Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:

Reacties (14)

Jan Lange zei op 6 juni 2023 om 12:41
De Paaij is met De Kamer een hofstad van het Kruisherenklooster vanaf ca. 1470.
Inv. Kruisherenklooster 229. Akte van legatering door Jorden Jacobs van Gelder, oud-schepen van de hoofdbank van Cuijk, voor het klooster van St.-Agatha van 250,-, voor de armen van St.-Agatha van 150,- en nogmaals van 100,-, alsmede door zijn vrouw Jantjen Dekkers (d.v. Peter Jans Deckers x vóór 1636 Marriken Claessen) voor het klooster van 150,-, onder voorwaarde dat zij in de kerk van het klooster worden begraven, 1692. Met bijgeschreven kwitanties van 1700 en 1708.
Jan Lange zei op 5 juni 2023 om 13:27
De genoemde Rudolph van Oss oud waltgrave in land van Cuijck 79 jaar oud/dus geb. ca. 1620 is lastig te plaatsen. Roelof van Os jr. x vóór 1645 Anna Magdalena Lodders, de zoon van Roelof van Os sr. x vóór 1602 Margriet Reijnen overlijdt vóór 1658. Die is het dus niet. Dan is er in 1673 een Rudolph van Os, broer van Reijnier van Os, kinderen van waltgraaf Guiliam van Os x Anna Kerstens. Deze Rudolph zou zijn vader als waltgraaf opgevolgd kunnen zijn en in 1699 oud waltgraaf dan. Maar gezien zijn dan genoteerde leeftijd komt dat in de tijd niet uit.
ORA LvCuijk 252 dd. 26.2.1645. Roelof van Osch, alt waltgraaf (overl. vóór 1.10.1661; x vóór 3.12.1602 Margriet Reijnen Jans van den Heuvel JL) en Huijbert van Osch, zijn zoon; Roeloff van Osch, zoon van de voorschreven waltgraaf en Anna Magdalena (Lodders; hertr. Francois Hardenach JL) zijn vrouw (deze Roeloff de Jonge overl. vóór 19.9.1658 JL) ; Guilliam van Osch, tegenwoordig waltgraaf en Anna Kerstijens, echtelieden en de voorschreven Roelof van Osch hem sterk makend voor zijn kinderen, alsmede voor de onmondig nagelaten kinderen van zijn overleden 2 dochters Maria en Elisabeth van Osch etc.
Resoluties Raad van State (178.223) dd. 26.4.1679. Reijnier van Os, wettige zoon van Guiliam van Os, in zijn leven ‘waltgrave’ van Zijne Hoogheid de Prins van Oranje in het land van Cuijk.
ORA Gassel 492 dd. 3.5.1673. Anna Kerstens, weduwe van Guilliam van Osch, in zijn leven waltgraaf van de Prins van Orange in het Land van Cuijk, zo voor haar zelve als mede als gemachtigde van Reinier van Osch, zo voor hemzelve alsmede voor zijn huisvrouw, en mede voor zijn broeder Rudolph van Osch.
Jan Lange zei op 5 juni 2023 om 08:44
Ambrosius van Kessel in het cuijkse niet te vinden; wel:
ORA Geffen 51 dd. 24.3.1695.Ambrosius Guiliams van Kessel, 52 jr. in Geffen geboren.
ORA Schijndel 90 dd. 12.3.1672. Ambrosius Andriessen van Kessel schepen 1666-1672. ORA Schijndel 142: In 1687 70 jr.
Jan Lange zei op 4 juni 2023 om 22:11
M.b.t. Jorden Jacobs van Gelder en Claeske Jans van Gelder hierboven genoemd:
ORA Cuijk 404, folio 259, 5 februari 1667. Hendrick Wijnen ende Reijnier de Haen schepenen der hooftbancke van Cuijck doen condt en tuijgen dat gecompareert is Jacop
van Gelder, weduwnaer van Thonisken sijn gewesene huijsvrouw zaliger gesonts lichaems, bij goede memorie, verstant ende vuijtspraeck ende verclaerden dat hij was overdenckende de broosheijt des menschelijcken levens ende datter niet seeckerder enwas, dan de doodt ende niet onseeckerder als d’ uire der selver, willende daeromme naer bevelinge van sijne ziele inde genadige handt des Heeren ende het verstorvene lichaem de begraeffenisse der aerden, testeren van sijn tijtelijcke middelen ende aertsche goederen die hij met doode sal come te ruijmen ende naer te laeten in voegen ende manieren hier naer volgende, eerstelijck legateert hij comparant aenden Armen van Cuijck eens een malder rogge, item aenden Armen van S. Aghata eens een malder rogge mitsgaders eens een malder rogge aenden armen van Haeps, item legateert eens aen Jan van Gelder de Jongen voor sijn getrouwe diensten hondert vijfftich guldens die hij aen Jan van Gelder gedaen heeft ende nu voorts comende hij comparant tot sijn volcoomen meeninge en intentie welcken volgende, den voorschreven comparant geordonneert genomineert ende gestelt heeft,gelijck hij ordonneert, nomineert ende stelt tot sijn eenige ende universaele erffgenaemen Jorden van Gelder, Jan van Gelder ende Jan van Gelder den alden in ende tot alle de goederen die hij comparant met doode sal comen te ruijmen ende naer te laeten. Met expresse exclusie ende vuijtsluijtinge van sijn comparants kindts kints kinderen verweckt bij Philips Jacops (Laeracker JL) getrouwt geweest sijnde met Claeske Jans (van Gelder JL) de voorschreven comparants kintskint willende en begeerende dat de voorschreven kinstkinderen int minste noch int meeste van sijn testateurs naerlatenschap sullen erven. Aldus geschiet thoverstaen van ut supra desen vijffden februarij xvic sevenensestich. In marge: Op den dartichsten maij 1669 sijn gecompareert Johan van Gelder den alden, Jorden van Gelder ende Judit Geurts weduwe van Jan van Gelder (de Jonge JL) geassisteert met Jan van Gelder als haeren momboir mitsgaders Jorden van Gelder voor hem selven alsmede als momboir van Judith Geurts, en verclaerden te reunitueren vant Ef…. en ..alden vanden testamenten bij hunne vader un sijn rega….de gemaeckt maaer voorde ende anders niet willende ende begeerend sij comparanten dat Philips Jacops kinderen ende
hunnen daer bij eenige pre…… ofte naerdeel sullen hebben ofte comende te lijden.
