaens Maes (overl. vóór 1645), is zijn grootvader een Seger, die geb. is ca. 1565.
In 1588 huwt Raamsdonk Seger Jans Segers met Aentgen/Adriana Joachims. Kan de verklaring zijn van een kind Adriaentje bij Jan Segersen Bogart x Maijke Ariens. Die kan natuurlijk ook naar opa Adraen genoemd zijn.
Cornelis noemt erfdeling 18.10.1618, waarin een ZEGER Jansz als man ende voicht van Maijken Ariaens Maesdr. optreedt. Dat is m.i. dus niet identiek aan de JAN Segerssen Bogart x Maijke Ariens uit de not.acte van 1645.
Daarnaast nog xe meij 1613 Aentken Willem Ariaens Thijssen dochter, wedue wijlen Seger Jan Bogartsz . Deze Seger heeft blijkbaar een broer Dingeman.
Kortom, ik ben er nog niet uit, hoe de afstamming loopt van de Segerus Jans van den Bogart x 1653 Anna Jans Tempelaer.
Jan van den Bergh
Jan van den Bergh zei op 21 juni 2022 om 18:27
2 aktes nogmaals gelezen en wat aangepast

RA: Cleijn Waspik RA 16
Folio: 081v
Soort akte: aanneming
Datum: 12-12-1575
1e Comparant: Jan Andriess Bogaert wednr Jenneken Zegerss
2e Comparant: Joost Adriaenss
Plaats: Sgrevelduijn W
Bijz: Jan neemt zijn kinderen aan. In het midden staat: die kinderen tesamen of een van beijden
Anna X Henrick Peterss is grootmoeder van de kinderen.


RA: Cleijn Waspik RA 16
Folio: 082v
Soort akte: aanneming
Datum: 12-12-1575
1e Comparant: Henrick Peterss x Anna Zeger Joosten weduwe, oma
2e Comparant: Jan Andriess Bogaert
Plaats: Sgrevelduijn W
Bijz: Henrick neemt Zegerken aen. Zegerken is een kind van Jan

Jan neemt eerst zijn twee kinderen aan van Joost Adriaenss. Daarna neemt Henrick het kind Zegerken aan van Jan Andries.
Het andere kind zal dan Michiel geweest moeten zijn.
Jan van den Bergh
Jan van den Bergh zei op 21 juni 2022 om 18:30
reactie op je eigen 1e bericht:
Persoonskaart van Seger Jans van den Bogaert

Seger Jans van den Bogaert, zn. van Jan Segeren, NAKIJKEN: juiste ouder ???.
otr. (1) te Oosterhout op 18 sep 1653, tr.
met Anneken Jan Adriaens Tempelaer, dr. van Joannes Adriaens Tempelaer en Eelke Adriaens Blocken, ged. op 8 jun 1630, ovl. in feb 1693.
Uit dit huwelijk:

1. Maria Segers, ged. te Oosterhout op 2 sep 1654 (getuigen: Dierck Janssen en Digna Jans).
2. Joanna Segers, ged. te Oosterhout op 2 jan 1657 (getuigen: Adriaen Janssen en Joanna Cornelissen).
3. Joannes Segers, ged. te Oosterhout op 16 nov 1659 (getuigen: Wilm Cornelissen en Maria Jans Tempelaer).
4. Maria Segers, ged. te Oosterhout op 7 mei 1662 (getuigen: Jan Jans en Adriana Jans).
5. Joannes Segers, ged. te Oosterhout op 11 mrt 1664 (getuigen: Jan Peeters en Adriana Jans), otr. te Oosterhout op 3 apr 1691, tr. te Oosterhout op 22 apr 1691 met Maria Adriaens Horevoets.
6. Adrianus Segers, ged. te Oosterhout op 31 mei 1666 (getuigen: Adriaen Peeter Kieboom en Joanna Everden).
7. Francisca Segers, ged. te Oosterhout op 22 aug 1668 (getuigen: Peeter Adriaen Adriaenssen en Maria Jans).
8. Helena Segers, ged. te Oosterhout op 7 aug 1670 (getuigen: Andreas Cornelis Crul en Joanna Peeters).
9. Aleijdis Segers, ged. te Oosterhout op 15 jul 1672 (getuigen: Adriaen Jan Tempelaer en Maria Jan Tempelaer).