Testateur is: Jacob Jans van Galder/a Galre, overl. na 5.2.1667/blijkbaar vóór 30.5.1669; vermeld 1645: gegoed St. Agatha bij eind van de Cromstege. Huwt ca. 1610 Thoniske, overl. na 1656/vóór 1667.
Jan Lange zei op 2 juni 2023 om 16:07
Marten Peters (de Bruin doorstreept) 70 jaar. Wrschl. Marten Peters de Bruijn x Cuijk 6.5.1656 Elisabeth/Lijsken Jacobs. Huwt als wednr. van Lijsken Jacobs (2) NG Cuijk 17.1/8.2.1665 Joanna/Jannetje Jans Laeracker. Get. Jan Jacobs (Laeracker) haar vader. Beiden van Haps.
ORA Cuijk 402 dd. 16.2.1651. Twee acten. Hendrick Jacops (Laeracker JL) en Hendricxken, Jan Jacops (Laeracker) en Beelken, Gaert Lamberts en Merretie, Dirck Jacops en Lysbeth, Peeter Thijsen en Peeter Claesen als mombers van het onmondige nagelaten kind van Willem Jacops, Jan Theunissen en Kerstijen zijn huisvrouw, Philips Jacops (Laeracker) (overl. Cuijk 23.12.1673; x Cuijk 8.5.1653 Nicolaa/Claesken Jans (van Galder ?), waaruit dochter Joanna reactie hierboven ged. Cuijk 4.6.1655 JL), verkopen aan Jan Jacops (Laeracker) en Beelken (Marten de Bruijn heeft dochter Isabella JL) een hofstad te Haps aan de Straat gelegen, belendend de erven van Jan Aerts en Lambert Willems, de Winterse Steeg, de straat en het Gemeyne Broeck; en meer landerijen.
Jan Lange zei op 1 juni 2023 om 14:37
Thijs/Matthias Andreae/Drissen zelfde als boven is oud 61 jaar. Een Thijs Drissen uit St. Agatha x NG Cuijk 15/RK 30.6.1686 Arnolda/Erica/Erken Hendriks de Vael/ook Croeff (1698) uit Heeswijk. Get. neven van bruidegom en bruid resp. Pauwel Joresse en Wilbert Peters.
Mathias Driessen uit St. Agatha overl. Cuijk 3.5.1714. Arnolda overl. Cuijk/St. Agatha 10.8.1709.
Jan Lange zei op 31 mei 2023 om 20:46
Invent. Ambtman te St. Agatha 1665:
Niel…., wonend in klooster St. Agatha, bouwerij op gepacht land, 2 paarden, 3 kinderen.
De schoonvader van Dries van Huij, Jan Aben in 1665 gegoed op den hoff, genaamd de Kamer, bouwerij,op gepacht land, 2 paarden.
Jan Lange zei op 31 mei 2023 om 20:28
Jacob Geurts wonende op de Paij, 73 jaar. Jacob op den Paeij x Allegonda Janss: kind Petrus ged. Cuijk in 1675. Wrschl. dezelfde als Jacobus Godefridi/Gerrits JM x NG Cuijk 9/30.7.RK 2.8.1667 Alegunda/Aaltjen Joannis Otten JD. Beiden van St. Agatha. Get. stiefvader Willem Gerrits van de bruidegom en Jan Otten, bruids vader.

Drijs van Heuij wonende op de Kamer oud 68. Andreas Theunissen Martens van H(e)uij x NG Cuijk 1/17.7./RK 22.7.1661 Catharina/Trijn Jans Aben. Beiden van St. Agatha. Get. Jorden Jacobs (van Galder) stiefvader bruidegom, getr. met zijn moeder Trijn Peters/Marij Hendriks, bruids moeder. Andries overl. Cuijk 14.5.1706.

Nijll Thomennisse oud 63 jaar. Cornelius/Niel Thomass uit St. Anthonis x NG Cuijk 17.1/8.2.1665/ proclamatie te St. Theunis/RK 5.2.1665 met Margareta/Grietjen Jacobs uit St. Agatha, wed. Hanrik Peters. Get. Thomas Wolters, vader bruidegom (deze overl. St. Anthonis 30.7.1677) /Henrik Aarts, bruids oom.
Jan Lange zei op 31 mei 2023 om 13:06
Michael Willems op de Nielt, gedoopt op 2-10-1644 te Cuijk (get. Derick Aerts, Wendelina Derix) z.v. Willem Dirks op de Nielt x vóór 1641 Jenneke Peters. Michiel huwt 1-9-1675 te Cuijk (get: Joannes Crebbers, Jacobus Joannis Deckers) met Joanna Philipsen LAARAKKERS. Michael Willems op Nilt overl. Cuijk 1.8.1717. Joanna Michiels de Nielt overl. Cuijk 16.1.1733.
ORA LvCuijk 415 dd. 27.3.1733. Claaske Michiels, weduwe van Hendrick Bloemaarts; Willemijna Michiels, weduwe van Jan Peters en hertrouwd met Hendrick Teunissen; Jenneke Michiels, weduwe van Jan van Lottum en Peter Michiels; allen kinderen en erfgenamen van wijlen Michiel Willems en Jenneke Philipsen, in leven gewezen echtelieden. Etc.
Ambtman Cuijk dd. 5.3.1732. Jenneke Philipsen, weduwe van Michiel Willems, geassisteerd met al haar meerderjarige kinderen, met name Claeske Michiels, weduwe van Hendrik Bloemarts; Jenneke Michiels, weduwe van Jan van Lottum; Peter Michiels en Philip Michiels (deze overl. Cuijk 12.1.1733 JL); is genoodzaakt goederen te verkopen tot redding van de boedel. Haar kindskinderen zijn minderjarig en tot momboirs over haar en over de kinderen van Claeske worden benoemd Geurt Diemers en Willem Jans; over de kinderen van Willemina, Peter Peters en Philip Geurts; over de kinderen van Jenneke, Elbert Hogers en Philip Geurts en over Jenneke Willems, nagelaten dochter van Willem Michiels en Maria Dirx worden Willem Jans en Philip Michiels benoemd.
Jan Lange zei op 31 mei 2023 om 11:50
Ter aanvulling: Hendricus Jacobs (op de) Laeracker, geb. ca. 1605, overl. vóór 6.12.1661 (ORA Cuijk 402 dd. 16.2/31.12. 1651/9.7.1652). Huwt vóór 5.2.1635 Hendrika Jans Deckers, overl. na 1681 (ORA Cuijk 405 dd. 2.2.1681: onderpand van hofstad met 15 morgen land onder St. Agatha als onderpand voor rente van 50 car.gld.; met haar zoons Peter, Jan en Wouter).
Dorethé zei op 30 mei 2023 om 17:16
Peter en Wolter Laerakkers 70 en 59 jaar :
Wolter gedoopt 16-06-1641 in Oeffelt, z.v. Henricus Jacobs Laeracker en Henrica Jans Deckers was in 1699 ietsje jonger dan 59.
Wolter heeft ook een broer Peter, maar die was wel jonger: gedoopt 18-04-1646 in Cuijk, wat betekent dat hij in 1699 ca 53 jaar oud was en geen 70!
Jan Lange zei op 30 mei 2023 om 15:01
Genoemde Jan Jans (Pieck/Pijck), in 1699 is hij 75 jr./geb. ca. 1624, z.v. Jan Jans Pieck, die huwt (1) vóór 7.9.1621 Jenneke Harits; huwt (2) Jenneke Jans, die hertr. Cuijk 6.3.1639 Jan Jacobs Blommen.
Genoemde Jan huwt (1) Cuijk 27.9/ 19.10.1659 Maria Peters Reijnen op ’t Rot; huwt (2) Cuijk 1/16.5.1666 Hilleke Thijssen uit Mill, huwt (3) Cuijk 16.4/1/ 3.5.1678 Aelke Thijssen uit Heeswijk/Cuijk, wed./huw. Cuijk 30.12.1656/21.1.1657 Dirck Thijssen uit Haps.
Norah zei op 26 mei 2023 om 19:53
Ook bedankt Bart, zelf heb ik er niets aan;), familie komt er niet vandaan.
Maar goed, de leeftijden die hierin vermeld staan, hoeven niet de juiste te zijn. De mensen in kwestie hadden vaak geen benul ervan > aannames.
Mvg.
Dorethé zei op 26 mei 2023 om 13:24
Dank voor het delen Bart! Ook ik herken enkele namen