otr. (2) te Oosterhout op 16 mei 1693, tr. te Oosterhout op 31 mei 1693
met Anneken Marselis van Dongen.
.
Jan Lange zei op 21 juni 2022 om 22:58
Nog wat gespit in diverse acten.
RA 55 Raamsdonk f 203r dd. 24.2.1580. Testament Jan Bogaerd(e), gehuwd (2) Lijsken Hendrik Willems (haar oom en voogd is Peter Jans de Bont), gehuwd (1) Janniken Zegers, met kinderen uit beide huwelijken.
Idem f 140r dd. 20.2.1577 Jan Bogaerden vervangt zijn zwager Claes Claessen en draagt over aan Peter Jans de Bont zijn aandeel uit de besterfnisse van Hendrick Willems zal. Peter maakt idem datum een wilkeur voor beiden en deze is aan Jan en Claes dd. 8.12.1587 ten volle betaald..
RA 72 Gr. Waspik f 85/sc. 110 dd. 20.3.1592. Jan Cleijszn is schuldig aan Adriaen Jans Boogaert/Bogaerts en Zeger Jans zijn broer. Beiden verklaren betaald te zijn 17 nov. 1593.
Leggende naast de hierboven al genoemde acte Aanneming: RA 16 Cleijn Waspik f. 81v/sc. 91 dd. 12.12.1575. 1e Comparant: Jan Andriess Bogaert, wednr. Jenneken Zegerss; 2e Comparant: bestorven voogd van de weeskinderen is Joost Adriaenss. Plaats: Sgrevelduijn W. Bijz: Henrick Peterss x Anna, grootmoeder van de kinderen. Fol. 82v/sc. 92: Hendrick Peters, man van Anna, wed. van Zeger Joosten, zijnde de grootmoeder, neemt voor 4 jaar aan een kind gen. Zegerken, geb. uit Jenneken Zegers Joostendr. voor eten/drinken etc. Dat kind/een meisje (?) krijgt spullen, die de moeder Jenneke Zegers toebehoorden o.m. beste huijerk en rock en het cleijnste beestken (?) en nog meer andere lijfsklederen van moeder Jenneke Zegers zal.
Dan is Jenneke Zegers de 1e vrouw van Jan Andries Bogaert vóór/in 1575 overl. en is d.v. Seger Joosten x Anna xx Hendrick Peters. Jan is vóór 20.2.1577 hertrouwd met Lijsken Hendriks Willems.
Jan Andriessen Bogaert tr. blijkbaar (3) met Aenken Jan Mathijss.
RA 57 Raamsdonk, Deel in de molen, na f. 15 en f 16r en los vel, dd. 25 mrt 1598. Uit de erfenis/molen van Jacob Jans de Moelder, hun neef, delen de gebroeders Jan,Claes, Beijnaert, Peter Andriessen Bogaert en hun oom Peter Roelofsen/Roelen den ouden en Ariaen Willemsen. Ook genoemd als andere partij Joost Adriaens Willems en de wed. van Cornelis Pauwels de Moelder.
Jan Andriessen Bogaert ook genoemd RA 56 Raamsdonk f. 84 A verso dd. 18.3.1594.
En f. 106v dd. 3.4.1596 draagt Jan Driess Bogaert over aan Cornelis Pauwelsz Molenaer een half weer lants.
Idem dd. 17.4.1596. Accoord. Cornelis Pauwels Molenaer en Adriaen Joosten Willems hebben 3 van de 4 delen van de windmolen en de werf van de rosmolenmolen. Andere partij van het vierde deel zijn vrinden van het innocente weeskind Jan Jacobs: Stoffel Joris (wordt meteen uitgekocht door Peter Joost Willems en Peter Dries Bogaert), Jan, Peter en Bernaert Driess Bogaert, Ariaen Claes Jans,
RA 57 Gr. Waspik f 202r,/sc. 255 dd. 4 jan 1628. Erfdeling inzake akkerland van wijlen Jan Andries Bogaert; Genoemd Michiel Jans, gehuwd met de wed. van Andries Jans Bogaert. Jan Segers en Aenken Segers zijn zus. De kinderen van Adriaen Jans Bogaerts (Claes/Adriaen en Aenken). Frans Huijberts x Heijlken Jan Bogaerts.
RA 72 Gr. Waspik, f 87r, dd. 10 okt 1592 Huijch Peters is schuldig aan Jan Segers en Seger Jans zijn zoon.
RA 57 Gr. Waspik, f 200r/sc. 253, dd. 22 dec 1627. Erfdeling goederen Adriaen Jans Bogaert (RA 40 Gr. Waspik f 97v/sc. 101: overl. vóór 12.6.1607) x Adriaenken/Aenken Claessen. Aan Jan Peters x Jenneke Adriaens; hij betaalt voor zijn deel aan de 3 andere kinderen Claes, Adriaen en Adriaenken.
RA 40 Gr. Waspik f. 98r dd. 12.6.1607. Seger Jans Bogaert is oom van de 4 kinderen van Adriaen Jan Bogaert zal. en Bastiaen Gerits is de halfbroer van de weduwe Aenken Claesdr. Op f. 97v de inventaris van Adriaen.
Cornelis
Cornelis zei op 22 juni 2022 om 17:38
Hé Alex, zie net; Alex zei op 21 juni 2022 om 13:29

Had je zoekvraag dan niet moeten zijn; ik ben op zoek naar de ouders van Joannes Adriaen van den Bogaert getrouwd met Maria Wagemaeckers ?

Adrianus, 1694 dgt, Lambertus van den Bogaert (broer ???)
Engelbertus en Barbara, 1710 dgt, Adrianus van den Bogaert en Joanna van den Bogaert ouders/broer/zus ???)
Alex zei op 22 juni 2022 om 22:12
Hoi Cornelis,

Achteraf had dat moeten zijn. Ik kwam pas deze week achter dat ik niet van Jan Zegers van den Bogaert afstamt maar van een heel andere van de Bogaert.

Blijkt dus dat ik op een verkeerd spoor ben gezet jarengeleden, en dus had aangenomen, dat ik van Zeger zou afstammen, dat wil natuurlijk niet zeggen, dat er mogelijk familieverband tussen beide families kunnen zitten.

Vanwaar mijn voorouders, met name Jan Adriaens van de Bogaert vandaan kwam is nog niet duidelijk. Ik heb wel de lijntjes Wagenmaeckers in kaart gebracht, en ben die nu momenteel aan het uitwerken. Met een aantal voorouders maak ik wederom aansluiting. Ik heb in deze regio Oisterwijk, Hilvarenbeek, Tilburg, Loon op Zand en 's Hertogenbosch veel voorouders die ver terug gaan in de tijd.

Met veel dank aan Jan van den Bergh, die mij het RA en Notarieel van Oisterwijk heeft gestuurd, kan ik veel ontbrekende stukjes aanvullen.

Bij de dopen van de kinderen Jan Adriaens van de Bogaert en Maria Jans Wagenmaeckers zal ik moeten kijken naar de doopgetuige, of daar familieleden van de zijde van de vader bij zit.
Cornelis
Cornelis zei op 23 juni 2022 om 11:45
Alex, doopgetuige had ik al in mijn vorige bericht gegeven en het kan inderdaad allemaal familie zijn, we zoeken verder, naar de genoemde doopgetuigen!
Cornelis
Cornelis zei op 23 juni 2022 om 12:23
misschien deze;

DIONYSIUS DE ROY, Protocollen, 1695 - 1681
N.B.In dit deel zijn de akten in omgekeerd chronologische volgorde ingebonden.

Bron: notarieel register
Soort registratie: akte(Akte)datum: 08-05-1684
Plaats: Alphen en Riel
Soort akte: testament
Bijzonderheden:
uit Baarle, Pietronella en anderen kinderen van Adriaen Bogaerts worden ook vermeld
Geregistreerde Adriaen Bogaerts

Helaas kan ik de akte niet goed lezen, misschien iemand anders?

https://www.regionaalarchieftilburg.nl/zoek-in-archieven/?/scans/NL-TbRAT-2107/5.1.1/start/320/limit/10/highlight/2
Jan Lange zei op 23 juni 2022 om 12:47
Adriaen Bogaert, ziek, x Geertruijdt van den Wijngaerdt, gezond, ze wonen onder het dorp Baerle. Er zijn kinderen; genoemd worden enkele percelen land en ter vereffening zullen de andere kinderen aan dochter Petronella 25 gld. uitreiken. Get. Willem Jans de Bot en Wouter Jans.
Cornelis
Cornelis zei op 23 juni 2022 om 12:50
Misschien toch ff in Belgie zoeken ?
Jan Lange zei op 23 juni 2022 om 13:34
Sorry Willem Jans de Bont.
Alex zei op 23 juni 2022 om 14:48
Beste Jan en Cornelis,

Mijn dank voor de laatste update.

Ik heb op wat staat daar de vraag gesteld wat er staat in de akte van 8 mei 1684, wellicht komen er nog meer namen tevoorschijn.
Cornelis
Cornelis zei op 24 juni 2022 om 12:24
Jammer, in Baarle vele Bogaertjes, maar helaas ginne Adriaen en Geertruij Wijngaerdt gevonden!

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: